Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

ИСРСМ ТК 40 Еврокодови и Национални анекси

Број: ИСРСМ ТК 40
Статус: Активен
Претседател: Петар Цветановски
Секретар: Вилијам Христовски


Македонски наслов

Еврокодови и Национални анекси

Англиски наслов

Eurocodes and National Annexes

Активност на македонски

Претставува стандардизација на 58 делови на Еврокодовите во кои се даваат дејствата на конструкциите, како и принципите и правилата за проектирање на бетонски, челични, спрегнати, дрвени, ѕидани и алуминиумски конструкции. Во овие рамки е содржано и геотехничкото пресметување и пресметувањето на сеизмичката отпорност на конструкциите.
За постигнување на целите ИСРСМ ТК 40 формира работни групи кои ќе ги покриваат сите области од аспект на проектирањето на конструкциите од различен материал, за влијание на различни дејства и услови.
- Основи за пресметување на конструкциите
- Дејства на конструкциите
- Пресметување на бетонски конструкции
- Пресметување на челични конструкции
- Пресметување на спрегнати конструкции од челик и бетон
- Пресметување на дрвени конструкции
- Пресметување на ѕидани конструкции
- Геотехнички пресметки
- Пресметување на сеизмичката отпорност на конструкциите
- Пресметување на конструкциите од алуминиум
При усвојувањето на Еврокодовите ќе бидат земени предвид и активностите на ресорните министерства при донесување на националните правилници, а кои се во тесна врска со националните анекси на Еврокодовите.

Активност на Англиски

It represents the standardization of 58 parts of the Eurocodes in which actions on structures are given, as well as the principles and rules for the design of concrete, steel, coupled, wooden, masonry and aluminum structures. Within this framework the geotechnical design and design of structures for earthquake resistance is included.
To achieve the goals ISRSM TC 40 formed working groups that cover all the areas from the aspect of designing constructions of different material, to the influence of different actions and conditions.
- Basics for calculation of structures
- Actions on structures
- Design of concrete structures
- Design of steel structures
- Design of composite steel and concrete structures
- Design of timber structures
- Design of masonry structures
- Geotechnical design
- Design of structures for earthquake resistance
- Design of aluminum structures
The adoption of the Eurocodes will take into account the activities of the line ministries when adopting the national rulebooks, which are closely related to the national annexes of the Eurocodes.

Релација со сите интернационални технички комитети

CEN/TC 250
Structural Eurocodes