Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

ИСРСМ ТК 35 Испитување без разрушување, заварување и сродни постапки

Број: ИСРСМ ТК 35
Статус: Активен
Претседател: Марјан Гавриловски
Секретар: Катерина Јовановска


Македонски наслов

Испитување без разрушување, заварување и сродни постапки

Англиски наслов

Non destructive testing, welding and allied processes

Активност на македонски

Подготовка на стандарди за сите постапки на заварување и сродни постапки, тие вклучуваат име, дефиниција и симболичко прикажување на заварување, на цртежите, уредите и опремата за заваравуање, сировини (гас, основни и додатни материјали), постапки и правила на заварување, методи на испитување и проверка, пресметка и проектирање на заварените споеви, квалификации на заварувачите, сигурност и здравје на заварувачите и обезбедување на квалитет при заварување.
Стандардизација на термини, дефиниции, класификација, означување, димензии и мерење, специфични барања, методи за испитување и контрола на квалиетот и технички барања за изработка и испорака на:
- подготовка на стандарди за сите постапки на заварување и сродни постапки, тие вклучуваат име, дефиниција и симболичко прикажување на заварување, на цртежите, уредите и опремата за заваравуање
- сировини (гас, основни и додатни материјали)
- постапки и правила на заварување,
- методи на испитување и проверка
- пресметка и проектирање на заварените споеви
- квалификации на заварувачите
- сигурност и здравје на заварувачите
- обезбедување на квалитет при заварување
Стандардизација на терминологијата, опремата и општите постапки на методите за испитувањe без разрушување:
- акустични методи;
- јонизирачки зрачења;
- испитување со течен пенетрант;
- електрични и магнетни методи;
- оптички и визуелни методи;
- испитување на пропуштање;
- методи на дифракција на рентгенски зраци,
како и стандардизација на постапките за квалификација и сертификација на персоналот кој врши испитувањe без разрушување и методологија за квалификација на испитувањe без разрушување.

Активност на Англиски

Не е додадена информација.

Релација со сите интернационални технички комитети

CEN/TC 121
Welding and allied processes
CEN/TC 138
Non-destructive testing
CEN/TC 240
Thermal spraying and thermally sprayed coatings
ECISS/TC 2
Steel - Physico-chemical and non-destructive testing
ISO/TC 44
Welding and allied processes
ISO/TC 135
Non-destructive testing
IEC/TC 26
Electric welding
CLC/TC 26A
Electric arc welding equipment
CLC/TC 26B
Electric resistance welding
ISO/TC 135/SC 2
Surface methods
ISO/TC 135/SC 3
Ultrasonic testing
ISO/TC 135/SC 4
Eddy current testing
ISO/TC 135/SC 5
Radiographic testing
ISO/TC 135/SC 6
Leak testing
ISO/TC 135/SC 7
Personnel qualification
ISO/TC 135/SC 8
Thermographic testing
ISO/TC 135/SC 9
Acoustic emission testing
ISO/TC 44/SC 3
Welding consumables
ISO/TC 44/SC 5
Testing and inspection of welds
ISO/TC 44/SC 6
Resistance welding and allied mechanical joining
ISO/TC 44/SC 7
Representation and terms
ISO/TC 44/SC 8
Equipment for gas welding, cutting and allied processes
ISO/TC 44/SC 9
Health and safety
ISO/TC 44/SC 10
Quality management in the field of welding
ISO/TC 44/SC 11
Qualification requirements for welding and allied processes personnel
ISO/TC 44/SC 12
Soldering materials
TC 27
Industrial electroheating and electromagnetic processing
ISO/TC 44/SC 13
Brazing materials and processes
ISO/TC 44/SC 14
Welding and brazing in aerospace