Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРСМ Совет
2019-06-30
2019-08-01
CLC IEC/TR 61508-0:2019

Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems - Part 0: Functional safety and IEC 61508
ИСРСМ ТК 32
2019-04-30
2019-08-01
CLC IEC/TR 62271-307:2019
Високонапонска расклопна и управувачка опрема - Дел 307: Упатство за продолжување на важноста на типските тестови за расклопна и управувачка опрема метално-оклопена и затворена во цврста изолација на наизменична струја со номинален напон над 1 kV до 52 kV
High-voltage switchgear and controlgear - Part 307: Guidance for the extension of validity of type tests of AC metal and solid-insulation enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV
ИСРСМ Совет
2019-06-30
2019-08-01
CLC/TR IEC 62453-41:2019
Спецификација за поврзување со технологијата наречена Field device tool (FDT) - Дел 41: Профил на моделот на интеграција на објектот - Заеднички модел на објектот (идентичен со CLC/TR 62453-41:2009)
Field device tool (FDT) interface specification - Part 41: Object model integration profile - Common object model
ИСРСМ Совет
2019-06-30
2019-08-01
CLC/TR IEC 62453-42:2019

Field device tool (FDT) interface specification - Part 42: Object model integration profile - Common Language Infrastructure
ИСРСМ Совет
2019-06-30
2019-08-01
CLC/TR IEC 62453-51-10:2019

Field device tool (FDT) interface specification - Part 51-10: Communication implementation for common object model - IEC 61784 CPF 1
ИСРСМ Совет
2019-06-30
2019-08-01
CLC IEC/TR 62453-51-150:2019

Field device tool (FDT) interface specification - Part 51-150: Communication implementation for common object model - IEC 61784 CPF 15
ИСРСМ Совет
2019-06-30
2019-08-01
CLC IEC/TR 62453-52-150:2019

Field device tool (FDT) interface specification - Part 52-150: Communication implementation for common language infrastructure - IEC 61784 CPF 15
ИСРСМ Совет
2019-06-30
2019-08-01
CLC IEC/TR 62453-52-31:2019

Field device tool (FDT) interface specification - Part 52-31: Communication implementation for common language infrastructure - IEC 61784 CP 3/1 and CP 3/2
ИСРСМ Совет
2019-06-30
2019-08-01
CLC IEC/TR 62453-52-32:2019

Field device tool (FDT) interface specification - Part 52-32: Communication implementation for common language infrastructure - IEC 61784 CP 3/4, CP 3/5 and CP 3/6
ИСРСМ Совет
2019-06-30
2019-08-01
CLC IEC/TR 62453-52-90:2019

Field device tool (FDT) interface specification - Part 52-90: Communication implementation for common language infrastructure - IEC 61784 CPF 9
ИСРСМ Совет
2019-06-30
2019-08-01
CLC/TR IEC 62453-62:2019

Field device tool (FDT) interface specification - Part 62: Field device tool (FDT) styleguide for common language infrastructure
ИСРСМ Совет
2019-06-30
2019-08-01
CLC IEC/TR 62461:2019

Radiation protection instrumentation - Determination of uncertainty in measurement
ИСРСМ ТК 10
2019-06-30
2019-08-01
FprCEN/TR 12896-9
Јавен превоз -Референтни модел на податоци - Дел 9: Информативна документација
Public transport - Reference data model - Part 9: Informative documentation
ИСРСМ ТК 10
2019-06-30
2019-08-01
CEN/TR 17297-1:2019
Интелигентни транспортни системи - Локациски референтна хармонизација за урбани – ITS – дел 1: Највисоки технолошки достигнувања и напатствија
Intelligent transport systems - Location referencing harmonization for Urban ITS - Part 1: State of the art and guidelines
ИСРСМ ТК 10
2019-06-30
2019-08-01
CEN/TR 17370:2019
Јавен превоз – Работа со необработени податоци и размена на статистика
Public transport - Operating raw data and statistics exchange
ИСРСМ ТК 27
2019-05-30
2019-08-01
prEN 12405-1
Мерачи на гас - Уреди за претворање - Дел 1: Претворање на волумен
Gas meters - Conversion devices - Part 1: Volume conversion
ИСРСМ ТК 10
2019-06-30
2019-08-01
EN 12896-4:2019
Јавен превоз, Референтен податочен модел-Дел4; Мониторирање и управување со операции.
Public transport - Reference data model - Part 4: Operations monitoring and control
ИСРСМ ТК 6
2019-07-04
2019-07-30
EN 12927:2019
Безбедносни барања за жичани постројки наменети за пренос на лица - Јажиња
Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes
ИСРСМ ТК 19
2019-07-30
2019-07-31
EN 13236:2019
Безбедносни барања за суперабразивни производи
Safety requirements for superabrasive products
ИСРСМ Совет
2019-06-30
2019-08-01
EN 140401-804:2011/A2:2019
Образец за поединечна спецификација: Нежичени отпорници за ниска моќност со висока стабилност за површинска монтажа (SMD) - Правоаголни - Класи на стабилност 0,1; 0,25
Detail Specification: Fixed low power film high stability SMD resistors - Rectangular - Stability classes 0,1; 0,25

146 најдени, страна 1 од 8 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7