Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Програма за работа на ИСРМ ТК 32

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » ИСРМ ТК 32 » Програма за работа на ИСРМ ТК 32

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-09-01
FprEN 50064
Високонапонска расклопна и управувачка опрема – Гасно изолирани оклопи од кован алуминиум и негови легури
High-voltage switchgear and controlgear - Gas-filled wrought aluminium and aluminium alloy enclosures
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-09-01
FprEN 50068:2018
Високонапонска расклопна и управувачка опрема – Гасно изолирани оклопи од кован челик
High-Voltage Switchgear and Controlgear - Gas-filled wrought steel enclosures
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-09-01
FprEN 50069:2018
Високонапонска расклопна и управувачка опрема – Гасно изолирани заварени композитни оклопи од лиени и ковани легури на алуминиум
High-voltage switchgear and controlgear - Gas-filled welded composite enclosures of cast and wrought aluminium alloys
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-09-01
EN 50160:2010/prA2:2017
Карактеристики на напонот при испорака на електрична енергија преку јавни електроенергетски мрежи
Voltage characteristics of electricity supplied by public electricity networks
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-09-01
EN 50160:2010/prA3:2017
Карактеристики на напонот при испорака на електрична енергија преку јавни електроенергетски мрежи
Voltage characteristics of electricity supplied by public electricity networks
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-07-01
EN 50180-3:2015/A1:2017
Проводни изолатори за напони од 1 kV до 52 kV и струи од 250 А до 3,15 КА за трансформатори наполнети со течност – Дел 2: Барања за носачи на проводни изолатори
Bushings above 1 kV up to 52 kV and from 250 A to 3,15 kA for liquid filled transformers - Part 3: Requirements for bushing fixations
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-07-01
EN 50341-2-13:2017/A1:2017
Надземни електрични (енергетски) водови за AC напони над 1 kV - Дел 2-13: Национални нормативни аспекти (ННА) за Италија (базирани на EN 50341-1:2012)
Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV - Part 2-13: National Normative Aspects (NNA) for ITALY (based on EN 50341-1:2012)
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-07-01
EN 50341-2-8:2017
Надземни електрични (енергетски) водови за AC напони над 1 kV - Дел 2-13: Национални нормативни аспекти (ННА) за Франција (базирани на EN 50341-1:2012)
Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV - Part 2-8: National Normative Aspects (NNA) for France (based on EN 50341-1:2012)
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-07-01
EN 50341-2-9:2017
Надземни електрични (енергетски) водови за AC напони над 1 kV - Дел 2-9: Национални нормативни аспекти (ННА) за Велика Британија и Северна Ирска (базирани на EN 50341-1:2012)
Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV - Part 2-9: National Normative Aspects (NNA) for Great Britain and Northern Ireland (based on EN 50341-1:2012)
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-09-01
EN 50470-1:2006/FprAA:2018
Опрема за електрични мерења (наизменична струја) -- Дел 1: Општи барања, испитувања и услови за испитување - Мерна опрема ( индекси на класа A, B и C)
Electricity metering equipment (a.c.) - Part 1: General requirements, tests and test conditions - Metering equipment (class indexes A, B and C)
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-09-01
EN 50470-2:2006/FprAA:2018
Опрема за електрични мерења (наизменична струја) -- Дел 2: Посебни барања - Електромеханички броила за активна енергија (индекси на класа А и В)
Electricity metering equipment (a.c.) - Part 2: Particular requirements - Electromechanical meters for active energy (class indexes A and B)
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-09-01
EN 50470-3:2006/FprAA:2018
Опрема за електрични мерења (наизменична струја) -- Дел 3: Посебни барања - Статички броила за активна енергија (индекси на класа А, В и С)
Electricity metering equipment (a.c.) - Part 3: Particular requirements - Static meters for active energy (class indexes A, B and C)
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-09-01
FprEN 50549-1
Барања за поврзување во паралелна работа на електрични централи со дистрибутивни мрежи – Дел 1-1: Поврзување со нисконапонска (LV) дистрибутивна мрежа – Електрични централи заклучно со Тип А
Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks - Part 1-1: Connection to a LV distribution network – Generating plants up to and including Type A
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-09-01
FprEN 50549-2
Барања за поврзување во паралелна работа на електрични централи со дистрибутивни мрежи – Дел 2: Поврзување со среднонапонска (MV) дистрибутивна мрежа
Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks - Part 2: Connection to a MV distribution network
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-07-01
EN 50588-2:2018
Трансформатори за средни моќности и фреквенција од 50 Hz, со највисок напон на опрема што не надминува 36 kV – Дел 2: Трансформатори со кабелски кутии на високонапонска и/или нисконапонска страна – Општи барања кај трансформатори со номинална моќност помала или еднаква на 3150 kVA
Medium power transformers 50 Hz, with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV - Part 2: Transformers with cable boxes on the high-voltage and/or low-voltage side - General requirements for transformers with rated power less than or equal to 3 150 kVA
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-07-01
EN 50588-3:2018
Трансформатори за средни моќности и фреквенција од 50 Hz, со највисок напон на опрема што не надминува 36 kV – Дел 3: Трансформатори со кабелски кутии на високонапонска и/или нисконапонска страна – Кабелски кутии од Тип 1 за примена кај трансформатори што ги исполнуваат барањата од EN 50488-2
Medium power transformers 50 Hz, with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV - Part 3: Transformers with cable boxes on the high-voltage and/or low-voltage side - Cable boxes type 1 for use on transformers meeting the requirements of EN 50588-2
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-07-01
EN 50588-4:2018
Трансформатори за средни моќности и фреквенција од 50 Hz, со највисок напон на опрема што не надминува 36 kV – Дел 4: Трансформатори со кабелски кутии на високонапонска и/или нисконапонска страна – Кабелски кутии од Тип 2 за примена кај трансформатори што ги исполнуваат барањата од EN 50488-2
Medium power transformers 50 Hz, with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV - Part 4: Transformers with cable boxes on the high-voltage and/or low-voltage side - Cable boxes type 2 for use on transformers meeting the requirements of EN 50588-2
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-07-01
EN 50629:2015/A2:2018
Енергетска ефикасност на трансформатори со Um поголем од 36 kV
Energy performance of large power transformers (Um > 36 kV or Sr ≥ 40 MVA)
ИСРМ ТК 32
2017-08-07
EN IEC 60071-2:2018
Координација на изолација - Дел 2: Водич за примена (идентичен со EN 60071-2:1997)
Insulation co-ordination - Part 2: Application guidelines
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-09-01
FprEN 60076-11:2018
Енергетски трансформатори - Дел 11: Суви трансформатори
Power transformers - Part 11: Dry-type transformers

149 најдени, страна 1 од 8 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7