Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 21
2018-03-30
2018-07-01
EN IEC 62613-1:2018
Вклучници, приклучници бродски споен прибор за приклучување кон високонапонски копнен систем (HVSC-системи)Дел 1: Општи барања
Plugs, socket-outlets and ship couplers for high-voltage shore connection systems (HVSC-Systems) - Part 1: General requirements
ИСРМ ТК 21
2018-03-30
2018-07-01
EN IEC 62613-2:2018
Вклучници, приклучници бродски споен прибор за приклучување кон високонапонски копнен систем (HVSC-системи) - Дел 1: Општи барања
Plugs, socket-outlets and ship couplers for high-voltage shore connection systems (HVSC-systems) - Part 2: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for accessories to be used by various types of ships
ИСРМ Совет
2018-06-30
2018-07-15
EN 1069-1:2017/prA1

Water slides - Part 1: Safety requirements and test methods
ИСРМ ТК 19
2018-05-30
2018-07-01
FprEN 12012-1
Машини за гума и пластика - Машини за намалување на големината - Дел 1: Барања за безбедност на дробилки со ножеви и на машините за дробење
Plastics and rubber machines - Size reduction machines - Part 1: Safety requirements for blade granulators and shredders
ИСРМ ТК 19
2018-05-30
2018-07-01
EN 12013:2018
Машини за пластика и гума - Внатрешни миксери - Барања за безбедност
Plastics and rubber machines - Internal mixers - Safety requirements
ИСРМ ТК 19
2018-05-30
2018-07-01
EN 12301:2017
Машини за гума и пластика - Каландери - Барања за безбедност
Plastics and rubber machines - Calenders - Safety requirements
ИСРМ ТК 27
2018-05-30
2018-07-01
EN 12493:2013+A2:2018
ТНГ опема и додатоци - Заварени челични садови под притисок за патни цистерни за ТНГ - Дизајн и производство
LPG equipment and accessories - Welded steel pressure vessels for LPG road tankers - Design and manufacture
ИСРМ ТК 6
2018-05-29
2018-07-30
prEN 13001-3-8
Кранови - Проектирање, општо - Дел 3-8: Гранични состојби и доказ за сигурност на машините - Вратила
Cranes - General design - Part 3-8: Limit states and proof competence of machinery - Shafts
ИСРМ ТК 4
2018-04-30
2018-07-01
prEN 13071-1
Неподвижни садови за отпад до 5 000 l, кои се подигаат од горе и се празнат од доле - Дел 1: Општи барања
Stationary waste containers up to 5 000 l, top lifted and bottom emptied - Part 1: General requirements
ИСРМ ТК 4
2018-04-30
2018-07-01
prEN 13071-2
Неподвижни садови за отпад до 5 000 l, кои се подигаат од горе и празнат од доле - Дел 2: Дополнителни барања за подземни или делумно подземни системи
Stationary waste containers up to 5 000 l, top lifted and bottom emptied - Part 2: Additional requirements for underground or partly underground systems
ИСРМ Совет
2018-06-30
2018-07-15
EN 131-1:2015/prA1

Ladders - Part 1: Terms, types, functional sizes
ИСРМ ТК 6
2018-05-30
2018-07-01
EN 13135:2013+A1:2018
Кранови - Безбедност - Конструкција - Барања за опрема
Cranes - Safety - Design - Requirements for equipment
ИСРМ Совет
2018-06-30
2018-07-15
prEN 1335-1
Канцелариски мебел - Канцелариски работен стол - Дел 1: Димензии - Определување на димензии
Office furniture - Office work chair - Part 1: Dimensions - Determination of dimensions
ИСРМ Совет
2018-06-30
2018-07-15
EN 13480-6:2017/prA1

Metallic industrial piping - Part 6: Additional requirements for buried piping
ИСРМ Совет
2018-06-30
2018-07-15
EN 1400:2013+A2

Child use and care articles - Soothers for babies and young children - Safety requirements and test methods
ИСРМ ТК 27
2018-05-30
2018-07-01
EN 1440:2016+A1:2018
ТНГ опрема и додатоци - Други преносливи традиционални цилиндри за повторно полнење на течен нафтен гас (ТНГ) - Периодична инспекција
LPG equipment and accessories - Transportable refillable traditional welded and brazed steel Liquefied Petroleum Gas (LPG) cylinders - Periodic inspection
ИСРМ ТК 6
2018-05-29
2018-07-30
prEN 14439
Кранови – Безбедност – Кранови со кула
Cranes - Tower cranes
ИСРМ Совет
2018-06-30
2018-07-15
prEN 14500
Ролетни и капаци - Топлинска и визуелна пријатност – Методи на испитување и калкулација
Blinds and shutters - Thermal and visual comfort - Test and calculation methods
ИСРМ Совет
2018-06-30
2018-07-15
prEN 14501
Ролетни и капаци – Топлинска и визуелна пријатност – Карактеристики на својства и класификација
Blinds and shutters - Thermal and visual comfort - Performance characteristics and classification
ИСРМ Совет
2018-06-30
2018-07-15
prEN 1466
Артикли за детска употреба и нега - Детски креветчиња за носење и постаменти - Безбедносни барања и методи за испитување
Child use and care articles - Carry cots and stands - Safety requirements and test methods

259 најдени, страна 1 од 13 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7