Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 34
2015-11-07
ISO/IEC 27033-1:2015
Информациска технологија -- Безбедносни техники -- Мрежна безбедност -- Дел 1: Преглед и концепти
Information technology -- Security techniques -- Network security -- Part 1: Overview and concepts
ИСРМ ТК 9
2018-02-02
ISO/FDIS 10002
Менаџмент со квалитет -- Задоволство на купувачот -- Упатства за постапување со жалбите во организациите
Quality management -- Customer satisfaction -- Guidelines for complaints handling in organizations
ИСРМ ТК 9
2018-02-02
ISO/FDIS 10003
Менаџмент со квалитет - Задоволство на купувачот - Упатства за решавање на ндворешни спорни одлуки помеѓу организации (идентичен со ISO 10003: 2007)
Quality management -- Customer satisfaction -- Guidelines for dispute resolution external to organizations
ИСРМ ТК 25
2018-06-30
2018-11-30
Бетон - Спецификација, својства, производство и сообразност - Правила за употреба на МКС EN 206:2014+A1:2017
Concrete - Specification, performance, production and conformity - Rules for the use of МКС EN 206: 2014 + A1: 2017
ИСРМ ТК 25
2018-10-31
Испитување на мостови со пробно товарење
Load test of bridges
ИСРМ ТК 25
2018-10-31
Испитување на конструкции од високоградба со пробно товарење и испитување до лом
Load test and ultimate load test of buildings
ИСРМ ТК 10
2016-07-21
ISO/CD 13185-3
Intelligent transport systems -- Vehicle interface for provisioning and support of ITS Services Unified gateway protocol (UGP) server and client API specification
ИСРМ ТК 9
2014-04-08
ISO/AWI TR 14055-2
Environmental management -- Combatting land degradation and desertification Case studies
ИСРМ ТК 9
2016-11-07
ISO/PRF TR 14073
Менаџмент на животна средина - Отпечаток од вода - Илустративни примери како да се примени ISO 14046
Environmental management -- Water footprint -- Illustrative examples on how to apply ISO 14046
ИСРМ ТК 10
2018-02-06
ISO/CD 15638-4
Intelligent transport systems -- Framework for cooperative telematics applications for regulated commercial freight vehicles (TARV) System security requirements
ИСРМ ТК 37
2014-04-08
ISO/WD 15653
Метални материјали - Испитен метод за одредување на квазистатичната жилавост на завари
Metallic materials -- Method of test for the determination of fracture toughness of welds
ИСРМ ТК 10
2017-08-07
ISO/TS 15830-5:2017
Друмски возила - Дизајн и спецификација на перформансите на "WorldSID" 50-ти перцентал машка кукла за страничен удар. Дел 5: Обнова на дизајнот на куклата.
Road vehicles -- Design and performance specifications for the WorldSID 50th percentile male side-impact dummy Dummy design updates
ИСРМ ТК 10
2018-10-09
ISO TS 15830-5
Друмски возила - Дизајн и спецификација на перформансите на "WorldSID" 50-ти перцентал машка кукла за страничен удар. Дел 5: Обнова на дизајнот на куклата.
Road vehicles -- Design and performance specifications for the WorldSID 50th percentile male side-impact dummy Dummy design updates
ИСРМ ТК 10
2017-02-28
ISO/FDIS 16992
Пневматици за патнички автомобили - Опрема за замена на резервната единица
Passenger car tyres -- Spare unit substitutive equipment (SUSE)
ИСРМ ТК 10
2018-07-16
ISO/CD 17438-4
Intelligent transport systems -- Indoor navigation for personal and vehicle ITS station Requirements and specification for interface between Personal/Vehicle and Central ITS stations
ИСРМ ТК 10
2016-10-03
ISO/PRF 17572-2
Интелегентни транспортни системи (ITS) - Референцирање на локацијата кон географски бази на податоци - Дел 2: Однапред кодирани препораки на локација (однапред кодиран профил
Intelligent transport systems (ITS) -- Location referencing for geographic databases Pre-coded location references (pre-coded profile)
ИСРМ ТК 10
2016-10-03
ISO/CD 17573-1
Електронска наплата на патарина - Архитектура на системот за патарина за возила
Electronic fee collection -- Systems architecture for vehicle-related tolling
ИСРМ ТК 10
2016-10-03
ISO/FDIS 17987-7

Road vehicles -- Local Interconnect Network (LIN) Electrical Physical Layer (EPL) conformance test specification
ИСРМ ТК 10
2016-10-03
ISO/FDIS 18300

Electrically propelled vehicles -- Test specifications for lithium-ion battery systems combined with lead acid battery or capacitor
ИСРМ ТК 10
2018-02-06
ISO/CD 19297-1

Intelligent transport systems -- Shareable geospatial databases for ITS applications Framework

2638 најдени, страна 1 од 132 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7