Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

ИСРСМ ТК 16 Кодирање на имињата на државите и сродни ентитети

Број: ИСРСМ ТК 16
Статус: Активен
Претседател: Драган Јордановски
Секретар: Весна Поповска


Македонски наслов

Кодирање на имињата на државите и сродни ентитети

Англиски наслов

Coding of country names and related entities

Активност на македонски

Техничкиот комитет ИСРМ ТК 16 е надлежен за спроведување на сите активности, постапки, околу превземањето на меѓународните стандарди од серијата ISO 3166 како македонски стандарди. Насловот на овој ТК - Кодирање на имиња на држави и сродни ентитети е соодветен на насловот на Работната група - ISO TC 46/WG 2 Coding of country names and related entities, која работи во рамки на Техничкиот комитет ISO TC 46 - Information and documentation Во надлежност на оваа работна група се следните стандарди од серијата ISO 3166:
ISO 3166-1
Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Country codes
Кодови за претставување на имињата на државите и нивните делови - Кодови на држави
ISO 3166-2
Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Country subdivision code
Кодови за претставување на имињата на државите и нивните делови – Кодови на делови од држави
ISO 3166-3
Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Code for formerly used names of countries
Кодови за претставување на имињата на државите и нивните делови - Кодови за порано користени имиња на државите

Активност на Англиски

The scope of work is standardization in the area od Coding of country names and related entities (ISO 3166 standards).

Релација со сите интернационални технички комитети

CEN/SS F17
Administrative documents
ISO/TC 46
Information and documentation