Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Програма за работа на ИСРМ ТК 32

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » ИСРМ ТК 32 » Програма за работа на ИСРМ ТК 32

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 32
2018-11-21
prHD IEC 60364-7-701:2018
Нисконапонски електрични инсталации - Дел 7-701: Барања за специјални инсталации или локации - Локации што имаат бањи или тушеви
Low-voltage electrical installations - Part 7-701: Requirements for special installations or locations - Locations containing a bath or shower
ИСРМ ТК 32
2018-09-02
EN 50064:2018
Високонапонска расклопна и управувачка опрема – Гасно изолирани оклопи од кован алуминиум и негови легури
High-voltage switchgear and controlgear - Gas-filled wrought aluminium and aluminium alloy enclosures
ИСРМ ТК 32
2018-09-02
EN 50068:2018
Високонапонска расклопна и управувачка опрема – Гасно изолирани оклопи од кован челик
High-Voltage Switchgear and Controlgear - Gas-filled wrought steel enclosures
ИСРМ ТК 32
2018-09-02
EN 50069:2018
Високонапонска расклопна и управувачка опрема – Гасно изолирани заварени композитни оклопи од лиени и ковани легури на алуминиум
High-voltage switchgear and controlgear - Gas-filled welded composite enclosures of cast and wrought aluminium alloys
ИСРМ ТК 32
2018-09-02
EN 50160:2010/prA2:2017
Карактеристики на напонот при испорака на електрична енергија преку јавни електроенергетски мрежи
Voltage characteristics of electricity supplied by public electricity networks
ИСРМ ТК 32
2018-09-02
EN 50160:2010/prA3:2017
Карактеристики на напонот при испорака на електрична енергија преку јавни електроенергетски мрежи
Voltage characteristics of electricity supplied by public electricity networks
ИСРМ ТК 32
2018-12-02
EN 50321-1:2018/AC:2018-08
Практична работа - Обувки за електрична заштита - Изолациони обувки и надчизми
Live working - Footwear for electrical protection - Insulating footwear and overboots
ИСРМ ТК 32
2018-11-02
EN 50341-2-9:2017/A1:2018
Надземни електрични (енергетски) водови за AC напони над 1kV - Дел 2-9: Национални нормативни аспекти (HHA) за Велика Британија и Северна Ирска (базирани на EN 50341-1:20112)
Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV - Part 2-9: National Normative Aspects (NNA) for Great Britain and Northern Ireland (based on EN 50341-1:2012)
ИСРМ ТК 32
2018-09-02
EN 50470-1:2006/A1:2018
Опрема за електрични мерења (наизменична струја) -- Дел 1: Општи барања, испитувања и услови за испитување - Мерна опрема ( индекси на класа A, B и C)
Electricity metering equipment (a.c.) - Part 1: General requirements, tests and test conditions - Metering equipment (class indexes A, B and C)
ИСРМ ТК 32
2018-09-02
EN 50470-2:2006/A1:2018
Опрема за електрични мерења (наизменична струја) - Дел 2: Посебни барања - Електромеханички броила за активна енергија (индекси на класа А и В)
Electricity metering equipment (a.c.) - Part 2: Particular requirements - Electromechanical meters for active energy (class indexes A and B)
ИСРМ ТК 32
2018-09-02
EN 50470-3:2006/A1:2018
Опрема за електрични мерења (наизменична струја) -- Дел 3: Посебни барања - Статички броила за активна енергија (индекси на класа А, В и С)
Electricity metering equipment (a.c.) - Part 3: Particular requirements - Static meters for active energy (class indexes A, B and C)
ИСРМ ТК 32
2018-09-02
FprEN 50549-1
Барања за поврзување во паралелна работа на електрични централи со дистрибутивни мрежи – Дел 1-1: Поврзување со нисконапонска (LV) дистрибутивна мрежа – Електрични централи заклучно со Тип А
Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks - Part 1: Connection to a LV distribution network - Generating plants up to and including Type B
ИСРМ ТК 32
2018-09-02
FprEN 50549-2
Барања за поврзување во паралелна работа на електрични централи со дистрибутивни мрежи – Дел 2: Поврзување со среднонапонска (MV) дистрибутивна мрежа
Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks - Part 2: Connection to a MV distribution networknetwork - Generating plants up to and including Type B
ИСРМ ТК 32
2018-11-02
prEN 50673:2018
приклучни производни изолатрори за напони од 72,5 со 630 а и 1250 а за електрична опрема
Plug-in type bushings for 72,5 kV with 630 A and 1 250 A for electrical equipment
ИСРМ ТК 32
2018-09-02
EN IEC 60076-11:2018
Енергетски трансформатори - Дел 11: Суви трансформатори
Power transformers - Part 11: Dry-type transformers
ИСРМ ТК 32
2018-09-02
FprEN IEC 60076-22-1:2018
Енергетски трансформатори и реактор – Дел 22-1: Заштитни направи
Power transformers - Part 22-1: Power transformer and reactor fittings - Protective devices
ИСРМ ТК 32
2018-09-02
prEN 60076-22-2:2017
Опрема за енергетски трансформатор и реактор за ладење – Дел 22-2: Отстранливи радијатори
Power transformer and reactor cooling equipment - Part 22-2: Removable radiators
ИСРМ ТК 32
2018-09-02
prEN 60076-22-3:2017
Опрема за ладење кај енергетски трансформатори и реактори – Дел 22-3: Изолациона течност за топлински изменувачи со воздух
Power transformer and reactor cooling equipment - Part 22-3: Insulating liquid to air heat exchangers
ИСРМ ТК 32
2018-09-02
prEN 60076-22-4:2017
Опрема за ладење кај енергетски трансформатори и реактори – Дел 22-4: Изолациона течност за топлински изменувачи со вода
Power transformer and reactor cooling equipment - Part 22-4: Insulating liquid to water heat exchangers
ИСРМ ТК 32
2018-09-02
prEN 60112:2017
Метод за определување на непробојноста и компаративно следење на индексите на цврстите изолациски материјали
Method for the determination of the proof and the comparative tracking indices of solid insulating materials

119 најдени, страна 1 од 6 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6