Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Програма за работа на ИСРМ ТК 8

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » ИСРМ ТК 8 » Програма за работа на ИСРМ ТК 8

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 8
2016-11-07
prEN 12094-11
Фиксни системи за противпожарна заштита – Делови за системите за гасење пожар со гас – Дел 11: Барања и методи на испитување механички мерни уреди
Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 11: Requirements and test methods for mechanical weighing devices
ИСРМ ТК 8
2016-12-17
prEN 12102-2
Компресорски климатизери, пакетни ладилни постројки, топлински пумпи и одвлажувачи со електромоторен погон - Одредување на нивото на звучен притисок – Дел 2: Топлински пумпи за греење на вода
Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps and dehumidifiers with electrically driven compressors - Determination of the sound power level - Part 2: Heat pump water heaters
ИСРМ ТК 8
2017-07-11
prEN 12259-12
Фиксни системи за противпожарна заштита - Делови за прскалки и за системите за распрскување вода - Дел 12: Пумпи
Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 12: Pumps
ИСРМ ТК 8
2016-05-07
prEN 12259-9
Стабилни системи за спречување на пожар – Компоненти на системи за спринклер и распрашена вода – Дел 9: Алармни вентили за поплава
Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 9: Deluge alarm valves
ИСРМ ТК 8
2017-03-15
EN 12845:2015/prA

Fixed firefighting systems - Automatic sprinkler systems - Design, installation and maintenance
ИСРМ ТК 8
2017-04-02
EN 12953-4:2018
Котли со пламена цевка - Дел 4: Изработка и конструкција на делови од котел кои се под притисок
Shell boilers - Part 4: Workmanship and construction of pressure parts of the boiler
ИСРМ ТК 8
2018-04-02
prEN 12953-5
Котли со пламена цевка - Дел 5: Инспекција при конструкција, документирање и означување на делови од котли под притисок
Shell boilers - Part 5: Inspection during construction, documentation and marking of pressure parts of the boiler
ИСРМ ТК 8
2017-03-15
prEN 12975 rev
Термички сончеви системи и компоненти - Сончеви колектори - Дел 1: Општи барања
Thermal solar systems and components - Solar collectors - General requirements
ИСРМ ТК 8
2017-11-30
prEN 12976-1 rev
Термички сончеви системи и компоненти - Фабрички изработени системи - Дел 1: Општи барања
Thermal solar systems and components - Factory made systems - Part 1: General requirements
ИСРМ ТК 8
2017-11-30
prEN 12976-2 rev
Термички сончеви системи и компоненти - Фабрички изработени системи - Дел 2: Методи на испитување
Thermal solar systems and components - Factory made systems - Part 2: Test methods
ИСРМ ТК 8
2017-10-02
EN 12977-1:2018
Термички сончеви системи и компоненти - Изведба на системи по порачка - Дел 1: Општи барања за сончеви грејачи за вода и комбинирани системи
Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 1: General requirements for solar water heaters and combisystems
ИСРМ ТК 8
2017-10-02
EN 12977-2:2018
Термички сончеви системи и компоненти - Изведба на системи по порачка - Дел 2: Методи на испитување за сончеви грејачи за вода и комбинирани системи
Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 2: Test methods for solar water heaters and combisystems
ИСРМ ТК 8
2017-10-02
EN 12977-3:2018
Термички сончеви системи и компоненти - Вообичаена изведба на системи - Дел 3: Методи на испитување на карактеристики кај сончеви системи за греење
Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 3: Performance test methods for solar water heater stores
ИСРМ ТК 8
2017-10-02
EN 12977-4:2018
Термички сончеви системи и компоненти - Изведба на системи по порачка -Дел 4: Методи за испитување на карактеристики на комбинирани сончеви акумулатори на топлина
Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 4: Performance test methods for solar combistores
ИСРМ ТК 8
2017-10-02
EN 12977-5:2018
Термички сончеви системи и компоненти – Изведба на системи по порачка– Дел 5: Методи на испитување на карактеристиките на опремата за контрола
Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 5: Performance test methods for control equipment
ИСРМ ТК 8
2018-04-02
prEN 13031-1
Оранжерии: Проектирање и изведба - Дел 1: Комерцијално произведени оранжерии
Greenhouses: Design and Construction - Part 1: Commercial production greenhouses
ИСРМ ТК 8
2017-04-19
prEN 13053
Вентилација на објекти - Клима комори- Оценка и карактеристики на комори, компоненти и секции
Ventilation for buildings - Air handling units - Rating and performance for units, components and sections
ИСРМ ТК 8
2018-04-02
prEN 13141-1
Вентилација на објекти - Тестирање на карактеристики на компоненти/производи за вентилација на индивидуални станбени објекти - Дел1: Надворешни и внатрешни поставени елементи за транспорт на воздух
Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 1: Externally and internally mounted air transfer devices
ИСРМ ТК 8
2018-04-02
prEN 13141-5
Вентилација на објекти - Тестирање на карактеристики на компоненти/производи за вентилација на индивидуални станбени објекти - Дел 5: Заштитени и кровни крајни елементи за исфрлање на воздух
Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 5: Cowls and roof outlet terminal devices
ИСРМ ТК 8
2017-03-15
prEN 13172 rev
Топлинско-изолациски производи - Процена на усогласеност
Thermal insulation products - Evaluation of conformity

151 најдени, страна 1 од 8 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7