Logo Институт за стандардизација на Република Македонија
Јуриj Гагарин, бр.15, кат 3, 1000 Скопје
Тел.+ 389 (0)2 3247 150
Date: 2017-04-28
Time: 17:10


Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 25
2017-03-30
2017-07-06
Пуцолански материјали –состојки за производство на цемент. Спецификација, критериуми и оценување на сообразноста. Одредување на јакоста при притисок
Pozzolanic materials – constituents for cement production Specification, criteria and conformity assessment Determination of compressive strength
ИСРМ ТК 32
2017-04-30
2017-08-06
IEC TS 61400-14:2005; CLC/FprTS 61400-14:2017
Ветерни турбини - Дел 14: Декларација на очигледни вредности на нивото на звучна моќност и тоналитет
Wind turbines - Part 14: Declaration of apparent sound power level and tonality values
ИСРМ ТК 32
2017-04-30
2017-08-06
IEC TS 61400-26-1:2011; CLC/FprTS 61400-26-1:2017
Ветерни турбини - Дел 26-1
Wind turbines - Part 26-1: Time-based availability for wind turbine generating systems
ИСРМ ТК 32
2017-04-30
2017-08-06
CLC/FprTS 61400-26-2:2017
Ветерни турбини - Дел 26-2
Wind turbines - Part 26-2: Production-based availability for wind turbines
ИСРМ ТК 32
2017-04-30
2017-08-06
IEC TS 61400-26-3:2016; CLC/FprTS 61400-26-3:2017
Системи за производство на енергија од ветер - Дел 11: Техники за мерење на акустична бучава
Wind energy generation systems - Part 26-3: Availability for wind power stations
ИСРМ ТК 25
2017-03-30
2017-05-06
CEN/TR 16886:2016
Упатство за примена на статистички методи за определување на својства на ѕидарски производи
Guidance on the application of statistical methods for determining the properties of masonry products
ИСРМ ТК 17
2017-04-30
2017-06-06
CEN/TR 16998:2016
Амбиентален воздух - Извештај за азотни и кислородни - полициклични ароматични јаглеводороди (PAHs) - Потекло, токсичност, концентрации и методи за мерење
Ambient air - Report on nitro- and oxy-PAHs - Origin, toxicity, concentrations and measurement methods
ИСРМ ТК 25
2017-03-30
2017-05-06
CEN/TR 17005:2016
Oдржливост на градежни објекти-Дополнителни категории и индикатори на влијанијата на средината – Претходни информации и можности - Оценка на можноста за додавање на категории на влијанието на средината и сродните показатели и методи на пресметка за оценка на перформансите на објектите во средината
Sustainability of construction works - Additional environmental impact categories and indicators - Background information and possibilities - Evaluation of the possibility of adding environmental impact categories and related indicators and calculation methods for the assessment of the environmental performance of buildings
ИСРМ ТК 17
2017-04-30
2017-06-06
CEN/TR 17078:2017
Емисии од стационарни извори - Упатство за примена на EN ISO 16911-1
Stationary source emissions - Guidance on the application of EN ISO 16911-1
ИСРМ ТК 10
2017-04-30
2017-06-06
FprCEN/TR 17112
Велосипеди - Композитни материјали употребувани кај велосипедите - Специфични тестови погодни за компоненти кои се произведени од конмпозитни материјали
Cycles - Composite material used in bicycles - Specific tests suitable for components manufactured from composite materials
ИСРМ ТК 34
2017-03-30
2017-07-06
FprCEN/TR 419010
Рамка за стандардизација на потписи - проширена структура која вклучува електронска идентификација и автентикација
Framework for standardization of signatures - Extended structure including electronic identification and authentication
ИСРМ ТК 34
2017-03-30
2017-07-06
CEN/TR 419030:2017
Рационализирана структура за стандардизација на електронски потпис - Најдобри практики за МСП
Rationalized structure for electronic signature standardization - Best practices for SMEs
ИСРМ ТК 34
2017-03-30
2017-07-06
CEN/TR 419040:2017
Рационализирана структура за стандардизација на електронски потпис - Упатства за граѓани
Rationalized structure for electronic signature standardization - Guidelines for citizens
ИСРМ ТК 34
2017-03-30
2017-07-06
CEN/TR 419200:2017
Упатство за создавање потпис и други сродни уреди
Guidance for signature creation and other related devices
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
prEN 1090-3
Изведба на челични и алуминиумски конструкции- Дел 3: Технички барања за алуминиумски конструкции (идентичен со EN 1090-3:2008)
Execution of steel structures and aluminium structures - Part 3: Technical requirements for aluminium structures
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
prEN 12312-15
Опрема за аеродроми - Посебни барања - Дел 15: Трактори за багаж и опрема (идентичен со EN 12312-15:2006+A1:2009)
Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 15: Baggage and equipment tractors
ИСРМ ТК 27
2017-04-30
2017-06-06
EN 12493:2013+A1:2014/prA2
ТНГ опрема и додатоци - заварени челични садови под притисок за патни цистерни за ТНГ - Проектирање и производство
LPG equipment and accessories - Welded steel pressure vessels for LPG road tankers - Design and manufacture
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
prEN 12830
Снимачи на температура при превоз, складирање и дистрибуција на ладни, замрзнати, длабоко-замрзнати/брзо-замрзнати храна и сладолед - Испитување, технички карактеристики, погодност (идентичен со EN 12830:1999)
Temperature recorders for the transport, storage and distribution of temperature sensitive goods - Tests, performance, suitability
ИСРМ ТК 10
2017-04-30
2017-06-06
prEN 12965
Трактори и машини за земјоделство и шумарство - Монтажни погонски врaтила со заштитници - Безбедност
Tractors and machinery for agriculture and forestry - Power take-off (PTO) drive shafts and their guards - Safety
ИСРМ ТК 27
2017-04-30
2017-06-06
EN 13110:2012+A1:2017
ТНГ опрема и додатоци - преносливи заварени алуминиумски цилиндри за повторно полнење на втечнет нафтен гас (ТНГ) - Проектирање и изработка
LPG equipment and accessories - Transportable refillable welded aluminium cylinders for liquefied petroleum gas (LPG) - Design and construction

438 најдени, страна 1 од 22 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7   

Copyright © 2011 Институтот за стандардизација на Република Македонија