Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Програма за работа на ИСРМ ТК 35

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » ИСРМ ТК 35 » Програма за работа на ИСРМ ТК 35

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 35
2018-11-26
EN 12679:2018
Испитување без разрушување - Определување на големината на радиографските извори -Радиографски метод (идентичен со EN 12679:1999)
Non-destructive testing - Radiographic testing - Determination of the size of industrial radiographic gamma sources
ИСРМ ТК 35
2018-11-26
EN 13507:2018
Термичко прскање – подготовка на површини на метални делови и составни делови за термичко прскање
Thermal spraying - Pre-treatment of surfaces of metallic parts and components for thermal spraying
ИСРМ ТК 35
2018-11-26
EN 1395-5:2018
Термичко прскање – инспекција за прифатливост на опрема за термичко прскање – Дел 5: прскање со плазма во комори
Thermal spraying - Acceptance inspection of thermal spraying equipment - Part 5: Plasma spraying in chambers
ИСРМ ТК 35
2018-11-26
EN 17001:2018
Thermal spraying - Components with thermally sprayed coatings - Coating specification
ИСРМ ТК 35
2018-11-26
EN 17002:2018
Thermal spraying - Components with thermally sprayed coatings - Thermal spray procedure specification
ИСРМ ТК 35
2018-11-26
EN 17119:2018
Non-destructive testing - Thermographic testing - Active thermography
ИСРМ ТК 35
2018-11-26
EN 560:2018
Опрема за гасно заварување- Приклучоци за црева кај опрема за заварување, сечење и сродни постапки
Gas welding equipment - Hose connections for equipment for welding, cutting and allied processes
ИСРМ ТК 35
2018-11-26
EN IEC 60974-1:2018
Опрема за електролачно заварување - Дел 1: Електрични уреди за заварување
Arc welding equipment - Part 1: Welding power sources
ИСРМ ТК 35
2018-12-06
EN IEC 60974-14:2018
Валидација на опрема за електролачно заварување
Arc welding equipment - Part 14: Calibration, validation and consistency testing
ИСРМ ТК 35
2018-11-26
EN IEC 60974-9:2018
Опрема за електролачно заварување -Дел 9:Инсталирање и употреба
Arc welding equipment - Part 9: Installation and use
ИСРМ ТК 35
2018-11-26
EN IEC 62822-1:2018
Фамилија на стандарди за производи за докажување на усогласеност на опремата за електроотпорно заварување, електролачно заварување и сродни процеси со основните ограничувања што се однесуваат на изложеност на луѓето на електромагнетни полиња (0 Hz-300 GHz
Electric welding equipment - Assessment of restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz) - Part 1: Product family standard
ИСРМ ТК 35
2018-11-26
ISO/FDIS 10042; EN ISO 10042:2018
Заварување - Електролачно заварени споеви на алуминиум и негови легури - Квалитативни нивоа на несовршености (ISO 10042:2005)
Welding - Arc-welded joints in aluminium and its alloys - Quality levels for imperfections (ISO 10042:2018)
ИСРМ ТК 35
2018-11-26
ISO/FDIS 11699-2; EN ISO 11699-2:2018
Испитување без разрушување – филмови за индустриска радиографија – Дел 2: контрола на процесирање на филм со примена на референтни вредности
Non-destructive testing - Industrial radiographic films - Part 2: Control of film processing by means of reference values (ISO 11699-2:2018)
ИСРМ ТК 35
2018-11-26
ISO 14918:2018; EN ISO 14918:2018
Термичко прскање – Испитување за одобрување на термички прскачи (ISO 14918:1998)
Thermal spraying - Qualification testing of thermal sprayers (ISO 14918:2018)
ИСРМ ТК 35
2018-11-26
ISO/FDIS 15612; EN ISO 15612:2018
Спецификација и квалификација на процедурите за заварување на метални материјали – Квалификација врз основа на усвоена стандарна процедура за заварување (ISO 15612:2004)
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Qualification by adoption of a standard welding procedure specification (ISO 15612:2018)
ИСРМ ТК 35
2018-11-26
ISO/FDIS 15626; EN ISO 15626:2018
Испитување без разрушување на завари - Дифракциона техника со време на прелет (TOFD) - Нивоа на прифатливост (ISO 15626:2011)
Non-destructive testing of welds - Time-of-flight diffraction technique (TOFD) - Acceptance levels (ISO 15626:2018)
ИСРМ ТК 35
2018-11-26
ISO/DIS 17279-1; EN ISO 17279-1:2018
Welding - Micro joining of 2nd generation high temperature superconductors - Part 1: General requirements for the procedure (ISO 17279-1:2018)
ИСРМ ТК 35
2018-12-06
ISO/FDIS 17279-2; EN ISO 17279-2:2018
Welding - Micro joining of 2nd generation high temperature superconductors - Part 2: Qualification for welding and testing personnel (ISO 17279-2:2018)
ИСРМ ТК 35
2018-12-06
ISO/DIS 17640; EN ISO 17640:2018
Испитување без разрушување на завари – Испитување со ултразвук – Техники, нивоа на тестирање и оценка (ISO 17640:2017)
Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Techniques, testing levels, and assessment (ISO 17640:2018)
ИСРМ ТК 35
2018-11-26
ISO/PRF 18275; EN ISO 18275:2018
Потрошни материјали за заварување – обложени електроди за рачно електролачно заварување на челици со висока јакост – Класификација
Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc welding of high-strength steels - Classification (ISO 18275:2018)

30 најдени, страна 1 од 2 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2