Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

ИСРСМ ТК 26 Дрво – производи од дрво и мебел

Број: ИСРСМ ТК 26
Статус: Распуштен
Претседател: Константин Бахчеванџиев
Секретар: д-р Соња Черепналковска


Македонски наслов

Дрво – производи од дрво и мебел

Англиски наслов

Forestry, wood technology and furniture

Активност на македонски

Стандардизација на термини, дефиниции, класификација, означување, димензии и мерење, специфични барања, методи за испитување и контрола на квалитетот и технички барања за изработка и испорака на:
- дрво и видови на дрво, грешки на дрво, физичко-механички својства на дрво, слоевито дрво, заштита на дрво;
- делови на стебло, производи од експлоатација на шуми, обло техничко дрво, трупци (фурнир, лупење и бричење), целулозно, огревно и дрво за плочи, дрво за сува дестилација, дрвни отпадоци и друго;
- преработка на дрво, бричена граѓа, штици за оплата, подови, покрив, дрвени профили, дрво за железнички вагони (транспортни средства) и друго;
- фурнир, слоевити плочи, фурнирски (шперплочи), столарски, комбинирани, плочи од иверки, од дрвени влакна, облагородени плочи, енергетски брикети;
- дрвени железнички прагови, лепење, ламелирани масивни штици и греди, ламелирани подни, ѕидни и тавански облоги, паркет, афонични даски;
- градежна столарија, прозори и балконски врати, влезни и внатрешни врати, квалитет на материјали, запчести врски за должинско составување, звучна и термичка изолација, пропустливост на воздухот;
- мебел на парче и вграден мебел, компоненти на мебел, мебел на одлагање, лежење, седење, работа, подготовка и конзумирање на храна, сигурност, стабилност, безбедност, издржливост, материјали и точност на обработка, мебел од други прифатливи материјали, плетен мебел и друго;
- дрвена амбалажа, дрвени сандаци, гајби, палети и друго;
- плута, суровина, агломерати, изолациони плочи и отпадоци од плута.

Активност на Англиски

Не е додадена информација.