Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

ИСРСМ ТК 36 Хемија и пластика

Број: ИСРСМ ТК 36
Статус: Активен
Претседател: Јадранка Блажевска Гилев
Секретар: Орхидеја Шутарова


Македонски наслов

Хемија и пластика

Англиски наслов

Chemistry and Plastics

Активност на македонски

Преставува стандардизација во областа - општо за хемиска индустрија , особено за основните хемиски производи чија употреба е раширена во различни индустрии и кои не се покриени во други технички комитети на ISO.
Стандардизација на номенклатура, методи за тестирање и спецификации применливи на материјалите и производите од областа на пластика
- Стандардизација на секаков вид на профили, спојни елементи, вентили и помошна опрема наменети за транспорт на флуиди, изработени од пластични материјали,композитни материјали и армирана пластика. Исто така, вклучени се и метални спојни елементи што се користат заедно со пластични профили. Оваа стандардизација вклучува – профили, прирабници, спојни елементи, вентили и помошна опрема – димензии и нивна толеранција; барања за хемиски, механички и физички карактеристики и соодветни методи за испитување; барања и методи за испитување на други карактеристики, значајни за посебни примени, опсег на темература и притисок.

Активност на Англиски

It represents standardization in the field - generally for the chemical industry, especially for basic chemicals whose use is widespread in different industries and which are not covered by other ISO technical committees.
Standardization of nomenclature, test methods and specifications applicable to plastics materials and products
- Standardization of all types of profiles, joints, valves and auxiliary devices intended for the transport of fluids, made of plastic materials, composite materials and reinforced plastics.
Also, metal coupling elements are used which are used together with plastic profiles. This standardization includes - profiles, flanges, couplings, valves and auxiliary devices - dimensions and their tolerance;
requirements for chemical, mechanical and physical characteristics and appropriate test methods;
requirements and test methods of other characteristics relevant to specific applications, range of pressure and temperature.

Релација со сите интернационални технички комитети

CEN/TC 155
Plastics piping systems and ducting systems
CEN/TC 216
Chemical disinfectants and antiseptics
CEN/TC 249
Plastics
CEN/TC 253
Self adhesive tapes
CEN/TC 266
Thermoplastic static tanks
CEN/TC 276
Surface active agents
CEN/TC 298
Pigments and extenders
CEN/TC 317
Derivatives from coal pyrolysis
ISO/TC 47
Chemistry
ISO/TC 54
Essential oils
ISO/TC 61
Plastics
ISO/TC 91
Surface active agents
ISO/TC 138
Plastics pipes, fittings and valves for the transport of fluids
ISO/TC 201
Surface chemical analysis
ISO/TC 217
Cosmetics
ISO/TC 61/SC 1
Terminology
ISO/TC 61/SC 2
Mechanical behavior
ISO/TC 61/SC 4
Burning behaviour
ISO/TC 61/SC 5
Physical-chemical properties
ISO/TC 61/SC 6
Ageing, chemical and environmental resistance
ISO/TC 61/SC 9
Thermoplastic materials
ISO/TC 61/SC 10
Cellular plastics
ISO/TC 61/SC 11
Products
ISO/TC 61/SC 13
Composites and reinforcement fibres
ISO/TC 61/SC 12
Thermosetting materials
ISO/TC 138/SC 1
Plastics pipes and fittings for soil, waste and drainage (including land drainage)
ISO/TC 138/SC 2
Plastics pipes and fittings for water supplies
ISO/TC 138/SC 3
Plastics pipes and fittings for industrial applications
ISO/TC 138/SC 3
Plastics pipes and fittings for industrial applications
ISO/TC 138/SC 4
Plastics pipes and fittings for the supply of gaseous fuels
ISO/TC 138/SC 5
General properties of pipes, fittings and valves of plastic materials and their accessories -- Test methods and basic specifications
ISO/TC 138/SC 6
Reinforced plastics pipes and fittings for all applications
ISO/TC 138/SC 7
Valves and auxiliary equipment of plastics materials
ISO/TC 138/SC 8
Rehabilitation of pipeline systems
ISO/TC 201/SC 1
Terminology
ISO/TC 201/SC 2
General procedures
ISO/TC 201/SC 3
Data management and treatment
ISO/TC 201/SC 4
Depth profiling
ISO/TC 201/SC 5
Auger electron spectroscopy
ISO/TC 201/SC 6
Secondary ion mass spectrometry
ISO/TC 201/SC 7
Electron spectroscopies
ISO/TC 201/SC 8
Glow discharge spectroscopy
ISO/TC 201/SC 9
Scanning probe microscopy
ISO/TC 47/SC 1
General methods
ISO/TC 47/SC 2
Sampling of chemical products
ISO/TC 47/SC 3
Reagents for chemical analysis. Indicators. Primary standards. Standard solutions. Buffer solutions
CEN/TC 392
Cosmetics