Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Резултати од пребарувањето:
 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
English
Публикуван 
2009-11-30 
41 с.
1399 MKD 
PDF
Челични цевки и фитинзи за морски и крајбрежни цевководи - Надворешни епоксидни и епокси-модифицирани превлеки нанесени во течна состојба (идентичен со EN 10289:2002)
English
Повлечен 
2010-02-28 
с.
0 MKD 
PDF
Прехранбени производи – Определување на афлатоксин Б1, и збир од афлатоксини Б1, Б2, Г1 и Г2 во житарици, овошје со лушпа и нивни производи - Метод на течна хроматографија со високи перформанси (HPLC) со постколонска дериватизација и пречистување со имуноафинитетна колона (идентичен со EN 12955:1999)
English
Публикуван 
2012-10-30 
7 с.
567 MKD 
PDF
Оцетна киселина за прехранбена примена – Производ добиен од суровини од не-земјоделско потекло - Дефиниции, барања, означување
English
Повлечен 
2007-04-30 
11 с.
681 MKD 
PDF
Деривати од масти и масла - Метил естер на масни киселини (FAME) - Определување на содржините на естер и метил естер на линоленска киселина
English
Публикуван 
2012-06-30 
13 с.
756 MKD 
PDF
Маст и деривати од масло - Метил естри на масни киселини (FAME) - Определување содржина на естер и метил естер на линоленска киселина
English
Публикуван 
2007-04-30 
9 с.
605 MKD 
PDF
Деривати од масти и масла - Метил естер на масни киселини (FAME) - Определување на киселински број (идентичен со EN 14104:2003)
English
Публикуван 
2012-06-30 
21 с.
999 MKD 
PDF
Деривати од масти и масла - Метил естер на масни киселини (FAME) - Определување содржина на слободен и вкупен глицерол и моноглицериди, диглицериди и триглицериди
English
Публикуван 
2007-04-30 
10 с.
605 MKD 
PDF
Деривати од масти и масла - Метил естер на масни киселини (FAME) - Определување на содржината на слободен глицерол (идентичен со EN 14106:2003)
English
Публикуван 
2007-04-30 
9 с.
605 MKD 
PDF
Деривати од масти и масла - Метил естер на масни киселини (FAME) - Определување на содржина на фосфор со помош на индуктивно двојно плазмо емисиона спектрометрија (идентичен со EN 14107:2003)
English
Публикуван 
2007-04-30 
9 с.
605 MKD 
PDF
Деривати од масти и масла - Метил естер на масни киселини (FAME) - Определување на содржина на натриум со помош на атомска спектрометриска апсорција (идентичен со EN 14108:2003)
English
Публикуван 
2007-04-30 
9 с.
605 MKD 
PDF
Деривати од масти и масла - Метил естер на масни киселини (FAME) - Определување на содржина на калиум со помош на атомска спектрометриска апсорција (идентичен со EN 14109:2003)
English
Повлечен 
2007-04-30 
10 с.
605 MKD 
PDF
Деривати од масти и масла - Метил естер на масни киселини (FAME) - Определување на содржина на метанол (идентичен со EN 14110:2003)
English
Публикуван 
2007-04-30 
9 с.
605 MKD 
PDF
Деривати од масти и масла - Метил естер на масни киселини (FAME) - Определување на јодна вредност (идентичен со EN 14111:2003)
English
Повлечен 
2007-04-30 
15 с.
794 MKD 
PDF
Деривати од масти и масла - Метил естер на масни киселини (FAME) - Определување на оксидациона стабилност (тест на забрзана оксидација) (идентичен со EN 14112:2003)
English
Публикуван 
2016-11-30 
20 с.
945 MKD 
PDF
Деривати од масти и масла - Метил естри на масни киселини (FAME) - Определување оксидациона стабилност (тест на забрзана оксидација)
English
Публикуван 
2008-09-30 
8 с.
567 MKD 
PDF
Деривати од масти и масла - Метил естер на масни киселини (FAME) - Определување на содржина на Ca, K, Mg и Na со помош на оптичка емисиона спектрална анализа со индукционо спрегната плазма (ICP OES) (идентичен со EN 14538:2006)
English
Публикуван 
2018-04-30 
30 с.
1210 MKD 
PDF
Прехранбени производи- Определување на зеараленон во растителни масла за јадење со LC-FLD или LC-MS/MS
English
Публикуван 
2018-04-30 
35 с.
1248 MKD 
PDF
Прехранбени производи- Растителни масла и прехранбени производи врз база на растителни масла- определување заситени јаглеводороди (MOSH) и ароматични јаглеводороди (MOAH) во минерални масла со on-line HPLC-GC-FID анализа
МКС EN ISO 10539:2010
ISO 10539:2002; EN ISO 10539:2002
English
Публикуван 
2010-12-30 
6 с.
492 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Определување на алкалност (ISO 10539:2002)
МКС EN ISO 11701:2012
ISO 11701:2009; EN ISO 11701:2009
English
Публикуван 
2012-06-30 
11 с.
681 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување содржина на фосфолипиди во лецитини со HPLC содетектор со расејување на светлината (ISO 11701:2009)

106 најдени, страна 1 од 6 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6