Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Програма за работа на ИСРМ ТК 36

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » ИСРМ ТК 36 » Програма за работа на ИСРМ ТК 36

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 36
2018-07-03
CEN/TR 17219:2018

Plastics - Biodegradable thermoplastic mulch films for use in agriculture and horticulture - Guide for the quantification of alteration of films
ИСРМ ТК 36
2019-02-13
CEN/TR 17296:2018
Chemical disinfectants and antiseptics - Differentiation of active and non-active substances
ИСРМ ТК 36
2019-02-14
prEN 12353
Хемиски средства за дезинфекција и антисептици – Чување на тест-организми користени за одредување на бактерицидна (вклучувајќи Legionella), микобактерицидна, спорицидна , фунгицидна и вирусна (вклучувајќи бактериофаги) активност
Chemical disinfectants and antiseptics - Preservation of test organisms used for the determination of bactericidal (including Legionella), mycobactericidal, sporicidal, fungicidal and virucidal (including bacteriophages) activity
ИСРМ ТК 36
2018-11-02
EN 12814-4:2018
Испитување на заварени спојки за термопластични полу-готови производи – Дел 4: Тест на лупењето
Testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products - Part 4: Peel test
ИСРМ ТК 36
2018-11-02
EN 12814-4:2018/AC:2018
Испитување на заварени спојки за термопластични полу-готови производи - Дел 4: Тест на лупењето
Testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products - Part 4: Peel test
ИСРМ ТК 36
2018-05-17
EN 1329-1:2014+A1:2018

Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the systems
ИСРМ ТК 36
2018-05-17
EN 13476-1:2018
Пластични цевководни системи за подземен одвод и канализација без притисок - Цевководни системи со структурирани ѕидови од непластифициран поли(винил хлорид) (PVC-U), полипроилен (PP) и полиетилен (PE)- Дел 1: Општи барања и работни карактеристики (иденти
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 1:General requirements and performance characteristics
ИСРМ ТК 36
2018-05-17
EN 13476-2:2018
Пластични цевководни системи за подземна дренажа и канализација без притисок - Структурирани ѕидни цевководни системи од непластифициран поливинил хлорид (PVC-U), полипропилен (РР) и полиетилен (РЕ) - Дел 2: Спецификации за цевки и спојни елементи со мазна надворешна и внатрешна површина и системот, Тип А (идентичен со EN 13476-2:2007)
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 2: Specifications for pipes and fittings with smooth internal and external surface and the system, Type A
ИСРМ ТК 36
2018-05-17
EN 13476-3:2018
Пластични цевни системи за подземен одвод и канализација без притисок – Цевни системи со структурирани ѕидови од непластифициран поли(винил хлорид) (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (PE)- Дел 3: Спецификации за цевки и спојни елементи (фитинзи) со мазна внатрешна и профилирана надворешна површина и за системи, Тип Б
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 3: Specifications for pipes and fittings with smooth internal and profiled external surface and the system, Type B
ИСРМ ТК 36
2019-02-14
prEN 13598-1
Пластични цевководни системи за подземен одвод и канализација без притисок – Непластифициран поли(винил хлорид), (PVC-U), полипропилен (РP) и полиетилен (PE) – Дел 1: Спецификации за помошни фитинзи вклучувајќи и плитки контролни комори
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 1: Specifications for ancillary fittings and shallow chambers
ИСРМ ТК 36
2019-02-14
prEN 13598-2
Пластични цевководни системи за подземен одвод и канализација без притисок – Непластифициран поли(винил хлорид), (PVC-U), полипропилен (РР) и полиетилен (РЕ) – Дел 2: Спецификации за шахти и контролни комори
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 2: Specifications for manholes and inspection chambers
ИСРМ ТК 36
2018-11-02
EN 13704:2018
Хемиски средства за дезинфекција - Квантитативно тестирање со суспензија за проценка на спорицидна активност на хемиски средства за дезинфекција што се користат во прехранбени, индустриски, домашни и институционални области - Тест-метод и барања (фаза 2,
Chemical disinfectants - Quantitative suspension test for the evaluation of sporicidal activity of chemical disinfectants used in food, industrial, domestic and institutional areas - Test method and requirements (phase 2, step 1)
ИСРМ ТК 36
2019-02-14
EN 14476:2013+A1:2015/FprA2:2018
Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of virucidal activity in the medical area - Test method and requirements (Phase 2/Step 1)
ИСРМ ТК 36
2018-07-03
EN 1451-1:2017/AC:2018
Пластични цевководни системи за испуштање на почва и отпад (ниска и висока температура) во рамките на градежната конструкција - Поли(пропилен) (РР) - Дел 1: Спецификации за цевки, спојни елементи и системот
Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Polypropylene (PP) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system
ИСРМ ТК 36
2019-02-14
EN 14728:2019
Недостатоци во термопластичните заварувања – Класификација
Imperfections in thermoplastic welds - Classification
ИСРМ ТК 36
2019-02-13
EN 14885:2018
Хемиски средства за дезинфекција и антисептици – Примена на европски стандарди за хемиски средства за дезинфекција и антисептици
Chemical disinfectants and antiseptics - Application of European Standards for chemical disinfectants and antiseptics
ИСРМ ТК 36
2019-02-14
EN 1519-1:2019
Пластични цевководни системи за испуштање на почва и отпад (ниска и висока температура) во рамките на градежната конструкција - Полиетилен (РЕ) - Дел 1: Спецификации за цевки, спојни елементи и системот (идентичен со EN 1519-1:1999)
Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Polyethylene (PE) - Part 1: Requirements for pipes, fittings and the system
ИСРМ ТК 36
2019-02-14
prEN 15534-5
Композити направени од материјали на база на целулоза и термопластика (вообичаено наречени дрво- полимерни композити (WPC) или композити со природни влакна (NFC)- Дел 5 : Спецификации на профили и плочки за обложување
Composites made from cellulose-based materials and thermoplastics (usually called wood-polymer composites (WPC) or natural fibre composites (NFC)) - Part 5: Specifications for cladding profiles and tiles
ИСРМ ТК 36
2018-11-02
EN 15860:2018
Пластика- Термопластика и полуготови производи за машинство – Барања и методи на испитување
Plastics - Thermoplastic semi-finished products for machining - Requirements and test methods
ИСРМ ТК 36
2019-02-13
EN 16777:2018
Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative non-porous surface test without mechanical action for the evaluation of virucidal activity of chemical disinfectants used in the medical area - Test method and requirements (phase 2/step 2)

135 најдени, страна 1 од 7 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7