Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 31
2016-12-30
2017-04-06
FprCEN/TR 15193-2
Енергетски карактеристики на згради - Енергетски барања за осветление
Energy performance of buildings - Energy requirements for lighting - Part 2: Explanation and justification of EN 15193-1, Module M9
ИСРМ ТК 7
2017-02-28
2017-04-06
FprCEN/TR 16389
Автомобилски горива - парафински дизел горивo и мешавини - Позадина на потребните параметри, нивните соодветни граници и одредување.
Automotive fuels - Paraffinic diesel fuel and blends with FAME - Background to the parameters required and their respective limits and determination
ИСРМ ТК 7
2017-02-28
2017-04-06
FprCEN/TR 17103
Нафтени производи и сродни производи - Био-масла добиени со брза пиролиза за стационарни мотори со внатрешно согорување - Означување на квалитетот
Petroleum and related products - Fast pyrolysis bio-oils for stationary internal combustion engines - Quality designation
ИСРМ ТК 31
2016-12-30
2017-04-06
prEN 12665
Светлина и осветление - Основни термини и критериуми за спецификување на барањата за осветление
Light and lighting - Basic terms and criteria for specifying lighting requirements
ИСРМ ТК 7
2017-02-28
2017-04-06
prEN 13016-1
Течни нафтени производи - Притисок на пареа - Дел:1 Одредување на притисок на пареи при заситен воздух (ASVP) и пресметување еквивалент на притисок на пареи при сув воздух (DVPE)
Liquid petroleum products - Vapour pressure - Part 1: Determination of air saturated vapour pressure (ASVP) and calculated dry vapour pressure equivalent (DVPE)
ИСРМ ТК 7
2017-02-28
2017-04-06
prEN 13016-3
Течни нафтени производи - Притисок на пареа - Дел 3: Одредување на притисок на пареи и пресметување еквивалент на притисок на пареи при сув воздух (DVPE) (Метода на Тројна експанзија)
Liquid petroleum products - Vapour pressure - Part 3: Determination of vapour pressure and calculated dry vapour pressure equivalent (DVPE) (Triple Expansion Method)
ИСРМ ТК 31
2016-12-30
2017-04-06
prEN 13032-2
Светлина и осветление - Мерење и претставување на фотометриските податоци за сијалици и светилки - Дел 2: Претставување на податоците за работни места во отворени и затворени простори
Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 2: Presentation of data for indoor and outdoor work places
ИСРМ ТК 34
2016-11-30
2017-03-06
prEN 13757-2
Комуникациски систем за мерачи - Дел 2: Жичена M-Bus комуникација
Communication systems for meters - Part 2: Wired M-Bus communication
ИСРМ ТК 34
2016-11-30
2017-03-06
prEN 13757-3
Комуникациски систем за мерачи и далечинско читање на мерачи - Дел 3: Апликациски протоколи
Communication systems for meters - Part 3: Application protocols
ИСРМ ТК 34
2016-11-30
2017-03-06
prEN 13757-7
Комуникациски систем за мерачи - Дел 7: Услуги за пренос и безбедност
Communication systems for meters - Part 7: Transport and security services
ИСРМ Совет
2017-02-28
2017-04-06
EN 140402:2015/A1:2016

Blank Detail Specification: Fixed low power wirewound surface mount (SMD) resistors
ИСРМ Совет
2017-01-21
2017-03-21
prEN 15227
Опрема за железници - Барања за пасивна заштита на телата на железничките возила при судир (идентичен со EN 15227:2008+A1:2010)
Railway applications - Crashworthiness requirements for railway vehicle bodies
ИСРМ ТК 31
2016-12-30
2017-04-06
prEN 17037
Дневна светлина на згради
Daylight of buildings
ИСРМ ТК 34
2016-11-30
2017-03-06
prEN 17054
Биометриски повеќејазичен речник базиран на англиска верзија на ISO/IEC 2382-37
Biometrics multilingual vocabulary based upon the English version of ISO/IEC 2382-37
ИСРМ ТК 7
2017-02-28
2017-04-06
prEN 17057
Автомобилски горива и деривати на масти и масла - Одредување на содржоната на заситени моноглицериди во FAME - Метод на GC-FID
Automotive fuels and fat and oil derivates - Determination of saturated monoglycerides content in Fatty Acid methyl Esters (FAME) - Method by GC-FID
ИСРМ ТК 7
2017-02-28
2017-04-06
EN 228:2012/FprA1
Автомобилски горива -Безоловен бензин - Барања и методи за испитување
Automotive fuels - Unleaded petrol - Requirements and test methods
ИСРМ ТК 34
2016-11-30
2017-03-06
EN 419212-1:2017
Апликативен интерфејс за паметни картички кои се користат како уреди за создавање на безбедни потписи - Дел 1: Основни услуги
Application Interface for Secure Elements for Electronic Identification, Authentication and Trusted Services - Part 1: Introduction and common definitions
ИСРМ ТК 34
2016-11-30
2017-03-06
EN 419212-2:2017
Апликативен интерфејс за паметни картички кои се користат како уреди за создавање на безбедни потписи - Дел 1: Основни услуги
Application Interface for Secure Elements for Electronic Identification, Authentication and Trusted Services - Part 2: Signature and Seal Services
ИСРМ ТК 34
2016-11-30
2017-03-06
EN 419212-4:2017
Апликативен интерфејс за паметни картички кои се користат како уреди за создавање на безбедни потписи - Дел 1: Основни услуги
Application Interface for Secure Elements for Electronic Identification, Authentication and Trusted Services - Part 4: Privacy specific Protocols
ИСРМ ТК 34
2016-11-30
2017-03-06
EN 419212-5:2017
Апликативен интерфејс за паметни картички кои се користат како уреди за создавање на безбедни потписи - Дел 1: Основни услуги
Application Interface for Secure Elements for Electronic Identification, Authentication and Trusted Services - Part 5: Trusted eService

102 најдени, страна 1 од 6 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6