Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Програма за работа на ИСРСМ ТК 21

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » ИСРСМ ТК 21 » Програма за работа на ИСРСМ ТК 21

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРСМ ТК 21
2014-04-08
CECC 299 001:1999
Technology Approval Schedule: Manufacture of electrical connectors
ИСРСМ ТК 21
2018-04-02
CLC/FprTR 50658
Системи за управување и полагање кабли (CMS) кои обезбедуваат поддршка за кабли со вградена противпожарна отпорност
Cable management systems (CMS) providing support for cables with intrinsic fire resistance
ИСРСМ ТК 21
2019-07-30
EN 50041:2019
Нисконапонска расклопна опрема за индустриска употреба - Управувачки склопки - Позициски склопки 42,5 x 80 - Димензии и карактеристики
Low-voltage switchgear and controlgear - Control switches - Position switches 42,5 x 80 - Dimensions and characteristics
ИСРСМ ТК 21
2019-07-30
EN 50047:2019
Нисконапонска расклопна опрема за индустриска употреба - Управувачки склопки - Позициски склопки 30 x 55 - Димензии и карактеристики
Low-voltage switchgear and controlgear - Control switches - Position switches 30 × 55 - Dimensions and characteristics
ИСРСМ ТК 21
2019-07-30
EN 50117-1:2019
Коаксијални кабли - Дел 1: Основна спецификација
Coaxial cables - Part 1: Generic specification
ИСРСМ ТК 21
2019-07-30
EN 50117-10-1:2019
Коаксијални кабли - Дел 10-1: Секциска спецификација за коаксијални кабли за аналоген и дигитален пренос на сигнал - Кабли за надворешна употреба за системи кои работат на фреквенција од 5 MHz до 1 000 MHz
Coaxial cables - Part 10-1: Sectional specification for coaxial cables for analogue and digital signal transmission - Outdoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 1 000 MHz
ИСРСМ ТК 21
2019-07-30
EN 50117-10-2:2019
Коаксијални кабли - Дел 10-2: Секциска спецификација за коаксијални кабли за аналоген и дигитален пренос на сигнал - Кабли за надворешна употреба за системи кои работат на фреквенција од 5 MHz до 3 000 MHz
Coaxial cables - Part 10-2: Sectional specification for coaxial cables for analogue and digital signal transmission - Outdoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 3 000 MHz
ИСРСМ ТК 21
2019-07-30
EN 50117-11-1:2019
Коаксијални кабли - Дел 11-1: Секциска спецификација за коаксијални кабли за аналоген и дигитален пренос на сигнал - Кабли за дистрибуција и пренос за системи кои работат на фреквенција од 5 MHz до 1 000 MHz
Coaxial cables - Part 11-1: Sectional specification for coaxial cables for analogue and digital signal transmission - Distribution and trunk cables for systems operating at 5 MHz - 1 000 MHz
ИСРСМ ТК 21
2019-07-08
EN 50117-11-2:2019
Коаксијални кабли - Дел 11-2: Секциска спецификација за коаксијални кабли за аналоген и дигитален пренос на сигнал - Кабли за дистрибуција и пренос за системи кои работат на фреквенција од 5 MHz до 2 000 MHz
Coaxial cables - Part 11-2: Sectional specification for coaxial cables for analogue and digital signal transmission - Distribution and trunk cables for systems operating at 5 MHz - 2 000 MHz
ИСРСМ ТК 21
2019-07-30
EN 50117-9-1:2019
Коаксијални кабли - Дел 9-1: Секциска спецификација за кабли кои се користат во кабелски дистрибутивни мрежи - Кабли за внатрешна употреба за системи кои работат на фреквенција од 5 MHz до 1 000 MHz
Coaxial cables - Part 9-1: Sectional specification for coaxial cables for analogue and digital signal transmission - Indoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 1 000 MHz
ИСРСМ ТК 21
2019-07-30
EN 50117-9-2:2019
Коаксијални кабли - Дел 9-2: Секциска спецификација за коаксијални кабли за аналоген и дигитален пренос на сигнал - Кабли за внатрешна употреба за системи кои работат на фреквенција од 5 MHz до 3 000 MHz
Coaxial cables - Part 9-2: Sectional specification for coaxial cables for analogue and digital signal transmission - Indoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 3 000 MHz
ИСРСМ ТК 21
2019-07-30
EN 50117-9-3:2019
Коаксијални кабли - Дел 9-3: Секциска спецификација за коаксијални кабли за аналоген и дигитален пренос на сигнал - Кабли за внатрешна употреба за системи кои работат на фреквенција од 5 MHz до 6 000 MHz
Coaxial cables - Part 9-3: Sectional specification for coaxial cables for analogue and digital signal transmission - Indoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 6 000 MHz
ИСРСМ ТК 21
Комуникациски кабли – Дел 2-27: Општи правила за проектирање и конструкција – Термопластични соединенија за плаштирање кои се безхалогени и отпорни на пламен (EN 50290-2-27:2002/A1:2007/AC:2010,IDT)
Communication cables - Part 2-27: Common design rules and construction - Halogen free flame retardant thermoplastic sheathing compounds
ИСРСМ ТК 21
2019-04-02
prEN 50305:2018
Примена во железница - Кабли за железнички возила што имаат специјална изведба за заштита од пожар - Методи за испитување (идентичен со EN 50305:2002
Railway applications - Railway rolling stock cables having special fire performance - Test methods
ИСРСМ ТК 21
2019-04-02
prEN 50306-1:2018
Примена во железница - Кабли за железнички возила што имаат специјална изведба за заштита од пожар - Тенка заштита - Дел 1: Општи барања (идентичен со EN 50306-1:2002)
Railway applications - Railway rolling stock cables having special fire performance - Thin wall - Part 1: General requirements
ИСРСМ ТК 21
2019-04-02
prEN 50306-2:2018
Примена во железница - Кабли за железнички возила што имаат специјална изведба за заштита од пожар - Тенка заштита - Дел 2: Едножилни кабли (идентичен со EN 50306-2:2002)
Railway applications - Railway rolling stock cables having special fire performance - Thin wall - Part 2: Single core cables
ИСРСМ ТК 21
2019-04-02
prEN 50306-3:2018
Примена во железница - Кабли за железнички возила што имаат специјална изведба за заштита од пожар - Тенка заштита - Дел 3: Едножилни и повеќежилни кабли (двожилни, трожилни и четворожилни) екранизирани и тенко ѕидно плаштирани (идентичен со EN 50306-3:20
Railway applications - Railway rolling stock cables having special fire performance - Thin wall - Part 3: Single core and multicore cables screened and thin wall sheathed
ИСРСМ ТК 21
2019-04-02
prEN 50306-4:2018
Примена во железница - Кабли за железнички возила што имаат специјална изведба за заштита од пожар - Тенка заштита - Дел 4: Повеќежилни и кабли со повеќе парови стандардно плаштирани (идентичен со EN 50306-4:2002)
Railway applications - Railway rolling stock cables having special fire performance - Thin wall - Part 4: Multicore and multipair sheathed cables
ИСРСМ ТК 21
2017-07-07
prEN 50441-5:2017
Кабли за внатрешни стамбени телекумуникациски инсталации - Дел 5: Кабли до 2 200 Mhz за еден пар а за останатите парови до 1000 Mhz
Cables for indoor residential telecommunication installations - Part 5: Cables up to 2 200 Mhz for one pair and remaining pairs up to 1 000 Mhz
ИСРСМ ТК 21
2016-06-07
FprEN 50520
Покривни облоги и покривни ленти за заштита и предупредувачки ознаки за лоцирање на закопани кабли или закопани спроводници кај подземни инсталации
Cover plates and cover tapes for the protection and location warning of buried cables or buried conduits in underground installations

147 најдени, страна 1 од 8 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7