Logo Институт за стандардизација на Република Македонија
Јуриj Гагарин, бр.15, кат 3, 1000 Скопје
Тел.+ 389 (0)2 3247 150
Date: 2018-07-23
Time: 18:56


Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 10
2018-07-30
2018-09-01
ISO 12214:2018
Друмски возила - Стереотипи за насока на движење за автомобилските рачни команди
Road vehicles -- Direction-of-motion stereotypes for automotive hand controls
ИСРМ ТК 10
2018-07-30
2018-09-01
ISO 13772:2018; EN 13772:2011
Машини во шумарство - Преносливи моторни пили со верига - Кочни перформанси на веригата која не се вклучува рачно
Textiles and textile products - Burning behaviour - Curtains and drapes - Measurement of flame spread of vertically oriented specimens with large ignition source
ИСРМ ТК 10
2018-07-30
2018-09-01
ISO 19453-1:2018
Друмски возила - Надворешни услови и тестирање на електрична и електронска опрема за погонски системи кај електричните возила - Дел 1: Општо
Road vehicles -- Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment for drive system of electric propulsion vehicles General
ИСРМ ТК 10
2018-07-30
2018-09-01
ISO 19453-3:2018
Друмски возила - Надворешни услови и тестирање на електрична и електронска опрема за погонски системи кај електричните возила - Дел 3: Механички оптоварувања
Road vehicles -- Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment for drive system of electric propulsion vehicles Mechanical loads
ИСРМ ТК 10
2018-07-30
2018-09-01
ISO 19453-4:2018
Друмски возила - Надворешни услови и тестирање на електрична и електронска опрема за погонски системи кај електричните возила - Дел 4: Климатски оптоварувања
Road vehicles -- Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment for drive system of electric propulsion vehicles Climatic loads
ИСРМ ТК 10
2018-07-30
2018-09-01
ISO 19453-5:2018
Друмски возила - Надворешни услови и тестирање на електрична и електронска опрема за погонски системи кај електрични возила - Дел 5: хемиски оптоварувања
Road vehicles -- Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment for drive system of electric propulsion vehicles Chemical loads
ИСРМ ТК 10
2018-07-30
2018-09-01
ISO 2974:2018
Дизел мотори - Високо притисни крајни приклучоци на цевката за впрскување гориво со 60 степени женски конус
Diesel engines -- 60° female cones for high-pressure fuel injection components
ИСРМ ТК 10
2018-07-30
2018-09-01
ISO 6469-2:2018
Друмски возила на електричен погон - Безбедносни спецификации - Дел 2: Оперативна безбедност на возилото и заштита од неисправности
Electrically propelled road vehicles -- Safety specifications Vehicle operational safety
ИСРМ ТК 10
2018-07-30
2018-09-01
ISO 8528-1:2018
Генератор на наизменична струја погонуван од клипен мотор со внатрешно согорување - Дел 1: Примена, вреднувања и перформанси
Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets Application, ratings and performance
ИСРМ ТК 10
2018-07-30
2018-09-01
FprCEN/TR 17249-1
Интелигентни транспортни системи - еБезбедност - Дел 1: Проширен еПовик кон други категории возила
Intelligent transport systems - eSafety - Part 1: Extending eCall to other categories of vehicle
ИСРМ ТК 6
2018-05-29
2018-07-30
prEN 13001-3-8
Кранови - Проектирање, општо - Дел 3-8: Гранични состојби и доказ за сигурност на машините - Вратила
Cranes - General design - Part 3-8: Limit states and proof competence of machinery - Shafts
ИСРМ ТК 10
2018-07-30
2018-09-01
EN 13718-1:2014/prA1
Медицински возила и нивна опрема - Воздухоплови амбулантни превозни средства - Дел 1: Барања за медицински помагала кој се употребуваат во воздухопловните амбуланти превозни средства
Medical vehicles and their equipment - Air ambulances - Part 1: Requirements for medical devices used in air ambulances
ИСРМ ТК 10
2018-07-30
2018-09-01
EN 13718-2:2015/prA1
Медицински возила и нивна опрема - Воздухопловни амбулантни превозни средства - Дел 2: Работни и технички барања за воздухопловните амбулантни превозни средства
Medical vehicles and their equipment - Air ambulances - Part 2: Operational and technical requirements for air ambulances
ИСРМ ТК 10
2018-07-30
2018-09-01
prEN 13878
Возила за одмор и сместување - Термини и дефиниции (идентичен со EN 13878:2003)
Leisure accommodation vehicles - Terms and definitions
ИСРМ ТК 6
2018-05-29
2018-07-30
prEN 14439
Кранови – Безбедност – Кранови со кула
Cranes - Tower cranes
ИСРМ ТК 10
2018-07-30
2018-09-01
prEN 1459-4
Товарни возила за нерамни терени - Барања за безбедност и верификација - Дел 4: Дополнителни барања за возила со слободно закачен товар
Rough-terrain trucks - Safety requirements and verification - Part 4: Additional requirements for variable-reach trucks handling freely suspended loads
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-09-01
FprEN 50064
Високонапонска расклопна и управувачка опрема – Гасно изолирани оклопи од кован алуминиум и негови легури
High-voltage switchgear and controlgear - Gas-filled wrought aluminium and aluminium alloy enclosures
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-09-01
FprEN 50068:2018
Високонапонска расклопна и управувачка опрема – Гасно изолирани оклопи од кован челик
High-Voltage Switchgear and Controlgear - Gas-filled wrought steel enclosures
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-09-01
FprEN 50069:2018
Високонапонска расклопна и управувачка опрема – Гасно изолирани заварени композитни оклопи од лиени и ковани легури на алуминиум
High-voltage switchgear and controlgear - Gas-filled welded composite enclosures of cast and wrought aluminium alloys
ИСРМ Совет
2018-06-30
2018-08-01
EN 50090-3-4:2017/AC:2018-05

Home and Building Electronic Systems (HBES) - Part 3-4: Secure Application Layer, Secure Service, Secure configuration and security Resources

271 најдени, страна 1 од 14 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7   

Copyright © 2011 Институтот за стандардизација на Република Македонија