Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Програма за работа на ИСРМ ТК 1

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » ИСРМ ТК 1 » Програма за работа на ИСРМ ТК 1

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 1
2018-02-02
FprEN 1127-1
Експлозивни атмосфери - Спречување експлозии и заштита од експлозија - Дел 1: Основни концепти и методологија
Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 1: Basic concepts and methodology
ИСРМ ТК 1
2018-11-09
prEN 17348
Requirements for design and testing of vacuum cleaners and dust collectors for use in potentially explosive atmospheres
ИСРМ ТК 1
2019-01-02
prEN 50104
Електричeн апарат за откривање (детектирање) и мерење на кислород - Технички барања и методи на тестирање
Electrical apparatus for the detection and measurement of oxygen - Performance requirements and test methods
ИСРМ ТК 1
2019-01-02
prEN 50194-2:2018
Електрични апарати за индикација на запаливи гасови во домашни простории - Дел 2: Електрични апарати за континуирано работење во фиксни инсталации на возила за кампување и слично - Дополнителни методи на тестирање и технички барања.
Electrical apparatus for the detection of combustible gases in domestic premises - Part 2: Electrical apparatus for continuous operation in a fixed installation in recreational vehicles and similar premises - Additional test methods and performance requirements
ИСРМ ТК 1
2016-10-07
EN 50291-2:2010/prAA:2015
Електрични апарати за откривање присуство на јаглероден моноксид во домашни простории – Дел 2: Електрични апарати за континуирана работа во фиксни инсталации во возила за кампување и слични простории, вклучувајќи пловен објект – Дополнителни методи на испитување и карактеристични барања
Electrical apparatus for the detection of carbon monoxide in domestic premises - Part 2: Electrical apparatus for continuous operation in a fixed installation in recreational vehicles and similar premises including recreational craft - Additional test methods and performance requirements
ИСРМ ТК 1
2019-01-02
prEN 50291-2
Електрични апарати за откривање присуство на јаглероден моноксид во домашни простории – Дел 2: Електрични апарати за континуирана работа во фиксни инсталации во возила за кампување и слични простории, вклучувајќи пловен објект – Дополнителни методи на испитување и карактеристични барања
Electrical apparatus for the detection of carbon monoxide in domestic premises - Part 2: Electrical apparatus for continuous operation in a fixed installation in recreational vehicles and similar premises including recreational craft - Additional test methods and performance requirements
ИСРМ ТК 1
2019-01-02
prEN 50676
Електрична опрема за детектирање и мерење на концентрација на гасови за ладење или SF6 Технички барања и методи за тестирање
Electrical equipment used for detection and concentration measurement of refrigerant gases or SF6 Performance requirements and test methods.
ИСРМ ТК 1
2019-01-02
EN 60079-1:2014/AC:2018-09
Експлозивни атмосфери - Дел 1: Заштита на опрема со непосредно куќиште "d"
Explosive atmospheres - Part 1: Equipment protection by flameproof enclosures "d"
ИСРМ ТК 1
2017-01-07
IEC 60079-15:2005; EN IEC 60079-15:2018
Експлозивни атмосфери -Дел 11: Опрема заштитена со тип на заштита „n"
Explosive atmospheres - Part 15: Equipment protection by type of protection "n"
ИСРМ ТК 1
2019-01-02
EN 60079-18:2015/AC:2018-09
Експлозивни атмосфери - Дел 18: Херметичка заштита на опрема "m"
Explosive atmospheres - Part 18: Equipment protection by encapsulation "m"
ИСРМ ТК 1
2017-08-07
prEN 60079-19:2017
Експлозивни атмосфери - Дел 19: Поправка, генерален ремонт и подобрување на опремата
Explosive atmospheres - Part 19: Equipment repair, overhaul and reclamation
ИСРМ ТК 1
2018-05-02
IEC 60079-31:2013; prEN 60079-31:2018
Експлозивни атмосфери - Дел 31: Заштита на опрема со куќиште “t“ од палење на прашина
Explosive atmospheres - Part 31: Equipment dust ignition protection by enclosure "t"
ИСРМ ТК 1
2019-01-02
EN 60079-6:2015/prA1:2018
Експлозивни атмосфери - Дел : Заштита на опрема со потопување во масло"o"
Explosive atmospheres - Part 6: Equipment protection by liquid immersion "o"
ИСРМ ТК 1
2014-03-07
prEN 60695-1-12:201X
Испитување на опасност од пожар - Дел 1-11: Упатства за проценка на опасноста од пожар на електротехничките производи – Противпожарен инженеринг
Fire hazard testing - Part 1-12: Guidance for assessing the fire hazard of electrotechnical products - Fire safety engineering
ИСРМ ТК 1
2018-11-09
prEN IEC 60079-10-1
Експлозивни атмосфери - Дел 10-1: Класификација на средини - Експлозивни гасни атмосфери
Explosive atmospheres - Part 10-1: Classification of areas - Explosive gas atmospheres
ИСРМ ТК 1
2018-11-09
prEN IEC 60079-2
Експлозивни атмосфери - Дел 2:Заштита на опрема со куќиште под притисок "p"
Explosive atmospheres - Part 2: Equipment protection by pressurized enclosure "p"
ИСРМ ТК 1
2018-11-09
prEN IEC 60695-11-11
Fire hazard testing - Part 11-11: Test flames - Determination of the characteristic heat flux for ignition from a non-contacting flame source
ИСРМ ТК 1
2018-11-09
prEN IEC 60695-2-10
Испитувања на опасност од пожар - Дел 2-10: Испитни методи со вжарена / загреана жица -Апаратура со вжарена жица и општа постапка за испитување
Fire hazard testing - Part 2-10: Glowing/hot-wire based test methods - Glow-wire apparatus and common test procedure
ИСРМ ТК 1
2018-11-09
prEN IEC 60695-2-11
Испитувања на опасност од пожар - Дел 2-11: Методи на тестирање со вжарена / загреана жица - Метода со вжарена жица.за испитување запалливост на крајни производи
Fire hazard testing - Part 2-11: Glowing/hot-wire based test methods - Glow-wire flammability test method for end-products (GWEPT)
ИСРМ ТК 1
2018-11-09
prEN IEC 60695-4
Испитување на опасност од пожар - Дел 4: Терминологија што се однесува на испитување на пожар за електротехнички производи
Fire hazard testing - Part 4: Terminology concerning fire tests for electrotechnical products

27 најдени, страна 1 од 2 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2