Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 21
2017-12-30
2018-04-01
CLC/FprTR 50658
Системи за управување и полагање кабли (CMS) кои обезбедуваат поддршка за кабли со вградена противпожарна отпорност
Cable management systems (CMS) providing support for cables with intrinsic fire resistance
ИСРМ ТК 34
2018-01-30
2018-04-30
CEN/TR 17167:2018
Комуникациски системи за броила - Придружени ТИ на ЕN 13757-2,-3 и -7, примери и дополнителни информации
Communication system for meters - Accompanying TR to EN 13757-2,-3 and -7, Examples and supplementary information
ИСРМ ТК 10
2018-02-28
2018-04-01
prEN 1175
Безбедност на индустриски возила – Електрични/електронски барања
Safety of industrial trucks - Electrical/electronic requirements
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-04-01
EN 12014-2:2017
Прехранбени производи – Определување на содржина на нитрати и/или нитрити – Дел 2: HPLC/IC метод за определување на содржина на нитрати кај зеленчук и производи од зеленчук (идентичен со EN 12014-2:1997)
Foodstuffs - Determination of nitrate and/or nitrite content - Part 2: HPLC/IC method for the determination of nitrate content of vegetables and vegetable products
ИСРМ ТК 34
2018-01-30
2018-04-30
prEN 13757-4
Комуникациски систем за мерачи и далечинско читање на мерачи - Дел 4: Безжично читање на мерачи (Радиочитање на мерачи за оперирање во SRD интервал)
Communication systems for meters - Part 4: Wireless M-Bus communication
ИСРМ ТК 10
2018-02-28
2018-04-01
prEN 1459-7
Товарни возила за нерамни терени - Барања за безбедност и верификација - Дел 7: Метода на тестирање и определување на емисија на бучавост
Rough-terrain trucks - Safety requirements and verification - Part 7: Test method and determination of noise emission
ИСРМ ТК 10
2018-02-28
2018-04-01
prEN 16307-2
Индустриски возила - Барања за безбедност и верификација - Дел 3: Товарни возила со сопствен погон и променлив дофат
Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 2: Supplementary requirements for self-propelled variable-reach trucks
ИСРМ ТК 10
2018-02-28
2018-04-01
prEN 16307-3
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬Индустриски возила - Барања за безбедност и верификација – Дел 3: Дополнителни барања за возила со подигнувачка позиција на ракувачот и возила кои се специјално проектирани за се движат со подигнати товари (дополнителни барања во однос на EN 16307-1)
Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 3 Supplementary requirements for trucks with elevating operator position and trucks specifically designed to travel with elevated loads (additional requirements to EN 16307-1)
ИСРМ Совет
2017-12-30
2018-12-15
EN 16475-3:2016/prA1
Оџаци - Алатки - Дел 3: Рењгулација за суша, отварање на уреди во застој и комбинирано секундарно воздушни помагала - Барања и методи за испитување
Chimneys - Accessories - Part 3: Draught regulators, standstill opening devices and combined secondary air devices - Requirements and test methods
ИСРМ ТК 10
2018-02-28
2018-04-01
prEN 16662-1
Друмски возила – Дополнителна зимска опрема за тркала на патнички возила и лесни комецијални возила – Дел 1: Барања во однос на општата безбедност перформансите
Road vehicles - Supplementary grip devices for tyres of passenger cars and light duty vehicles - Part 1 : General safety and performance requirements
ИСРМ ТК 10
2018-02-28
2018-04-01
prEN 16796-4
Енергетска ефикасност на индустриски товарни возила – Методи на тестирање – Дел 4: Возила за нерамен терен со променлив дофат
Energy efficiency of industrial trucks - Test methods - Part 4: Variable-reach rough-terrain trucks
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-04-01
EN 16852:2017
Прехранбени производи - Определување етил карбамат во алкохолни пијалoци од коскесто овошје, овошни ликери и други алкохолни пијалоци- GC-MS метода
Foodstuffs - Determination of ethyl carbamate in stone fruit spirits, fruit marc spirits and other spirit drinks - GC-MS method
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-04-01
EN 16857:2017
Прехранбени производи - Определување бензен во безалкохолни пијалоци, други пијалоци и храна за доенчиња базирана на зеленчук со “headspace“гасна хроматографија со масена спектрометрија(HS-GC-MS)
Foodstuffs - Determination of benzene in soft drinks, other beverages and vegetable-based infant foods by headspace gas chromatography mass spectrometry (HS-GC-MS)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-04-01
EN 16858:2017
Прехранбени производи - Определување на меламин и цијанурна киселина во прехранбени производи со течна хроматографија со масена спектрометрија (LC-MS/MS)
Foodstuffs - Determination of melamine and cyanuric acid in foodstuffs by liquid chromatography and tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-04-01
EN 16923:2017
Прехранбени производи - Определување токсин Т-2 и токсин НТ-2 во житарки и производи од житарки наменети за бебиња и мали деца со LC-MS/MS со SPE прочистување
Foodstuffs - Determination of T-2 toxin and HT-2 toxin in cereals and cereal products for infants and young children by LC-MS/MS after SPE cleanup
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-04-01
EN 16924:2017
Прехранбени производи- Определување на зеараленон во растителни масла за јадење со LC-FLD или LC-MS/MS
Foodstuffs - Determination of zearalenone in edible vegetable oils by LC-FLD or LC-MS/MS
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-04-01
EN 16995:2017
Прехранбени производи- Растителни масла и прехранбени производи врз база на растителни масла- определување заситени јаглеводороди (MOSH) и ароматични јаглеводороди (MOAH) во минерални масла со on-line HPLC-GC-FID анализа
Foodstuffs - Vegetable oils and foodstuff on basis of vegetable oils - Determination of mineral oil saturated hydrocarbons (MOSH) and mineral oil aromatic hydrocarbons (MOAH) with on-line HPLC-GC-FID analysis
ИСРМ ТК 10
2018-02-28
2018-04-01
prEN 17186
Идентификација на компатибилноста на возилата и инфраструктурата – Графичка претстава за информација на корисниците во однос на снабрување со енергија на електрични возила
Identification of vehicles and infrastructures compatibility - Graphical expression for consumer information on EV power supply
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-05-30
prEN 17194
Храна за животни: Метода за земање примероци и анализа- Определување деоксиниватол, алфатоксин B1, фумонизин B1 и B2, Т-2 и HТ-2 токсини, зеараленон и охратоксин А во крми и крмни смески со LC-MS/MS
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of Deoxynivalenol, Aflatoxin B1, Fumonisin B1&B2, T-2 & HT-2 toxins, Zearalenone and Ochratoxin A in feed materials and compound feed by LC-MS/MS
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-05-30
prEN 17203
Прехрамбени производи - определување цитринин во храна со течна храматографија со масена спектометрија (LC-MS/MS)
Foodstuffs - Determination of citrinin in food by liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)

122 најдени, страна 1 од 7 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7