Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Програма за работа на ИСРСМ Совет

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » ИСРСМ Совет » Програма за работа на ИСРСМ Совет

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРСМ Совет
2019-03-16
ISO/CIE DIS 11664-1; prEN ISO/CIE 11664-1
Колориметрија – Дел 1: Стандардни колориметриски набљудувачи според CIE CIE (ISO/CIE/FDIS 11664-1:2019)
Colorimetry - Part 1: CIE standard colorimetric observers (ISO/CIE/FDIS 11664-1:2019)
ИСРСМ Совет
2016-05-26
IEC TS 62351-7:2010
Управување со енергетски системи и пропратна размена на информации
Power systems management and associated information exchange - Data and communications security - Part 7: Network and system management (NSM) data object models
ИСРСМ Совет
2018-12-16
FprCEN/TR 15273-5

Railway applications - Gauges - Part 5: Background, explanation and worked examples
ИСРСМ Совет
2019-01-16
CEN/TR 15371-2:2019
Безбедност на играчки – Толкување - Дел 2: Одговори на барањата за толкување на хемиските стандарди во EN 71-сриите
Safety of toys - Interpretations - Part 2: Replies to requests for interpretation of the chemical standards in the EN 71-series
ИСРСМ Совет
2019-03-16
CEN/TR 15654-3:2019
Опрема за железници - Мерење на вертикални сили на тркала и лакови на тркала - Дел 3: Одобрување и верификација на места на мерење на колосекот за возила што се во служба
Railway applications - Measurement of vertical forces on wheels and wheelsets - Part 3: Approval and verification of on track measurement sites for vehicles in service
ИСРСМ Совет
2018-12-16
CEN/TR 16411:2019
Артикли за детска нега - 2014 собрани интерпретирања на CEN / TC 252 стандарди
Child care articles - Compiled interpretations of CEN/TC 252 standards
ИСРСМ Совет
2019-03-16
FprCEN/TR 17373
Опрема за железници - Железнички возен парк - Испитување на положбата на возилата на патеките на резервната крива за време на возење и пресметка на преклопување на тампон
Railway applications - Railway rolling stock - Investigation of vehicles position on the reserve curve tracks during running and calculation of buffer overlap
ИСРСМ Совет
2018-08-16
prEN 1004
Мобилни пристапи и работни столбни платформи направени од префабрикувани елементи - Материјали, димензии, носивост, безбедност и изведбени барања (идентичен со EN 1004:2004)
Mobile access and working towers made of prefabricated elements - Materials, dimensions, design loads, safety and performance requirements
ИСРСМ Совет
2017-10-07
prEN 1024
Глинени плочки за покриви за неконтинуирано положување - Утврдување на геометриски карактеристики
Clay roofing tiles for discontinuous laying - Determination of geometric characteristics
ИСРСМ Совет
2018-02-02
FprEN 1047-1
Единици за безбедно чување - Класификација и методи за проверка на заштитата од пожар - Дел 1: Шкафови за чување на податоците и класери/кутии за чување на дискети (идентичен со EN 1047-1:2005)
Secure storage units - Classification and methods of test for resistance to fire - Part 1: Data cabinets and diskette inserts
ИСРСМ Совет
2018-02-02
EN 1047-2:2019
Единици за безбедно чување – Класификација и методи за проверка на заштитата од пожар – Дел 2: Простории за заштита на податоци и контејнери за чување на податоци
Secure storage units - Classification and methods of test for resistance to fire - Part 2: Data rooms and data container
ИСРСМ Совет
2018-07-16
EN 1069-1:2017/FprA1

Water slides - Part 1: Safety requirements and test methods
ИСРСМ Совет
2018-12-16
prEN 1090-1
Изведба на челични и алуминиумски конструкции - Дел 1 Барања за оцена на сообразност на конструктивните компоненти
Execution of steel structures and aluminium structures - Part 1: Assessment and verification of constancy of performance of steel components and aluminium components for structural use
ИСРСМ Совет
2017-07-07
EN 1090-3:2019
Изведба на челични и алуминиумски конструкции- Дел 3: Технички барања за алуминиумски конструкции (идентичен со EN 1090-3:2008)
Execution of steel structures and aluminium structures - Part 3: Technical requirements for aluminium structures
ИСРСМ Совет
2017-01-22
prEN 1125
Оков - Уреди за излез во случај на паника, кои се управуваат со хоризонтална рачка во насока на спасување - Услови и методи за испитување (идентичен со EN 1125:2008)
Build hardware - Panic exit devices operated by a horizontal bar, for use on escape routes - Requirements and test methods
ИСРСМ Совет
2018-01-16
EN 1130:2019
Мебел - Детски креветчиња и колевки за домашна употреба - Дел 1: Барања за безбедност
Children''s furniture - Cribs - Safety requirements and test methods
ИСРСМ Совет
2018-12-16
prEN 113-1
Средства за заштита на дрво – Методи за испитување за одредување на заштитната ефективност против столпчести уништувачки габи – Одредување на токсичните вредности
Durability of wood and wood-based products - Test method against wood destroying basidiomycetes - Part 1: Assessment of biocidal efficacy of wood preservatives
ИСРСМ Совет
2018-12-16
prEN 113-2

Durability of wood and wood-based products - Test method against wood destroying basidiomycetes - Part 2: Assessment of inherent or enhanced durability
ИСРСМ Совет
2017-04-22
EN 1143-1:2019
Единици за безбедно чување - Барања, класификација и методи за проверка на заштитата од кражби - Дел 1: Сефови, АТМ сефови, трезорски врати и трезори
Secure storage units - Requirements, classification and methods of test for resistance to burglary - Part 1: Safes, ATM safes, strongroom doors and strongrooms
ИСРСМ Совет
2019-03-16
ISO/CIE DIS 11664-3; prEN ISO/CIE 11664-3
Колориметрија – Дел 3: Стандардни тродимензионални вредности (ISO/CIE/FDIS 11664-3:2019)
Colorimetry - Part 3: CIE tristimulus values (ISO/CIE/FDIS 11664-3:2019)

1145 најдени, страна 1 од 58 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7