Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

ИСРСМ ТК 11 Геотехника

Број: ИСРСМ ТК 11
Статус: Активен
Претседател: Љупчо Димитриевски
Секретар: д-р Соња Черепналковска


Македонски наслов

Геотехника

Англиски наслов

Geotechnics

Активност на македонски

Стандардизација во областа на геотехничките теренски истражувања и лабораториски испитувања:
- теренски истражувања и земање проби,
- лабораториски испитувања,
- идентификација и класификација на почвите,
- идентификација и класификација на карпите,
- иетоди за опробување и мерење на подземните води и геохидраулички испитувања.
Стандардизација во областа на специјални геотехнички работи:
- шпундови подгради,
- колови,
- анкери,
- инектирање,
- длабинско подобрување на почви,
- армирани насипи,
- вертикални и други видови дренови.
Стандардизација во областа на геосинтетиците:
- геотекстил, геомембрани и други геосинтетици,
- геокомпозити (различни комбинации на геосинтетици и геосинтетички глинени слоеви),
- називи и дефиниции,
- земање и моделирање на примероци,
- механички испитувања,
- хидраулички испитувања,
- испитувања на издржливост и трајност,
- армирање на асфалт,
- спецификации.

Активност на Англиски

Standardization in the field of geotechnical geotechnical terrain investigations and laboratory testing:
- field investigations and sampling,
- laboratory tests,
- identification and classification of soils,
- identification and classification of rocks,
- methods for testing and measuring groundwater and geohydraulic testing.

Standardization in the field of special geotechnical works:
-sheet pile wall
-piles
-anchors
-grouting
-deep mixing of soils
-reinforced soil
-vertical and other types of drainages

Standardization in the field of geosynthetics:
- geotextile, geomembranes and other geosynthetics,
- geocomposites (different combinations of geosynthetics and geosynthetic clay layers),
- names and definitions,
- sampling and modeling,
- mechanical testing,
- hydraulic testing,
- testing of endurance and durability,
- reinforcement of asphalt,
- Specifications.

Релација со сите интернационални технички комитети

CEN/TC 189
Geosynthetics
CEN/TC 288
Execution of special geotechnical works
CEN/TC 341
Geotechnical Investigation and Testing
ISO/TC 182
Geotechnics
ISO/TC 221
Geosynthetics