Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Програма за работа на ИСРСМ ТК 32

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » ИСРСМ ТК 32 » Програма за работа на ИСРСМ ТК 32

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРСМ ТК 32
2018-11-21
prHD IEC 60364-7-701:2018
Нисконапонски електрични инсталации - Дел 7-701: Барања за специјални инсталации или локации - Локации што имаат бањи или тушеви
Low-voltage electrical installations - Part 7-701: Requirements for special installations or locations - Locations containing a bath or shower
ИСРСМ ТК 32
2018-09-02
EN 50160:2010/FprA2:2018
Карактеристики на напонот при испорака на електрична енергија преку јавни електроенергетски мрежи
Voltage characteristics of electricity supplied by public electricity networks
ИСРСМ ТК 32
2018-09-02
EN 50160:2010/FprA3:2018
Карактеристики на напонот при испорака на електрична енергија преку јавни електроенергетски мрежи
Voltage characteristics of electricity supplied by public electricity networks
ИСРСМ ТК 32
2018-09-02
EN 50549-1:2019
Барања за поврзување во паралелна работа на електрични централи со дистрибутивни мрежи – Дел 1-1: Поврзување со нисконапонска (LV) дистрибутивна мрежа – Електрични централи заклучно со Тип А
Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks - Part 1: Connection to a LV distribution network - Generating plants up to and including Type B
ИСРСМ ТК 32
2018-09-02
EN 50549-2:2019
Барања за поврзување во паралелна работа на електрични централи со дистрибутивни мрежи – Дел 2: Поврзување со среднонапонска (MV) дистрибутивна мрежа
Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks - Part 2: Connection to a MV distribution network - Generating plants up to and including Type B
ИСРСМ ТК 32
2018-11-02
EN 50673:2019
приклучни производни изолатрори за напони од 72,5 со 630 а и 1250 а за електрична опрема
Plug-in type bushings for 72,5 kV with 630 A and 1 250 A for electrical equipment
ИСРСМ ТК 32
2018-09-02
EN IEC 60076-22-1:2019
Енергетски трансформатори и реактор – Дел 22-1: Заштитни направи
Power transformers - Part 22-1: Power transformer and reactor fittings – Protective devices
ИСРСМ ТК 32
2018-09-02
prEN 60076-22-2:2017
Опрема за енергетски трансформатор и реактор за ладење – Дел 22-2: Отстранливи радијатори
Power transformer and reactor cooling equipment - Part 22-2: Removable radiators
ИСРСМ ТК 32
2018-09-02
FprEN IEC 60076-22-3:2019
Опрема за ладење кај енергетски трансформатори и реактори – Дел 22-3: Изолациона течност за топлински изменувачи со воздух
Power transformers - Part 22-3: Power transformer and reactor fittings - Insulating liquid to air heat exchangers
ИСРСМ ТК 32
2018-09-02
FprEN IEC 60076-22-4:2019
Опрема за ладење кај енергетски трансформатори и реактори – Дел 22-4: Изолациона течност за топлински изменувачи со вода
Power transformers - Part 22-4: Power transformer and reactor fittings - Insulating liquid to water heat exchangers
ИСРСМ ТК 32
2018-09-02
prEN 60112:2017
Метод за определување на непробојноста и компаративно следење на индексите на цврстите изолациски материјали
Method for the determination of the proof and the comparative tracking indices of solid insulating materials
ИСРСМ ТК 32
2018-09-02
prEN 60255-1:2018
Мерни релеи и заштитна опрема - Дел 1: Заеднички барања
Measuring relays and protection equipment - Part 1: Common requirements
ИСРСМ ТК 32
2018-09-02
FprEN IEC 60255-181:2018
Мерни релеи и заштитна опрема - Дел 181: Функционални барања за заштита од фреквенција
Measuring relays and protection equipment - Part 181: Functional requirements for frequency protection
ИСРСМ ТК 32
2018-09-02
prEN 60255-187-1:2017
Мерни релеи и заштитна опрема - Дел 187-1: Функционални барања за ограничена и неограничена диференцијална заштита на мотори, генератори и трансформатори
Measuring relays and protection equipment - Part 187-1: Functional requirements for restrained and unrestrained differential protection of motors, generators and transformers
ИСРСМ ТК 32
2018-11-02
prEN 60255-26:2018
Мерни релеи и заштитна опрема - Дел 26: Барања за електромагнетна компатибилност
Measuring relays and protection equipment - Part 26: Electromagnetic compatibility requirements
ИСРСМ ТК 32
2016-02-11
Степени на заштита, обезбедена од куќишта (ознака IP) (EN 60529:1991/AC:1993,IDT)
Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)
ИСРСМ ТК 32
2018-11-02
prEN 60633:2018
Терминологија за пренос со еднонасочна струја со висок напон (HVDC)
Terminology for high-voltage direct current (HVDC) transmission
ИСРСМ ТК 32
2018-12-31
EN 60644:2009/prA1:2018
Спецификација за високонапонски топливи осигурувачи за примена во кола со електромотори
Specification for high-voltage fuse-links for motor circuit applications
ИСРСМ ТК 32
2016-08-07
FprEN 60895:2016
Работа под напон - Проводна облека за употреба при номинален напон до 800 kV за наизменична и ± 600 kV за еднонасочна струја
Live working - Conductive clothing for use at nominal voltage up to 800 kV a.c. and ± 600 kV d.c.
ИСРСМ ТК 32
2013-09-07
IEC 60903:2002; EN 60903:2016
Работа под напон - Ракавици за електрична изолација
Live working - Electrical insulating gloves

96 најдени, страна 1 од 5 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5