Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Програма за работа на ИСРМ ТК 13

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » ИСРМ ТК 13 » Програма за работа на ИСРМ ТК 13

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 13
2018-12-12
prCEN/TS
Criteria approach for methods of analysis for mycotoxins
ИСРМ ТК 13
2013-07-07
prEN 13690
Сокови од овошје и зеленчук – Определување содржина на етанол во овошни сокови- Метода со гасна хроматографија
Fruit and vegetable juices - Determination of the ethanol content of fruit juices - Method using gas chromatography
ИСРМ ТК 13
2018-12-12
prEN 14103
Маст и деривати од масло - Метил естри на масни киселини (FAME) - Определување содржина на естер и метил естер на линоленска киселина
Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters (FAME) - Determination of ester and linolenic acid methyl ester contents
ИСРМ ТК 13
2018-12-12
prEN 14105 rev
Деривати од масти и масла - Метил естер на масни киселини (FAME) - Определување содржина на слободен и вкупен глицерол и моноглицериди, диглицериди и триглицериди
Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters (FAME) - Determination of free and total glycerol and mono-, di-, triglyceride contents
ИСРМ ТК 13
2018-12-12
FprEN 14110
Деривати од масти и масла - Метил естер на масни киселини (FAME) - Определување на содржина на метанол (идентичен со EN 14110:2003)
Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters - Determination of methanol content
ИСРМ ТК 13
2018-12-12
EN 14112:2016/prA1
Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters (FAME) - Determination of oxidation stability (accelerated oxidation test)
ИСРМ ТК 13
2018-12-12
EN 15587:2018
Житарки и производи од житарки - Определување на нечистотии во жито (Triticum aestivum L.), дурум пченица (Triticum durum Desf.), ‘рж (Secale cereale L.) и јачмен за сточна храна (Hordeum vulgare L.)
Cereal and cereal products - Determination of Besatz in wheat (Triticum aestivum L.), durum wheat (Triticum durum Desf.), rye (Secale cereale L.),triticale (Triticosecale Wittmack spp) and feed barley (Hordeum vulgare L.)
ИСРМ ТК 13
2018-09-02
prEN 15633-1
Прехранбени производи - Откривање алергени во храната со имунолошки методи - Дел 1: Општи согледувања(идентичен со EN 15633-1:2009)
Foodstuffs - Detection of food allergens by immunological methods - Part 1: General considerations
ИСРМ ТК 13
2018-09-02
prEN 15634-1
Прехранбени производи - Откривање алергени во храната со молекуларни биолошки методи - Дел 1: Општи согледувања (идентичен со EN 15634-1:2009)
Foodstuffs - Detection of food allergens by molecular biological methods - Part 1: General considerations
ИСРМ ТК 13
2018-09-02
prEN 15634-2
Прехранбени производи - Откривање алергени во храната со молекуларни биолошки методи Дел 2: Целер (Apium graveolens) - Квалитативно определување на специфична ДНК секвенца во варени колбаси со real- time PCR метода
Foodstuffs - Detection of food allergens by molecular biological methods - Part 2: Celery (Apium graveolens) - Detection of a specific DNA sequence in cooked sausages by real-time PCR
ИСРМ ТК 13
2018-12-12
prEN 15741
Храна за животни – Определување органохлорни пестициди и полихлорирани бифенили со помош на GC/MS
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of OCPs and PCBs by GC/MS
ИСРМ ТК 13
2018-12-12
prEN 15742
Храна за животни – Определување органохлорни пестициди и полихлорирани бифенили со помош на GC/MS
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of OCPs by GC/ECD
ИСРМ ТК 13
2018-12-12
prEN 15784 rev
Храна за животни -Изолација и броење на претпоставена Bacillus spp.
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Isolation and enumeration of presumptive Bacillus spp.
ИСРМ ТК 13
2018-12-12
prEN 15786 rev
Храна за животни -Изолација и броење на Pediococcus spp.
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Isolation and enumeration of Pediococcus spp.
ИСРМ ТК 13
2018-12-12
prEN 15787 rev
Храна за животни -Изолација и броење на Lactobacillus spp.
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Isolation and enumeration of Lactobacillus spp.
ИСРМ ТК 13
2018-12-12
prEN 15788 rev
Храна за животни -Изолација и броење на Enterococcus (E. faecium) spp.
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Isolation and enumeration of Enterococcus (E. faecium) spp.
ИСРМ ТК 13
2018-12-12
prEN 15789 rev
Храна за животни – Изолација и броење на пробиотски соеви на квасец
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Isolation and enumeration of yeast probiotic strains (Saccharomyces cerevisiae)
ИСРМ ТК 13
2018-09-02
prEN 15842
Прехранбени производи – Детекција на алергени во храна - Општи согледувања и валидација на методите
Foodstuffs - Detection of food allergens - General considerations and validation of methods
ИСРМ ТК 13
2018-12-12
prEN 15948
Житарки – Определување влага и протеини – Mетода на блиска инфрацрвена спектроскопија на цели зрна
Cereals - Determination of moisture and protein - Method using Near-Infrared-Spectroscopy in whole kernels
ИСРМ ТК 13
2018-12-12
prEN 16215
Храна за животни – Определување диоксин и сличен на диоксин PCBs со GC/HRMS и на индикаторен PCBs со GC/HRMS
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of dioxins and dioxin-like PCBs by GC/HRMS and of indicator PCBs by GC/HRMS

101 најдени, страна 1 од 6 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6