Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Програма за работа на ИСРМ ТК 8

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » ИСРМ ТК 8 » Програма за работа на ИСРМ ТК 8

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 8
2016-11-07
prEN 12094-11
Фиксни системи за противпожарна заштита – Делови за системите за гасење пожар со гас – Дел 11: Барања и методи на испитување механички мерни уреди
Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 11: Requirements and test methods for mechanical weighing devices
ИСРМ ТК 8
2018-10-09
prEN 12101-1
Системи за контрола на чад и топлина – Дел 1: Спецификација за ограничувачи на чад
Smoke and heat control systems - Part 1: Specification for smoke barriers
ИСРМ ТК 8
2018-10-09
EN 12101-2:2017/prA1
Smoke and heat control systems - Part 2: Natural smoke and heat exhaust ventilators
ИСРМ ТК 8
2018-09-15
EN 12102-2:2018
Компресорски климатизери, пакетни ладилни постројки, топлински пумпи и одвлажувачи со електромоторен погон - Одредување на нивото на звучен притисок – Дел 2: Топлински пумпи за греење на вода
Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps, process chillers and dehumidifiers with electrically driven compressors - Determination of the sound power level - Part 2: Heat pump water heaters
ИСРМ ТК 8
2017-07-11
prEN 12259-12
Фиксни системи за противпожарна заштита - Делови за прскалки и за системите за распрскување вода - Дел 12: Пумпи
Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 12: Pumps
ИСРМ ТК 8
2018-10-09
prEN 12259-14
Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 14: Sprinklers for residential applications
ИСРМ ТК 8
2016-05-07
FprEN 12259-9
Стабилни системи за спречување на пожар – Компоненти на системи за спринклер и распрашена вода – Дел 9: Алармни вентили за поплава
Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 9: Deluge alarm valves
ИСРМ ТК 8
2018-10-09
prEN 1264-1 rev
Површински системи за греење и ладење со вода - Дел 1: Дефиниции и симболи
Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 1: Definitions and symbols
ИСРМ ТК 8
2018-10-09
prEN 1264-2 rev
Површински системи за греење и ладење со вода - Дел 2:Подно греење: Одредување на оддавањето на топлина со користење на пресметка и методи за испитување
Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 2: Floor heating: Prove methods for the determination of the thermal output using calculation and test methods
ИСРМ ТК 8
2018-10-09
prEN 1264-3 rev
Површински системи за греење и ладење со вода - Дел 3: Димензионирање
Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 3: Dimensioning
ИСРМ ТК 8
2018-10-09
prEN 1264-5 rev
Површински системи за греење и ладење со вода - Дел 5: Површини за греење и ладење вградени во подови, тавани и ѕидови - Одредување на оддавањето на топлина
Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 5: Heating and cooling surfaces embedded in floors, ceilings and walls - Determination of the thermal output
ИСРМ ТК 8
2016-11-22
prEN 12693
Системи за разладување и топлински пумпи - Безбедносни и еколошки барања - Разладни компресори за одредено преместување
Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Positive displacement refrigerant compressors
ИСРМ ТК 8
2017-03-15
EN 12845:2015/prA

Fixed firefighting systems - Automatic sprinkler systems - Design, installation and maintenance
ИСРМ ТК 8
2018-04-02
prEN 12953-5
Котли со пламена цевка - Дел 5: Инспекција при конструкција, документирање и означување на делови од котли под притисок
Shell boilers - Part 5: Inspection during construction, documentation and marking of pressure parts of the boiler
ИСРМ ТК 8
2017-03-15
prEN 12975
Сончеви колектори - Дел 1: Општи барања
Solar collectors - General requirements
ИСРМ ТК 8
2017-11-30
FprEN 12976-1
Термички сончеви системи и компоненти - Фабрички изработени системи - Дел 1: Општи барања
Thermal solar systems and components - Factory made systems - Part 1: General requirements
ИСРМ ТК 8
2017-11-30
FprEN 12976-2
Термички сончеви системи и компоненти - Фабрички изработени системи - Дел 2: Методи на испитување
Thermal solar systems and components - Factory made systems - Part 2: Test methods
ИСРМ ТК 8
2018-04-02
FprEN 13031-1
Оранжерии: Проектирање и изведба - Дел 1: Комерцијално произведени оранжерии
Greenhouses: Design and Construction - Part 1: Commercial production greenhouses
ИСРМ ТК 8
2017-04-19
FprEN 13053
Вентилација на објекти - Клима комори- Оценка и карактеристики на комори, компоненти и секции
Ventilation for buildings - Air handling units - Rating and performance for units, components and sections
ИСРМ ТК 8
2017-06-22
EN 13136:2013/prA1:2017
Ладилни системи и топлински пумпи - Уреди за ослободување притисок и нивно поврзување со цевководи - Методи за пресметување
Refrigerating systems and heat pumps - Pressure relief devices and their associated piping - Methods for calculation

193 најдени, страна 1 од 10 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7