Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРСМ Совет
2019-02-28
FprCEN/TR 15654-3
Опрема за железници - Мерење на вертикални сили на тркала и лакови на тркала - Дел 3: Одобрување и верификација на места на мерење на колосекот за возила што се во служба
Railway applications - Measurement of vertical forces on wheels and wheelsets - Part 3: Approval and verification of on track measurement sites for vehicles in service
ИСРСМ ТК 17
2019-02-28
2019-04-01
CEN/TR 17244:2018
Квалитет на вода - Технички извештај за управување со баркодовите на дијатомеи
Water quality - Technical report for the management of diatom barcodes
ИСРСМ ТК 17
2019-02-28
2019-04-01
CEN/TR 17245:2018
Квалитет на вода - Технички извештај за рутинско земање примероци на бентосни дијатомеи од реки и езера прилагодени за метабаркод анализи
Water quality - Technical report for the routine sampling of benthic diatoms from rivers and lakes adapted for metabarcoding analyses
ИСРСМ ТК 5
2019-01-30
2019-04-01
prEN 1269
Текстилни подни простирки – Оценување на импрегнација на иглени подни простирки, со испитување со онечистување со земја
Floor coverings - Assessment of impregnations in needled floor coverings by means of a soiling test
ИСРСМ ТК 11
2019-01-30
2019-03-30
EN 12697-5:2018
Битуменски смеси – Методи за испитување за смеса на жежок асфалт - Дел 5: Одредување на максималната густина
Bituminous mixtures - Test methods - Part 5: Determination of the maximum density
ИСРСМ ТК 10
2019-02-28
2019-04-01
prEN 12896-5
Јавен транспорт - Модел на референтни податоци – Дел 5: Управување со наплата
Public transport - Reference data model - Part 5: Fare management
ИСРСМ ТК 10
2019-02-28
2019-04-01
prEN 12896-6
Јавен транспорт - Модел на референтни податоци– Дел 6: Информации за патници
Public transport - Reference data model - Part 6: Passenger information
ИСРСМ ТК 10
2019-02-28
2019-04-01
prEN 12896-7
Јавен транспорт - Модел на референтни податоци– Дел 7:Управување на возачот
Public transport - Reference data model - Part 7: Driver management
ИСРСМ ТК 10
2019-02-28
2019-04-01
prEN 12896-8
Јавен транспорт - Модел на референтни податоци– Дел 8: Информации за управувањето и статистика
Public transport - Reference data model - Part 8 : Management information & statistics
ИСРСМ ТК 10
2019-02-28
2019-04-01
EN 13718-1:2014+A1
Медицински возила и нивна опрема - Воздухопловни амбулантни превозни средства - Дел 1: Барања за медицински помагла кој се употребуваат во воздухопловните амбуланти превозни средства
Medical vehicles and their equipment - Air ambulances - Part 1: Requirements for medical devices used in air ambulances
ИСРСМ ТК 10
2019-02-28
2019-04-01
EN 13718-2:2015+A1
Медицински возила и нивна опрема - Воздухопловни амбулантни превозни средства - Дел 2: Работни и технички барања за воздухопловните амбуланти превозни средства
Medical vehicles and their equipment - Air ambulances - Part 2: Operational and technical requirements for air ambulances
ИСРСМ ТК 13
2019-01-30
2019-05-01
prEN 14103
Маст и деривати од масло - Метил естри на масни киселини (FAME) - Определување содржина на естер и метил естер на линоленска киселина
Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters (FAME) - Determination of ester and linolenic acid methyl ester contents
ИСРСМ ТК 18
2019-02-28
2019-04-01
EN 1434-1:2015+A1:2018
Мерачи на термална енергија - Дел 1: Општи барања
Thermal energy meters - Part 1: General requirements
ИСРСМ ТК 18
2019-02-28
2019-04-01
EN 1434-2:2015+A1:2018
Мерачи на термална енергија-Дел 2: барања за изведба
Thermal energy meters - Part 2: Constructional requirements
ИСРСМ ТК 18
2019-02-28
2019-04-01
EN 1434-4:2015+A1:2018
Мерачи на термална енергија - Дел 4: Тест за одобрување на модел
Thermal energy meters - Part 4: Pattern approval tests
ИСРСМ ТК 17
2019-02-28
2019-04-01
prEN 14614
Квалитет на вода - Стандардно упатство за оценување на хидроморфолошки карактеристики на реките (идентичен со EN 14614:2004)
Water quality - Guidance standard for assessing the hydromorphological features of rivers
ИСРСМ ТК 13
2019-01-30
2019-05-01
prEN 15741
Храна за животни – Методи за земање на примероци и анализа-Определување органохлорни пестициди (OCPs)и полихлорирани бифенили (PCBs) со GC/MS
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of OCPs and PCBs by GC/MS
ИСРСМ ТК 13
2019-01-30
2019-05-01
prEN 15742
Храна за животни –Методи за земање на примероци и анализа- Определување органохлорни пестициди(OCPs) со GC/ECD
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of OCPs by GC/ECD
ИСРСМ ТК 13
2019-01-30
2019-05-01
prEN 15948
Житарки – Определување влага и протеини – Mетода на блиска инфрацрвена спектроскопија на цели зрна
Cereals - Determination of moisture and protein - Method using Near-Infrared-Spectroscopy in whole kernels
ИСРСМ ТК 13
2019-01-30
2019-05-01
prEN 16215
Храна за животни – Определување диоксини и полихлорирани бифенили (PCBs) слични на диоксин со GC/HRMS и на PCBs индикатори со GC/HRMS
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of dioxins and dioxin-like PCBs by GC/HRMS and of indicator PCBs by GC/HRMS

174 најдени, страна 1 од 9 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7