Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Програма за работа на ИСРМ ТК 25

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » ИСРМ ТК 25 » Програма за работа на ИСРМ ТК 25

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 25
2017-07-07
Пуцолански материјали –состојки за производство на цемент. Спецификација, критериуми и оценување на сообразноста. Одредување на јакоста при притисок
Pozzolanic materials – constituents for cement production Specification, criteria and conformity assessment Determination of compressive strength
ИСРМ ТК 25
2014-03-06
Не додадена информација
Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Guidance on the statistical assessment of declared values - Part 1: Principles and rules of application
ИСРМ ТК 25
2017-12-30
CEN/TR 17105:2017
Градежни производи - Оцена на ослободување на опасни материи - Упатство за употреба екотоксични тестови применливи кај градежни производи
Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Guidance on the use of ecotoxicity tests applied to construction products
ИСРМ ТК 25
2017-12-30
EN 1052-2:2016/AC:2017
Методи за испитување за ѕидање - Дел 2: одредување на јакост на свиткување
Methods of test for masonry - Part 2: Determination of flexural strength
ИСРМ ТК 25
2014-06-07
prEN 13055
Лесни агрегати за бетон, малтер, цементен малтер, за битуменски мешавини, лесни агрегати за површинска обработка и лесни агрегати за примена во неврзана и во врзана состојба
Lightweight aggregates for concrete, mortar, grout, bituminous mixtures, surface treatments and for unbound and bound applications
ИСРМ ТК 25
2017-12-30
EN 13915:2017
Префабрикувани гипсани плочи и панели со порозни картонски јадра - Дефиниции, барања и методи на испитување (идентичен со EN 13915:2007)
Prefabricated gypsum plasterboard panels with a cellular paperboard core - Definitions, requirements and test methods
ИСРМ ТК 25
2017-12-30
EN 14209:2017
Префабрикувани гипсани лајсни - Дефиниции, барања и методи на испитување
Preformed plasterboard cornices - Definitions, requirements and test methods
ИСРМ ТК 25
2017-12-30
EN 14353:2017
Метални профилирани лајсни и карактеристични профили за примена со гипсени плочи - Дефиниции, барања и тест методи
Metal beads and feature profiles for use with gypsum plasterboards - Definitions, requirements and test methods
ИСРМ ТК 25
2017-12-30
EN 14496:2017
Лепила на база на гипс за гипсани плочи и композитни панели за топлотна и звучна заштита - Дефиниции, барања и методи на испитување (идентичен со EN 14496:2005)
Gypsum based adhesives for thermal/acoustic insulation composite panels and gypsum boards - Definitions, requirements and test methods
ИСРМ ТК 25
2017-12-30
2018-01-01
EN 15824:2017
Спецификации за надворешни изведби (фасади) и внатрешни малтери врз основа на огански сврзувачи (идентичен со EN 15824:2009)
Specifications for external renders and internal plasters based on organic binders
ИСРМ ТК 25
2014-09-16
EN 16309:2014/FprA1

Sustainability of construction works - Assessment of social performance of buildings - Calculation methodology
ИСРМ ТК 25
2014-03-06
EN 16516:2017

Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Determination of emissions into indoor air
ИСРМ ТК 25
2017-12-30
EN 451-1:2017
Метод за испитување на летечки пепел - Дел 1: Одредување на содржина на слободен калциум оксид (идентичен со EN 451-1:2003)
Method of testing fly ash - Part 1: Determination of free calcium oxide content
ИСРМ ТК 25
2017-12-30
EN 451-2:2017
Метод за испитување на летечки пепел - Дел 2: Одредување на финост со мокро просејување (идентичен со EN 451-2:1994)
Method of testing fly ash - Part 2: Determination of fineness by wet sieving
ИСРМ ТК 25
2015-06-07
Адитиви за бетон, малтер и инјекциска смеса –Методи за испитување – Дел 13: Референтен ѕидарски малтер за испитување на адитиви за малтери
Admixtures for concrete, mortar and grout – Test methods – Part 13: Reference masonry mortar for testing mortar admixtures
ИСРМ ТК 25
2017-12-30
EN 772-5:2016/AC:2017
Методи за испитување на ѕидарски единици - Дел 5: Одредување на содржина на активни растворливи соли кај глинени ѕидарски единици
Methods of test for masonry units - Part 5: Determination of the active soluble salts content of clay masonry units
ИСРМ ТК 25
2016-10-07
Градежни производи - Оцена на ослободување на опасни материи
Guidelines for a procedure to support the European standardization of cements

17 најдени, страна 1 од 1 Испечати го пребараниот резултат        1