Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

ИСРСМ ТК 28 Пластика

Број: ИСРСМ ТК 28
Статус: Распуштен
Претседател: Александра Бужаровска
Секретар: Весна Поповска


Македонски наслов

Пластика

Англиски наслов

Plastics

Активност на македонски

- Стандардизација на номенклатура, методи за тестирање и спецификации применливи на материјалите и производите од областа на пластика
- Стандардизација на секаков вид на профили, спојни елементи, вентили и помошна опрема наменети за транспорт на флуиди, изработени од пластични материјали,композитни материјали и армирана пластика. Исто така, вклучени се и метални спојни елементи што се користат заедно со пластични профили. Оваа стандардизација вклучува – профили, прирабници, спојни елементи, вентили и помошна опрема – димензии и нивна толеранција; барања за хемиски, механички и физички карактеристики и соодветни методи за испитување; барања и методи за испитување на други карактеристики, значајни за посебни примени, опсег на темература и притисок.

Активност на Англиски

- Standardization of nomenclature, test metods, and specifications applicable to materials and products in the field of plastics.
- Standardization of pipes, fittings, valves and auxiliary equipments intended for the transport of fluids and made from all types of plastic materials, including all types of reinforced plastics. Metal fittings used with plastics pipes are also included. This standardization includes - for pipes, flanges, fittings, valves and auxiliary equipments - dimensions and their tolerances; requirements for chemical, mechanical and physical properties and appropriate test methods; requirements and test methods for other properties relevant to particular applications; temperature and pressure ratings.