Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Програма за работа на ИСРМ Совет

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » ИСРМ Совет » Програма за работа на ИСРМ Совет

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ Совет
2016-05-26
IEC TS 62351-7:2010
Управување со енергетски системи и пропратна размена на информации
Power systems management and associated information exchange - Data and communications security - Part 7: Network and system management (NSM) data object models
ИСРМ Совет
2018-11-16
FprCEN/TR 13695-2
Пакување - Барања за мерење и верификација на четирите тешки метали и останатите опасни супстанции присутни во пакувањето, и нивото испуштање во животната средина - Дел 2: Барања за мерење и верификување на опасни супастанци присутни во пакувањето, и нивн
Packaging - Requirements for measuring and verifying the four heavy metals and other dangerous substances present in packaging, and their release into the environment - Part 2: Requirements for measuring and verifying dangerous substances present in packaging, and their release into the environment
ИСРМ Совет
2018-12-16
FprCEN/TR 15273-5

Railway applications - Gauges - Part 5: Background, explanation and worked examples
ИСРМ Совет
2019-01-16
FprCEN/TR 15371-2
Безбедност на играчки – Толкување - Дел 2: Одговори на барањата за толкување на хемиските стандарди во EN 71-сриите
Safety of toys - Interpretations - Part 2: Replies to requests for interpretation of the chemical standards in the EN 71-series
ИСРМ Совет
2018-12-16
FprCEN/TR 16411
Артикли за детска нега - 2014 собрани интерпретирања на CEN / TC 252 стандарди
Child care articles - Compiled interpretations of CEN/TC 252 standards
ИСРМ Совет
2016-05-22
CEN/TR 16999:2019

Solar energy systems for roofs - Requirements for structural connections to solar panels
ИСРМ Совет
2018-11-16
FprCEN/TR 17315

Railway applications - Braking - Calculations for the estimation of stopping distance for specific Wheel Slide Protection testing
ИСРМ Совет
2018-11-16
FprCEN/TR 17320

Railway applications - Infrastructure - Determination of laboratory test parameters for assessing the mechanical durability of rail fastening systems - Complementary element
ИСРМ Совет
2018-11-16
FprCEN/TR 17341

Bio-based products - Examples of reporting on sustainability criteria
ИСРМ Совет
2018-08-16
prEN 1004
Мобилни пристапи и работни столбни платформи направени од префабрикувани елементи - Материјали, димензии, носивост, безбедност и изведбени барања (идентичен со EN 1004:2004)
Mobile access and working towers made of prefabricated elements - Materials, dimensions, design loads, safety and performance requirements
ИСРМ Совет
2017-10-07
prEN 1024
Глинени плочки за покриви за неконтинуирано положување - Утврдување на геометриски карактеристики
Clay roofing tiles for discontinuous laying - Determination of geometric characteristics
ИСРМ Совет
2018-02-02
prEN 1047-1
Единици за безбедно чување - Класификација и методи за проверка на заштитата од пожар - Дел 1: Шкафови за чување на податоците и класери/кутии за чување на дискети (идентичен со EN 1047-1:2005)
Secure storage units - Classification and methods of test for resistance to fire - Part 1: Data cabinets and diskette inserts
ИСРМ Совет
2018-02-02
FprEN 1047-2
Единици за безбедно чување – Класификација и методи за проверка на заштитата од пожар – Дел 2: Простории за заштита на податоци и контејнери за чување на податоци
Secure storage units - Classification and methods of test for resistance to fire - Part 2: Data rooms and data container
ИСРМ Совет
2018-07-16
EN 1069-1:2017/FprA1

Water slides - Part 1: Safety requirements and test methods
ИСРМ Совет
2018-12-16
prEN 1090-1
Изведба на челични и алуминиумски конструкции - Дел 1 Барања за оцена на сообразност на конструктивните компоненти
Execution of steel structures and aluminium structures - Part 1: Assessment and verification of constancy of performance of steel components and aluminium components for structural use
ИСРМ Совет
2017-07-07
FprEN 1090-3
Изведба на челични и алуминиумски конструкции- Дел 3: Технички барања за алуминиумски конструкции (идентичен со EN 1090-3:2008)
Execution of steel structures and aluminium structures - Part 3: Technical requirements for aluminium structures
ИСРМ Совет
2017-01-22
prEN 1125
Оков - Уреди за излез во случај на паника, кои се управуваат со хоризонтална рачка во насока на спасување - Услови и методи за испитување (идентичен со EN 1125:2008)
Build hardware - Panic exit devices operated by a horizontal bar, for use on escape routes - Requirements and test methods
ИСРМ Совет
2018-01-16
prEN 1130
Мебел - Детски креветчиња и колевки за домашна употреба - Дел 1: Барања за безбедност
Children''s Furniture - Cribs and cradles - Safety requirements and test methods
ИСРМ Совет
2018-12-16
prEN 113-1
Средства за заштита на дрво – Методи за испитување за одредување на заштитната ефективност против столпчести уништувачки габи – Одредување на токсичните вредности
Durability of wood and wood-based products - Test method against wood destroying basidiomycetes - Part 1: Assessment of biocidal efficacy of wood preservatives
ИСРМ Совет
2018-12-16
prEN 113-2

Durability of wood and wood-based products - Test method against wood destroying basidiomycetes - Part 2: Assessment of inherent or enhanced durability

1205 најдени, страна 1 од 61 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7