Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Програма за работа на ИСРМ ТК 34

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » ИСРМ ТК 34 » Програма за работа на ИСРМ ТК 34

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 34
2015-11-07
ISO/IEC 27033-1:2015
Информациска технологија -- Безбедносни техники -- Мрежна безбедност -- Дел 1: Преглед и концепти
Information technology -- Security techniques -- Network security -- Part 1: Overview and concepts
ИСРМ ТК 34
2014-04-08
ISO/IEC WD 24701
Information technology --- Microprocessor systems --- High Performance Serial Bus
ИСРМ ТК 34
2018-05-01
CEN/TR 17167:2018
Комуникациски системи за броила - Придружени ТИ на ЕN 13757-2,-3 и -7, примери и дополнителни информации
Communication system for meters - Accompanying TR to EN 13757-2,-3 and -7, Examples and supplementary information
ИСРМ ТК 34
2017-07-07
CEN/TR 419030:2018
Рационализирана структура за стандардизација на електронски потпис - Најдобри практики за МСП
Rationalized structure for electronic signature standardization - Best practices for SMEs
ИСРМ ТК 34
2017-07-07
CEN/TR 419040:2018
Рационализирана структура за стандардизација на електронски потпис - Упатства за граѓани
Rationalized structure for electronic signature standardization - Guidelines for citizens
ИСРМ ТК 34
2017-03-07
EN 13757-2:2018
Комуникациски систем за мерачи - Дел 2: Жичена M-Bus комуникација
Communication systems for meters - Part 2: Wired M-Bus communication
ИСРМ ТК 34
2017-03-07
EN 13757-3:2018
Комуникациски систем за мерачи и далечинско читање на мерачи - Дел 3: Апликациски протоколи
Communication systems for meters - Part 3: Application protocols
ИСРМ ТК 34
2018-05-01
prEN 13757-4
Комуникациски систем за мерачи и далечинско читање на мерачи - Дел 4: Безжично читање на мерачи (Радиочитање на мерачи за оперирање во SRD интервал)
Communication systems for meters - Part 4: Wireless M-Bus communication
ИСРМ ТК 34
2017-03-07
EN 13757-7:2018
Комуникациски систем за мерачи - Дел 7: Услуги за пренос и безбедност
Communication systems for meters - Part 7: Transport and security services
ИСРМ ТК 34
2017-03-07
prEN 17054
Биометриски повеќејазичен речник базиран на англиска верзија на ISO/IEC 2382-37
Biometrics multilingual vocabulary based upon the English version of ISO/IEC 2382-37:2012
ИСРМ ТК 34
2017-07-07
EN 17071:2018
Информациска технологија - Техники за автоматска идентификација и внес на податоци - Електронска идентификациска табличка
Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Electronic identification plate
ИСРМ ТК 34
2013-09-07
prEN 419111-1
Заштитни профили за апликација за креирање на потпис и верификација - Апликација за верификација на потпис - Дел 1: Вовед
Protection profiles for signature creation and verification application - Part 1: Introduction
ИСРМ ТК 34
2014-03-07
prEN 419111-2
Профили за заштита за апликација за креирање и верификација на потпис – Апликација за креирање на потпис - Дел 2: Основни РР
Protection profiles for signature creation and verification application - Signature creation application - Part 2: Core PP
ИСРМ ТК 34
2013-09-07
prEN 419111-3
Заштитни профили за апликација за креирање на потпис и верификација - Апликација за создавање на потпис - Дел 3: Можни проширувања
Protection profiles for signature creation and verification application - Signature creation application - Part 3: Possible extensions
ИСРМ ТК 34
2013-09-07
prEN 419111-4
Заштитни профили за апликација за креирање на потпис и верификација - Апликација за верификација на потпис - Дел 4: Основни PP
Protection profiles for signature creation and verification application - Signature verification application - Part 4: Core PP
ИСРМ ТК 34
2013-09-07
prEN 419111-5
Заштитни профили за апликација за креирање на потпис и верификација - Апликација за верификација на потпис - Дел 5: Можни проширувања
Protection profiles for signature creation and verification application - Signature verification application - Part 5: Possible extensions
ИСРМ ТК 34
2017-03-07
EN 419212-4:2018
Апликативен интерфејс за паметни картички кои се користат како уреди за создавање на безбедни потписи - Дел 1: Основни услуги
Application Interface for Secure Elements for Electronic Identification, Authentication and Trusted Services - Part 4: Privacy specific Protocols
ИСРМ ТК 34
2017-03-07
EN 419212-5:2018
Апликативен интерфејс за паметни картички кои се користат како уреди за создавање на безбедни потписи - Дел 1: Основни услуги
Application Interface for Secure Elements for Electronic Identification, Authentication and Trusted Services - Part 5: Trusted eService
ИСРМ ТК 34
2017-07-07
EN 419221-5:2018
профили за заштита за криптогравски модули за провајдер за доверливи услуги - Дел 5: Криптогравски модул за доверливи услуги
Protection Profiles for TSP Cryptographic Modules - Part 5: Cryptographic Module for Trust Services
ИСРМ ТК 34
2017-09-07
FprEN 419231
Профил за заштита за доверливи системи за поддрѓка на временски отпечаток
Protection profile for trustworthy systems supporting time stamping

73 најдени, страна 1 од 4 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4