Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Програма за работа на ИСРМ ТК 1

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » ИСРМ ТК 1 » Програма за работа на ИСРМ ТК 1

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 1
2018-02-02
prEN 1127-1
Експлозивни атмосфери - Спречување експлозии и заштита од експлозија - Дел 1: Основни концепти и методологија
Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 1: Basic concepts and methodology
ИСРМ ТК 1
2017-08-07
EN 17077:2018
Определување на однесувањето на горењето при горење на слоеви прашина
Determination of burning behaviour of dust layers
ИСРМ ТК 1
2016-08-28
EN 50059:2018
Спецификација за електростатска рачна опрема за прскање незапалив материјал за боење и завршна обработка (идентичен со EN 50059:1990)
Electrostatic hand-held spraying equipment - Safety requirements - Hand-held spraying equipment for non-ignitable coating materials
ИСРМ ТК 1
2016-08-28
EN 50271:2018
Електрични апарати за индикација и мерење на запаливи гасови, отровни гасови или кислород - Барања и тестирање за апарати кои користат софтверски - дигитални технологии
Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases, toxic gases or oxygen - Requirements and tests for apparatus using software and/or digital technologies
ИСРМ ТК 1
2017-08-07
EN 50291-1:2018
Гасни детектори - Електрични апарати за откривање присуство на јаглероден моноксид во домашни услови – Дел 1: Методи на испитување и технички барања
Gas detectors - Electrical apparatus for the detection of carbon monoxide in domestic premises - Part 1: Test methods and performance requirements
ИСРМ ТК 1
2016-10-07
EN 50291-2:2010/prAA:2015
Електрични апарати за откривање присуство на јаглероден моноксид во домашни услови – Дел 2: Електрични апарати за континуирана работа во фиксни инсталации во рекреативни возила и слични простории, вклучувајќи пловен објект – Дополнителни методи на испитување и карактеристични барања
Electrical apparatus for the detection of carbon monoxide in domestic premises - Part 2: Electrical apparatus for continuous operation in a fixed installation in recreational vehicles and similar premises including recreational craft - Additional test methods and performance requirements
ИСРМ ТК 1
2018-02-02
prEN 50676:2018
Electrical equipment used for detection and concentration measurement of refrigerant gases or SF6 Performance requirements and test methods.
ИСРМ ТК 1
2017-01-07
IEC 60079-0:2017; EN IEC 60079-0:2018
Експлозивни атмосфери -Дел 0: Опрема - Општи барања
Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements
ИСРМ ТК 1
2017-01-07
IEC 60079-15:2005; EN IEC 60079-15:2018
Експлозивни атмосфери -Дел 11: Опрема заштитена со тип на заштита „n"
Explosive atmospheres - Part 15: Equipment protection by type of protection "n"
ИСРМ ТК 1
2017-08-07
prEN 60079-19:2017
Експлозивни атмосфери - Дел 19: Поправка, генерален ремонт и подобрување на опремата
Explosive atmospheres - Part 19: Equipment repair, overhaul and reclamation
ИСРМ ТК 1
2018-05-02
IEC 60079-31:2013; prEN 60079-31:2018
Експлозивни атмосфери - Дел 31: Заштита на опрема со куќиште “t“ од палење на прашина
Explosive atmospheres - Part 31: Equipment dust ignition protection by enclosure "t"
ИСРМ ТК 1
2014-03-07
EN 60695-1-12:201X
Испитување на опасност од пожар - Дел 1-11: Упатства за проценка на опасноста од пожар на електротехничките производи – Противпожарен инженеринг
Fire hazard testing - Part 1-12: Guidance for assessing the fire hazard of electrotechnical products - Fire safety engineering
ИСРМ ТК 1
2017-06-24
FprEN 60695-6-2:2018
Испитување на опасност од пожар - Дел 6-2: Затемнување од чад- преглед и релевантност на методите за испитување
Fire hazard testing - Part 6-2: Smoke obscuration - Summary and relevance of test methods
ИСРМ ТК 1
2018-04-16
ISO/IEC 80079-20-1:2017; FprEN ISO 80079-20-1
Explosive atmospheres - Part 20-1: Material characteristics for gas and vapour classification - Test methods and data (ISO/IEC/FDIS 80079-20-1:2017)
ИСРМ ТК 1
poii
ИСРМ ТК 1
2018-02-02
ISO/IEC DIS 80079-34; FprEN ISO/IEC 80079-34
Експлозивни атмосфери - Дел 34: Примена на системите за квалитет за опрема за производство (ISO/IEC 80079-34:2011)
Explosive atmospheres - Part 34: Application of quality systems for ex product manufacture (ISO/IEC/FDIS 80079-34:2018)
ИСРМ ТК 1
2018-05-02
IEC 60079-10-1:2015/COR1:2015
Коригендум 1 - Експлозивни атмосфери - Дел 10-1: Класификација на средини - Експлозивни гасни атмосфери
Corrigendum 1 - Explosive atmospheres - Part 10-1: Classification of areas - Explosive gas atmospheres
ИСРМ ТК 1
2017-08-07
IEC TS 60079-39:2015; CLC/FprTS 60079-39:2017
Експлозивни атмосфери - Дел 39: Самосигурни безбедносни системи со електронски контролирано ограничување на траење искра
Explosive atmospheres - Part 39: Intrinsically safe systems with electronically controlled spark duration limitation
ИСРМ ТК 1
2018-05-02
IEC TS 60079-43:2017
Експлозивни атмосфери - Дел 43: Опрема наменета за неповолни работни услови
Explosive atmospheres - Part 43: Equipment in adverse service conditions
ИСРМ ТК 1
2018-05-02
IEC TS 60079-46:2017
Експлозивни атмосфери - Дел 46: Склопување на опрема
Explosive atmospheres - Part 46: Equipment assemblies

20 најдени, страна 1 од 1 Испечати го пребараниот резултат        1