Logo Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Јуриj Гагарин, бр.15, кат 3, 1000 Скопје
Тел.+ 389 (0)2 3247 150
Date: 2019-10-15
Time: 21:46


 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
English
Публикуван 
2009-11-30 
41 с.
1399 MKD 
PDF
Челични цевки и фитинзи за морски и крајбрежни цевководи - Надворешни епоксидни и епокси-модифицирани превлеки нанесени во течна состојба (идентичен со EN 10289:2002)
English
Повлечен 
2010-02-28 
с.
0 MKD 
PDF
Прехранбени производи – Определување на афлатоксин Б1, и збир од афлатоксини Б1, Б2, Г1 и Г2 во житарици, овошје со лушпа и нивни производи - Метод на течна хроматографија со високи перформанси (HPLC) со постколонска дериватизација и пречистување со имуноафинитетна колона (идентичен со EN 12955:1999)
English
Публикуван 
2012-10-30 
7 с.
567 MKD 
PDF
Оцетна киселина за прехранбена примена – Производ добиен од суровини од не-земјоделско потекло - Дефиниции, барања, означување
English
Повлечен 
2007-04-30 
11 с.
681 MKD 
PDF
Деривати од масти и масла - Метил естер на масни киселини (FAME) - Определување на содржините на естер и метил естер на линоленска киселина
English
Публикуван 
2012-06-30 
13 с.
756 MKD 
PDF
Маст и деривати од масло - Метил естри на масни киселини (FAME) - Определување содржина на естер и метил естер на линоленска киселина
English
Публикуван 
2007-04-30 
9 с.
605 MKD 
PDF
Деривати од масти и масла - Метил естер на масни киселини (FAME) - Определување на киселински број (идентичен со EN 14104:2003)
English
Публикуван 
2012-06-30 
21 с.
999 MKD 
PDF
Деривати од масти и масла - Метил естер на масни киселини (FAME) - Определување содржина на слободен и вкупен глицерол и моноглицериди, диглицериди и триглицериди
English
Публикуван 
2007-04-30 
10 с.
605 MKD 
PDF
Деривати од масти и масла - Метил естер на масни киселини (FAME) - Определување на содржината на слободен глицерол (идентичен со EN 14106:2003)
English
Публикуван 
2007-04-30 
9 с.
605 MKD 
PDF
Деривати од масти и масла - Метил естер на масни киселини (FAME) - Определување на содржина на фосфор со помош на индуктивно двојно плазмо емисиона спектрометрија (идентичен со EN 14107:2003)
English
Публикуван 
2007-04-30 
9 с.
605 MKD 
PDF
Деривати од масти и масла - Метил естер на масни киселини (FAME) - Определување на содржина на натриум со помош на атомска спектрометриска апсорција (идентичен со EN 14108:2003)
English
Публикуван 
2007-04-30 
9 с.
605 MKD 
PDF
Деривати од масти и масла - Метил естер на масни киселини (FAME) - Определување на содржина на калиум со помош на атомска спектрометриска апсорција (идентичен со EN 14109:2003)
English
Повлечен 
2007-04-30 
10 с.
605 MKD 
PDF
Деривати од масти и масла - Метил естер на масни киселини (FAME) - Определување на содржина на метанол (идентичен со EN 14110:2003)
English
Публикуван 
2007-04-30 
9 с.
605 MKD 
PDF
Деривати од масти и масла - Метил естер на масни киселини (FAME) - Определување на јодна вредност (идентичен со EN 14111:2003)
English
Повлечен 
2007-04-30 
15 с.
794 MKD 
PDF
Деривати од масти и масла - Метил естер на масни киселини (FAME) - Определување на оксидациона стабилност (тест на забрзана оксидација) (идентичен со EN 14112:2003)
English
Публикуван 
2016-11-30 
20 с.
945 MKD 
PDF
Деривати од масти и масла - Метил естри на масни киселини (FAME) - Определување оксидациона стабилност (тест на забрзана оксидација)
English
Публикуван 
2008-09-30 
8 с.
567 MKD 
PDF
Деривати од масти и масла - Метил естер на масни киселини (FAME) - Определување на содржина на Ca, K, Mg и Na со помош на оптичка емисиона спектрална анализа со индукционо спрегната плазма (ICP OES) (идентичен со EN 14538:2006)
English
Публикуван 
2018-04-30 
30 с.
1210 MKD 
PDF
Прехранбени производи- Определување на зеараленон во растителни масла за јадење со LC-FLD или LC-MS/MS
English
Публикуван 
2018-04-30 
35 с.
1248 MKD 
PDF
Прехранбени производи- Растителни масла и прехранбени производи врз база на растителни масла- определување заситени јаглеводороди (MOSH) и ароматични јаглеводороди (MOAH) во минерални масла со on-line HPLC-GC-FID анализа
МКС EN ISO 10539:2010
ISO 10539:2002; EN ISO 10539:2002
English
Публикуван 
2010-12-30 
6 с.
492 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Определување на алкалност (ISO 10539:2002)
МКС EN ISO 11701:2012
ISO 11701:2009; EN ISO 11701:2009
English
Публикуван 
2012-06-30 
11 с.
681 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување содржина на фосфолипиди во лецитини со HPLC содетектор со расејување на светлината (ISO 11701:2009)
МКС EN ISO 11702:2011
ISO 11702:2009; EN ISO 11702:2009
English
Повлечен 
2011-09-30 
3 с.
416 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Ензимско определување на вкупна содржина на стероли
МКС EN ISO 11702:2017
ISO 11702:2016; EN ISO 11702:2016
English
Публикуван 
2017-03-30 
с.
0 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Ензимско определување на вкупна содржина на стероли
МКС EN ISO 12193:2009
ISO 12193:2004; EN ISO 12193:2004
English
Публикуван 
2009-12-30 
7 с.
567 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Определување на олово преку директна атомска апсорпциона спектроскопија со графитна печка (ISO 12193:2004)
МКС EN ISO 12228:2010
ISO 12228:1999; EN ISO 12228:1999
English
Повлечен 
2010-12-30 
16 с.
794 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Определување поединечни и вкупни содржини на стероли - Метод со гасна хроматографија (ISO 12228:1999)
МКС EN ISO 12228-1:2014
ISO 12228-1:2014; EN ISO 12228-1:2014
English
Публикуван 
2014-10-30 
23 с.
999 MKD 
PDF
Определување содржина на поединечни и вкупни стероли - Метод со гасна хроматографија- Дел 1: Животински и растителни масти и масла
МКС EN ISO 12872:2014
ISO 12872:2010; EN ISO 12872:2014
English
Публикуван 
2014-10-30 
13 с.
756 MKD 
PDF
Маслиново масло и маслиново ќоспе- Определување содржина на 2-глицерил монопалмитат
МКС EN ISO 12873:2014
ISO 12873:2010; EN ISO 12873:2014
English
Публикуван 
2014-10-30 
9 с.
605 MKD 
PDF
Маслиново масло и маслиново ќоспе – Определување содржина на восок со капиларна гасна хроматографија
МКС EN ISO 12966-2:2012
ISO 12966-2:2011; EN ISO 12966-2:2011
English
Повлечен 
2012-06-30 
15 с.
794 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Гасна хроматографија на метил естри на масни киселини – Дел 2: Подготовка на метил естри на масни киселини (ISO 12966-2:2011)
МКС EN ISO 12966-3:2011
ISO 12966-3:2009; EN ISO 12966-3:2009
English
Повлечен 
2011-09-30 
4 с.
416 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Гасна хроматографија на метил естри на масни киселини – Дел 3: Подготовка на метил естри со користење на триметилсулфиден хидроксид(TMSH)
МКС EN ISO 12966-3:2017
ISO 12966-3:2016; EN ISO 12966-3:2016
English
Публикуван 
2017-03-30 
4 с.
416 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Гасна хроматографија на метил естри на масни киселини – Дел 3: Подготовка на метил естри со користење на триметилсулфониум хидроксид(TMSH)
МКС EN ISO 12966-4:2015
ISO 12966-4:2015; EN ISO 12966-4:2015
English
Публикуван 
2015-12-30 
21 с.
999 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла – Гасна хроматографија на метил естри на масни киселини - Дел 4:Определување со капиларна гасна хроматографија (ISO 12966-4:2015)
МКС EN ISO 13884:2010
ISO 13884:2003; EN ISO 13884:2005
English
Публикуван 
2010-12-30 
9 с.
605 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Определување на издвоени транс изомери со инфрацрвена спектрометрија (ISO 13884:2003)
МКС EN ISO 15301:2010
ISO 15301:2001; EN ISO 15301:2001
English
Публикуван 
2010-12-30 
3 с.
416 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Определување на седимент во сурови масти и масла - Центрифугален метод (ISO 15301:2001)
МКС EN ISO 15301:2010/AC:2010
ISO 15301:2001/Cor 1:2007; EN ISO 15301:2001/AC:2007
English
Публикуван 
2010-12-30 
2 с.
0 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Определување на седимент во сурови масти и масла - Центрифугален метод (ISO 15301:2001/Cor 1:2007) -Коригендум
МКС EN ISO 15302:2010
ISO 15302:2007; EN ISO 15302:2010
English
Повлечен 
2010-12-30 
12 с.
681 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Определување на содржина на бензо(а)пирен - Метод на реверзно-фазна течна хроматографија со високи перформанси (ISO 15302:2007)
МКС EN ISO 15303:2011
ISO 15303:2001; EN ISO 15303:2008
English
Публикуван 
2011-09-30 
10 с.
605 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Детекција и идентификација на испарливи органски загадувачи со GC/MS (ISO 15303:2001)
МКС EN ISO 15304:2010
ISO 15304:2002; EN ISO 15304:2002
English
Повлечен 
2010-12-30 
20 с.
945 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Определување на содржина на транс изомери на масни киселини во растителни масти и масла - Метод на гасна хроматографија (ISO 15304:2002)
МКС EN ISO 15304:2010/AC:2010
ISO 15304:2002/Cor 1:2003; EN ISO 15304:2002/AC:2004
English
Повлечен 
2010-12-30 
1 с.
0 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Определување на содржина на транс изомери на масни киселини во растителни масти и масла - Метод на гасна хроматографија (ISO 15304:2002 /Cor.1:2003) -Коригендум
МКС EN ISO 15753:2011
ISO 15753:2006; EN ISO 15753:2006
English
Повлечен 
2011-09-30 
22 с.
999 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување на полициклични ароматични јаглеводороди (ISO 15753:2006)
МКС EN ISO 15753:2011/A1:2012
ISO 15753:2006/Amd 1:2011; EN ISO 15753:2006/A1:2011
English
Повлечен 
2012-06-30 
1 с.
378 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување на полициклични ароматични јаглеводороди – Амандман 1: Со исклучок на масло од маслинова погача (ISO 15753:2006/Amd 1:2011)
МКС EN ISO 15753:2017
ISO 15753:2016; EN ISO 15753:2016
English
Публикуван 
2017-03-30 
с.
0 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување на полициклични ароматични јаглеводороди (ISO 15753:2016)
МКС EN ISO 15774:2009
ISO 15774:2000; EN ISO 15774:2001
English
Повлечен 
2009-12-30 
3 с.
416 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Определување на содржина на кадмиум преку директна атомска апсорпциона спектрометрија со графитна печка (ISO 15774:2000)
МКС EN ISO 15774:2017
ISO 15774:2017; EN ISO 15774:2017
English
Публикуван 
2017-05-30 
с.
0 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло - Определувањер на содржина на кадиум преку директна атомска апсорпциона спектометрија со графитна печка
МКС EN ISO 15788-1:2011
ISO 15788-1:1999; EN ISO 15788-1:2001
English
Публикуван 
2011-09-30 
9 с.
605 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување на стигмастадини во растителните масла – Дел 1: Метод кој користи хроматографија со капиларна –колона на гас (Референтен метод) (ISO 15788-1:1999)
МКС EN ISO 15788-2:2011
ISO 15788-2:2003; EN ISO 15788-2:2004
English
Публикуван 
2011-09-30 
10 с.
605 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување на стигмастадини во растителните масла – Дел 2: Метод со помош на течна хроматографија со високи перформанси (HPLC)
МКС EN ISO 16035:2011
ISO 16035:2003; EN ISO 16035:2005
English
Публикуван 
2011-09-30 
12 с.
681 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување на халогенирани јаглеводороди со ниска точка на вриење во масла за јадење (ISO 16035:2003)
МКС EN ISO 16931:2011
ISO 16931:2009; EN ISO 16931:2009
English
Публикуван 
2011-09-30 
9 с.
605 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување на полимеризирани триацилглицероли со течна хроматографија со високи перформанси на принцип издвојување по големина (HPSEC)
МКС EN ISO 17678:2011
ISO 17678:2010; EN ISO 17678:2010
English
Публикуван 
2011-09-30 
3 с.
416 MKD 
PDF
Млеко и млечни производи - Определување на чистота на млечна масленост со гасна хроматографска анализа на триглицериди (референтен метод)
МКС EN ISO 17932:2012
ISO 17932:2011; EN ISO 17932:2011
English
Публикуван 
2012-06-30 
8 с.
567 MKD 
PDF
Палмино масло – Определување степен на расипување на индекс на белење (DOBI) и содржина на каротен (ISO 17932:2011)
МКС EN ISO 18363-2:2019
ISO/DIS 18363-2; EN ISO 18363-2:2018
English
Публикуван 
2019-01-30 
с.
0 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло - Определување на масно-киселински врзани хлоропропандиоли (MCPDs) и глицидол со GC/MS- Дел 2:Метод со бавна алкална трансестерификација за 2-MCPD, 3-MCPD и глицидол
МКС EN ISO 18395:2011
ISO 18395:2005; EN ISO 18395:2007
English
Публикуван 
2011-09-30 
10 с.
605 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување на моноацилглицероли, диацилглицероли, триацилглицероли и глицерол со хроматографија со високи на принцип издвојување по големина (HPSEC)
МКС EN ISO 18609:2011
ISO 18609:2000; EN ISO 18609:2001
English
Публикуван 
2011-09-30 
8 с.
567 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување на несапонифирачка материја – Метод со користење на екстракција со хексан
МКС EN ISO 19219:2012
ISO 19219:2002; EN ISO 19219:2003
English
Публикуван 
2012-06-30 
7 с.
567 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување видливи траги во сурови масти и масла (ISO 19219:2002)
МКС EN ISO 22959:2012
ISO 22959:2009; EN ISO 22959:2009
English
Публикуван 
2012-06-30 
22 с.
999 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување на полициклични ароматични (ISO јаглеводороди со донор - акцептор комплексна хроматографија и HPLC со флуоресцентна детекција (ISO 22959:2009)
МКС EN ISO 23275-1:2011
ISO 23275-1:2006; EN ISO 23275-1:2008
English
Публикуван 
2011-09-30 
3 с.
416 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Еквиваленти на какао путер во какао путер и чоколадо – Дел 1: Определување на присуство на еквиваленти на какао путер (ISO 23275-1:2006)
МКС EN ISO 23275-2:2011
ISO 23275-2:2006; EN ISO 23275-2:2008
English
Публикуван 
2011-09-30 
3 с.
416 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Еквиваленти на какао путер во какао путер и обично чоколадо – Дел 2: Мерење на еквиваленти на какао путер (ISO 23275-2:2006)
МКС EN ISO 27107:2011
ISO 27107:2008; EN ISO 27107:2010
English
Публикуван 
2011-09-30 
10 с.
605 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување на пероксиден број –Потенциометриско определување на крајна точка на титрација
МКС EN ISO 29822:2014
ISO 29822:2009; EN ISO 29822:2014
English
Публикуван 
2014-10-30 
8 с.
567 MKD 
PDF
Растителни масти и масла – Изомерни диацилглицероли – Определување на релативна содржина на 1,2 и 1,3 диацилглицероли
МКС EN ISO 29841:2014
ISO 29841:2009; EN ISO 29841:2014
English
Публикуван 
2014-10-30 
11 с.
681 MKD 
PDF
Растителни масти и масла- Определување на деградациони производи на хлорофил а и хлорофил а’ (феофитини а, а’ и пирофеофитини)
МКС EN ISO 29841:2014/A1:2016
ISO 29841:2009/Amd 1:2016; EN ISO 29841:2014/A1:2016
English
Публикуван 
2016-05-30 
с.
0 MKD 
PDF
Растителни масти и масла- Определување на деградациони производи на хлорофил а и хлорофил а’ (феофитини а, а’ и пирофеофитини) (ISO 29841:2009/AMD 1:2016)
МКС EN ISO 3596:2010
ISO 3596:2000; EN ISO 3596:2001
English
Публикуван 
2010-12-30 
8 с.
567 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Определување на несапунифицирани материи - Метод со примена на екстракција на диетил етер
МКС EN ISO 3656:2011
ISO 3656:2011; EN ISO 3656:2011
English
Публикуван 
2011-09-30 
6 с.
492 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување на ултравиолетово апсорбирање изразено како специфична UV екстинкција (ISO 3656:2002)
МКС EN ISO 3657:2010
ISO 3657:2002; EN ISO 3657:2003
English
Повлечен 
2010-12-30 
6 с.
492 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Определување на сапунификационен број (ISO 3657:2002)
МКС EN ISO 3657:2013
EN ISO 3657:2013
English
Публикуван 
2013-11-30 
10 с.
605 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Определување сапунификационен број
МКС EN ISO 3960:2010
ISO 3960:2007; EN ISO 3960:2010
English
Повлечен 
2010-12-30 
9 с.
605 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Определување на пероксиден број - Јодометриско (визуелно) определување на крајна точка (ISO 3960:2007, корегирана верзија 2009-05-15)
МКС EN ISO 3960:2017
ISO 3960:2017; EN ISO 3960:2017
English
Публикуван 
2017-05-30 
10 с.
605 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло - Определување на пероксиден број - Јодометриско (визуелно) определување на крајна точка
МКС EN ISO 3961:2012
ISO 3961:2009; EN ISO 3961:2011
English
Повлечен 
2012-06-30 
8 с.
567 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување јоден број (ISO 3961:2009)
МКС EN ISO 3961:2013
ISO 3961:2013; EN ISO 3961:2013
English
Повлечен 
2013-11-30 
10 с.
605 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување јоден број
МКС EN ISO 3961:2019
ISO/DIS 3961; EN ISO 3961:2018
English
Публикуван 
2019-01-30 
12 с.
681 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување јоден број
МКС EN ISO 5508:2010
ISO 5508:1990; EN ISO 5508:1995
English
Повлечен 
2010-12-30 
7 с.
567 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Анализа со гасна хроматографија на метил естри на масни киселини (ISO 5508:1990)
МКС EN ISO 5555:2010
ISO 5555:2001; EN ISO 5555:2001
English
Публикуван 
2010-12-30 
25 с.
1096 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Земање примероци (ISO 5555:2001)
МКС EN ISO 5555:2010/A1:2014
ISO 5555:2001/Amd 1:2014; EN ISO 5555:2001/A1:2014
English
Публикуван 
2014-10-30 
1 с.
378 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Земање примероци Амандман 1- Флекси контејнери
МКС EN ISO 6320:2010
ISO 6320:2000; EN ISO 6320:2000
English
Повлечен 
2010-12-30 
6 с.
492 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Определување на индекс на рефракција (ISO 6320:2000)
МКС EN ISO 6320:2010/AC:2010
ISO 6320:2000/Cor 1:2006; EN ISO 6320:2000/AC:2006
English
Повлечен 
2010-12-30 
2 с.
0 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Определување на индекс на рефракција (ISO 6320:2000/Cor.1:2006)-Коригендум
МКС EN ISO 6321:2011
ISO 6321:2002; EN ISO 6321:2002
English
Публикуван 
2011-03-30 
11 с.
681 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло - Определување точката на топење во отворени капиларни цевки (точка на лизгање) (идентичен со EN ISO 6321:2002)
МКС EN ISO 660:2010
ISO 660:2009; EN ISO 660:2009
English
Публикуван 
2010-12-30 
9 с.
605 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Определување на киселински број и киселост (ISO 660:2009)
МКС EN ISO 661:2010
ISO 661:2003; EN ISO 661:2005
English
Публикуван 
2010-12-30 
2 с.
378 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Подготовка на примерок за испитување(ISO 661:2003)
МКС EN ISO 661:2010/AC:2010
ISO 661:2003; EN ISO 661:2005/AC:2006
English
Публикуван 
2010-12-30 
2 с.
0 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Подготовка на примерок за испитување (ISO 661:2003)-Коригендум
МКС EN ISO 662:2010
ISO 662:1998; EN ISO 662:2000
English
Повлечен 
2010-12-30 
7 с.
567 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Определување на влага и содржина на испарливи материи (ISO 662:1998)
МКС EN ISO 662:2017
ISO 662:2016; EN ISO 662:2016
English
Публикуван 
2017-03-30 
с.
0 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Определување на влага и содржина на испарливи материи (ISO 662:2016)
МКС EN ISO 663:2011
ISO 663:2007; EN ISO 663:2008
English
Повлечен 
2011-03-30 
6 с.
492 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло - Определување содржина на нерастворливи примеси (ISO 663:2007)
МКС EN ISO 663:2017
ISO 663:2017; EN ISO 663:2017
English
Публикуван 
2017-05-30 
с.
0 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло - Определување содржина на нерастворливи примеси (ISO 663:2007)
МКС EN ISO 6800:2010
ISO 6800:1997; EN ISO 6800:1997
English
Публикуван 
2010-12-30 
12 с.
681 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Определување состав на масни киселини на втората позиција од триглицеринските молекули (ISO 6800:1997)
МКС EN ISO 6883:2014
ISO 6883:2007; EN ISO 6883:2014
English
Повлечен 
2014-10-30 
9 с.
605 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло -Определување конвенционална маса на волумен (тежина на литар во воздух)
МКС EN ISO 6883:2017
ISO 6883:2017; EN ISO 6883:2017
English
Публикуван 
2017-05-30 
с.
0 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло -Определување конвенционална маса на волумен (тежина на литар во воздух)
МКС EN ISO 6885:2011
ISO 6885:2006; EN ISO 6885:2007
English
Повлечен 
2011-09-30 
7 с.
567 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување на вредност на анисидин (ISO 6885:2006)
МКС EN ISO 6885:2017
ISO 6885:2016; EN ISO 6885:2016
English
Публикуван 
2017-03-30 
с.
0 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување вредност на анисидин (ISO 6885:2016)
МКС EN ISO 6886:2011
ISO 6886:2006; EN ISO 6886:2008
English
Повлечен 
2011-09-30 
13 с.
756 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување на оксидативна стабилност (тест на забрзана оксидација) (ISO 6886:2006)
МКС EN ISO 6886:2017
ISO 6886:2016; EN ISO 6886:2016
English
Публикуван 
2017-03-30 
с.
0 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување оксидативна стабилност (тест на забрзана оксидација) (ISO 6886:2016)
МКС EN ISO 8292-1:2011
ISO 8292-1:2008; EN ISO 8292-1:2010
English
Публикуван 
2011-09-30 
3 с.
416 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување на цврсти масти со пулсирачки NMR- Дел 1: Директен метод (ISO 8292-1:2008)
МКС EN ISO 8292-2:2011
ISO 8292-2:2008; EN ISO 8292-2:2010
English
Публикуван 
2011-09-30 
3 с.
416 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување на цврсти масти со пулсирачки NMR- Дел 2: Индиректен метод (ISO 8292-2:2008)
МКС EN ISO 8294:2009
ISO 8294:1994; EN ISO 8294:1999
English
Публикуван 
2009-12-30 
6 с.
492 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Определување на содржина на бакар, железо и никел - Метод на атомска апсорпција со графитна печка (ISO 8294:1994)
МКС EN ISO 8420:2011
ISO 8420:2002; EN ISO 8420:2002
English
Публикуван 
2011-09-30 
8 с.
567 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување на содржина на поларни соединенија (ISO 8420:2002)
МКС EN ISO 8420:2011/AC:2011
ISO 8420:2002/Cor 1:2004; EN ISO 8420:2002/AC:2008
English
Публикуван 
2011-09-30 
1 с.
0 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување на содржина на поларни соединенија (ISO 8420:2002/Cor 1:2004)
МКС EN ISO 8534:2011
ISO 8534:2008; EN ISO 8534:2008
English
Повлечен 
2011-09-30 
10 с.
605 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување на содржина на вода Карл Фишер метод (без пиридин) (ISO 8534:2008)
МКС EN ISO 8534:2017
ISO 8534:2017; EN ISO 8534:2017
English
Публикуван 
2017-05-30 
с.
0 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување на содржина на вода Карл Фишер метод (без пиридин)
МКС EN ISO 9832:2011
ISO 9832:2002; EN ISO 9832:2003
English
Публикуван 
2011-09-30 
10 с.
605 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување на содржина на остаток од технички хексан (ISO 9832:2002)
МКС EN ISO 9936:2010
ISO 9936:2006; EN ISO 9936:2006
English
Повлечен 
2010-12-30 
17 с.
870 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Определување на содржини на токоферол и токотриенол со течна хроматографија со високи перформанси (ISO 9936:2006)
МКС EN ISO 9936:2010/A1:2012
ISO 9936:2006/Amd 1:2011; EN ISO 9936:2006/A1:2011
English
Повлечен 
2012-06-30 
5 с.
492 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определувањесодржина на токоферол и токотриенол со HPLC метод – Амандман 1: Ажурирање на реагенси и потврда на валидноста на статистичките податоци (ISO 9936:2006/Amd 1:2011)
МКС EN ISO 9936:2010/AC:2010
ISO 9936:2006/Cor 1:2008; EN ISO 9936:2006/AC:2008
English
Повлечен 
2010-12-30 
2 с.
0 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Определување на содржини на токоферол и токотриенол со течна хроматографија со високи перформанси (ISO 9936:2006/Cor 1:2008)-Коригендум
МКС EN ISO 9936:2017
ISO 9936:2016; EN ISO 9936:2016
English
Публикуван 
2017-03-30 
с.
0 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Определување содржинa на токоферол и токотриенол со течна хроматографија со високи перформанси (ISO 9936:2016)
МКС ISO 15305:2011
ISO 15305:1998
English
Публикуван 
2011-03-30 
6 с.
492 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло- Определување на Lovibond боја
English
Публикуван 
2011-03-30 
3 с.
416 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло-Докажување и идентификација на антиоксиданти -Метод на тенкослојна хроматографија
English
Публикуван 
2011-03-30 
3 с.
416 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло- Определување на бутилхидроксианизол (BHA) и бутилхидрокситолуен(BHT) -Метода на гасно-течна хроматографија
English
Публикуван 
2011-03-30 
9 с.
605 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло -Определување конвенционална маса на волумен (тежина на литар во воздух)
English
Публикуван 
2011-03-30 
3 с.
416 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло- Определување на титрат

106 најдени, страна 1 од 1 Испечати го пребараниот резултат        1 

Copyright © 2011 Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија