Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Програма за работа на ИСРМ ТК 25

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » ИСРМ ТК 25 » Програма за работа на ИСРМ ТК 25

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 25
2017-07-07
Пуцолански материјали –состојки за производство на цемент. Спецификација, критериуми и оценување на сообразноста. Одредување на јакоста при притисок
Pozzolanic materials – constituents for cement production Specification, criteria and conformity assessment Determination of compressive strength
ИСРМ ТК 25
2014-03-06
Не додадена информација
Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Guidance on the statistical assessment of declared values - Part 1: Principles and rules of application
ИСРМ ТК 25
2014-06-07
prEN 13055
Лесни агрегати за бетон, малтер, цементен малтер, за битуменски мешавини, лесни агрегати за површинска обработка и лесни агрегати за примена во неврзана и во врзана состојба
Lightweight aggregates for concrete, mortar, grout, bituminous mixtures, surface treatments and for unbound and bound applications
ИСРМ ТК 25
2014-09-16
EN 13892-3:2014

Methods of test for screed materials - Part 3: Determination of wear resistance - Böhme
ИСРМ ТК 25
2014-06-07
EN 13914-1:2016
Дизајн, подготовка и примена на надворешно грубо малтерисување и внатрешно фино малтерисување – Дел 1: Надворешно грубо малтерисување
Design, preparation and application of external rendering and internal plastering - Part 1: External rendering
ИСРМ ТК 25
2014-06-07
EN 13914-2:2016
Проектирање, подготовка и примена на надворешно грубо малтерисување и внатрешно фино малтерисување - Дел 2: Аспекти при проектирањето и суштински принципи за внатрешно малтерисување
Design, preparation and application of external rendering and internal plastering - Part 2: Internal plastering
ИСРМ ТК 25
2014-06-07
EN 14216:2015
Цемент - Состав, спецификации и критериуми за сообразност за специјални цементи со ниска хидратациска топлина
Cement - Composition, specifications and conformity criteria for very low heat special cements
ИСРМ ТК 25
2014-09-16
EN 16309:2014/FprA1

Sustainability of construction works - Assessment of social performance of buildings - Calculation methodology
ИСРМ ТК 25
2014-03-06
EN 16516:2017

Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Determination of emissions into indoor air
ИСРМ ТК 25
2014-06-07
EN 16622:2015
Хидрауличен силикатно-калциумов прав за бетони - Дефиниции, барања и критериуми за сообразност
Silica-calcium fume for concrete - Definitions, requirements and conformity criteria
ИСРМ ТК 25
2014-09-16
EN 16687:2015

Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Terminology
ИСРМ ТК 25
2015-06-07
Адитиви за бетон, малтер и инјекциска смеса –Методи за испитување – Дел 13: Референтен ѕидарски малтер за испитување на адитиви за малтери
Admixtures for concrete, mortar and grout – Test methods – Part 13: Reference masonry mortar for testing mortar admixtures
ИСРМ ТК 25
2016-10-07
Градежни производи - Оцена на ослободување на опасни материи
Guidelines for a procedure to support the European standardization of cements

13 најдени, страна 1 од 1 Испечати го пребараниот резултат        1