Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Резултати од пребарувањето:
 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
МКС EN ISO 15753:2017
ISO 15753:2016; EN ISO 15753:2016
English
Публикуван 
2017-03-30 
с.
0 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување на полициклични ароматични јаглеводороди (ISO 15753:2016)
МКС EN ISO 15774:2009
ISO 15774:2000; EN ISO 15774:2001
English
Повлечен 
2009-12-30 
3 с.
416 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Определување на содржина на кадмиум преку директна атомска апсорпциона спектрометрија со графитна печка (ISO 15774:2000)
МКС EN ISO 15774:2017
ISO 15774:2017; EN ISO 15774:2017
English
Публикуван 
2017-05-30 
с.
0 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло - Определувањер на содржина на кадиум преку директна атомска апсорпциона спектометрија со графитна печка
МКС EN ISO 15788-1:2011
ISO 15788-1:1999; EN ISO 15788-1:2001
English
Публикуван 
2011-09-30 
9 с.
605 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување на стигмастадини во растителните масла – Дел 1: Метод кој користи хроматографија со капиларна –колона на гас (Референтен метод) (ISO 15788-1:1999)
МКС EN ISO 15788-2:2011
ISO 15788-2:2003; EN ISO 15788-2:2004
English
Публикуван 
2011-09-30 
10 с.
605 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување на стигмастадини во растителните масла – Дел 2: Метод со помош на течна хроматографија со високи перформанси (HPLC)
МКС EN ISO 16035:2011
ISO 16035:2003; EN ISO 16035:2005
English
Публикуван 
2011-09-30 
12 с.
681 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување на халогенирани јаглеводороди со ниска точка на вриење во масла за јадење (ISO 16035:2003)
МКС EN ISO 16931:2011
ISO 16931:2009; EN ISO 16931:2009
English
Публикуван 
2011-09-30 
9 с.
605 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување на полимеризирани триацилглицероли со течна хроматографија со високи перформанси на принцип издвојување по големина (HPSEC)
МКС EN ISO 17678:2011
ISO 17678:2010; EN ISO 17678:2010
English
Публикуван 
2011-09-30 
3 с.
416 MKD 
PDF
Млеко и млечни производи - Определување на чистота на млечна масленост со гасна хроматографска анализа на триглицериди (референтен метод)
МКС EN ISO 17932:2012
ISO 17932:2011; EN ISO 17932:2011
English
Публикуван 
2012-06-30 
8 с.
567 MKD 
PDF
Палмино масло – Определување степен на расипување на индекс на белење (DOBI) и содржина на каротен (ISO 17932:2011)
МКС EN ISO 18363-2:2019
ISO/DIS 18363-2; EN ISO 18363-2:2018
English
Публикуван 
2019-01-30 
с.
0 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло - Определување на масно-киселински врзани хлоропропандиоли (MCPDs) и глицидол со GC/MS- Дел 2:Метод со бавна алкална трансестерификација за 2-MCPD, 3-MCPD и глицидол
МКС EN ISO 18395:2011
ISO 18395:2005; EN ISO 18395:2007
English
Публикуван 
2011-09-30 
10 с.
605 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување на моноацилглицероли, диацилглицероли, триацилглицероли и глицерол со хроматографија со високи на принцип издвојување по големина (HPSEC)
МКС EN ISO 18609:2011
ISO 18609:2000; EN ISO 18609:2001
English
Публикуван 
2011-09-30 
8 с.
567 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување на несапонифирачка материја – Метод со користење на екстракција со хексан
МКС EN ISO 19219:2012
ISO 19219:2002; EN ISO 19219:2003
English
Публикуван 
2012-06-30 
7 с.
567 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување видливи траги во сурови масти и масла (ISO 19219:2002)
МКС EN ISO 22959:2012
ISO 22959:2009; EN ISO 22959:2009
English
Публикуван 
2012-06-30 
22 с.
999 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување на полициклични ароматични (ISO јаглеводороди со донор - акцептор комплексна хроматографија и HPLC со флуоресцентна детекција (ISO 22959:2009)
МКС EN ISO 23275-1:2011
ISO 23275-1:2006; EN ISO 23275-1:2008
English
Публикуван 
2011-09-30 
3 с.
416 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Еквиваленти на какао путер во какао путер и чоколадо – Дел 1: Определување на присуство на еквиваленти на какао путер (ISO 23275-1:2006)
МКС EN ISO 23275-2:2011
ISO 23275-2:2006; EN ISO 23275-2:2008
English
Публикуван 
2011-09-30 
3 с.
416 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Еквиваленти на какао путер во какао путер и обично чоколадо – Дел 2: Мерење на еквиваленти на какао путер (ISO 23275-2:2006)
МКС EN ISO 27107:2011
ISO 27107:2008; EN ISO 27107:2010
English
Публикуван 
2011-09-30 
10 с.
605 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување на пероксиден број –Потенциометриско определување на крајна точка на титрација
МКС EN ISO 29822:2014
ISO 29822:2009; EN ISO 29822:2014
English
Публикуван 
2014-10-30 
8 с.
567 MKD 
PDF
Растителни масти и масла – Изомерни диацилглицероли – Определување на релативна содржина на 1,2 и 1,3 диацилглицероли
МКС EN ISO 29841:2014
ISO 29841:2009; EN ISO 29841:2014
English
Публикуван 
2014-10-30 
11 с.
681 MKD 
PDF
Растителни масти и масла- Определување на деградациони производи на хлорофил а и хлорофил а’ (феофитини а, а’ и пирофеофитини)
МКС EN ISO 29841:2014/A1:2016
ISO 29841:2009/Amd 1:2016; EN ISO 29841:2014/A1:2016
English
Публикуван 
2016-05-30 
с.
0 MKD 
PDF
Растителни масти и масла- Определување на деградациони производи на хлорофил а и хлорофил а’ (феофитини а, а’ и пирофеофитини) (ISO 29841:2009/AMD 1:2016)

106 најдени, страна 3 од 6 Испечати го пребараниот резултат          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6