Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Програма за работа на ИСРМ ТК 13

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » ИСРМ ТК 13 » Програма за работа на ИСРМ ТК 13

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-04-01
EN 12014-2:2017
Прехранбени производи – Определување содржина на нитрати и/или нитрити – Дел 2: HPLC/IC метод за определување на содржина на нитрати кај зеленчук и производи од зеленчук
Foodstuffs - Determination of nitrate and/or nitrite content - Part 2: HPLC/IC method for the determination of nitrate content of vegetables and vegetable products
ИСРМ ТК 13
2013-07-07
prEN 13690
Сокови од овошје и зеленчук – Определување содржина на етанол во овошни сокови- Метода со гасна хроматографија
Fruit and vegetable juices - Determination of the ethanol content of fruit juices - Method using gas chromatography
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-04-01
EN 16852:2017
Прехранбени производи - Определување етил карбамат во алкохолни пијалoци од коскесто овошје, овошни ликери и други алкохолни пијалоци- GC-MS метода
Foodstuffs - Determination of ethyl carbamate in stone fruit spirits, fruit marc spirits and other spirit drinks - GC-MS method
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-04-01
EN 16857:2017
Прехранбени производи - Определување бензен во безалкохолни пијалоци, други пијалоци и храна за доенчиња базирана на зеленчук со “headspace“гасна хроматографија со масена спектрометрија(HS-GC-MS)
Foodstuffs - Determination of benzene in soft drinks, other beverages and vegetable-based infant foods by headspace gas chromatography mass spectrometry (HS-GC-MS)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-04-01
EN 16858:2017
Прехранбени производи - Определување на меламин и цијанурна киселина во прехранбени производи со течна хроматографија со масена спектрометрија (LC-MS/MS)
Foodstuffs - Determination of melamine and cyanuric acid in foodstuffs by liquid chromatography and tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-04-01
EN 16923:2017
Прехранбени производи - Определување токсин Т-2 и токсин НТ-2 во житарки и производи од житарки наменети за бебиња и мали деца со LC-MS/MS со SPE прочистување
Foodstuffs - Determination of T-2 toxin and HT-2 toxin in cereals and cereal products for infants and young children by LC-MS/MS after SPE cleanup
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-04-01
EN 16924:2017
Прехранбени производи- Определување на зеараленон во растителни масла за јадење со LC-FLD или LC-MS/MS
Foodstuffs - Determination of zearalenone in edible vegetable oils by LC-FLD or LC-MS/MS
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-04-01
EN 16995:2017
Прехранбени производи- Растителни масла и прехранбени производи врз база на растителни масла- определување заситени јаглеводороди (MOSH) и ароматични јаглеводороди (MOAH) во минерални масла со on-line HPLC-GC-FID анализа
Foodstuffs - Vegetable oils and foodstuff on basis of vegetable oils - Determination of mineral oil saturated hydrocarbons (MOSH) and mineral oil aromatic hydrocarbons (MOAH) with on-line HPLC-GC-FID analysis
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-05-30
prEN 17194
Храна за животни: Метода за земање примероци и анализа- Определување деоксиниватол, алфатоксин B1, фумонизин B1 и B2, Т-2 и HТ-2 токсини, зеараленон и охратоксин А во крми и крмни смески со LC-MS/MS
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of Deoxynivalenol, Aflatoxin B1, Fumonisin B1&B2, T-2 & HT-2 toxins, Zearalenone and Ochratoxin A in feed materials and compound feed by LC-MS/MS
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-05-30
prEN 17203
Прехрамбени производи - определување цитринин во храна со течна храматографија со масена спектометрија (LC-MS/MS)
Foodstuffs - Determination of citrinin in food by liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-05-30
prEN 17212
Храна за животни: Метода за земање примероци и анализа- Определување содржина на меламин и цијанурна киселина со течна хроматографија со детекција со масена спектрометрија (LC-MS/MS)
Animal Feeding stuffs: Methods of sampling and analsysis - Determination of melamine and cyanuric acid content by liquid chromatographic method with mass spectrometric detection (LC-MS/MS)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-04-01
ISO 10272-1:2017; EN ISO 10272-1:2017
Микробиологија на синџирот на храна- Хоризонтална метода за детекција и броење на Campylobacter spp.- Дел 1: Метода на детекција (ISO 10272-1:2006)
Microbiology of the food chain - Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter spp. - Part 1: Detection method (ISO 10272-1:2017)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-04-01
ISO 10272-2:2017; EN ISO 10272-2:2017
Микробиологија на синџирот на храна- Хоризонтална метода за детекција и броење на Campylobacter spp.- Дел 2: Метода на броење колонии
Microbiology of the food chain - Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter spp. - Part 2: Colony-count technique (ISO 10272-2:2017)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-04-01
ISO 10273:2017; EN ISO 10273:2017
Микробиологија на синџирот на храна - Хоризонтална метода за детекција на патогена Yersinia enterocolitica
Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection of pathogenic Yersinia enterocolitica (ISO 10273:2017)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-04-01
ISO 10399:2017; EN ISO 10399:2018
Сензорна анализа – Методологија – Дуо-трио тест (ISO 10399:2004)
Sensory analysis - Methodology - Duo-trio test (ISO 10399:2017)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-05-30
ISO 11133:2014/DAmd 2; EN ISO 11133:2014/prA2
Микробиологија на храна, храна за животни и вода – Подготовка, производство, складирање и утврдување перформанси на медиуми за култивирање - Амандман 2
Microbiology of food, animal feed and water - Preparation, production, storage and performance testing of culture media - Amendment 2 (ISO 11133:2014/DAmd 2:2017)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-04-01
ISO/DIS 11290-1; EN ISO 11290-1:2017
Микробиологија на синџирот на храна– Хоризонтална метода за детекција и броење на Listeria monocytogenes и Listeria spp. – Дел 1: Метода на детекција
Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes and of Listeria spp. - Part 1: Detection method (ISO 11290-1:2017)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-04-01
ISO/DIS 11290-2; EN ISO 11290-2:2017
Микробиологија на синџирот на храна – Хоризонтална метода за детекција и броење на Listeria monocytogenes и Listeria spp– Дел 2: Метода на броење
Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes and of Listeria spp. - Part 2: Enumeration method (ISO 11290-2:2017)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-04-01
ISO 12099:2017; EN ISO 12099:2017
Храна за животни, житарки и производи од мелени житарки – Упатства за примена на блиска инфрацрвена спектрометрија
Animal feeding stuffs, cereals and milled cereal products - Guidelines for the application of near infrared spectrometry (ISO 12099:2017)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-04-01
ISO 15216-1:2017; EN ISO 15216-1:2017
Микробиологија на синџирот на храна - Хоризонтална метода за определување хепатитис А вирус и норовирус во храна користејќи real-time PCR - Дел 1: Метод за квантификација
Microbiology of the food chain - Horizontal method for determination of hepatitis A virus and norovirus using real-time RT-PCR - Part 1: Method for quantification (ISO 15216-1:2017)

43 најдени, страна 1 од 3 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3