Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Резултати од пребарувањето:
 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
МКС EN ISO 11702:2011
ISO 11702:2009; EN ISO 11702:2009
English
Повлечен 
2011-09-30 
3 с.
416 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Ензимско определување на вкупна содржина на стероли
МКС EN ISO 11702:2017
ISO 11702:2016; EN ISO 11702:2016
English
Публикуван 
2017-03-30 
с.
0 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Ензимско определување на вкупна содржина на стероли
МКС EN ISO 12193:2009
ISO 12193:2004; EN ISO 12193:2004
English
Публикуван 
2009-12-30 
7 с.
567 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Определување на олово преку директна атомска апсорпциона спектроскопија со графитна печка (ISO 12193:2004)
МКС EN ISO 12228:2010
ISO 12228:1999; EN ISO 12228:1999
English
Повлечен 
2010-12-30 
16 с.
794 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Определување поединечни и вкупни содржини на стероли - Метод со гасна хроматографија (ISO 12228:1999)
МКС EN ISO 12228-1:2014
ISO 12228-1:2014; EN ISO 12228-1:2014
English
Публикуван 
2014-10-30 
23 с.
999 MKD 
PDF
Определување содржина на поединечни и вкупни стероли - Метод со гасна хроматографија- Дел 1: Животински и растителни масти и масла
МКС EN ISO 12872:2014
ISO 12872:2010; EN ISO 12872:2014
English
Публикуван 
2014-10-30 
13 с.
756 MKD 
PDF
Маслиново масло и маслиново ќоспе- Определување содржина на 2-глицерил монопалмитат
МКС EN ISO 12873:2014
ISO 12873:2010; EN ISO 12873:2014
English
Публикуван 
2014-10-30 
9 с.
605 MKD 
PDF
Маслиново масло и маслиново ќоспе – Определување содржина на восок со капиларна гасна хроматографија
МКС EN ISO 12966-2:2012
ISO 12966-2:2011; EN ISO 12966-2:2011
English
Повлечен 
2012-06-30 
15 с.
794 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Гасна хроматографија на метил естри на масни киселини – Дел 2: Подготовка на метил естри на масни киселини (ISO 12966-2:2011)
МКС EN ISO 12966-3:2011
ISO 12966-3:2009; EN ISO 12966-3:2009
English
Повлечен 
2011-09-30 
4 с.
416 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Гасна хроматографија на метил естри на масни киселини – Дел 3: Подготовка на метил естри со користење на триметилсулфиден хидроксид(TMSH)
МКС EN ISO 12966-3:2017
ISO 12966-3:2016; EN ISO 12966-3:2016
English
Публикуван 
2017-03-30 
4 с.
416 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Гасна хроматографија на метил естри на масни киселини – Дел 3: Подготовка на метил естри со користење на триметилсулфониум хидроксид(TMSH)
МКС EN ISO 12966-4:2015
ISO 12966-4:2015; EN ISO 12966-4:2015
English
Публикуван 
2015-12-30 
21 с.
999 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла – Гасна хроматографија на метил естри на масни киселини - Дел 4:Определување со капиларна гасна хроматографија (ISO 12966-4:2015)
МКС EN ISO 13884:2010
ISO 13884:2003; EN ISO 13884:2005
English
Публикуван 
2010-12-30 
9 с.
605 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Определување на издвоени транс изомери со инфрацрвена спектрометрија (ISO 13884:2003)
МКС EN ISO 15301:2010
ISO 15301:2001; EN ISO 15301:2001
English
Публикуван 
2010-12-30 
3 с.
416 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Определување на седимент во сурови масти и масла - Центрифугален метод (ISO 15301:2001)
МКС EN ISO 15301:2010/AC:2010
ISO 15301:2001/Cor 1:2007; EN ISO 15301:2001/AC:2007
English
Публикуван 
2010-12-30 
2 с.
0 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Определување на седимент во сурови масти и масла - Центрифугален метод (ISO 15301:2001/Cor 1:2007) -Коригендум
МКС EN ISO 15302:2010
ISO 15302:2007; EN ISO 15302:2010
English
Повлечен 
2010-12-30 
12 с.
681 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Определување на содржина на бензо(а)пирен - Метод на реверзно-фазна течна хроматографија со високи перформанси (ISO 15302:2007)
МКС EN ISO 15303:2011
ISO 15303:2001; EN ISO 15303:2008
English
Публикуван 
2011-09-30 
10 с.
605 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Детекција и идентификација на испарливи органски загадувачи со GC/MS (ISO 15303:2001)
МКС EN ISO 15304:2010
ISO 15304:2002; EN ISO 15304:2002
English
Повлечен 
2010-12-30 
20 с.
945 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Определување на содржина на транс изомери на масни киселини во растителни масти и масла - Метод на гасна хроматографија (ISO 15304:2002)
МКС EN ISO 15304:2010/AC:2010
ISO 15304:2002/Cor 1:2003; EN ISO 15304:2002/AC:2004
English
Повлечен 
2010-12-30 
1 с.
0 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Определување на содржина на транс изомери на масни киселини во растителни масти и масла - Метод на гасна хроматографија (ISO 15304:2002 /Cor.1:2003) -Коригендум
МКС EN ISO 15753:2011
ISO 15753:2006; EN ISO 15753:2006
English
Повлечен 
2011-09-30 
22 с.
999 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување на полициклични ароматични јаглеводороди (ISO 15753:2006)
МКС EN ISO 15753:2011/A1:2012
ISO 15753:2006/Amd 1:2011; EN ISO 15753:2006/A1:2011
English
Повлечен 
2012-06-30 
1 с.
378 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување на полициклични ароматични јаглеводороди – Амандман 1: Со исклучок на масло од маслинова погача (ISO 15753:2006/Amd 1:2011)

106 најдени, страна 2 од 6 Испечати го пребараниот резултат          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6