Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 21
2018-03-30
2018-07-01
EN IEC 62613-1:2018
Вклучници, приклучници бродски споен прибор за приклучување кон високонапонски копнен систем (HVSC-системи)Дел 1: Општи барања
Plugs, socket-outlets and ship couplers for high-voltage shore connection systems (HVSC-Systems) - Part 1: General requirements
ИСРМ ТК 21
2018-03-30
2018-07-01
EN IEC 62613-2:2018
Вклучници, приклучници бродски споен прибор за приклучување кон високонапонски копнен систем (HVSC-системи) - Дел 1: Општи барања
Plugs, socket-outlets and ship couplers for high-voltage shore connection systems (HVSC-systems) - Part 2: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for accessories to be used by various types of ships
ИСРМ Совет
2018-03-30
2018-04-21
FprCEN/TR 17016-101:2018
Електронски јавни набавки - Интерфејси за деловна интероперабилност (BII-Business interoperability interfaces ), e-Подредување - Дел 101: Преглед
Electronic public procurement - Business interoperability interfaces (BII), e-Ordering - Part 101: Overview
ИСРМ Совет
2018-03-30
2018-04-21
FprCEN/TR 17017-101

Electronic public procurement - Business interoperability interfaces (BII), e-Fulfillment - Part 101: Overview
ИСРМ ТК 34
2018-01-30
2018-04-30
CEN/TR 17167:2018
Комуникациски системи за броила - Придружени ТИ на ЕN 13757-2,-3 и -7, примери и дополнителни информации
Communication system for meters - Accompanying TR to EN 13757-2,-3 and -7, Examples and supplementary information
ИСРМ Совет
2018-03-30
2018-04-21
prEN 12641-1
Променлив сандак и комерцијални возила - Церади - Дел 1: Минимални барања (идентичен со EN 12641-1:2005)
Intermodal loading units and commercial vehicles - Tarpaulins - Part 1: Minimum requirements
ИСРМ Совет
2018-03-30
2018-04-21
prEN 12641-2
Променлив сандак и комерцијални возила - Церади - Дел 2: Минимални барања за странични завеси (идентичен со EN 12641-2:2006)
Intermodal loading units and commercial vehicles - Tarpaulins - Part 2: Minimum requirements for curtainsiders
ИСРМ Совет
2018-03-30
2018-04-21
prEN 13024-1
Градежно стакло - Термички калено борсиликатно сигурносно стакло - Дел 1: Дефиниција и опис
Glass in building - Thermally toughened borosilicate safety glass - Part 1: Definition and description
ИСРМ Совет
2018-03-30
2018-04-21
prEN 13024-2
Градежно стакло – Термички зајакнато боросиликатно сигурносно стакло – Дел 2: Оцена за сообразност – Стандард на производ
Glass in building - Thermally toughened borosilicate safety glass - Part 2: Product standard
ИСРМ Совет
2018-03-30
2018-04-21
prEN 13126-15
Градежен оков – Барања и методи на испитување на прозори и стаклени балконски врати – Дел 15: Тркалца за хоризонтално лизгање и лизгање на зглобни прозори и врати
Building hardware - Hardware for windows and door height windows - Requirements and test methods - Part 15: Rollers for horizontal sliding and hardware for sliding folding windows
ИСРМ Совет
2018-03-30
2018-04-21
prEN 13126-16
Градежен оков – Барања за методи на испитување на прозори и стаклени балконски врати – Дел 16: Оков за подигнувачко – лизгачки прозори и врати
Building hardware - Hardware for windows and door height windows - Requirements and test methods - Part 16: Hardware for Lift and Slide windows
ИСРМ Совет
2018-03-30
2018-04-21
prEN 13126-17
Градежен оков – Барања и методи на испитување на прозори и стаклени балконски врати – Дел 17: Оков за накосени-лизгачки прозори и врати
Building hardware - Hardware for windows and door height windows - Requirements and test methods - Part 17: Hardware for Tilt and Slide windows
ИСРМ ТК 36
2018-03-30
2018-05-01
EN 13207:2018
Термопластични фолии за силажа и цевки за примена во земјоделството
Plastics - Thermoplastic silage films and tubes for use in agriculture
ИСРМ Совет
2018-03-30
2018-04-21
prEN 13274-7
Респираторни заштитни направи - Методи за испитување - Дел 7: Определување на навлегување честички во филтер (идентичен со EN 13274-7:2008)
Respiratory protective devices - Methods of test - Part 7: Determination of particle filter penetration
ИСРМ Совет
2018-03-30
2018-04-21
prEN 1337-1
Конструктивни лежишта - Дел 1: Општи правила за димензионирање (идентичен со EN 1337-1:2000)
Structural bearings - Part 1: General
ИСРМ Совет
2018-03-30
2018-04-21
prEN 1337-2
Конструктивни лежишта - Дел 2: Лизгачки елементи (идентичен со EN 1337-2: 2004)
Structural bearings - Part 2: Sliding elements
ИСРМ Совет
2018-03-30
2018-04-21
prEN 1337-3
Конструктивни лежишта - Дел 3: Еластомерни лежишта (идентичен со EN 1337-3:2005)
Structural bearings - Part 3: Elastomeric bearings
ИСРМ Совет
2018-03-30
2018-04-21
prEN 1337-4
Конструктивни лежишта – Дел 4: Тркалачки лежишта
Structural bearings - Part 4: Roller bearings
ИСРМ Совет
2018-03-30
2018-04-21
prEN 1337-5
Конструктивни лежишта - Дел 5: Ударни лежишта (идентичен со EN 1337-5:2005)
Structural bearings - Part 5: Pot bearings
ИСРМ Совет
2018-03-30
2018-04-21
prEN 1337-6
Конструктивни лежишта – Дел 6: Подвижни лежишта
Structural bearings - Part 6: Rocker bearings

271 најдени, страна 1 од 14 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7