Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Резултати од пребарувањето:
 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
МКС EN ISO 3596:2010
ISO 3596:2000; EN ISO 3596:2001
English
Публикуван 
2010-12-30 
8 с.
567 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Определување на несапунифицирани материи - Метод со примена на екстракција на диетил етер
МКС EN ISO 3656:2011
ISO 3656:2011; EN ISO 3656:2011
English
Публикуван 
2011-09-30 
6 с.
492 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување на ултравиолетово апсорбирање изразено како специфична UV екстинкција (ISO 3656:2002)
МКС EN ISO 3657:2010
ISO 3657:2002; EN ISO 3657:2003
English
Повлечен 
2010-12-30 
6 с.
492 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Определување на сапунификационен број (ISO 3657:2002)
МКС EN ISO 3657:2013
EN ISO 3657:2013
English
Публикуван 
2013-11-30 
10 с.
605 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Определување сапунификационен број
МКС EN ISO 3960:2010
ISO 3960:2007; EN ISO 3960:2010
English
Повлечен 
2010-12-30 
9 с.
605 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Определување на пероксиден број - Јодометриско (визуелно) определување на крајна точка (ISO 3960:2007, корегирана верзија 2009-05-15)
МКС EN ISO 3960:2017
ISO 3960:2017; EN ISO 3960:2017
English
Публикуван 
2017-05-30 
10 с.
605 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло - Определување на пероксиден број - Јодометриско (визуелно) определување на крајна точка
МКС EN ISO 3961:2012
ISO 3961:2009; EN ISO 3961:2011
English
Повлечен 
2012-06-30 
8 с.
567 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување јоден број (ISO 3961:2009)
МКС EN ISO 3961:2013
ISO 3961:2013; EN ISO 3961:2013
English
Повлечен 
2013-11-30 
10 с.
605 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување јоден број
МКС EN ISO 3961:2019
ISO/DIS 3961; EN ISO 3961:2018
English
Публикуван 
2019-01-30 
12 с.
681 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување јоден број
МКС EN ISO 5508:2010
ISO 5508:1990; EN ISO 5508:1995
English
Повлечен 
2010-12-30 
7 с.
567 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Анализа со гасна хроматографија на метил естри на масни киселини (ISO 5508:1990)
МКС EN ISO 5555:2010
ISO 5555:2001; EN ISO 5555:2001
English
Публикуван 
2010-12-30 
25 с.
1096 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Земање примероци (ISO 5555:2001)
МКС EN ISO 5555:2010/A1:2014
ISO 5555:2001/Amd 1:2014; EN ISO 5555:2001/A1:2014
English
Публикуван 
2014-10-30 
1 с.
378 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Земање примероци Амандман 1- Флекси контејнери
МКС EN ISO 6320:2010
ISO 6320:2000; EN ISO 6320:2000
English
Повлечен 
2010-12-30 
6 с.
492 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Определување на индекс на рефракција (ISO 6320:2000)
МКС EN ISO 6320:2010/AC:2010
ISO 6320:2000/Cor 1:2006; EN ISO 6320:2000/AC:2006
English
Повлечен 
2010-12-30 
2 с.
0 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Определување на индекс на рефракција (ISO 6320:2000/Cor.1:2006)-Коригендум
МКС EN ISO 6321:2011
ISO 6321:2002; EN ISO 6321:2002
English
Публикуван 
2011-03-30 
11 с.
681 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло - Определување точката на топење во отворени капиларни цевки (точка на лизгање) (идентичен со EN ISO 6321:2002)
МКС EN ISO 660:2010
ISO 660:2009; EN ISO 660:2009
English
Публикуван 
2010-12-30 
9 с.
605 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Определување на киселински број и киселост (ISO 660:2009)
МКС EN ISO 661:2010
ISO 661:2003; EN ISO 661:2005
English
Публикуван 
2010-12-30 
2 с.
378 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Подготовка на примерок за испитување(ISO 661:2003)
МКС EN ISO 661:2010/AC:2010
ISO 661:2003; EN ISO 661:2005/AC:2006
English
Публикуван 
2010-12-30 
2 с.
0 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Подготовка на примерок за испитување (ISO 661:2003)-Коригендум
МКС EN ISO 662:2010
ISO 662:1998; EN ISO 662:2000
English
Повлечен 
2010-12-30 
7 с.
567 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Определување на влага и содржина на испарливи материи (ISO 662:1998)
МКС EN ISO 662:2017
ISO 662:2016; EN ISO 662:2016
English
Публикуван 
2017-03-30 
с.
0 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Определување на влага и содржина на испарливи материи (ISO 662:2016)

106 најдени, страна 4 од 6 Испечати го пребараниот резултат          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6