Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Програма за работа на ИСРМ ТК 13

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » ИСРМ ТК 13 » Програма за работа на ИСРМ ТК 13

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 13
2013-07-07
prEN 13690
Сокови од овошје и зеленчук – Определување содржина на етанол во овошни сокови- Метода со гасна хроматографија
Fruit and vegetable juices - Determination of the ethanol content of fruit juices - Method using gas chromatography
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-05-30
prEN 17194
Храна за животни: Метода за земање примероци и анализа- Определување деоксиниватол, алфатоксин B1, фумонизин B1 и B2, Т-2 и HТ-2 токсини, зеараленон и охратоксин А во крми и крмни смески со LC-MS/MS
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of Deoxynivalenol, Aflatoxin B1, Fumonisin B1&B2, T-2 & HT-2 toxins, Zearalenone and Ochratoxin A in feed materials and compound feed by LC-MS/MS
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-05-30
prEN 17203
Прехрамбени производи - определување цитринин во храна со течна храматографија со масена спектометрија (LC-MS/MS)
Foodstuffs - Determination of citrinin in food by liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-05-30
prEN 17212
Храна за животни: Метода за земање примероци и анализа- Определување содржина на меламин и цијанурна киселина со течна хроматографија со детекција со масена спектрометрија (LC-MS/MS)
Animal Feeding stuffs: Methods of sampling and analsysis - Determination of melamine and cyanuric acid content by liquid chromatographic method with mass spectrometric detection (LC-MS/MS)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-05-30
ISO 11133:2014/DAmd 2; EN ISO 11133:2014/prA2
Микробиологија на храна, храна за животни и вода – Подготовка, производство, складирање и утврдување перформанси на медиуми за култивирање - Амандман 2
Microbiology of food, animal feed and water - Preparation, production, storage and performance testing of culture media - Amendment 2 (ISO 11133:2014/DAmd 2:2017)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-05-30
ISO/DIS 16140-3; prEN ISO 16140-3
Микробиологија во синџирот на исхрана - Валидација на метод - Дел 3: Протокол за верификација на референтни и валидирани алтернативни методи имплементирани во една лабораторија (ISO/DIS 16140-3:2017)
Microbiology of the food chain - Method validation - Part 3: Protocol for the verification of reference and validated alternative methods implemented in a single laboratory (ISO/DIS 16140-3:2017)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-05-30
ISO/DIS 16140-4; prEN ISO 16140-4
Микробиологија во синџирот на храна - Валидација на метод - Дел 4: Протокол за валидација на (in house) методи во една лабораторија (ISO/DIS 16140-4:2017)
Microbiology of the food chain - Method validation - Part 4: Protocol for single-laboratory (in-house) method validation (ISO/DIS 16140-4:2017)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-05-30
ISO/DIS 16140-5; prEN ISO 16140-5
Микробиологија во синџирот на храна- Валидација на метод – Дел 5: Протокол за факторијална интерлабораториска валидација на некомерцијални методи (ISO/DIS 16140-5:2017)
Microbiology of the food chain - Method validation - Part 5: Protocol for factorial interlaboratory validation of non-proprietary methods (ISO/DIS 16140-5:2017)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-05-30
ISO/DIS 16140-6; prEN ISO 16140-6
Микробиологија во синџирот на храна- Валидација на метод – Дел 6: Протокол за валидација на алтернативни (комерцијални) методи за микробиолошка конфирмација и процедури за типизација (ISO/DIS 16140-6:2017)
Microbiology of the food chain - Method validation - Part 6: Protocol for the validation of alternative (proprietary) methods for microbiological confirmation and typing procedures (ISO/DIS 16140-6:2017)
ИСРМ ТК 13
2018-04-02
ISO 16654:2001/Amd 1:2017; EN ISO 16654:2001/A1:2017
Микробиологија на храна и храна за животни - Хоризонтална метода за детекција на Escherichia coli O157- Амандман 1: Анекс Б: Резултати од меѓулабораториски студии
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the detection of Escherichia coli O157 - Amendment 1: Annex B: Result of interlaboratory studies (ISO 16654:2001/Amd 1:2017)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-05-30
ISO/DIS 17678; prEN ISO 17678
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување јоден број
Milk and milk products - Determination of milk fat purity by gas chromatographic analysis of triglycerides (Reference method) (ISO/DIS 17678:2017)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-05-30
ISO/DIS 18363-2; prEN ISO 18363-2
Масти и масла од животинско и растително потекло - Определување на масно-киселински врзани хлоропропандиоли (MCPDs) и глицидол со GC/MS- Дел 2:Метод со бавна алкална трансестерификација за 2-MCPD, 3-MCPD и глицидол
Animal and vegetable fats and oils - Determination of fatty-acid-bound chloropropanediols (MCPDs) and glycidol by GC/MS - Part 2: Method using slow alkaline transesterification and measurement for 2-MCPD, 3-MCPD and glycidol (ISO/DIS 18363-2:2017)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-05-30
ISO/FDIS 18593; FprEN ISO 18593
Микробиологија во синџирот на храна- Хоризонтални методи на техники за земање примероци од површини со користење на контактни плочи и брисеви
Microbiology of the food chain - Horizontal methods for surface sampling (ISO/FDIS 18593:2018)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-05-30
ISO/DIS 20976-1; prEN ISO 20976-1
Микробиологија во синџирот на храна- Упатство за изведување на “challenge” тестови на храна и добиточна храна – Дел 1: “Challenge” тест за испитување на потенцијал за раст, lag време и максимална стапка на раст (ISO/DIS 20976-1:2016)
Microbiology of the food chain - Guidelines for conducting challenge tests of food and feed products - Part 1: Challenge tests to study the growth potential, lag time and the maximum growth rate (ISO/DIS 20976-1:2016)
ИСРМ ТК 13
2017-06-21
ISO 22000; FprEN ISO 22000
Систем за управување со безбедноста на храната - Барања за сите организации вклучени во синџирот на храната (ISO 22000:2017)
Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain (ISO/FDIS 22000:2018)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-05-30
ISO/DIS 3961; prEN ISO 3961
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување јоден број
Animal and vegetable fats and oils - Determination of iodine value (ISO/DIS 3961:2017)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-05-30
ISO 6888-1:1999/FDAmd 2; EN ISO 6888-1:1999/FprA2
Микробиологија на храна и храна за животни- Хоризонтална метода за броење на коагулаза позитивни стафилококи (Staphylococcus aureus и други видови)- Дел 1: Техника со користење на Baird-Parker агар-Амандман 2: Вклучување алтернативна процедура за потврда
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) - Part 1: Technique using Baird-Parker agar medium - Amendment 2: Inclusion of an alternative confirmation procedure (ISO 6888-1:1999/FDAM 2:2018)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-05-30
ISO/DIS 7971-2; prEN ISO 7971-2
Житарки - Определување хектолитарска маса – Дел 2: Метод на следливост на мерни инструменти согласно референтен меѓународен стандарден инструмент (ISO 7971-2:2009)
Cereals - Determination of bulk density, called mass per hectolitre - Part 2: Method of traceability for measuring instruments through reference to the international standard instrument (ISO/DIS 7971-2:2017)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-05-30
ISO/DIS 7971-3; prEN ISO 7971-3
Житарки - Определување хектолитарска маса – Дел 3: Рутински метод (ISO 7971-3:2009)
Cereals - Determination of bulk density, called mass per hectolitre - Part 3: Routine method (ISO/DIS 7971-3:2017)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-05-30
ISO/DIS 9167; prEN ISO 9167
Семе од репка – Определување на содржина на глукозинолати – Дел 1: Метод со користење на течна хроматографија со високи перформанси
Rapeseed - Determination of glucosinolates content - Method using high-performance liquid chromatography (ISO/DIS 9167/2017)

22 најдени, страна 1 од 2 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2