Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

ИСРМ ТК 40 Еврокодови и Национални анекси

Број: ИСРМ ТК 40
Статус: Активен
Претседател: Тодор Делипетров
Секретар: Вилијам Христовски


Македонски наслов

Еврокодови и Национални анекси

Англиски наслов

Eurocodes and National Annexes

Активност на македонски

Претставува стандардизација на 58 делови на Еврокодовите во кои се даваат дејствата на конструкциите, како и принципите и правилата за проектирање на бетонски, челични, спрегнати, дрвени, ѕидани и алуминиумски конструкции. Во овие рамки е содржано и геотехничкото пресметување и пресметувањето на сеизмичката отпорност на конструкциите.
За постигнување на целите ТК 30 ќе формира работни групи кои ќе ги покриваат сите области од аспект на проектирањето на конструкциите од различен материал, за влијание на различни дејства и услови.
- Основи за пресметување на конструкциите
- Дејства на конструкциите
- Пресметување на бетонски конструкции
- Пресметување на челични конструкции
- Пресметување на спрегнати конструкции од челик и бетон
- Пресметување на дрвени конструкции
- Пресметување на ѕидани конструкции
- Геотехнички пресметки
- Пресметување на сеизмичката отпорност на конструкциите
- Пресметување на конструкциите од алуминиум
При усвојувањето на Еврокодовите ќе бидат земени предвид и активностите на ресорните министерства при донесување на националните правилници, а кои се во тесна врска со националните анекси на Еврокодовите.

Активност на Англиски

Не е додадена информација.

Релација со сите интернационални технички комитети

CEN/TC 250
Structural Eurocodes