Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Програма за работа на ИСРМ ТК 13

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » ИСРМ ТК 13 » Програма за работа на ИСРМ ТК 13

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 13
2013-07-07
prEN 13690
Сокови од овошје и зеленчук – Определување содржина на етанол во овошни сокови- Метода со гасна хроматографија
Fruit and vegetable juices - Determination of the ethanol content of fruit juices - Method using gas chromatography
ИСРМ ТК 13
2018-09-02
prEN 15633-1
Прехранбени производи - Откривање алергени во храната со имунолошки методи - Дел 1: Општи согледувања(идентичен со EN 15633-1:2009)
Foodstuffs - Detection of food allergens by immunological methods - Part 1: General considerations
ИСРМ ТК 13
2018-09-02
prEN 15634-1
Прехранбени производи - Откривање алергени во храната со молекуларни биолошки методи - Дел 1: Општи согледувања (идентичен со EN 15634-1:2009)
Foodstuffs - Detection of food allergens by molecular biological methods - Part 1: General considerations
ИСРМ ТК 13
2018-09-02
prEN 15634-2
Прехранбени производи - Откривање алергени во храната со молекуларни биолошки методи Дел 2: Целер (Apium graveolens) - Квалитативно определување на специфична ДНК секвенца во варени колбаси со real- time PCR метода
Foodstuffs - Detection of food allergens by molecular biological methods - Part 2: Celery (Apium graveolens) - Detection of a specific DNA sequence in cooked sausages by real-time PCR
ИСРМ ТК 13
2018-09-02
prEN 15842
Прехранбени производи – Детекција на алергени во храна - Општи согледувања и валидација на методите
Foodstuffs - Detection of food allergens - General considerations and validation of methods
ИСРМ ТК 13
2018-05-31
prEN 17194
Храна за животни: Метода за земање примероци и анализа- Определување деоксиниватол, алфатоксин B1, фумонизин B1 и B2, Т-2 и HТ-2 токсини, зеараленон и охратоксин А во крми и крмни смески со LC-MS/MS
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of Deoxynivalenol, Aflatoxin B1, Fumonisin B1&B2, T-2 & HT-2 toxins, Zearalenone and Ochratoxin A in feed materials and compound feed by LC-MS/MS
ИСРМ ТК 13
2018-05-31
FprEN 17203
Прехрамбени производи - определување цитринин во храна со течна храматографија со масена спектометрија (LC-MS/MS)
Foodstuffs - Determination of citrinin in food by liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)
ИСРМ ТК 13
2018-05-31
prEN 17212
Храна за животни: Метода за земање примероци и анализа- Определување содржина на меламин и цијанурна киселина со течна хроматографија со детекција со масена спектрометрија (LC-MS/MS)
Animal Feeding stuffs: Methods of sampling and analsysis - Determination of melamine and cyanuric acid content by liquid chromatographic method with mass spectrometric detection (LC-MS/MS)
ИСРМ ТК 13
2018-09-02
prEN 17250
Прехрамбени производи - Опделување охратоксин А во пиперка, чили, црн и бел бебер, морско оревче, микд од зачини, сладок корен, какао и какао производи со прочистување со имуноафинитетна колона, и течна хроматографија со високи перформанси и флуорсцентна детекција
Foodstuffs - Determination of ochratoxin A in paprika, chilli, black & white pepper, nutmeg, spice mix, liquorice, cocoa and cocoa products by immunoaffinity column clean-up and high performance liquid chromatography with fluorescence detection
ИСРМ ТК 13
2018-09-02
prEN 17251

Foodstuffs - Determination of ochratoxin A in pork meat and derived products by high performance liquid chromatography with fluorescence detection (HPLC-FLD)
ИСРМ ТК 13
2018-09-02
prEN 17252
Прехрамбени производи - Определување фомосин А во семиња од лупин и производи од лупин со LC-MS/MS
Foodstuffs - Determination of phomopsin A in lupin seeds and lupin derived products by LC-MS/MS
ИСРМ ТК 13
2018-09-02
prEN 17254
Прехрамбени производи - Минимални барања за перформансите за определување глутен со ELISA тест
Foodstuffs - Minimum performance requirements for determination of gluten by ELISA
ИСРМ ТК 13
2018-09-02
prEN 17256
Храна за животни: Методи за земање на примероци и анализи - Определување на ергот алкалоиди и тропан алкалоиди во материјали и компоненти за храна со LC-MS/MS
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of ergot alkaloids and tropane alkaloids in feed materials and compound feeds by LC-MS/MS
ИСРМ ТК 13
2018-05-31
ISO 11133:2014/DAmd 2; EN ISO 11133:2014/prA2
Микробиологија на храна, храна за животни и вода – Подготовка, производство, складирање и утврдување перформанси на медиуми за култивирање - Амандман 2
Microbiology of food, animal feed and water - Preparation, production, storage and performance testing of culture media - Amendment 2 (ISO 11133:2014/DAmd 2:2017)
ИСРМ ТК 13
2018-09-02
ISO/DIS 15216-2; prEN ISO 15216-2
Микробиологија на храна и храна за животни - Хоризонтална метода за определување хепатитис А вирус и норовирус во храна користејќи real-time PCR – Дел 2: Метод за за квалитативна детекција (ISO/TS 15216-2:2013, Корегирана верзија 2013-05-01)
Microbiology of the food chain - Horizontal method for determination of hepatitis A virus and norovirus in food using real-time RT-PCR - Part 2: Method for detection (ISO/DIS 15216-2:2018)
ИСРМ ТК 13
2018-05-31
ISO/DIS 16140-3; prEN ISO 16140-3
Микробиологија во синџирот на исхрана - Валидација на метод - Дел 3: Протокол за верификација на референтни и валидирани алтернативни методи имплементирани во една лабораторија (ISO/DIS 16140-3:2017)
Microbiology of the food chain - Method validation - Part 3: Protocol for the verification of reference and validated alternative methods implemented in a single laboratory (ISO/DIS 16140-3:2017)
ИСРМ ТК 13
2018-05-31
ISO/DIS 16140-4; prEN ISO 16140-4
Микробиологија во синџирот на храна - Валидација на метод - Дел 4: Протокол за валидација на (in house) методи во една лабораторија (ISO/DIS 16140-4:2017)
Microbiology of the food chain - Method validation - Part 4: Protocol for single-laboratory (in-house) method validation (ISO/DIS 16140-4:2017)
ИСРМ ТК 13
2018-05-31
ISO/DIS 16140-5; prEN ISO 16140-5
Микробиологија во синџирот на храна- Валидација на метод – Дел 5: Протокол за факторијална интерлабораториска валидација на некомерцијални методи (ISO/DIS 16140-5:2017)
Microbiology of the food chain - Method validation - Part 5: Protocol for factorial interlaboratory validation of non-proprietary methods (ISO/DIS 16140-5:2017)
ИСРМ ТК 13
2018-05-31
ISO/DIS 16140-6; prEN ISO 16140-6
Микробиологија во синџирот на храна- Валидација на метод – Дел 6: Протокол за валидација на алтернативни (комерцијални) методи за микробиолошка конфирмација и процедури за типизација (ISO/DIS 16140-6:2017)
Microbiology of the food chain - Method validation - Part 6: Protocol for the validation of alternative (proprietary) methods for microbiological confirmation and typing procedures (ISO/DIS 16140-6:2017)
ИСРМ ТК 13
2018-05-31
ISO/DIS 17678; prEN ISO 17678
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување јоден број
Milk and milk products - Determination of milk fat purity by gas chromatographic analysis of triglycerides (Reference method) (ISO/DIS 17678:2017)

30 најдени, страна 1 од 2 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2