Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРСМ ТК 27
2019-07-30
2019-09-30
prEN 13953
ТНГ опрема и додатоци - Вентили за ослободување притисок-оддишни вентили за преносливи цилиндри за повторно полнење на втечнет нафтен гас (ТНГ)
LPG equipment and accessories - Pressure relief valves for transportable refillable cylinders for Liquefied Petroleum Gas (LPG)
ИСРСМ Совет
2019-08-30
2019-10-01
EN 14081-1:2016+A1:2019
Дрвени конструкции - Оценка на јакоста на дрвени конструкции со правоаголни спротивни секции. Дел 1: Општи барања
Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular cross section - Part 1: General requirements
ИСРСМ Совет
2019-08-30
2019-10-01
EN 14683:2019+AC:2019
Медицински маски за лице - Барања и методи за тестирање
Medical face masks - Requirements and test methods
ИСРСМ ТК 27
2019-07-30
2019-09-30
prEN 1474-2
Инсталација и опрема за течен природен гас - Проектирање и испитување на системите за морски транспорт - Дел 2 - Проектирање и испитување на цевките за транспорт (идентичен со EN 1474-2:2008)
Installation and equipment for liquefied natural gas - Design and testing of marine transfer systems - Part 2: Design and testing of transfer hoses
ИСРСМ Совет
2019-08-30
2019-10-01
EN 16579:2018+AC:2019
Опрема за играње на терен - Преносни и постојани придружни цели - Функционални, безбедносни побарувања и методи за испитување
Playing field equipment - Portable and permanent socketed goals - Functional, safety requirements and test methods
ИСРСМ Совет
2019-08-30
2019-10-01
EN 16844:2017+A2:2019
Услуги за естетска медицина - Не-хируршки медицински третмани
Aesthetic medicine services - Non-surgical medical treatments
ИСРСМ ТК 13
2019-07-31
2019-10-15
prEN 17424
ППрехранбени производи- Определување на афлатоксин во зачини, освен пиперка, со IAC прочистување и HPLC-FLD со постколонска дериватизација
Foodstuffs - Determination of aflatoxins in spices other than paprika by IAC clean-up and HPLC-FLD with post-column derivatization
ИСРСМ ТК 13
2019-07-31
2019-10-15
prEN 17425
Прехранбени производи- Определување на ергот алкалоиди во житарки и производи од житарки со dSPE пречистување и and LC-MS/MS
Foodstuffs - Determination of ergot alkaloids in cereals and cereal products by dSPE clean-up and LC-MS/MS
ИСРСМ Совет
2019-08-30
2019-10-01
FprEN 4855-01
Воздухопловна серија - ЕКО ефикасност на угостителската опрема - Дел 01: Општи услови
Aerospace series - ECO efficiency of catering equipment - Part 01: General conditions
ИСРСМ Совет
2019-08-30
2019-10-01
FprEN 4855-02
Воздухопловна серија - ЕКО ефикасност на угостителската опрема за кетеринг - Дел 02: Опрема за рерна
Aerospace series - ECO efficiency of catering equipment - Part 02: Oven equipment
ИСРСМ Совет
2019-08-30
2019-10-01
FprEN 4855-03
Воздухопловна серија - ЕКО ефикасност на угостителската опрема за кетеринг- Дел 03: Опрема за ладење
Aerospace series - ECO efficiency of catering equipment - Part 03: Chilling equipment
ИСРСМ Совет
2019-08-30
2019-10-01
FprEN 4855-04
Воздухопловна серија - ЕКО ефикасност на угостителската опрема за кетеринг- Дел 04: Производители на пијалоци
Aerospace series - ECO efficiency of catering equipment - Part 04: Beverage makers
ИСРСМ ТК 34
2016-11-30
2016-03-06
IEC 61850-7-3:2010; EN 61850-7-3:2011/FprA1:2019
Комуникациски мрежи и системи во трафостаници - Дел 7-2: Основна комуникациска структура за опрема на трафостаници и опрема за изводи - Заенички класи податоци
Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-3: Basic communication structure - Common data classes
ИСРСМ ТК 31
2018-11-30
2018-03-01
EN IEC 62386-104:2019
Дигитално адреси билтен интерфејс за осветление - Дел 104: Општи барања - Компоненти за бежични и алтернативни жичени системи
Digital addressable lighting interface - Part 104: General requirements - Wireless and alternative wired system components
ИСРСМ ТК 34
2017-05-30
ISO/CD 13606-2; EN ISO 13606-2:2019
Информатика во здравство - Комуникација со електронски здравствени картони - Дел 2: Спецификација за размена на архетипови (идентичен со EN 13606-2:2007)
Health informatics - Electronic health record communication - Part 2: Archetype interchange specification (ISO 13606-2:2019)

15 најдени, страна 1 од 1 Испечати го пребараниот резултат        1