Logo Институт за стандардизација на Република Македонија
Јуриj Гагарин, бр.15, кат 3, 1000 Скопје
Тел.+ 389 (0)2 3247 150
Date: 2017-10-17
Time: 19:40


Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 11
2017-09-30
2017-11-01
Битумен и битуменски врзива - Анјонска битуменска емулзија за патиштa
Bitumen and bituminous binders -Аniononic bituminous emulsions for roads
ИСРМ Совет
2017-09-30
2017-11-01
FprCEN/TR 13387-1
Производи за детска употреба и нега - Општи упатства за безбедност - Дел 1: Филозофија на безбедност и проценка на сигурност
Child care articles - General safety guidelines - Part 1: Safety philosophy and safety assessment
ИСРМ Совет
2017-09-30
2017-11-01
prEN 12310-2
Свитливи хидроизолациони ленти - Определување на отпорност на кинење - Дел 2: Пластични и гумени ленти за кровна хидроизолација
Flexible sheets for waterproofing - Determination of resistance to tearing - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
prEN 12873-3
Влијание на материјалите врз водата наменета за потрошувачка од страна на луѓето - Влијание како резултат на миграција - Дел 3: Метод на испитување на јонска измена и адсорбирачки смоли (идентичен со EN 12873-3:2006)
Influence of materials on water intended for human consumption - Influence due to migration - Part 3: Test method for ion exchange and adsorbent resins
ИСРМ ТК 7
2017-09-30
2017-11-01
prEN 12916
Нафтени производи - Одредување видови на ароматски јаглеводороди во средни дестилати - Метода на течна хроматографија со високи перформанси со помош на детекција на индексот на рефракција
Petroleum products - Determination of aromatic hydrocarbon types in middle distillates - High performance liquid chromatography method with refractive index detection
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
prEN 12972
Садови за транспорт на опасни материи - Испитување,надзор и означување на метални резервоари
Tanks for transport of dangerous goods - Testing, inspection and marking of metallic tanks
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
prEN 12973
Менаџмент на вредности (идентичен со EN 12973:2000)
Value Management
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
prEN 13200-6
Простор за гледачи- Дел 6: Демонтажни (привремени) трибини
Spectator facilities - Part 6: Demountable stands
ИСРМ Совет
2017-09-30
2017-11-01
prEN 13272-1
Опрема за железници - Eлектрично осветлување за железничките возила во системите на јавен превоз - Дел 1: Главна железнца
Railway applications - Electrical lighting for rolling stock in public transport systems - Part 1: Mainline Rail
ИСРМ Совет
2017-09-30
2017-11-01
prEN 13272-2
Опрема за железници - Eлектрично осветлување за железничките возила во системите на јавен превоз - Дел 2: Системи за урбана железнца
Railway applications - Electrical lighting for rolling stock in public transport systems - Part 2: Urban rail systems
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
EN 13445-3:2014/prA13:2017

Unfired pressure vessels - Part 3: Design
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
EN 13445-6:2014/prA2

Unfired pressure vessels - Part 6: Requirements for the design and fabrication of pressure vessels and pressure parts constructed from spheroidal graphite cast iron
ИСРМ ТК 8
2017-08-30
2017-10-18
prEN 13501-1
Пожарна класификација на градежни производи и градежни елементи - Дел 1: Класификација според податоци од реакција на тестови на пожар
Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using data from reaction to fire tests
ИСРМ ТК 8
2017-08-30
2017-10-19
prEN 13501-6
Пожарна класификација на градежни производи и градежни елементи – Дел 6: Класификација според тестови на пожарна отпорност на електрични кабли
Fire classification of construction products and building elements - Part 6: Classification using data from reaction to fire tests on electric cables
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
prEN 13832-1
Обувки за хемиска заштита - Дел 1: Терминологија и методи за тестирање (идентичен со EN 13832-1:2006 )
Footwear protecting against chemicals - Part 1: Terminology and test methods
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
prEN 13832-2
Обувки за хемиска заштита - Дел 2: Барања за обувки отпорни на хемикалии при лабораториски услови (идентичен со EN 13832-2:2006 )
Footwear protecting against chemicals - Part 2: Requirements for limited contact with chemicals
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
prEN 13832-3
Обувки за хемиска заштита - Дел 3: Барања за обувки со висока отпорност на хемикалии при лабораториски услови (идентичен со EN 13832-3:2006 )
Footwear protecting against chemicals - Part 3: Requirements for prolonged contact with chemicals
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
prEN 14055
Цистерни за WC и системи за испуштање вода во тоалети
WC and urinal flushing cisterns
ИСРМ Совет
2017-09-30
2017-11-01
EN 14296:2015/prA1
Санитарни уреди - Комунални корита за миење
Sanitary appliances - Communal washing troughs
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
prEN 14388
Уреди за намалување на бучавоста кај патни сообраќајници - Спецификација
Road traffic noise reducing devices - Specifications

121 најдени, страна 1 од 7 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7   

Copyright © 2011 Институтот за стандардизација на Република Македонија