Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Програма за работа на ИСРСМ Совет

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » ИСРСМ Совет » Програма за работа на ИСРСМ Совет

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРСМ Совет
2019-03-16
ISO/CIE DIS 11664-1; prEN ISO/CIE 11664-1
Колориметрија – Дел 1: Стандардни колориметриски набљудувачи според CIE CIE (ISO/CIE/FDIS 11664-1:2019)
Colorimetry - Part 1: CIE standard colorimetric observers (ISO/CIE/FDIS 11664-1:2019)
ИСРСМ Совет
2019-06-30
2019-08-01
CLC IEC/TR 61508-0:2019

Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems - Part 0: Functional safety and IEC 61508
ИСРСМ Совет
2016-05-26
IEC TS 62351-7:2010
Управување со енергетски системи и пропратна размена на информации
Power systems management and associated information exchange - Data and communications security - Part 7: Network and system management (NSM) data object models
ИСРСМ Совет
2019-06-30
2019-08-01
CLC/TR IEC 62453-41:2019
Спецификација за поврзување со технологијата наречена Field device tool (FDT) - Дел 41: Профил на моделот на интеграција на објектот - Заеднички модел на објектот (идентичен со CLC/TR 62453-41:2009)
Field device tool (FDT) interface specification - Part 41: Object model integration profile - Common object model
ИСРСМ Совет
2019-06-30
2019-08-01
CLC/TR IEC 62453-42:2019

Field device tool (FDT) interface specification - Part 42: Object model integration profile - Common Language Infrastructure
ИСРСМ Совет
2019-06-30
2019-08-01
CLC/TR IEC 62453-51-10:2019

Field device tool (FDT) interface specification - Part 51-10: Communication implementation for common object model - IEC 61784 CPF 1
ИСРСМ Совет
2019-06-30
2019-08-01
CLC IEC/TR 62453-51-150:2019

Field device tool (FDT) interface specification - Part 51-150: Communication implementation for common object model - IEC 61784 CPF 15
ИСРСМ Совет
2019-06-30
2019-08-01
CLC IEC/TR 62453-52-150:2019

Field device tool (FDT) interface specification - Part 52-150: Communication implementation for common language infrastructure - IEC 61784 CPF 15
ИСРСМ Совет
2019-06-30
2019-08-01
CLC IEC/TR 62453-52-31:2019

Field device tool (FDT) interface specification - Part 52-31: Communication implementation for common language infrastructure - IEC 61784 CP 3/1 and CP 3/2
ИСРСМ Совет
2019-06-30
2019-08-01
CLC IEC/TR 62453-52-32:2019

Field device tool (FDT) interface specification - Part 52-32: Communication implementation for common language infrastructure - IEC 61784 CP 3/4, CP 3/5 and CP 3/6
ИСРСМ Совет
2019-06-30
2019-08-01
CLC IEC/TR 62453-52-90:2019

Field device tool (FDT) interface specification - Part 52-90: Communication implementation for common language infrastructure - IEC 61784 CPF 9
ИСРСМ Совет
2019-06-30
2019-08-01
CLC/TR IEC 62453-62:2019

Field device tool (FDT) interface specification - Part 62: Field device tool (FDT) styleguide for common language infrastructure
ИСРСМ Совет
2019-06-30
2019-08-01
CLC IEC/TR 62461:2019

Radiation protection instrumentation - Determination of uncertainty in measurement
ИСРСМ Совет
2019-07-10
prEN IEC/ASTM 62885-6
Surface cleaning appliances - Part 6: Wet hard floor cleaning appliances for household or similar use - Methods for measuring the performance
ИСРСМ Совет
2018-12-16
FprCEN/TR 15273-5

Railway applications - Gauges - Part 5: Background, explanation and worked examples
ИСРСМ Совет
2019-03-16
CEN/TR 17373:2019
Опрема за железници - Железнички возен парк - Испитување на положбата на возилата на патеките на резервната крива за време на возење и пресметка на преклопување на тампон
Railway applications - Railway rolling stock - Investigation of vehicles position on the reverse curve tracks during running and calculation of buffer overlap
ИСРСМ Совет
2018-08-16
prEN 1004
Мобилни пристапи и работни столбни платформи направени од префабрикувани елементи - Материјали, димензии, носивост, безбедност и изведбени барања (идентичен со EN 1004:2004)
Mobile access and working towers made of prefabricated elements - Materials, dimensions, design loads, safety and performance requirements
ИСРСМ Совет
2017-10-07
prEN 1024
Глинени плочки за покриви за неконтинуирано положување - Утврдување на геометриски карактеристики
Clay roofing tiles for discontinuous laying - Determination of geometric characteristics
ИСРСМ Совет
2018-02-02
EN 1047-1:2019
Единици за безбедно чување - Класификација и методи за проверка на заштитата од пожар - Дел 1: Шкафови за чување на податоците и класери/кутии за чување на дискети (идентичен со EN 1047-1:2005)
Secure storage units - Classification and methods of test for resistance to fire - Part 1: Data cabinets and diskette inserts
ИСРСМ Совет
2019-05-08
EN 1069-1:2017+A1:2019
Водени тобогани - Дел 1: Безбедносни барања и методи за испитување
Water slides - Part 1: Safety requirements and test methods

1571 најдени, страна 1 од 79 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7