Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Програма за работа на ИСРСМ ТК 21

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » ИСРСМ ТК 21 » Програма за работа на ИСРСМ ТК 21

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРСМ ТК 21
2014-04-08
CECC 299 001:1999
Technology Approval Schedule: Manufacture of electrical connectors
ИСРСМ ТК 21
2018-04-02
CLC/FprTR 50658
Системи за управување и полагање кабли (CMS) кои обезбедуваат поддршка за кабли со вградена противпожарна отпорност
Cable management systems (CMS) providing support for cables with intrinsic fire resistance
ИСРСМ ТК 21
2019-02-02
EN 50041:2019
Нисконапонска расклопна опрема за индустриска употреба - Управувачки склопки - Позициски склопки 42,5 x 80 - Димензии и карактеристики (идентичен со EN 50041:1981)
Low-voltage switchgear and controlgear - Control switches - Position switches 42,5 x 80 - Dimensions and characteristics
ИСРСМ ТК 21
2019-02-02
EN 50047:2019
Нисконапонска расклопна опрема за индустриска употреба - Управувачки склопки - Позициски склопки 30 x 55 - Димензии и карактеристики (идентичен со EN 50047:1981)
Low-voltage switchgear and controlgear - Control switches - Position switches 30 × 55 - Dimensions and characteristics
ИСРСМ ТК 21
2018-02-02
EN 50117-1:2019
Коаксијални кабли - Дел 1: Основна спецификација
Coaxial cables - Part 1: Generic specification
ИСРСМ ТК 21
2016-06-07
EN 50117-10-1:2019
Коаксијални кабли - Дел 10-2: Секциска спецификација за коаксијални кабли за аналоген и дигитален пренос на сигнал - Кабли за надворешна употреба за системи кои работат на фреквенција од 5 MHz до 3 000 MHz
Coaxial cables - Part 10-1: Sectional specification for coaxial cables for analogue and digital signal transmission - Outdoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 1 000 MHz
ИСРСМ ТК 21
2016-06-07
EN 50117-10-2:2019
Коаксијални кабли - Дел 10-2: Секциска спецификација за коаксијални кабли за аналоген и дигитален пренос на сигнал - Кабли за надворешна употреба за системи кои работат на фреквенција од 5 MHz до 3 000 MHz
Coaxial cables - Part 10-2: Sectional specification for coaxial cables for analogue and digital signal transmission - Outdoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 3 000 MHz
ИСРСМ ТК 21
2016-06-07
EN 50117-11-1:2019
Коаксијални кабли - Дел 11-1: Секциска спецификација за коаксијални кабли за аналоген и дигитален пренос на сигнал - Кабли за дистрибуција и пренос за системи кои работат на фреквенција од 5 MHz до 1 000 MHz
Coaxial cables - Part 11-1: Sectional specification for coaxial cables for analogue and digital signal transmission - Distribution and trunk cables for systems operating at 5 MHz - 1 000 MHz
ИСРСМ ТК 21
2016-06-07
EN 50117-11-2:2019
Коаксијални кабли - Дел 11-2: Секциска спецификација за коаксијални кабли за аналоген и дигитален пренос на сигнал - Кабли за дистрибуција и пренос за системи кои работат на фреквенција од 5 MHz до 2 000 MHz
Coaxial cables - Part 11-2: Sectional specification for coaxial cables for analogue and digital signal transmission - Distribution and trunk cables for systems operating at 5 MHz - 2 000 MHz
ИСРСМ ТК 21
2016-06-07
EN 50117-9-1:2019
Коаксијални кабли - Дел 2-1: Секциска спецификација за кабли кои се користат во кабелски дистрибутивни мрежи - Кабли за внатрешна употреба за системи кои работат на фреквенција од 5 MHz до 1 000 MHz
Coaxial cables - Part 9-1: Sectional specification for coaxial cables for analogue and digital signal transmission - Indoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 1 000 MHz
ИСРСМ ТК 21
2016-06-07
EN 50117-9-2:2019
Коаксијални кабли - Дел 9-2: Секциска спецификација за коаксијални кабли за аналоген и дигитален пренос на сигнал - Кабли за внатрешна употреба за системи кои работат на фреквенција од 5 MHz до 3 000 MHz
Coaxial cables - Part 9-2: Sectional specification for coaxial cables for analogue and digital signal transmission - Indoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 3 000 MHz
ИСРСМ ТК 21
2016-06-07
EN 50117-9-3:2019
Коаксијални кабли - Дел 9-3: Секциска спецификација за коаксијални кабли за аналоген и дигитален пренос на сигнал - Кабли за внатрешна употреба за системи кои работат на фреквенција од 5 MHz до 6 000 MHz
Coaxial cables - Part 9-3: Sectional specification for coaxial cables for analogue and digital signal transmission - Indoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 6 000 MHz
ИСРСМ ТК 21
2016-02-11
Метрични кабелски уводници за електрични инсталации (EN 50262:1998/AC:1998,IDT)
Cable glands for electrical installations
ИСРСМ ТК 21
Комуникациски кабли – Дел 2-27: Општи правила за проектирање и конструкција – Термопластични соединенија за плаштирање кои се безхалогени и отпорни на пламен (EN 50290-2-27:2002/A1:2007/AC:2010,IDT)
Communication cables - Part 2-27: Common design rules and construction - Halogen free flame retardant thermoplastic sheathing compounds
ИСРСМ ТК 21
2019-04-02
prEN 50305:2018
Примена во железница - Кабли за железнички возила што имаат специјална изведба за заштита од пожар - Методи за испитување (идентичен со EN 50305:2002
Railway applications - Railway rolling stock cables having special fire performance - Test methods
ИСРСМ ТК 21
2019-04-02
prEN 50306-1:2018
Примена во железница - Кабли за железнички возила што имаат специјална изведба за заштита од пожар - Тенка заштита - Дел 1: Општи барања (идентичен со EN 50306-1:2002)
Railway applications - Railway rolling stock cables having special fire performance - Thin wall - Part 1: General requirements
ИСРСМ ТК 21
2019-04-02
prEN 50306-2:2018
Примена во железница - Кабли за железнички возила што имаат специјална изведба за заштита од пожар - Тенка заштита - Дел 2: Едножилни кабли (идентичен со EN 50306-2:2002)
Railway applications - Railway rolling stock cables having special fire performance - Thin wall - Part 2: Single core cables
ИСРСМ ТК 21
2019-04-02
prEN 50306-3:2018
Примена во железница - Кабли за железнички возила што имаат специјална изведба за заштита од пожар - Тенка заштита - Дел 3: Едножилни и повеќежилни кабли (двожилни, трожилни и четворожилни) екранизирани и тенко ѕидно плаштирани (идентичен со EN 50306-3:20
Railway applications - Railway rolling stock cables having special fire performance - Thin wall - Part 3: Single core and multicore cables screened and thin wall sheathed
ИСРСМ ТК 21
2019-04-02
prEN 50306-4:2018
Примена во железница - Кабли за железнички возила што имаат специјална изведба за заштита од пожар - Тенка заштита - Дел 4: Повеќежилни и кабли со повеќе парови стандардно плаштирани (идентичен со EN 50306-4:2002)
Railway applications - Railway rolling stock cables having special fire performance - Thin wall - Part 4: Multicore and multipair sheathed cables
ИСРСМ ТК 21
2017-07-07
prEN 50441-5:2017
Кабли за внатрешни стамбени телекумуникациски инсталации - Дел 5: Кабли до 2 200 Mhz за еден пар а за останатите парови до 1000 Mhz
Cables for indoor residential telecommunication installations - Part 5: Cables up to 2 200 Mhz for one pair and remaining pairs up to 1 000 Mhz

110 најдени, страна 1 од 6 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6