Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Програма за работа на ИСРСМ ТК 35

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » ИСРСМ ТК 35 » Програма за работа на ИСРСМ ТК 35

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРСМ ТК 35
2019-02-02
EN 12679:2018
Испитување без разрушување - Радиографски метод - Определување на големината на радиографските извори
Non-destructive testing - Radiographic testing - Determination of the size of industrial radiographic gamma sources
ИСРСМ ТК 35
2019-02-02
EN 13507:2018
Термичко прскање – Подготовка на површини на метални делови и составни делови за термичко прскање
Thermal spraying - Pre-treatment of surfaces of metallic parts and components for thermal spraying
ИСРСМ ТК 35
2019-02-02
EN 1395-5:2018
Термичко прскање – инспекција за прифатливост на опрема за термичко прскање – Дел 5:Прскање со плазма во комори
Thermal spraying - Acceptance inspection of thermal spraying equipment - Part 5: Plasma spraying in chambers
ИСРСМ ТК 35
2019-02-02
EN 17001:2018
Термичко прскање - Компоненти со термички напрскани слоеви - Спецификација на слој
Thermal spraying - Components with thermally sprayed coatings - Coating specification
ИСРСМ ТК 35
2019-02-02
EN 17002:2018
Термичко прскање – Компоненти со термички напрскани слоеви – Спецификација на постапката за термички спреј
Thermal spraying - Components with thermally sprayed coatings - Thermal spray procedure specification
ИСРСМ ТК 35
2019-02-02
EN 17119:2018
Испитување без разрушување – Термографско испитување – Активна термографија
Non-destructive testing - Thermographic testing - Active thermography
ИСРСМ ТК 35
2019-02-02
EN 560:2018
Опрема за гасно заварување - Приклучоци за црева кај опрема за заварување, сечење и сродни постапки
Gas welding equipment - Hose connections for equipment for welding, cutting and allied processes
ИСРСМ ТК 35
2019-02-02
EN IEC 60974-1:2018
Опрема за електролачно заварување - Дел 1: Електрични уреди за заварување
Arc welding equipment - Part 1: Welding power sources
ИСРСМ ТК 35
2019-02-02
EN IEC 60974-14:2018
Опрема за електролачно заварување - Дел 14: Калибрација, валидација и тестирање на конзистентноста
Arc welding equipment - Part 14: Calibration, validation and consistency testing
ИСРСМ ТК 35
2019-02-02
EN IEC 60974-9:2018
Опрема за електролачно заварување -Дел 9: Инсталирање и употреба
Arc welding equipment - Part 9: Installation and use
ИСРСМ ТК 35
2019-02-02
EN IEC 62822-1:2018
Електрична опрема за заварување – Оцена на ограничувањата кои се однесуваат на изложеност на човекот на електромагнетни полиња (0 Hz до 300 GHz) – Дел 1: Стандард за група производи
Electric welding equipment - Assessment of restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz) - Part 1: Product family standard
ИСРСМ ТК 35
2019-02-02
ISO/FDIS 10042; EN ISO 10042:2018
Заварување - Електролачно заварени споеви на алуминиум и негови легури - Квалитативни нивоа на несовршености (ISO 10042:2018)
Welding - Arc-welded joints in aluminium and its alloys - Quality levels for imperfections (ISO 10042:2018)
ИСРСМ ТК 35
2019-02-02
ISO/FDIS 11699-2; EN ISO 11699-2:2018
Испитување без разрушување – Филмови за индустриска радиографија – Дел 2: Контрола на процесирање на филм со примена на референтни вредности (ISO 11699-2:2018)
Non-destructive testing - Industrial radiographic films - Part 2: Control of film processing by means of reference values (ISO 11699-2:2018)
ИСРСМ ТК 35
2019-02-02
ISO 14918:2018; EN ISO 14918:2018
Термичко прскање – Испитување за одобрување на термички прскачи (ISO 14918:2018)
Thermal spraying - Qualification testing of thermal sprayers (ISO 14918:2018)
ИСРСМ ТК 35
2019-02-02
ISO/FDIS 15612; EN ISO 15612:2018
Спецификација и квалификација на процедурите за заварување на метални материјали – Квалификација врз основа на усвоена стандарна процедура за заварување (ISO 15612:2018)
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Qualification by adoption of a standard welding procedure specification (ISO 15612:2018)
ИСРСМ ТК 35
2019-02-02
ISO/FDIS 15626; EN ISO 15626:2018
Испитување без разрушување на завари - Дифракциона техника со време на прелет (TOFD) - Нивоа на прифатливост (ISO 15626:2018)
Non-destructive testing of welds - Time-of-flight diffraction technique (TOFD) - Acceptance levels (ISO 15626:2018)
ИСРСМ ТК 35
2019-02-02
ISO/DIS 17279-1; EN ISO 17279-1:2018
Заварување - Микро спојување на 2-ра генерација висока температура на суперпроводници - Дел 1: Општи барања за постапка
Welding - Micro joining of 2nd generation high temperature superconductors - Part 1: General requirements for the procedure (ISO 17279-1:2018)
ИСРСМ ТК 35
2019-02-02
ISO/FDIS 17279-2; EN ISO 17279-2:2018
Заварување - Микро спојување на 2-ра генерација висока температура на суперпроводници - Дел 2: Квалификација за заварување и тестирање на персоналот (ISO 17279-2: 2018)
Welding - Micro joining of 2nd generation high temperature superconductors - Part 2: Qualification for welding and testing personnel (ISO 17279-2:2018)
ИСРСМ ТК 35
2019-02-02
ISO/DIS 17640; EN ISO 17640:2018
Испитување без разрушување на завари – Испитување со ултразвук – Техники, нивоа на тестирање и оценка (ISO 17640:2018)
Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Techniques, testing levels, and assessment (ISO 17640:2018)
ИСРСМ ТК 35
2019-02-02
ISO/PRF 18275; EN ISO 18275:2018
Потрошни материјали за заварување – Обложени електроди за рачно електролачно заварување на челици со висока јакост – Класификација (ISO 18275:2018)
Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc welding of high-strength steels - Classification (ISO 18275:2018)

30 најдени, страна 1 од 2 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2