Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Програма за работа на ИСРМ Совет

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » ИСРМ Совет » Програма за работа на ИСРМ Совет

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ Совет
2016-05-26
IEC TS 62351-7:2010
Управување со енергетски системи и пропратна размена на информации
Power systems management and associated information exchange - Data and communications security - Part 7: Network and system management (NSM) data object models
ИСРМ Совет
2017-11-02
CEN/TR 13387-1:2018
Производи за детска употреба и нега - Општи упатства за безбедност - Дел 1: Филозофија на безбедност и проценка на сигурност
Child care articles - General safety guidelines - Part 1: Safety philosophy and safety assessment
ИСРМ Совет
2016-03-22
FprCEN/TR 15897
Технологија на подводен мембрански биореактор (MBR) (идентичен со CWA 15897:2008)
Submerged Membrane Bioreactor (MBR) Technology
ИСРМ Совет
2016-05-22
FprCEN/TR 16999

Solar energy systems for roofs - Requirements for structural connections to solar panels
ИСРМ Совет
2018-04-22
CEN/TR 17016-101:2018
Електронски јавни набавки - Интерфејси за деловна интероперабилност (BII-Business interoperability interfaces ), e-Подредување - Дел 101: Преглед
Electronic public procurement - Business interoperability interfaces (BII), e-Ordering - Part 101: Overview
ИСРМ Совет
2018-04-22
CEN/TR 17017-101:2018

Electronic public procurement - Business interoperability interfaces (BII), e-Fulfilment - Part 101: Overview
ИСРМ Совет
2017-12-16
CEN/TR 17207:2018
Опрема и површина за игралишта - барања за квалитет на инспекции и компетентност на инспекторите
Playground and recreational areas - Framework for the competence of playground inspectors
ИСРМ Совет
2018-07-20
FprCEN/TR 17292
Technical report regarding precision data for standards EN 12720, EN 12721, EN 12722, EN 15185 and EN 15186
ИСРМ Совет
2018-07-09
prEN 1004
Мобилни пристапи и работни столбни платформи направени од префабрикувани елементи - Материјали, димензии, носивост, безбедност и изведбени барања (идентичен со EN 1004:2004)
Mobile access and working towers made of prefabricated elements - Materials, dimensions, design loads, safety and performance requirements
ИСРМ Совет
2016-02-22
FprEN 1022
Мебел за домашна употреба - Седишта - Определување на стабилност
Furniture - Seating - Determination of stability
ИСРМ Совет
2017-10-07
prEN 1024
Глинени плочки за покриви за неконтинуирано положување - Утврдување на геометриски карактеристики
Clay roofing tiles for discontinuous laying - Determination of geometric characteristics
ИСРМ Совет
2018-02-02
prEN 1047-1
Единици за безбедно чување - Класификација и методи за проверка на заштитата од пожар - Дел 1: Шкафови за чување на податоците и класери/кутии за чување на дискети (идентичен со EN 1047-1:2005)
Secure storage units - Classification and methods of test for resistance to fire - Part 1: Data cabinets and diskette inserts
ИСРМ Совет
2018-02-02
prEN 1047-2
Единици за безбедно чување – Класификација и методи за проверка на заштитата од пожар – Дел 2: Простории за заштита на податоци и контејнери за чување на податоци
Secure storage units - Classification and methods of test for resistance to fire - Part 2: Data rooms and data container
ИСРМ Совет
2018-07-16
EN 1069-1:2017/prA1

Water slides - Part 1: Safety requirements and test methods
ИСРМ Совет
2015-11-22
EN 1090-2:2018
Изведба на челични и алуминиумски конструкции- Дел 2: Технички барања за челични конструкции
Execution of steel structures and aluminium structures - Part 2: Technical requirements for steel structures
ИСРМ Совет
2017-07-07
prEN 1090-3
Изведба на челични и алуминиумски конструкции- Дел 3: Технички барања за алуминиумски конструкции (идентичен со EN 1090-3:2008)
Execution of steel structures and aluminium structures - Part 3: Technical requirements for aluminium structures
ИСРМ Совет
2014-09-16
EN 1090-4:2018
*
Execution of steel structures and aluminium structures - Part 4: Technical requirements for cold-formed structural steel elements and cold-formed structures for roof, ceiling, floor and wall applications
ИСРМ Совет
2015-11-22
EN 1096-4:2018
Градежно стакло – Обложено стакло – Дел 4: Оцена на сообразност – Страндард на производ
Glass in building - Coated glass - Part 4: Product standard
ИСРМ Совет
2017-10-07
FprEN 1104
Хартија и картон кои доаѓаат во допир со прехранбени производи - Определување на пренос на антимикробни состојки (идентичен со EN 1104:2005)
Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Determination of the transfer of antimicrobial constituents
ИСРМ Совет
2017-01-22
prEN 1125
Оков - Уреди за излез во случај на паника, кои се управуваат со хоризонтална рачка во насока на спасување - Услови и методи за испитување (идентичен со EN 1125:2008)
Build hardware - Panic exit devices operated by a horizontal bar, for use on escape routes - Requirements and test methods

1351 најдени, страна 1 од 68 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7