Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

ИСРСМ ТК 17 Квалитет на воздух и вода

Број: ИСРСМ ТК 17
Статус: Активен
Претседател: Љупка Димовска - Зајков
Секретар: Сузана Ивановска


Македонски наслов

Квалитет на воздух и вода

Англиски наслов

Air quality and Water quaity

Активност на македонски

Претставува стандардизацијата на алатките за карактеризација на квалитетот на амбиентниот воздухот, за емисиите во воздухот, воздухот на работното место, воздухот во затворен простор, особено методите за мерење на загадувачките материи во воздухот (честички, гасови, непријатни мириси, микроорганизми) и за метеоролошките параметри, планирање на мерењето, постапки за обезбедување на квалитет / контрола на квалитет и методи за оценување на резултатите, вклучувајќи утврдување на несигурноста.Со исклучок на :
- Утврдување на гранични вредности на загадувачки материи во воздухот,
- Квалитет на воздухот во чисти простори,
- Радиоактивни супстанции.

Активност на Англиски

Не е додадена информација.

Релација со сите интернационални технички комитети

CEN/TC 211
Acoustics
CEN/TC 230
Water analysis
CEN/TC 231
Mechanical vibration and shock
CEN/TC 264
Air quality
ISO/TC 146
Air quality
ISO/TC 146/SC 4
General aspects
ISO/TC 147
Water quality
ISO/TC 147/SC 2
Physical, chemical and biochemical methods
ISO/TC 158
Analysis of gases
ISO/TC 147/SC 1
Terminology
ISO/TC 147/SC 3
Radioactivity measurements
ISO/TC 147/SC 4
Microbiological methods
ISO/TC 147/SC 5
Biological methods
ISO/TC 147/SC 6
Sampling (general methods)
ISO/TC 147/SC 7
Precision and accuracy
ISO/TC 146/SC 1
Stationary source emissions
ISO/TC 146/SC 2
Workplace atmospheres
ISO/TC 146/SC 3
Ambient atmospheres
ISO/TC 146/SC 5
Meteorology
ISO/TC 146/SC 6
Indoor air
ISO/TC 158/SC 1
Methods of preparation and definition of gas mixtures for calibration
ISO/TC 158/SC 2
Methods of analysis of natural gas and natural gas substitutes