Logo Институт за стандардизација на Република Македонија
Јуриj Гагарин, бр.15, кат 3, 1000 Скопје
Тел.+ 389 (0)2 3247 150
Date: 2019-02-19
Time: 04:19


Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 34
2018-11-30
2019-03-01
ISO/DTS 19139-1; FprEN ISO/TS 19139-1
Географски информации - Имплементациjа на XML шема - Дел 1: Правила за кодирање (идентичен со CEN ISO/TS 19139 :2009)
Geographic information - XML schema implementation - Part 1: Encoding rules (ISO/DTS 19139-1:2018)
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Материјали за заптивање на споеви од метални навои во контакт со примарни, секундарни и терцијални фамилии на гасови и топла вода - Дел 2: Соединенија за спојување што не се стврднуваат
Sealing materials for metallic threaded joints in contact with 1st, 2nd and 3rd family gases and hot water - Part 2: Non-hardening jointing compounds
ИСРМ ТК 34
2018-11-30
2019-03-01
CEN/TR 419210:2019
Применливост на CEN стандарди во уреди за креирање на квалификуван електронски печат согласно EU регулативата бр. 910/2014 (elDAS)
Applicability of CEN Standards to Qualified Electronic Seal Creation Device under the EU Regulation N°910/2014 (eIDAS)
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Ракување со електрични инсталации - Дел 100: Општи барања
Operation of electrical installations - Part 100: General requirements
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Референтни услови, нормални услови, нормален волумен; концепти и вредности
Reference conditions, normal conditions, normal volume; concepts and values
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Одредување на долгорочна отпорност на хидростатски притисок на термопластични цевки
Determination of the long-term hydrostatic pressure resistance of thermoplastics pipes
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Покриени полиетиленски цевки (PE-X) - Општи барања, тестирање
Crosslinked polyethylene (PE-X) pipes - General requirements, testing
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Покриени полиетиленски (PE-X) цевки - Димензии
Crosslinked polyethylene (PE-X) pipes - Dimensions
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Цевни соединенија и делови на цевковод за цевководи под притисок од полиетилен со висока густина (HDPE), тип 1 и 2; цевни колена од сегментална конструкција за заварување од назад, димензии
Pipe joints and elements for high density polyethylene (HDPE) pressure pipelines, types 1 and 2; pipe bends of segmental construction for butt-welding, dimensions
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Куќни приклучоци во згради - Општи критериуми за планирање
Service connections for buildings - General planning criteria
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Ознаки за планови за истражување, мапи и планови за големи размери
Marks for survey plans, large scale maps and plans
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Заварување; Заварување на пластика, Процеси
Welding; Welding of Plastics, Processes
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Не лемени компресиони фитинзи со пресечен прстен - Целосни фитинзи и истражување
Non-soldering compression fittings with cutting ring - Complete fittings and survey
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Планови за стопанисување со снабдување, водостопанство и далекуводи; планови за цевни мрежи за јавно снабдување со гас и со вода
Plans for public supplies, for water engineering and for transmission lines; plans for public pipesystems for gas and water supply
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Планови за Јавни комунални претпријатија, Ресурси за вода и Линии на големи растојанија; Планови за Цевководи на големи растојанија, Техничка регулатива на DVGW (германско здружение за инженерство за гас и вода)
Plans for Public Utilities, Water Resources and Long-distance Lines; Plans for Long-distance Pipelines, Technical Regulation of the DVGW (German Gas and Water Engineers Association)
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Гасоводи од челични цевки со дозволен работен притисок до 16 bar; цевки и фитинзи
Steel gas pipelines for permissible working pressures up to 16 bar; pipes and fittings
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Предвар на прирабници – Називен притисок 6
Welding Neck Flanges - Nominal Pressure 6
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Челични фитинзи; со алат раслоени навојни споеви
Threaded steel pipe fittings; Pipe unions
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Цевен навој за навојни цевки и фитинзи; цилиндричен внатрешен навој и конусен надворешен навој; димензии на навој
Pipe threads for tubes and fittings; parallel internal thread and taper external thread; tread dimensions
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Контејнери за складирање и транспорт на средства за одоризација
Odorant storage and transportation containers

180 најдени, страна 1 од 9 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7   

Copyright © 2011 Институтот за стандардизација на Република Македонија