Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

ИСРСМ ТК 34 Информациски и комуникациски технологии

Број: ИСРСМ ТК 34
Статус: Активен
Претседател: Љупчо Антовски
Секретар: Лилјана Хаџиевска Антовска


Македонски наслов

Информациски и комуникациски технологии

Англиски наслов

Information and communication technologies

Активност на македонски

- Во полето на информациските и комуникациските технологии;
- Во подрачјето на информации поврзани со здравјето како и информациски и комуникациски технологии во медицината и здравството заради постигнување компатибилност и интероперабилност на независните системи и осигурување на статистичка споредбеност и намалување на непотребното повторување и залихи;
- Во подрачјето на дигиталната геоинформација. Целта е да се воспостават низа норми за информации во објектите или појавите кои се директно или индиректно поврзани со нивната положба во однос на Земјата;
- На методите, алатите и сервисите за управување со податоци (вклучувајќи дефиниции и описи), прибирање, обработување и анализирање на податоци, пристап до податоците, како и приказ и пренос на таквите податоци во дигитален (електронски) облик меѓу различни корисници, состави и места. Работата на стандардизација на геоинформациите треба да биде поврзана, каде е тоа возможно, на соодветните стандарди за информациска технологија и да се направи рамка за развој на апликациите кои се специфични за поедини подрачја кои употребуваат геоинформации;
- На криптирање податоци, крипто алгоритми, електронско потпишување, зачувување на интегритетот на податоците, проверка на веродостојноста;
- На сервис на физичкиот слој, слој на податочниот линк, мрежни и транспортни слоеви, како и протоколи и сервиси од апликацискиот слој;
- На постапките, алат и технички средства за подршка во софтверско и системско инженерство кои се во рамките на предметот на работа на ISO/IEC JTC 1, не се опфатени алати и технички средства кои ЈТС 1 ги доделил на други подкомитети;
- На формати, синтакса, структура и кодирање податоци и технички средства во постапките на автоматска идентификација. Стандардизација во областа на структура на документи, јазик и средства за опишување и обработка на сложени и хипермедијални документи;
- На системи за далечинско управување, далечинска експлоатација и пренос на измерени величини на системи за: производство, пренос и дистрибуција на енергија, вода и други течности и енергенси;
- Во полето на електронско гласање;
- Во полето на електронско учење и електронско тестирање;
- Во полето на електронски документи за граѓаните;
- Во полето на е-бизнис, е-трговија и електронско банкарство;
- Во полето на ИКТ компетенции;
- Во полето на пронаоѓање и пристап до е-владините ресурси.

Активност на Англиски

The scope of work of ISRM TC 34 represents standardization in the field of ICT, as follows:
• Standardization in the field of information and communication technologies;
• Standardization in the area of information related to health as well as information and communication technologies in medicine and health in order to achieve compatibility and interoperability of independent systems and ensure statistical comparability and reduce unnecessary repetition and inventory;
• Standardization in the area of digital geoinformation. The aim is to establish a set of norms for information in objects or phenomena that are directly or indirectly related to their position relative to the Earth;
• Standardization of methods, tools and data management services (including definitions and descriptions), collecting, processing and analyzing data, accessing data, and displaying and transmitting such data in a digital (electronic) form among different users, compiled and places. The work on the standardization of geoinformation should be related, where possible, to the appropriate information technology standards, and a framework should be developed for the development of applications specific to particular geo-information areas;
• Encryption of data, crypto algorithms, electronic signing, preservation of data integrity, authentication;
• Physical layer service, layer of data link, network and transport layers, as well as protocols and services from the application layer;
• Standardization of procedures, tools and technical means for software and system engineering support within the scope of the work of ISO / IEC JTC 1 does not include tools and technical means that JTS 1 has assigned to other subcommittees;
• Formats, syntax, structure and encoding of data and technical means in the procedures of automatic identification. Standardization in the field of document structure, language and means for describing and processing complex and hypermedial documents;
• Systems for remote control, remote exploitation and transmission of measured quantities of systems for: generation, transmission and distribution of energy, water and other liquids and energy;
• Standardization in the field of electronic voting;
• Standardization in the field of e-learning and electronic testing;
• Standardization in the field of electronic documents for citizens;
• Standardization in the field of e-business, e-commerce and e-banking;
• Standardization in the field of ICT learning.

Релација со сите интернационални технички комитети

CEN/TC 224
Personal identification and related personal devices with secure element, systems, operations and privacy in a multi sectorial environment
CEN/TC 225
AIDC technologies
CEN/TC 251
Health informatics
CEN/TC 287
Geographic Information
CEN/TC 294
Communication systems for meters
CEN/TC 304
Information and communications technologies - European localization requirements
CEN/TC 310
Advanced automation technologies and their applications
CEN/WS eBES
e-Business Board for European Standardization (EBES)
CEN/WS XFS
eXtensions for Financial Services
CEN/WS JXF
XFS for the Java Platform
CEN/WS LTS
Learning Technologies
CEN/WS ICT
ICT/SKILLS Workshop (IT profiles and curricula)
CEN/WS DPP
DPP/WS WS on Data Protection and Privacy
CEN/WS MLX
Open XML interchange format for legal documents - METALEX
CEN/WS HIC
Electronic European Health Insurance Card (eEHIC)
CEN/TC 353
Information and Communication Technologies for Learning, Education and Training
CEN/TC 365
Internet Filtering
CEN/WS eGo
Discovery of and Access to eGovernment Resources (eGov-Share)
CEN/WS ORC
Orchestrating industrial data (WS/ORCHID)
ISO/IEC JTC 1/SC 2
Coded character sets
ISO/IEC JTC 1/SC 6
Telecommunications and information exchange between systems
ISO/IEC JTC 1/SC 7
Software and systems engineering
ISO/IEC JTC 1/SC 17
Cards and security devices for personal identification
ISO/IEC JTC 1/SC 22
Programming languages, their environments and system software interfaces
ISO/IEC JTC 1/SC 23
Digitally Recorded Media for Information Interchange and Storage
ISO/IEC JTC 1/SC 24
Computer graphics, image processing and environmental data representation
ISO/IEC JTC 1/SC 25
Interconnection of information technology equipment
ISO/IEC JTC 1/SC 27
IT Security techniques
ISO/IEC JTC 1/SC 29
Coding of audio, picture, multimedia and hypermedia information
ISO/IEC JTC 1/SC 31
Automatic identification and data capture techniques
ISO/IEC JTC 1/SC 32
Data management and interchange
ISO/IEC JTC 1/SC 34
Document description and processing languages
ISO/IEC JTC 1/SC 35
User interfaces
ISO/IEC JTC 1/SC 36
Information technology for learning, education and training
ISO/TC 215
Health informatics
ISO/IEC JTC 1/SC 37
Biometrics
IEC/TC 57
Power systems management and associated information exchange
CLC/TC 57
Power systems management and associated information exchange
CLC/SR 57
Power systems management and associated information exchange
CEN/SS F12
Information Processing Systems
CEN/SS F12
Information Processing Systems
CEN/CLC/JTC 13
Cybersecurity and Data Protection
CEN/CLC/JTC 13
Cybersecurity and Data Protection