Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Програма за работа на ИСРМ ТК 21

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » ИСРМ ТК 21 » Програма за работа на ИСРМ ТК 21

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 21
2014-04-08
CECC 299 001:1999
Technology Approval Schedule: Manufacture of electrical connectors
ИСРМ ТК 21
2018-04-02
CLC/FprTR 50658
Системи за управување и полагање кабли (CMS) кои обезбедуваат поддршка за кабли со вградена противпожарна отпорност
Cable management systems (CMS) providing support for cables with intrinsic fire resistance
ИСРМ ТК 21
2018-10-30
2019-02-01
prEN 50041:2018
Нисконапонска расклопна опрема за индустриска употреба - Управувачки склопки - Позициски склопки 42,5 x 80 - Димензии и карактеристики (идентичен со EN 50041:1981)
Low-voltage switchgear and controlgear - Control switches - Position switches 42,5×80 - Dimensions and characteristics
ИСРМ ТК 21
2018-10-30
2019-02-01
prEN 50047:2018
Нисконапонска расклопна опрема за индустриска употреба - Управувачки склопки - Позициски склопки 30 x 55 - Димензии и карактеристики (идентичен со EN 50047:1981)
Low-voltage switchgear and controlgear - Control switches - Position switches 30×55 - Dimensions and characteristics
ИСРМ ТК 21
2018-02-02
prEN 50117-1:2017
Коаксијални кабли - Дел 1: Основна спецификација
Coaxial cables - Part 1: Generic specification
ИСРМ ТК 21
2016-06-07
EN 50117-10-1:2019
Коаксијални кабли - Дел 10-2: Секциска спецификација за коаксијални кабли за аналоген и дигитален пренос на сигнал - Кабли за надворешна употреба за системи кои работат на фреквенција од 5 MHz до 3 000 MHz
Coaxial cables - Part 10-1: Sectional specification for coaxial cables for analogue and digital signal transmission - Outdoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 1 000 MHz
ИСРМ ТК 21
2016-06-07
EN 50117-10-2:2019
Коаксијални кабли - Дел 10-2: Секциска спецификација за коаксијални кабли за аналоген и дигитален пренос на сигнал - Кабли за надворешна употреба за системи кои работат на фреквенција од 5 MHz до 3 000 MHz
Coaxial cables - Part 10-2: Sectional specification for coaxial cables for analogue and digital signal transmission - Outdoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 3 000 MHz
ИСРМ ТК 21
2016-06-07
EN 50117-11-1:2019
Коаксијални кабли - Дел 11-1: Секциска спецификација за коаксијални кабли за аналоген и дигитален пренос на сигнал - Кабли за дистрибуција и пренос за системи кои работат на фреквенција од 5 MHz до 1 000 MHz
Coaxial cables - Part 11-1: Sectional specification for coaxial cables for analogue and digital signal transmission - Distribution and trunk cables for systems operating at 5 MHz - 1 000 MHz
ИСРМ ТК 21
2016-06-07
EN 50117-11-2:2019
Коаксијални кабли - Дел 11-2: Секциска спецификација за коаксијални кабли за аналоген и дигитален пренос на сигнал - Кабли за дистрибуција и пренос за системи кои работат на фреквенција од 5 MHz до 2 000 MHz
Coaxial cables - Part 11-2: Sectional specification for coaxial cables for analogue and digital signal transmission - Distribution and trunk cables for systems operating at 5 MHz - 2 000 MHz
ИСРМ ТК 21
2016-06-07
EN 50117-9-1:2019
Коаксијални кабли - Дел 2-1: Секциска спецификација за кабли кои се користат во кабелски дистрибутивни мрежи - Кабли за внатрешна употреба за системи кои работат на фреквенција од 5 MHz до 1 000 MHz
Coaxial cables - Part 9-1: Sectional specification for coaxial cables for analogue and digital signal transmission - Indoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 1 000 MHz
ИСРМ ТК 21
2016-06-07
EN 50117-9-2:2019
Коаксијални кабли - Дел 9-2: Секциска спецификација за коаксијални кабли за аналоген и дигитален пренос на сигнал - Кабли за внатрешна употреба за системи кои работат на фреквенција од 5 MHz до 3 000 MHz
Coaxial cables - Part 9-2: Sectional specification for coaxial cables for analogue and digital signal transmission - Indoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 3 000 MHz
ИСРМ ТК 21
2016-06-07
EN 50117-9-3:2019
Коаксијални кабли - Дел 9-3: Секциска спецификација за коаксијални кабли за аналоген и дигитален пренос на сигнал - Кабли за внатрешна употреба за системи кои работат на фреквенција од 5 MHz до 6 000 MHz
Coaxial cables - Part 9-3: Sectional specification for coaxial cables for analogue and digital signal transmission - Indoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 6 000 MHz
ИСРМ ТК 21
2016-02-11
Плоснати флексибилни кабли со плашт од поливинилхлорид (EN 50214:2006/AC:2007,IDT)
Flat polyvinyl chloride sheathed flexible cables
ИСРМ ТК 21
2016-02-11
Метрични кабелски уводници за електрични инсталации (EN 50262:1998/AC:1998,IDT)
Cable glands for electrical installations
ИСРМ ТК 21
2016-02-11
Нисконапонски склопни блокови – Заштита од електричен удар – Заштита од ненамерен директен контакт со опасни делови под напон (EN 50274:2002/AC:2009,IDT)
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Protection against electric shock - Protection against unintentional direct contact with hazardous live parts
ИСРМ ТК 21
Комуникациски кабли – Дел 2-27: Општи правила за проектирање и конструкција – Термопластични соединенија за плаштирање кои се безхалогени и отпорни на пламен (EN 50290-2-27:2002/A1:2007/AC:2010,IDT)
Communication cables - Part 2-27: Common design rules and construction - Halogen free flame retardant thermoplastic sheathing compounds
ИСРМ ТК 21
2014-03-07
Кабли со повеќе парици кои се користат во дигиталните телекомуникациски мрежи со голема брзина изразена во битови – Дел 2: Кабли со повеќе парици за внатрешна изведба за инсталации во објекти со повеќе станови за поддршка на општи сервиси, xDSL и апликации до 100 MBits преку IP
Multi-pair cables used in high bite rate digital access telecommunication networks -- Part 2: Indoor multi-pair/quad cables for installation in Multi Dwelling Units shaft supporting universal services, xDSL and applications up to 100 MBits over IP
ИСРМ ТК 21
2017-07-07
prEN 50441-5:2017
Кабли за внатрешни стамбени телекумуникациски инсталации - Дел 5: Кабли до 2 200 Mhz за еден пар а за останатите парови до 1000 Mhz
Cables for indoor residential telecommunication installations - Part 5: Cables up to 2 200 Mhz for one pair and remaining pairs up to 1 000 Mhz
ИСРМ ТК 21
2016-06-07
FprEN 50520
Покривни облоги и покривни ленти за заштита и предупредувачки ознаки за лоцирање на закопани кабли или закопани спроводници кај подземни инсталации
Cover plates and cover tapes for the protection and location warning of buried cables or buried conduits in underground installations
ИСРМ ТК 21
2018-11-02
EN 50620:2017/prAA:2018
Електрични кабли - Кабли за полнење на еллектрични возила
Electric cables - Charging cables for electric vehicles

118 најдени, страна 1 од 6 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6