Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Резултати од пребарувањето:
 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
МКС EN 60079-7:2006
EN 60079-7:2003
English
Повлечен 
2006-06-30 
69 с.
1701 MKD 
PDF
Електричен апарат за атмосфери со експлозивен гас - Дел 7: Зголемена заштита „е“ (идентичен сo EN 60079-7:2003)
МКС EN 60079-7:2007
IEC 60079-7:2006; EN 60079-7:2007
English
Повлечен 
2007-06-30 
160 с.
2344 MKD 
PDF
Есплозивни атмосфери ( Дел 7: Опрема заштитена со зголемена заштита „e" (IEC 60079-7:2006) (идентичен со EN 60079-7:2007)
МКС EN 60079-7:2015/A1:2018
IEC 60079-7:2015; EN IEC 60079-7:2015/A1:2018
English
Публикуван 
2018-02-28 
с.
0 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери - Дел 7: Заштита на опремата со зголемена сигурност „e"
МКС EN 60079-7:2016
IEC 60079-7:2015; EN 60079-7:2015
English
Публикуван 
2016-06-30 
247 с.
2797 MKD 
PDF
Есплозивни атмосфери - Дел 7: Вид на заштита на опремата со зголемена сигурност „e"
МКС EN 61241-0:2007
IEC 61241-0:2004; EN 61241-0:2006
English
Повлечен 
2007-06-30 
62 с.
1701 MKD 
PDF
Електрични апарати за употреба во присуство на запалива прашина ( Дел 0: Општи барања (IEC 61241-0:2004, модификуван + коригендум од ноември 2005 г.) (идентичен со EN 61241-0:2006)
МКС EN 61241-1:2007
EN 61241-1:2004
English
Повлечен 
2007-06-30 
17 с.
870 MKD 
PDF
Електрични апарати за употреба во присуство на запалива прашина ( Дел 1: Заштита со куќиште „tD” (IEC 61241-1:2004) (идентичен со EN 61241-1:2004)
МКС EN 61241-10:2007
EN 61241-10:2004
English
Повлечен 
2007-11-30 
29 с.
1134 MKD 
PDF
Електрични апарати за употреба во присуство на запалива прав ( Дел 10: Класификација на средини каде што има или би можело да има запалива прав
МКС EN 61241-11:2007
IEC 61241-11:2005; EN 61241-11:2006
English
Повлечен 
2007-06-30 
20 с.
945 MKD 
PDF
Електрични апарати за употреба во присуство на запалива прашина ( Дел 11: Самозаштита „iD”
МКС EN 61241-14:2007
EN 61241-14:2004
English
Повлечен 
2007-06-30 
3 с.
416 MKD 
PDF
Електрични апарати за употреба во присуство на запалива прашина ( Дел 14: Избор и инсталација (IEC 61241-14:2004) (идентичен со EN 61241-14:2004)
МКС EN 61241-17:2007
EN 61241-17:2005
English
Повлечен 
2007-06-30 
29 с.
1134 MKD 
PDF
Електрични апарати за употреба во присуство на запалива прашина ( Дел 17: Контрола и одржување на електрична инсталација во опасни средини (различни од рудници) (IEC 61241-17:2005) (идентичен со EN 61241-17:2005)
МКС EN 61241-18:2007
EN 61241-18:2004
English
Повлечен 
2007-06-30 
36 с.
1323 MKD 
PDF
Електрични апарати за употреба во присуство на запалива прашина ( Дел 18: Непропустлива (херметичка) заштита „mD" (IEC 61241-18:2004)
МКС EN 61241-2-2:2007
IEC TS 61241-2-2:1993; EN 61241-2-2:1995
English
Повлечен 
2007-06-30 
11 с.
681 MKD 
PDF
Електрични апарати за употреба во присуство на запалива прашина ( Дел 2: Методи на тестирање ( Секција 2: Метода за одредување на електрична отпорност на слоеви од прашина (IEC 1241-2-2:1993 + коригендум од 1994 г.) (идентичен со EN 61241-2-2:1995)
МКС EN 61241-4:2007
IEC 61241-4:2001; EN 61241-4:2006
English
Повлечен 
2007-06-30 
45 с.
1399 MKD 
PDF
Електрични апарати за употреба во присуство на запалива прашина ( Дел 4: Тип на заштита „pD" (IEC 61241-4:2001) (идентичен со EN 61241-4:2006)
МКС EN 61779-1:2006/A11:2006
EN 61779-1:2000/A11:2004
English
Повлечен 
2006-06-30 
3 с.
416 MKD 
PDF
Електричен апарат за откривање и мерење на запаливи гасови - Дел 1: Основни барања и методи за тестирање-Амандман 11
МКС EN 61779-3:2006
EN 61779-3:2000
English
Повлечен 
2006-06-30 
10 с.
605 MKD 
PDF
Електричен апарат за откривање и мерење на запаливи гасови - Дел 3: Технички барања за апарати од група I сo можност за откривање на концентрација на метан во воздухот до 100 % волуменски (идентичен сo EN 61779-3:2000)
МКС EN 61779-4:2006
EN 61779-4:2000
English
Повлечен 
2006-06-30 
10 с.
605 MKD 
PDF
Електричен апарат за откривање и мерење на запаливи гасови - Дел 4: Технички барања за апарати од група II со можност за откривање на долна граница на експлозивност до 100 % волуменски (идентичен сo EN 61779-4:2000)
МКС EN 61779-5:2006
EN 61779-5:2000
English
Повлечен 
2006-06-30 
10 с.
605 MKD 
PDF
Електричен апарат за откривање и мерење на запаливи гасови - Дел 5: Технички барања за апарати од група II со можност за откривање на гас до 100 % волуменски
МКС EN 62013-1:2006
EN 62013-1:2002
English
Повлечен 
2006-06-30 
21 с.
999 MKD 
PDF
Светилки за шлем за употреба во рудници, осетливи на запалив гас - Дел 1: Основни барања - Изработка и тестирање на ризик од експлозија (идентичен сo EN 62013-1:2002)
МКС EN 62013-1:2007
IEC 62013-1:2005; EN 62013-1:2006
English
Повлечен 
2007-10-30 
20 с.
945 MKD 
PDF
Светилки за шлем, за употреба во рудници осетливи на запалив гас - Дел 1: Општи барања - Изработка и тестирање во однос на опасност од експлозија
МКС EN 62013-2:2007
EN 62013-2:2000
English
Повлечен 
2007-10-30 
3 с.
416 MKD 
PDF
Светилки за шлем, за употреба во рудници осетливи на запалив гас - Дел 2: Особини и други работи поврзани со заштита (IEC 62013-2:2000)

166 најдени, страна 7 од 9 Испечати го пребараниот резултат          4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9