Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Програма за работа на ИСРМ ТК 36

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » ИСРМ ТК 36 » Програма за работа на ИСРМ ТК 36

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 36
2018-07-03
CEN/TR 17219:2018

Plastics - Biodegradable thermoplastic mulch films for use in agriculture and horticulture - Guide for the quantification of alteration of films
ИСРМ ТК 36
2018-11-02
EN 12814-4:2018
Испитување на заварени спојки за термопластични полу-готови производи – Дел 4: Тест на лупењето
Testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products - Part 4: Peel test
ИСРМ ТК 36
2018-11-02
EN 12814-4:2018/AC:2018
Испитување на заварени спојки за термопластични полу-готови производи - Дел 4: Тест на лупењето
Testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products - Part 4: Peel test
ИСРМ ТК 36
2018-05-17
EN 1329-1:2014+A1:2018

Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the systems
ИСРМ ТК 36
2018-05-17
EN 13476-1:2018
Пластични цевководни системи за подземен одвод и канализација без притисок - Цевководни системи со структурирани ѕидови од непластифициран поли(винил хлорид) (PVC-U), полипроилен (PP) и полиетилен (PE)- Дел 1: Општи барања и работни карактеристики (иденти
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 1:General requirements and performance characteristics
ИСРМ ТК 36
2018-05-17
EN 13476-2:2018
Пластични цевководни системи за подземна дренажа и канализација без притисок - Структурирани ѕидни цевководни системи од непластифициран поливинил хлорид (PVC-U), полипропилен (РР) и полиетилен (РЕ) - Дел 2: Спецификации за цевки и спојни елементи со мазна надворешна и внатрешна површина и системот, Тип А (идентичен со EN 13476-2:2007)
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 2: Specifications for pipes and fittings with smooth internal and external surface and the system, Type A
ИСРМ ТК 36
2018-05-17
EN 13476-3:2018
Пластични цевни системи за подземен одвод и канализација без притисок – Цевни системи со структурирани ѕидови од непластифициран поли(винил хлорид) (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (PE)- Дел 3: Спецификации за цевки и спојни елементи (фитинзи) со мазна внатрешна и профилирана надворешна површина и за системи, Тип Б
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 3: Specifications for pipes and fittings with smooth internal and profiled external surface and the system, Type B
ИСРМ ТК 36
2018-11-02
EN 13704:2018
Хемиски средства за дезинфекција - Квантитативно тестирање со суспензија за проценка на спорицидна активност на хемиски средства за дезинфекција што се користат во прехранбени, индустриски, домашни и институционални области - Тест-метод и барања (фаза 2,
Chemical disinfectants - Quantitative suspension test for the evaluation of sporicidal activity of chemical disinfectants used in food, industrial, domestic and institutional areas - Test method and requirements (phase 2, step 1)
ИСРМ ТК 36
2018-07-03
EN 1451-1:2017/AC:2018
Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Polypropylene (PP) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system
ИСРМ ТК 36
2018-11-02
EN 15860:2018
Пластика- Термопластика и полуготови производи за машинство – Барања и методи на испитување
Plastics - Thermoplastic semi-finished products for machining - Requirements and test methods
ИСРМ ТК 36
2017-07-02
EN 17126:2018
Хемиски сретства за дезинфекција и антисептици - квантитативно тестирање со суспензија за проценка на спороцидална активност на хемиски сретства во медицинска област - Тест метод и барања (фаза 2,чекор 1)
Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of sporicidal activity of chemical disinfectants in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 1)
ИСРМ ТК 36
2018-05-17
ISO 11296-1:2018; EN ISO 11296-1:2018
Пластични цевководни системи за реновирање на подземни одводни и канализациски мрежи кои не се под притисок – Дел 1: Општо
Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks - Part 1: General (ISO 11296-1:2018)
ИСРМ ТК 36
2018-11-02
ISO/FDIS 11296-3; EN ISO 11296-3:2018
Пластични цевководни системи за реновирање на подземни одводни и канализациски мрежи кои не се под притисок – Дел 3: Обложување со тесно –прилепени цевки
Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks - Part 3: Lining with close-fit pipes (ISO 11296-3:2018)
ИСРМ ТК 36
2018-05-17
ISO 11297-1:2018; EN ISO 11297-1:2018
Пластични цевководни системи за обновување на подземни одводни и канализациски мрежи под притисок Дел 1: Општо
Plastics piping systems for renovation of underground drainage and sewerage networks under pressure - Part 1: General (ISO 11297-1:2018)
ИСРМ ТК 36
2018-05-17
ISO 11298-1:2018; EN ISO 11298-1:2018
Пластични цевководни системи за реновирање на подземни водоводни мрежи – Дел 1: Општо
Plastics piping systems for renovation of underground water supply networks - Part 1: General (ISO 11298-1:2018)
ИСРМ ТК 36
2018-05-17
ISO 11357-3:2018; EN ISO 11357-3:2018
Пластика – Калориметрија со диференцијално скенирање (DSC) – Дел 3: Определување на температура и енталпија на топење и кристализација
Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 3: Determination of temperature and enthalpy of melting and crystallization (ISO 11357-3:2018)
ИСРМ ТК 36
2018-05-17
ISO 11357-6:2018; EN ISO 11357-6:2018
Пластика – Калориметрија со диференцијално скенирање (DSC) – Дел 6: Определување на оксидационо индукционо време (изотермичен OIT) и оксидациона индукциска температура (динамичен OIT))
Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 6: Determination of oxidation induction time (isothermal OIT) and oxidation induction temperature (dynamic OIT) (ISO 11357-6:2018)
ИСРМ ТК 36
2018-11-02
ISO/FDIS 12058-1; EN ISO 12058-1:2018
Пластика – Одредување на вискозноста со користење на вискометар со топка што паѓа – Дел 1: Метод на наклонета туба (ISO 12058-1:1997)
Plastics - Determination of viscosity using a falling-ball viscometer - Part 1: Inclined-tube method (ISO 12058-1:2018)
ИСРМ ТК 36
2018-07-03
ISO 13259:2018; EN ISO 13259:2018
Пластични цевководни системи - Термопластични цевководни системи за вкопани уреди за примена без притисок - Тест методи за неистекување на еластомерните заптивни споеви во вид на прстен (идентичен со EN 1277:2003)
Thermoplastics piping systems for underground non-pressure applications - Test method for leaktightness of elastomeric sealing ring type joints (ISO 13259:2018)
ИСРМ ТК 36
2018-11-02
ISO/PRF 14855-2; EN ISO 14855-2:2018
Одредување на крајната аеробична (аеробна) биоразградливост на пластичните материјали во воздушна околина (под контролирани услови на компостирање)– Метод со анализа на развиен јаглерод диоксид – Дел 2: Гравиметриско мерење на јаглерод диоксид развиен во лабораториски тест
Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials under controlled composting conditions - Method by analysis of evolved carbon dioxide - Part 2: Gravimetric measurement of carbon dioxide evolved in a laboratory-scale test (ISO 14855-2:2018)

37 најдени, страна 1 од 2 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2