Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРСМ ТК 9
2019-04-30
2019-06-01
ISO/CD 10015
Менаџмент со квалитет – Упатства за менаџмент со компетенции и човеков развој
Quality management -- Guidelines for competence management and training
ИСРСМ ТК 9
2019-04-30
2019-06-01
ISO/NP 50004
Системи за менаџмент со енергија - Упатство за имплементација, одржување и подобрување на системот за менаџмент со енергија
Energy management systems -- Guidance for the implementation, maintenance and improvement of an energy management system
ИСРСМ ТК 32
2019-04-30
2019-08-01
CLC/FprTR 62271-307:2019
Високонапонска расклопна и управувачка опрема - Дел 307: Упатство за продолжување на важноста на типските тестови за расклопна и управувачка опрема метално-оклопена и затворена во цврста изолација на наизменична струја со номинален напон над 1 kV до 52 kV
High-voltage switchgear and controlgear - Part 307: Guidance for the extension of validity of type tests of AC metal and solid-insulation enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV
ИСРСМ ТК 6
2019-05-13
2019-06-07
prEN 13411-4
Завршоци на челичните јажиња - Безбедност - Дел 4: Метални и пластични завршоци
Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 4: Metal and resin socketing
ИСРСМ ТК 31
2019-02-28
2019-06-01
prEN 1837
Безбедност на машини – Интегрално осветлување на машините (идентичен со EN 1837:1999+A1:2009)
Safety of machinery - Integral lighting of machines
ИСРСМ ТК 32
2019-04-30
2019-08-01
prEN 50171:2019
Системи за централно снабдување со електрична енергија
Central safety power supply systems
ИСРСМ ТК 32
2019-04-30
2019-08-01
EN 50186-2:1998/prAA:2019
Системи за миење под напон за енергетски инсталации со номинални напони над 1 КV - Дел 2: Посебни национални барања (национални анекси на EN 50186-1:1998)
Live-line washing systems for power installations with nominal voltages above 1kV - Part 2: Specific national requirements (national annexes to EN 50186-1:1998)
ИСРСМ ТК 32
2019-04-30
2019-06-01
EN 50341-2-12:2018
Надземни електрични (енергетски) водови за AC напони над 1 kV – Дел 2-12: Национални нормативни аспекти (NNA) за Исланд (базирани на EN 50341-1:2012)
Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV - Part 2-12: National Normative Aspects (NNA) for ICELAND (based on EN 50341-1:2012)
ИСРСМ ТК 32
2019-04-30
2019-06-01
EN 50341-2-20:2018
Надземни електрични (енергетски) водови за AC напони над 1 kV – Дел 2-20: Национални нормативени аспекти (NNA) за Естонија (базирани на EN 50341-1:2012)
Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV - Part 2-20: National Normative Aspects (NNA) for ESTONIA (based on EN 50341-1:2012)
ИСРСМ ТК 32
2019-04-30
2019-06-01
EN 50341-2-24:2019
Надземни електрични (енергетски) водови за AC напони над 1 kV – Дел 2-20: Национални нормативни аспекти (NNA) за Романија (базирани на EN 50341-1:2012)
Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV - Part 2-24: National Normative Aspects (NNA) for Romania (based on EN 50341-1:2012)
ИСРСМ ТК 31
2019-02-28
2019-06-01
EN 60400:2017/prA1:2019
Држачи за флуоресцентни сијалици во вид на цевка и држачи за стартери
Lampholders for tubular fluorescent lamps and starterholders
ИСРСМ ТК 32
2019-04-30
2019-06-01
EN 60529:1991/A2:2013/AC:2019-02
Степени на заштита, обезбедена од куќишта (ознака) IP
Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)
ИСРСМ ТК 31
2019-02-28
2019-06-01
EN 60570:2003/prA2:2019
Шински системи за електрично напојување на светилки
Electrical supply track systems for luminaires
ИСРСМ ТК 31
2019-02-28
2019-06-01
EN 60838-1:2017/prA2:2019
Разни држачи за сијалици - Дел 1: Општи барања и испитувања
Miscellaneous lampholders - Part 1: General requirements and tests
ИСРСМ ТК 31
2019-02-28
2019-06-01
IEC 61184:2017; EN 61184:2017/prA1:2019
Држачи за сијалици со приклучок во форма на бајонет
Bayonet lampholders
ИСРСМ ТК 34
2016-11-30
2016-03-06
IEC 61850-7-3:2010; EN 61850-7-3:2011/prA1:2016
Комуникациски мрежи и системи во трафостаници - Дел 7-2: Основна комуникациска структура за опрема на трафостаници и опрема за изводи - Заенички класи податоци
Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-3: Basic communication structure - Common data classes
ИСРСМ ТК 31
2018-11-30
2018-03-01
FprEN IEC 62386-104:2019
Дигитално адреси билтен интерфејс за осветление - Дел 104: Општи барања - Компоненти за бежични и алтернативни жичени системи
Digital addressable lighting interface - Part 104: General requirements - Wireless and alternative wired system components
ИСРСМ ТК 32
2019-04-30
2019-08-01
EN 62790:2015/prA1:2018
Разводни ормари за фотонапонски модули- Барања за безбедност и испитувања
Junction boxes for photovoltaic modules - Safety requirements and tests
ИСРСМ ТК 32
2019-04-30
2019-08-01
EN 62823:2015/prA1:2019
Тиристорски вентили за тиристорски контролирани сериски кондензатори (TCSC) - Електрично испитување
Thyristor valves for thyristor controlled series capacitors (TCSC) - Electrical testing
ИСРСМ ТК 32
2019-04-30
2019-06-01
EN 62852:2015/AC:2019-02
Приклучоци за еднонасочна струја во фотоволтаичните системи - Барања за безбедност и испитувања
Connectors for DC-application in photovoltaic systems - Safety requirements and tests

42 најдени, страна 1 од 3 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3