Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Програма за работа на ИСРМ ТК 34

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » ИСРМ ТК 34 » Програма за работа на ИСРМ ТК 34

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 34
2015-11-07
ISO/IEC 27033-1:2015
Информациска технологија -- Безбедносни техники -- Мрежна безбедност -- Дел 1: Преглед и концепти
Information technology -- Security techniques -- Network security -- Part 1: Overview and concepts
ИСРМ ТК 34
2018-11-30
2019-03-01
ISO/DTS 19139-1; FprEN ISO/TS 19139-1
Географски информации - Имплементациjа на XML шема - Дел 1: Правила за кодирање (идентичен со CEN ISO/TS 19139 :2009)
Geographic information - XML schema implementation - Part 1: Encoding rules (ISO/DTS 19139-1:2018)
ИСРМ ТК 34
2014-04-08
ISO/IEC WD 24701
Information technology --- Microprocessor systems --- High Performance Serial Bus
ИСРМ ТК 34
2018-11-30
2019-03-01
FprCEN/TR 419210
Применливост на CEN стандарди во уреди за креирање на квалификуван електронски печат согласно EU регулативата бр. 910/2014 (elDAS)
Applicability of CEN Standards to Qualified Electronic Seal Creation Device under the EU Regulation N°910/2014 (eIDAS)
ИСРМ ТК 34
2018-09-30
2019-01-01
prEN 1064
Информатика во здравство - Стандарден комуникациски протокл - Компјутерска електрокардиографија (идентичен со EN 1064:2005+A1:2007)
Health informatics - Standard communication protocol - Computer-assisted electrocardiography
ИСРМ ТК 34
2018-05-01
FprEN 13757-4
Комуникациски систем за мерачи и далечинско читање на мерачи - Дел 4: Безжично читање на мерачи (Радиочитање на мерачи за оперирање во SRD интервал)
Communication systems for meters - Part 4: Wireless M-Bus communication
ИСРМ ТК 34
2017-03-07
EN 17054:2018
Биометриски повеќејазичен речник базиран на англиска верзија на ISO/IEC 2382-37
Biometrics multilingual vocabulary based upon the English version of ISO/IEC 2382-37:2012
ИСРМ ТК 34
2017-07-07
FprEN 17071:2018
Информациска технологија - Техники за автоматска идентификација и внес на податоци - Електронска идентификациска табличка
Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Electronic identification plate
ИСРМ ТК 34
2018-09-30
2019-01-01
prEN 17099

Fish and seafood products - Requirements for labelling of distribution units and pallets in the trade of fish and seafood products
ИСРМ ТК 34
2018-09-30
2019-01-01
prEN 17230

Information technology - RFID in rail
ИСРМ ТК 34
2018-09-30
2019-01-01
prEN 17269

Health informatics - The Patient Summary for Unscheduled, Cross-border Care
ИСРМ ТК 34
2013-09-07
prEN 419111-1
Заштитни профили за апликација за креирање на потпис и верификација - Апликација за верификација на потпис - Дел 1: Вовед
Protection profiles for signature creation and verification application - Part 1: Introduction
ИСРМ ТК 34
2014-03-07
prEN 419111-2
Профили за заштита за апликација за креирање и верификација на потпис – Апликација за креирање на потпис - Дел 2: Основни РР
Protection profiles for signature creation and verification application - Signature creation application - Part 2: Core PP
ИСРМ ТК 34
2013-09-07
prEN 419111-3
Заштитни профили за апликација за креирање на потпис и верификација - Апликација за создавање на потпис - Дел 3: Можни проширувања
Protection profiles for signature creation and verification application - Signature creation application - Part 3: Possible extensions
ИСРМ ТК 34
2013-09-07
prEN 419111-4
Заштитни профили за апликација за креирање на потпис и верификација - Апликација за верификација на потпис - Дел 4: Основни PP
Protection profiles for signature creation and verification application - Signature verification application - Part 4: Core PP
ИСРМ ТК 34
2013-09-07
prEN 419111-5
Заштитни профили за апликација за креирање на потпис и верификација - Апликација за верификација на потпис - Дел 5: Можни проширувања
Protection profiles for signature creation and verification application - Signature verification application - Part 5: Possible extensions
ИСРМ ТК 34
2017-09-07
FprEN 419231
Профил за заштита за доверливи системи за поддрѓка на временски отпечаток
Protection profile for trustworthy systems supporting time stamping
ИСРМ ТК 34
2018-05-01
FprEN 419241-2
Доверливи системи кои подржуваат серверско потпишување - Дел 2: Профил на заштита за QSCD за серверско потпишување
Trustworthy Systems Supporting Server Signing - Part 2: Protection profile for QSCD for Server Signing
ИСРМ ТК 34
2015-09-17
Опрема и системи за далечинско управување - Дел 5-101: Протоколи за пренос - Придружен стандард за основни далечински управувачки задачи
Telecontrol equipment and systems - Part 5-101: Transmission protocols - Companion standard for basic telecontrol tasks
ИСРМ ТК 34
2018-05-01
EN 61850-4:2011/prA1:2017
Комуникациски мрежи и системи во трафостаници - Дел 4: Менаџирање системи и проекти
Communication networks and systems for power utility automation - Part 4: System and project management

65 најдени, страна 1 од 4 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4