Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Програма за работа на ИСРСМ ТК 27

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » ИСРСМ ТК 27 » Програма за работа на ИСРСМ ТК 27

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРСМ ТК 27
2014-04-08
ISO/CD 21172

Gas cylinders -- Welded steel gas drums up to 3000 capacity for the transport of gases -- Design and construction
ИСРСМ ТК 27
2019-03-02
Материјали за заптивање на споеви од метални навои во контакт со примарни, секундарни и терцијални фамилии на гасови и топла вода - Дел 2: Соединенија за спојување што не се стврднуваат
Sealing materials for metallic threaded joints in contact with 1st, 2nd and 3rd family gases and hot water - Part 2: Non-hardening jointing compounds
ИСРСМ ТК 27
2019-03-02
Ракување со електрични инсталации - Дел 100: Општи барања
Operation of electrical installations - Part 100: General requirements
ИСРСМ ТК 27
2019-03-02
Референтни услови, нормални услови, нормален волумен; концепти и вредности
Reference conditions, normal conditions, normal volume; concepts and values
ИСРСМ ТК 27
2019-03-02
Одредување на долгорочна отпорност на хидростатски притисок на термопластични цевки
Determination of the long-term hydrostatic pressure resistance of thermoplastics pipes
ИСРСМ ТК 27
2019-03-02
Покриени полиетиленски цевки (PE-X) - Општи барања, тестирање
Crosslinked polyethylene (PE-X) pipes - General requirements, testing
ИСРСМ ТК 27
2019-03-02
Покриени полиетиленски (PE-X) цевки - Димензии
Crosslinked polyethylene (PE-X) pipes - Dimensions
ИСРСМ ТК 27
2019-03-02
Цевни соединенија и делови на цевковод за цевководи под притисок од полиетилен со висока густина (HDPE), тип 1 и 2; цевни колена од сегментална конструкција за заварување од назад, димензии
Pipe joints and elements for high density polyethylene (HDPE) pressure pipelines, types 1 and 2; pipe bends of segmental construction for butt-welding, dimensions
ИСРСМ ТК 27
2019-03-02
Куќни приклучоци во згради - Општи критериуми за планирање
Service connections for buildings - General planning criteria
ИСРСМ ТК 27
2019-03-02
Ознаки за планови за истражување, мапи и планови за големи размери
Marks for survey plans, large scale maps and plans
ИСРСМ ТК 27
2019-03-02
Заварување; Заварување на пластика, Процеси
Welding; Welding of Plastics, Processes
ИСРСМ ТК 27
2019-03-02
Не лемени компресиони фитинзи со пресечен прстен - Целосни фитинзи и истражување
Non-soldering compression fittings with cutting ring - Complete fittings and survey
ИСРСМ ТК 27
2019-03-02
Планови за стопанисување со снабдување, водостопанство и далекуводи; планови за цевни мрежи за јавно снабдување со гас и со вода
Plans for public supplies, for water engineering and for transmission lines; plans for public pipesystems for gas and water supply
ИСРСМ ТК 27
2019-03-02
Планови за Јавни комунални претпријатија, Ресурси за вода и Линии на големи растојанија; Планови за Цевководи на големи растојанија, Техничка регулатива на DVGW (германско здружение за инженерство за гас и вода)
Plans for Public Utilities, Water Resources and Long-distance Lines; Plans for Long-distance Pipelines, Technical Regulation of the DVGW (German Gas and Water Engineers Association)
ИСРСМ ТК 27
2019-03-02
Гасоводи од челични цевки со дозволен работен притисок до 16 bar; цевки и фитинзи
Steel gas pipelines for permissible working pressures up to 16 bar; pipes and fittings
ИСРСМ ТК 27
2019-03-02
Предвар на прирабници – Називен притисок 6
Welding Neck Flanges - Nominal Pressure 6
ИСРСМ ТК 27
2019-03-02
Челични фитинзи; со алат раслоени навојни споеви
Threaded steel pipe fittings; Pipe unions
ИСРСМ ТК 27
2019-03-02
Цевен навој за навојни цевки и фитинзи; цилиндричен внатрешен навој и конусен надворешен навој; димензии на навој
Pipe threads for tubes and fittings; parallel internal thread and taper external thread; tread dimensions
ИСРСМ ТК 27
2019-03-02
Контејнери за складирање и транспорт на средства за одоризација
Odorant storage and transportation containers
ИСРСМ ТК 27
2019-03-02
Пенасти средства за откивање на места на истекување на гасоводи
Foam-producing materials for leak detection in gasinstallations and in gas pipelines

219 најдени, страна 1 од 11 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7