Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Програма за работа на ИСРМ ТК 35

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » ИСРМ ТК 35 » Програма за работа на ИСРМ ТК 35

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 35
2018-06-02
EN 1330-9:2017
Испитување без разрушување – Терминологија – Дел 9: Термини кои се употребуваат при испитување со акустична емисија
Non-destructive testing - Terminology - Part 9: Terms used in acoustic emission testing
ИСРМ ТК 35
2018-06-02
EN 13479:2017
Потрошни материјали за заварување – Општи стандарди на производ за материјали за исполнување и за прашоци за заварување со топење метални материјали
Welding consumables - General product standard for filler metals and fluxes for fusion welding of metallic materials
ИСРМ ТК 35
2018-06-02
EN IEC 62822-3:2018
Електрична опрема за заварување – Оцена на ограничувањата кои се однесуваат на изложеност на човекот на електромагнетни полиња (0 Hz до 300 GHz) – Дел 3: Опрема за електроотпорно заварување
Electric welding equipment - Assessment of restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (0 Hz to 300 Hz) - Part 3: Resistance welding equipment
ИСРМ ТК 35
2018-06-02
ISO 10675-1:2016; EN ISO 10675-1:2016
Испитување без разрушување на завари - Нивоа на прифатливост за радиографско испитување - Дел 1: Челик, никел, титаниум и нивни легури (ISO 10675-1:2016)
Non-destructive testing of welds - Acceptance levels for radiographic testing - Part 1: Steel, nickel, titanium and their alloys (ISO 10675-1:2016)
ИСРМ ТК 35
2018-06-02
ISO 10675-2:2017; EN ISO 10675-2:2017
Испитување без разрушување на завари - Нивоа на прифатливост за радиографско испитување - Дел 2: Алуминиум и негови легури (ISO 10675-2:2017)
Non-destructive testing of welds - Acceptance levels for radiographic testing - Part 2: Aluminium and its alloys (ISO 10675-2:2017)
ИСРМ ТК 35
2018-06-02
ISO 11666:2018; EN ISO 11666:2018
Испитување без разрушување на завари – Испитување со ултразвук – Нивоа на прифатливост (ISO 11666:2018)
Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Acceptance levels (ISO 11666:2018)
ИСРМ ТК 35
2018-06-02
ISO 13916:2017; EN ISO 13916:2017
Заварување - Мерење на температурата на предгревање,температура на премин и одржување на температура на предгревање (ISO 13916:2017)
Welding - Measurement of preheating temperature, interpass temperature and preheat maintenance temperature (ISO 13916:2017)
ИСРМ ТК 35
2018-06-02
ISO 13918:2017; EN ISO 13918:2018
Заварување – Болтови и керамички прстени за електролачно заварување на болтови (ISO 13918:2017)
Welding - Studs and ceramic ferrules for arc stud welding (ISO 13918:2017, Corrected version 2018-05)
ИСРМ ТК 35
2018-06-02
ISO 14114:2017; EN ISO 14114:2018
Опрема за гасно заварување- Разни ацетиленски системи за заварување, сечење и сродни постапки - Општи брања (ISO 14114:2017)
Gas welding equipment - Acetylene manifold systems for welding, cutting and allied processes - General requirements (ISO 14114:2017)
ИСРМ ТК 35
2018-06-02
ISO 14232-1:2017; EN ISO 14232-1:2017
Термичко прскање - Прашоци - Дел 1: Карактеризација и технички услови за испорака (ISO 14232-1:2017)
Thermal spraying - Powders - Part 1: Characterization and technical supply conditions (ISO 14232-1:2017)
ИСРМ ТК 35
2018-06-02
ISO 14271:2017; EN ISO 14271:2017
Електроотпорно заварување – Испитување на тврдост според Викерс (оптоварувањe на ниска сила и микротврдост) на електроотпорни точкести и шевни завари (ISO 14271:2017)
Resistance welding - Vickers hardness testing (low-force and microhardness) of resistance spot, projection, and seam welds (ISO 14271:2017)
ИСРМ ТК 35
2018-06-02
ISO 14343:2017; EN ISO 14343:2017
Потрошни материјали за заварување - Жичани електроди, необложени електроди, жици и прачки за заварување со топење на нерѓосувачки и челици отпорни на топлина - Класификација (ISO 14343:2017)
Welding consumables - Wire electrodes, strip electrodes, wires and rods for arc welding of stainless and heat resisting steels - Classification (ISO 14343:2017)
ИСРМ ТК 35
2018-06-02
ISO 14555:2017; EN ISO 14555:2017
Заварување -Електролачно заварување на болтови на метални материјали (ISO 14555:2017)
Welding - Arc stud welding of metallic materials (ISO 14555:2017)
ИСРМ ТК 35
2018-06-02
ISO/DIS 14916; EN ISO 14916:2017
Термичко прскање - Определување затегнувачка јакост на атхезија (ISO 14916:2017)
Thermal spraying - Determination of tensile adhesive strength (ISO 14916:2017)
ИСРМ ТК 35
2018-06-02
ISO/DIS 14917; EN ISO 14917:2017
Термичко прскање - Терминологија, класификација (ISO 14917:2017)
Thermal spraying - Terminology, classification (ISO 14917:2017)
ИСРМ ТК 35
2018-06-02
ISO 15011-4:2017; EN ISO 15011-4:2018
Здравје и безбедност при заварување и сродни постапки – Лабораториска метода за земање примероци од чад и гасови - Дел 4: Податоци за чад (ISO 15011-4:2017)
Health and safety in welding and allied processes - Laboratory method for sampling fume and gases - Part 4: Fume data sheets (ISO 15011-4:2017)
ИСРМ ТК 35
2018-06-02
ISO 15296:2017; EN ISO 15296:2018
Опрема за гасно заварување - Речник (ISO 15296:2017)
Gas welding equipment - Vocabulary (ISO 15296:2017)
ИСРМ ТК 35
2018-06-02
ISO/DIS 15614-1.2; EN ISO 15614-1:2017
Спецификација и квалификација на процедури за заварување на метални материјали – Тестирање на процедурата на заварување – Дел 1: Лачно и гасно заварување на челици и лачно заварување на никел и никелни легури (ISO 15614-1:2017, Corrected version 2017-10-01)
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys (ISO 15614-1:2017, Corrected version 2017-10-01)
ИСРМ ТК 35
2018-06-02
ISO 15653:2018; EN ISO 15653:2018
Метални материјали - Испитен метод за одредување на квазистатичната жилавост на завари (ISO 15653:2018)
Metallic materials - Method of test for the determination of quasistatic fracture toughness of welds (ISO 15653:2018)
ИСРМ ТК 35
2018-06-02
ISO 16371-2:2017; EN ISO 16371-2:2017
Испитување без разрушување - Индустриска компјутеризирана радиографија со фосфорни екрани за зачувување на сликата Дел 2: Општи принципи за испитување на метални материјали со примена на рендгенски и гама зраци (ISO 16371-2:2017)
Non-destructive testing - Industrial computed radiography with storage phosphor imaging plates - Part 2: General principles for testing of metallic materials using X-rays and gamma rays (ISO 16371-2:2017, Corrected version 2018-05)

58 најдени, страна 1 од 3 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3