Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

ИСРСМ ТК 34 Информациски и комуникациски технологии

Број: ИСРСМ ТК 34
Статус: Активен
Претседател: Љупчо Антовски
Секретар: Лилјана Хаџиевска Антовска


Македонски наслов

Информациски и комуникациски технологии

Англиски наслов

Information and communication technologies

Активност на македонски

- Во полето на информациските и комуникациските технологии;
- Во подрачјето на информации поврзани со здравјето како и информациски и комуникациски технологии во медицината и здравството заради постигнување компатибилност и интероперабилност на независните системи и осигурување на статистичка споредбеност и намалување на непотребното повторување и залихи;
- Во подрачјето на дигиталната геоинформација. Целта е да се воспостават низа норми за информации во објектите или појавите кои се директно или индиректно поврзани со нивната положба во однос на Земјата;
- На методите, алатите и сервисите за управување со податоци (вклучувајќи дефиниции и описи), прибирање, обработување и анализирање на податоци, пристап до податоците, како и приказ и пренос на таквите податоци во дигитален (електронски) облик меѓу различни корисници, состави и места. Работата на стандардизација на геоинформациите треба да биде поврзана, каде е тоа возможно, на соодветните стандарди за информациска технологија и да се направи рамка за развој на апликациите кои се специфични за поедини подрачја кои употребуваат геоинформации;
- На криптирање податоци, крипто алгоритми, електронско потпишување, зачувување на интегритетот на податоците, проверка на веродостојноста;
- На сервис на физичкиот слој, слој на податочниот линк, мрежни и транспортни слоеви, како и протоколи и сервиси од апликацискиот слој;
- На постапките, алат и технички средства за подршка во софтверско и системско инженерство кои се во рамките на предметот на работа на ISO/IEC JTC 1, не се опфатени алати и технички средства кои ЈТС 1 ги доделил на други подкомитети;
- На формати, синтакса, структура и кодирање податоци и технички средства во постапките на автоматска идентификација. Стандардизација во областа на структура на документи, јазик и средства за опишување и обработка на сложени и хипермедијални документи;
- На системи за далечинско управување, далечинска експлоатација и пренос на измерени величини на системи за: производство, пренос и дистрибуција на енергија, вода и други течности и енергенси;
- Во полето на електронско гласање;
- Во полето на електронско учење и електронско тестирање;
- Во полето на електронски документи за граѓаните;
- Во полето на е-бизнис, е-трговија и електронско банкарство;
- Во полето на ИКТ компетенции;
- Во полето на пронаоѓање и пристап до е-владините ресурси.

Активност на Англиски

Не е додадена информација.

Релација со сите интернационални технички комитети

CEN/TC 224
Personal identification and related personal devices with secure element, systems, operations and privacy in a multi sectorial environment
CEN/TC 225
AIDC technologies
CEN/TC 251
Health informatics
CEN/TC 287
Geographic Information
CEN/TC 294
Communication systems for meters
CEN/TC 304
Information and communications technologies - European localization requirements
CEN/TC 310
Advanced automation technologies and their applications
CEN/WS eBES
e-Business Board for European Standardization (EBES)
CEN/WS XFS
eXtensions for Financial Services
CEN/WS JXF
XFS for the Java Platform
CEN/WS LTS
Learning Technologies
CEN/WS ICT
ICT/SKILLS Workshop (IT profiles and curricula)
CEN/WS DPP
DPP/WS WS on Data Protection and Privacy
CEN/WS MLX
Open XML interchange format for legal documents - METALEX
CEN/WS HIC
Electronic European Health Insurance Card (eEHIC)
CEN/TC 353
Information and Communication Technologies for Learning, Education and Training
CEN/TC 365
Internet Filtering
CEN/WS eGo
Discovery of and Access to eGovernment Resources (eGov-Share)
CEN/WS ORC
Orchestrating industrial data (WS/ORCHID)
ISO/IEC JTC 1/SC 2
Coded character sets
ISO/IEC JTC 1/SC 6
Telecommunications and information exchange between systems
ISO/IEC JTC 1/SC 7
Software and systems engineering
ISO/IEC JTC 1/SC 17
Cards and security devices for personal identification
ISO/IEC JTC 1/SC 22
Programming languages, their environments and system software interfaces
ISO/IEC JTC 1/SC 23
Digitally Recorded Media for Information Interchange and Storage
ISO/IEC JTC 1/SC 24
Computer graphics, image processing and environmental data representation
ISO/IEC JTC 1/SC 25
Interconnection of information technology equipment
ISO/IEC JTC 1/SC 27
IT Security techniques
ISO/IEC JTC 1/SC 29
Coding of audio, picture, multimedia and hypermedia information
ISO/IEC JTC 1/SC 31
Automatic identification and data capture techniques
ISO/IEC JTC 1/SC 32
Data management and interchange
ISO/IEC JTC 1/SC 34
Document description and processing languages
ISO/IEC JTC 1/SC 35
User interfaces
ISO/IEC JTC 1/SC 36
Information technology for learning, education and training
ISO/TC 215
Health informatics
ISO/IEC JTC 1/SC 37
Biometrics
IEC/TC 57
Power systems management and associated information exchange
CLC/TC 57
Power systems management and associated information exchange
CLC/SR 57
Power systems management and associated information exchange
CEN/SS F12
Information Processing Systems
CEN/SS F12
Information Processing Systems