Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Програма за работа на ИСРМ ТК 8

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » ИСРМ ТК 8 » Програма за работа на ИСРМ ТК 8

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 8
2016-11-07
prEN 12094-11
Фиксни системи за противпожарна заштита – Делови за системите за гасење пожар со гас – Дел 11: Барања и методи на испитување механички мерни уреди
Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 11: Requirements and test methods for mechanical weighing devices
ИСРМ ТК 8
2016-12-17
prEN 12102-2
Компресорски климатизери, пакетни ладилни постројки, топлински пумпи и одвлажувачи со електромоторен погон - Одредување на нивото на звучен притисок – Дел 2: Топлински пумпи за греење на вода
Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps, process chillers and dehumidifiers with electrically driven compressors - Determination of the sound power level − Part 2: Heat pump water heaters
ИСРМ ТК 8
2017-07-11
prEN 12259-12
Фиксни системи за противпожарна заштита - Делови за прскалки и за системите за распрскување вода - Дел 12: Пумпи
Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 12: Pumps
ИСРМ ТК 8
2016-05-07
FprEN 12259-9
Стабилни системи за спречување на пожар – Компоненти на системи за спринклер и распрашена вода – Дел 9: Алармни вентили за поплава
Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 9: Deluge alarm valves
ИСРМ ТК 8
2016-11-22
prEN 12693
Системи за разладување и топлински пумпи - Безбедносни и еколошки барања - Разладни компресори за одредено преместување
Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Positive displacement refrigerant compressors
ИСРМ ТК 8
2017-03-15
EN 12845:2015/prA

Fixed firefighting systems - Automatic sprinkler systems - Design, installation and maintenance
ИСРМ ТК 8
2018-04-02
prEN 12953-5
Котли со пламена цевка - Дел 5: Инспекција при конструкција, документирање и означување на делови од котли под притисок
Shell boilers - Part 5: Inspection during construction, documentation and marking of pressure parts of the boiler
ИСРМ ТК 8
2017-03-15
prEN 12975
Термички сончеви системи и компоненти - Сончеви колектори - Дел 1: Општи барања
Solar collectors - General requirements
ИСРМ ТК 8
2017-11-30
FprEN 12976-1
Термички сончеви системи и компоненти - Фабрички изработени системи - Дел 1: Општи барања
Thermal solar systems and components - Factory made systems - Part 1: General requirements
ИСРМ ТК 8
2017-11-30
FprEN 12976-2
Термички сончеви системи и компоненти - Фабрички изработени системи - Дел 2: Методи на испитување
Thermal solar systems and components - Factory made systems - Part 2: Test methods
ИСРМ ТК 8
2017-10-02
EN 12977-4:2018
Термички сончеви системи и компоненти - Изведба на системи по порачка -Дел 4: Методи за испитување на карактеристики на комбинирани сончеви акумулатори на топлина
Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 4: Performance test methods for solar combistores
ИСРМ ТК 8
2018-04-02
prEN 13031-1
Оранжерии: Проектирање и изведба - Дел 1: Комерцијално произведени оранжерии
Greenhouses: Design and Construction - Part 1: Commercial production greenhouses
ИСРМ ТК 8
2017-04-19
FprEN 13053
Вентилација на објекти - Клима комори- Оценка и карактеристики на комори, компоненти и секции
Ventilation for buildings - Air handling units - Rating and performance for units, components and sections
ИСРМ ТК 8
2017-06-22
EN 13136:2013/prA1:2017
Ладилни системи и топлински пумпи - Уреди за ослободување притисок и нивно поврзување со цевководи - Методи за пресметување
Refrigerating systems and heat pumps - Pressure relief devices and their associated piping - Methods for calculation
ИСРМ ТК 8
2018-04-02
prEN 13141-1
Вентилација на објекти - Тестирање на карактеристики на компоненти/производи за вентилација на индивидуални станбени објекти - Дел1: Надворешни и внатрешни поставени елементи за транспорт на воздух
Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 1: Externally and internally mounted air transfer devices
ИСРМ ТК 8
2018-04-02
prEN 13141-5
Вентилација на објекти - Тестирање на карактеристики на компоненти/производи за вентилација на индивидуални станбени објекти - Дел 5: Заштитени и кровни крајни елементи за исфрлање на воздух
Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 5: Cowls and roof outlet terminal devices
ИСРМ ТК 8
2017-03-15
prEN 13172 rev
Топлинско-изолациски производи - Процена на усогласеност
Thermal insulation products - Evaluation of conformity
ИСРМ ТК 8
2017-12-21
EN 13215:2016/prA1:2018
Кондензатори за ладење - Одредување на услови, толеранции и претставување на податоците на произведителот
Condensing units for refrigeration - Rating conditions, tolerances and presentation of manufacturer''s performance data
ИСРМ ТК 8
2017-12-21
prEN 13238 rev
Реакција на тестови на пожар на градежни производи - Постапки за подготовка и општи правила за избор на подлоги
Reaction to fire tests for building products - Conditioning procedures and general rules for selection of substrates
ИСРМ ТК 8
2015-02-13
FprEN 13381-7
Методи на испитување за одредување на допринесување на пожарна отпорност на структурни елементи – Дел 7: Примена за заштита на дрвени елементи
Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 7: Applied protection to timber members

145 најдени, страна 1 од 8 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7