Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Програма за работа на ИСРМ Совет

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » ИСРМ Совет » Програма за работа на ИСРМ Совет

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ Совет
2016-05-26
IEC TS 62351-7:2010
Управување со енергетски системи и пропратна размена на информации
Power systems management and associated information exchange - Data and communications security - Part 7: Network and system management (NSM) data object models
ИСРМ Совет
2018-11-16
FprCEN/TR 13695-2
Пакување - Барања за мерење и верификација на четирите тешки метали и останатите опасни супстанции присутни во пакувањето, и нивото испуштање во животната средина - Дел 2: Барања за мерење и верификување на опасни супастанци присутни во пакувањето, и нивн
Packaging - Requirements for measuring and verifying the four heavy metals and other dangerous substances present in packaging, and their release into the environment - Part 2: Requirements for measuring and verifying dangerous substances present in packaging, and their release into the environment
ИСРМ Совет
2016-03-22
CEN/TR 15897:2018
Технологија на подводен мембрански биореактор (MBR) (идентичен со CWA 15897:2008)
Submerged Membrane Bioreactor (MBR) technology
ИСРМ Совет
2016-05-22
FprCEN/TR 16999

Solar energy systems for roofs - Requirements for structural connections to solar panels
ИСРМ Совет
2018-08-16
CEN/TR 17292:2018

Technical report regarding precision data for standards EN 12720, EN 12721, EN 12722, EN 15185 and EN 15186
ИСРМ Совет
2018-11-16
FprCEN/TR 17315

Railway applications - Braking - Calculations for the estimation of stopping distance for specific Wheel Slide Protection testing
ИСРМ Совет
2018-11-16
FprCEN/TR 17320

Railway applications - Infrastructure - Determination of laboratory test parameters for assessing the mechanical durability of rail fastening systems - Complementary element
ИСРМ Совет
2018-11-16
FprCEN/TR 17341

Bio-based products - Examples of reporting on sustainability criteria
ИСРМ Совет
2018-08-16
prEN 1004
Мобилни пристапи и работни столбни платформи направени од префабрикувани елементи - Материјали, димензии, носивост, безбедност и изведбени барања (идентичен со EN 1004:2004)
Mobile access and working towers made of prefabricated elements - Materials, dimensions, design loads, safety and performance requirements
ИСРМ Совет
2016-02-22
EN 1022:2018
Мебел за домашна употреба - Седишта - Определување на стабилност
Furniture - Seating - Determination of stability
ИСРМ Совет
2017-10-07
prEN 1024
Глинени плочки за покриви за неконтинуирано положување - Утврдување на геометриски карактеристики
Clay roofing tiles for discontinuous laying - Determination of geometric characteristics
ИСРМ Совет
2018-02-02
prEN 1047-1
Единици за безбедно чување - Класификација и методи за проверка на заштитата од пожар - Дел 1: Шкафови за чување на податоците и класери/кутии за чување на дискети (идентичен со EN 1047-1:2005)
Secure storage units - Classification and methods of test for resistance to fire - Part 1: Data cabinets and diskette inserts
ИСРМ Совет
2018-02-02
FprEN 1047-2
Единици за безбедно чување – Класификација и методи за проверка на заштитата од пожар – Дел 2: Простории за заштита на податоци и контејнери за чување на податоци
Secure storage units - Classification and methods of test for resistance to fire - Part 2: Data rooms and data container
ИСРМ Совет
2018-07-16
EN 1069-1:2017/prA1

Water slides - Part 1: Safety requirements and test methods
ИСРМ Совет
2017-07-07
FprEN 1090-3
Изведба на челични и алуминиумски конструкции- Дел 3: Технички барања за алуминиумски конструкции (идентичен со EN 1090-3:2008)
Execution of steel structures and aluminium structures - Part 3: Technical requirements for aluminium structures
ИСРМ Совет
2017-10-07
EN 1104:2018
Хартија и картон кои доаѓаат во допир со прехранбени производи - Определување на пренос на антимикробни состојки (идентичен со EN 1104:2005)
Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Determination of the transfer of antimicrobial constituents
ИСРМ Совет
2017-01-22
prEN 1125
Оков - Уреди за излез во случај на паника, кои се управуваат со хоризонтална рачка во насока на спасување - Услови и методи за испитување (идентичен со EN 1125:2008)
Build hardware - Panic exit devices operated by a horizontal bar, for use on escape routes - Requirements and test methods
ИСРМ Совет
2018-01-16
prEN 1130
Мебел - Детски креветчиња и колевки за домашна употреба - Дел 1: Барања за безбедност
Children''s Furniture - Cribs and cradles - Safety requirements and test methods
ИСРМ Совет
2017-04-22
prEN 1143-1
Единици за безбедно чување - Барања, класификација и методи за проверка на заштитата од кражби - Дел 1: Сефови, АТМ сефови, трезорски врати и трезори
Secure storage units - Requirements, classification and methods of test for resistance to burglary - Part 1: Safes, ATM safes, strongroom doors and strongrooms
ИСРМ Совет
2017-10-07
prEN 1176-5
Опрема и површина за игралишта - Дел 5: Дополнителни специфични безбедносни барања и методи за испитување на вртелешки (идентичен со EN 1176-5:2008)
Playground equipment and surfacing - Part 5: Additional specific safety requirements and test methods for carousels

1071 најдени, страна 1 од 54 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7