Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

ИСРСМ ТК 10 Друмски возила, трактори и механизација

Број: ИСРСМ ТК 10
Статус: Активен
Претседател: Милан Ќосевски
Секретар: Валентина Арсовска


Македонски наслов

Друмски возила, трактори и механизација

Англиски наслов

Road vehicles,tractors and mechanization

Активност на македонски

- Сите прашања од стандардизација кои се однесуваат на компатибилноста, заменливоста и безбедноста, со посебен осврт на терминологијата и постапките за испитување (вклучително и карактеристиките на инструментацијата) за утврдување на перформансите на следните типови друмски возила и нивна опрема, како што се дефинирани во релевантните поглавја на членот 1 од конвенцијата за друмски сообраќај од Виена во 1968, одржана под покровителство на Обединетите Нации: мопеди, моторцикли, моторни возила , приколки, полуприколки, лесни приколки, влечни спрегови и зглобни возила.
- Стандардизација на тракторите, машините, системите, уредите и опремата кои се користат во земјоделието и шумарството, како и во градинарството, уредувањето на земјиштето, наводнувањето и во останатите сродни подрачја во кои се користи таквата опрема, вклучително електронските и електричните аспекти, како и електронската идентификација на сите категории животни.
- Стандардизација во класификацијата, означувањето на димензиите и градирањето на пневматиците, венецот и вентилите.
- Стандардизација во областа на цилиндарски и ротациони мотори со внатрешно согорување, вклучително дефиницииите, перформансите/тестовите и специјалните барања, земајки го предвид односот помеѓу моторот и погонуваните машини и човековата околина.
- Стандардизација во областа на индустриски коли (вагони) на друг погон освен човечка сила, потоа на индустриски коли (вагони) движени со човечка сила (вклучително колички за багаж, рачни колички и приколки), сите типови тркала и тркалца со исклучок на оние со пневматици (полнети со воздух или со тврда гума), што содржи: терминологија и дефиниции, безбедносни аспекти поврзани со градба и конструкција, методи на испитување и инспекција, функционирање и одржување, основни димензии за да се обезбеди меѓузаменливоста каде е суштествена од аспект на интересот на корисниците и производителите.
- Стандардизација во областа на велосипедите, нивните компоненти и опрема со посебен осврт на терминологијата, методите на тестирање и барањата за перформанси, безбедност и меѓузаменливост.
- Стандардизација на одделни аспекти кај приколките за домување, специјалните моторни возила за домување, со внимание на конструкцијата, инсталацијата и општите прашања од безбедноста.
- Стандардизација на амбулантните возила како возила за итна медицинска помош и стандардизација на направите и нивните придружни додатоци со цел обезбедување безбеден и удобен предболнички транспорт и третман на пациенти
- Стандардизација на информациски, комуникациски и системи за контрола во областа на урбаниот и руралниот површински транспортот, вклучувајќи интермодални и мултимодални аспекти, патни информации, управување со сообраќајот, јавниот транспорт, комерцијалниот транспорт, службите за итни случаи и комерцијални услуги во полето на интелигентни транспортни системи (ИТС- ITS).

Активност на Англиски

• All the issues from the field of standardization which refer to the compatibility, possibility for replacement, and safety, with a special view towards the technology and the research procedures (including the characteristics of instrumentation) to determine the performances of the following types of road vehicles and their equipment, as defined in the relevant chapters of article 1 from the convention for road traffic from Vienna in 1968, held under the auspices of the United Nations; mopeds, motorcycles, motor vehicles, trailers, semi-trailers, light trailers, tow harness and joint vehicles
• Standardization of tractors, machines, systems, appliances and the equipment which is used in agriculture and forestry, as well as in gardening, landscaping, irrigation and in the other related fields where this equipment is used, including the electronic and electrical aspects, as well as in the electronic identification of all categories of animals..
• Standardization in the classification, marking of the dimensions and the grading of pneumatics, ranges and valves.
• Standardization in the field of cylinder and rotation engines with internal combustion, including definitions, performances/tests and special requirements, taking into consideration of the relation between the engine and the propelled machines and the human environment.
• Standardization in the field of industrial cars (wagons) on another propulsion aside from human power, then industrial cars (wagons) driven by human force 9including baggage trolleys, hand trolleys and carts) all types of wheels and wheels with the exception of those with pneumatics (filled with air or hard rubber), which contain: terminology and definitions, safety aspects related to the building and structure, methods of research and inspection, functioning and maintaining, basic dimensions to provide interchangeability where it is of essence from the aspect of the interest of the users and manufacturers.
• Standardization in the field of bicycles, their components and equipment with a special turn to terminology, testing methods and performance requirements, safety and interchangeability.
• Standardization of separate aspects with housing trailers, special motor vehicles for housing with the attention to structure, installation and the general safety requirements.
• Standardization of ambulance cars as vehicles for emergency medical assistance and standardization of the apparatuses and their accessories in order to provide safe and comfortable pre-hospital transport and treatment of patients
• Standardization of information, communications and control systems in the field of urban and rural surface transport, including intermodal and multimodal aspects, travel information, traffic management, public transport, commercial transport, emergency services and commercial services in the field of intelligent transport systems (ITS).

Релација со сите интернационални технички комитети

CEN/TC 144
Tractors and machinery for agriculture and forestry
CEN/TC 150
Industrial Trucks - Safety
CEN/TC 239
Rescue systems
CEN/TC 245
Leisure accommodation vehicles
CEN/TC 270
Internal combustion engines
CEN/TC 278
Intelligent transport systems
CEN/TC 301
Road vehicles
CEN/TC 333
Cycles
CEN/TC 334
Irrigation techniques
CEN/SS T03
Road Vehicles
ISO/TC 22
Road vehicles
ISO/TC 23
Tractors and machinery for agriculture and forestry
ISO/TC 23/SC 2
Common tests
ISO/TC 23/SC 3
Safety and comfort
ISO/TC 23/SC 4
Tractors
ISO/TC 23/SC 6
Equipment for crop protection
ISO/TC 23/SC 7
Equipment for harvesting and conservation
ISO/TC 23/SC 13
Powered lawn and garden equipment
ISO/TC 23/SC 14
Operator controls, operator symbols and other displays, operator manuals
ISO/TC 23/SC 15
Machinery for forestry
ISO/TC 23/SC 17
Manually portable forest machinery
ISO/TC 23/SC 18
Irrigation and drainage equipment and systems
ISO/TC 23/SC 19
Agricultural electronics
ISO/TC 31
Tyres, rims and valves
ISO/TC 31/SC 3
Passenger car tyres and rims
ISO/TC 31/SC 4
Truck and bus tyres and rims
ISO/TC 31/SC 5
Agricultural tyres and rims
ISO/TC 31/SC 6
Off-the-road tyres and rims
ISO/TC 31/SC 7
Industrial tyres and rims
ISO/TC 31/SC 8
Aircraft tyres and rims
ISO/TC 31/SC 9
Valves for tube and tubeless tyres
ISO/TC 31/SC 10
Cycle, moped, motorcycle tyres and rims
ISO/TC 70
Internal combustion engines
ISO/TC 70/SC 7
Tests for lubricating oil filters
ISO/TC 70/SC 8
Exhaust gas emission measurement
ISO/TC 110
Industrial trucks
ISO/TC 110/SC 1
General terminology
ISO/TC 110/SC 2
Safety of powered industrial trucks
ISO/TC 110/SC 3
Castors and wheels
ISO/TC 149
Cycles
ISO/TC 149/SC 1
Cycles and major sub-assemblies
ISO/TC 204
Intelligent transport systems
ISO/TC 110/SC 4
Rough-terrain trucks
CLC/SR 69
Electric road vehicles and electric industrial trucks
CLC/TC 69X
Electrical systems for electric road vehicles
ISO/TC 22/SC 31
Data communication
ISO/TC 22/SC 32
Electrical and electronic components and general system aspects
ISO/TC 22/SC 33
Vehicle dynamics and chassis components
ISO/TC 22/SC 34
Propulsion, powertrain and powertrain fluids
ISO/TC 22/SC 35
Lighting and visibility
ISO/TC 22/SC 36
Safety and impact testing
ISO/TC 22/SC 37
Electrically propelled vehicles
ISO/TC 22/SC 38
Motorcycles and mopeds
ISO/TC 22/SC 39
Ergonomics
ISO/TC 22/SC 40
Specific aspects for light and heavy commercial vehicles, busses and trailers
ISO/TC 22/SC 41
Specific aspects for gaseous fuels