Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Програма за работа на ИСРМ ТК 25

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » ИСРМ ТК 25 » Програма за работа на ИСРМ ТК 25

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 25
2017-03-30
2017-07-06
Пуцолански материјали –состојки за производство на цемент. Спецификација, критериуми и оценување на сообразноста. Одредување на јакоста при притисок
Pozzolanic materials – constituents for cement production Specification, criteria and conformity assessment Determination of compressive strength
ИСРМ ТК 25
2014-03-06
Не додадена информација
Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Guidance on the statistical assessment of declared values - Part 1: Principles and rules of application
ИСРМ ТК 25
2017-05-07
CEN/TR 16886:2016
Упатство за примена на статистички методи за определување на својства на ѕидарски производи
Guidance on the application of statistical methods for determining the properties of masonry products
ИСРМ ТК 25
2017-05-07
CEN/TR 17005:2016
Oдржливост на градежни објекти-Дополнителни категории и индикатори на влијанијата на средината – Претходни информации и можности - Оценка на можноста за додавање на категории на влијанието на средината и сродните показатели и методи на пресметка за оценка на перформансите на објектите во средината
Sustainability of construction works - Additional environmental impact categories and indicators - Background information and possibilities - Evaluation of the possibility of adding environmental impact categories and related indicators and calculation methods for the assessment of the environmental performance of buildings
ИСРМ ТК 25
2014-06-07
prEN 13055
Лесни агрегати за бетон, малтер, цементен малтер, за битуменски мешавини, лесни агрегати за површинска обработка и лесни агрегати за примена во неврзана и во врзана состојба
Lightweight aggregates for concrete, mortar, grout, bituminous mixtures, surface treatments and for unbound and bound applications
ИСРМ ТК 25
2014-09-16
EN 13892-3:2014

Methods of test for screed materials - Part 3: Determination of wear resistance - Böhme
ИСРМ ТК 25
2014-06-07
EN 13914-1:2016
Дизајн, подготовка и примена на надворешно грубо малтерисување и внатрешно фино малтерисување – Дел 1: Надворешно грубо малтерисување
Design, preparation and application of external rendering and internal plastering - Part 1: External rendering
ИСРМ ТК 25
2014-06-07
EN 13914-2:2016
Проектирање, подготовка и примена на надворешно грубо малтерисување и внатрешно фино малтерисување - Дел 2: Аспекти при проектирањето и суштински принципи за внатрешно малтерисување
Design, preparation and application of external rendering and internal plastering - Part 2: Internal plastering
ИСРМ ТК 25
2014-06-07
EN 14216:2015
Цемент - Состав, спецификации и критериуми за сообразност за специјални цементи со ниска хидратациска топлина
Cement - Composition, specifications and conformity criteria for very low heat special cements
ИСРМ ТК 25
2014-09-16
EN 16309:2014/FprA1

Sustainability of construction works - Assessment of social performance of buildings - Calculation methodology
ИСРМ ТК 25
2014-03-06
FprEN 16516

Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Determination of emissions into indoor air
ИСРМ ТК 25
2014-06-07
EN 16622:2015
Хидрауличен силикатно-калциумов прав за бетони - Дефиниции, барања и критериуми за сообразност
Silica-calcium fume for concrete - Definitions, requirements and conformity criteria
ИСРМ ТК 25
2014-09-16
EN 16687:2015

Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Terminology
ИСРМ ТК 25
2017-05-07
EN 16908:2017
Цемент и градежна вар - Декларации за еколошки производ - Правила за категорија на производот комплементарни со EN 15804
Cement and building lime - Environmental product declarations - Product category rules complementary to EN 15804
ИСРМ ТК 25
2017-05-07
EN 1766:2017
Производи и системи за заштита и поправка (репарација) на бетонски конструкции - Методи за испитување - Референтни бетони за исипување (идентичен со EN 1766:2000)
Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Reference concretes for testing
ИСРМ ТК 25
2017-05-07
EN 196-3:2016
Методи за испитување на цемент - Дел 3: Одредување време на врзување и постојан волумен (идентичен со EN 196-3:2005+А1:2008)
Methods of testing cement - Part 3: Determination of setting times and soundness
ИСРМ ТК 25
2017-05-07
EN 206:2013/prA1
Бетон - Спецификации, својства, производство и сообразност
Concrete - Specification, performance, production and conformity
ИСРМ ТК 25
2015-06-07
Адитиви за бетон, малтер и инјекциска смеса –Методи за испитување – Дел 13: Референтен ѕидарски малтер за испитување на адитиви за малтери
Admixtures for concrete, mortar and grout – Test methods – Part 13: Reference masonry mortar for testing mortar admixtures
ИСРМ ТК 25
2017-05-07
EN 998-1:2016
Спецификација за малтер во ѕидарство - Дел 1: Малтер за грубо и фино малтерисување
Specification for mortar for masonry - Part 1: Rendering and plastering mortar
ИСРМ ТК 25
2017-05-07
EN 998-2:2016
Спецификација за малтер во ѕидарство - Дел 2: Ѕидарски малтер
Specification for mortar for masonry - Part 2: Masonry mortar

22 најдени, страна 1 од 2 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2