Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

ИСРСМ ТК 16 Кодирање на имињата на државите и сродни ентитети

Број: ИСРСМ ТК 16
Статус: Активен
Претседател: Драган Јордановски
Секретар: Весна Поповска


Македонски наслов

Кодирање на имињата на државите и сродни ентитети

Англиски наслов

Coding of country names and related entities

Активност на македонски

Техничкиот комитет ИСРМ ТК 16 е надлежен за спроведување на сите активности, постапки, околу превземањето на меѓународните стандарди од серијата ISO 3166 како македонски стандарди. Насловот на овој ТК - Кодирање на имиња на држави и сродни ентитети е соодветен на насловот на Работната група - ISO TC 46/WG 2 Coding of country names and related entities, која работи во рамки на Техничкиот комитет ISO TC 46 - Information and documentation Во надлежност на оваа работна група се следните стандарди од серијата ISO 3166:
ISO 3166-1
Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Country codes
Кодови за претставување на имињата на државите и нивните делови - Кодови на држави
ISO 3166-2
Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Country subdivision code
Кодови за претставување на имињата на државите и нивните делови – Кодови на делови од држави
ISO 3166-3
Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Code for formerly used names of countries
Кодови за претставување на имињата на државите и нивните делови - Кодови за порано користени имиња на државите

Активност на Англиски

Не е додадена информација.

Релација со сите интернационални технички комитети

CEN/SS F17
Administrative documents
ISO/TC 46
Information and documentation