Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Програма за работа на ИСРМ Совет

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » ИСРМ Совет » Програма за работа на ИСРМ Совет

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ Совет
2016-05-26
IEC TS 62351-7:2010
Управување со енергетски системи и пропратна размена на информации
Power systems management and associated information exchange - Data and communications security - Part 7: Network and system management (NSM) data object models
ИСРМ Совет
2017-11-02
CEN/TR 13387-1:2018
Производи за детска употреба и нега - Општи упатства за безбедност - Дел 1: Филозофија на безбедност и проценка на сигурност
Child care articles - General safety guidelines - Part 1: Safety philosophy and safety assessment
ИСРМ Совет
2016-03-22
FprCEN/TR 15897
Технологија на подводен мембрански биореактор (MBR) (идентичен со CWA 15897:2008)
Submerged Membrane Bioreactor (MBR) Technology
ИСРМ Совет
2016-03-22
CEN/TR 16961:2018

Declaration of uncertainties in test reports
ИСРМ Совет
2016-05-22
FprCEN/TR 16999

Solar energy systems for roofs: Requirements for structural connections to solar panels
ИСРМ Совет
2018-03-30
2018-04-21
FprCEN/TR 17016-101:2018
Електронски јавни набавки - Интерфејси за деловна интероперабилност (BII-Business interoperability interfaces ), e-Подредување - Дел 101: Преглед
Electronic public procurement - Business interoperability interfaces (BII), e-Ordering - Part 101: Overview
ИСРМ Совет
2018-03-30
2018-04-21
FprCEN/TR 17017-101

Electronic public procurement - Business interoperability interfaces (BII), e-Fulfillment - Part 101: Overview
ИСРМ Совет
2017-11-16
CEN/TR 17202:2018

Furniture - General safety guidelines - Entrapment of fingers
ИСРМ Совет
2017-12-16
FprCEN/TR 17207
Опрема и површина за игралишта - барања за квалитет на инспекции и компетентност на инспекторите
Playground and recreational areas - Framework for the competence of playground inspectors
ИСРМ Совет
2017-12-16
CEN/TR 17221:2018
Упатство за примена на CE ознака и подготовка на Декларација за изведба на санитарни апарати
Guidance on the application of CE marking and preparation of Declaration of Performance for sanitary appliances
ИСРМ Совет
2016-03-22
EN 1011-8:2018
Заварување - Препораки за заварување на метални материјали - Дел 8: Заварување на леани железа (идентичен со EN 1011-8:2004)
Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 8: Welding of cast irons
ИСРМ Совет
2016-02-22
FprEN 1022
Мебел за домашна употреба - Седишта - Определување на стабилност
Furniture - Seating - Determination of stability
ИСРМ Совет
2017-10-07
prEN 1024
Глинени плочки за покриви за неконтинуирано положување - Утврдување на геометриски карактеристики
Clay roofing tiles for discontinuous laying - Determination of geometric characteristics
ИСРМ Совет
2018-02-02
prEN 1047-1
Единици за безбедно чување - Класификација и методи за проверка на заштитата од пожар - Дел 1: Шкафови за чување на податоците и класери/кутии за чување на дискети (идентичен со EN 1047-1:2005)
Secure storage units - Classification and methods of test for resistance to fire - Part 1: Data cabinets and diskette inserts
ИСРМ Совет
2018-02-02
prEN 1047-2
Единици за безбедно чување – Класификација и методи за проверка на заштитата од пожар – Дел 2: Простории за заштита на податоци и контејнери за чување на податоци
Secure storage units - Classification and methods of test for resistance to fire - Part 2: Data rooms and data container
ИСРМ Совет
2015-11-22
EN 1090-2:2018
Изведба на челични и алуминиумски конструкции- Дел 2: Технички барања за челични конструкции
Execution of steel structures and aluminium structures - Part 2: Technical requirements for steel structures
ИСРМ Совет
2017-07-07
prEN 1090-3
Изведба на челични и алуминиумски конструкции- Дел 3: Технички барања за алуминиумски конструкции (идентичен со EN 1090-3:2008)
Execution of steel structures and aluminium structures - Part 3: Technical requirements for aluminium structures
ИСРМ Совет
2014-09-16
EN 1090-4:2017
*
Execution of steel structures and aluminium structures - Part 4: Technical requirements for cold-formed structural steel elements and cold-formed structures for roof, ceiling, floor and wall applications
ИСРМ Совет
2016-05-22
EN 1092-1:2018
Прирабници и нивни споеви – Кружни прирабници за цевки, вентили, фитинзи и дополнителни уреди, определени како PN – Дел 1: Челични прирабници
Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated - Part 1: Steel flanges
ИСРМ Совет
2015-11-22
FprEN 1096-4
Градежно стакло – Обложено стакло – Дел 4: Оцена на сообразност – Страндард на производ
Glass in building - Coated glass - Part 4: Product standard

1144 најдени, страна 1 од 58 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7