Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Термин во постапка на усогласување
Област:       Македонски:       Англиски:            

Област Македонски Англиски
Еврокодови носачи Bearers
Еврокодови носивост resistance
Еврокодови носивост Resistance
Еврокодови Носивост на надолжно пластично смолкнување Longitudinal plastic shear resistance
Еврокодови носивост на притисок Bearing resistance
Еврокодови опори stays
Еврокодови оптеретување од тркала wheel load
Еврокодови оптеретување од тркала wheel load
Еврокодови оптоварен со смолкнување Loaded in shear
Еврокодови оптоварување point load
Еврокодови оска axle
Еврокодови основа Footing
Еврокодови основни материјали Parent material
Еврокодови осовина axle
Еврокодови осовинско оптоварување Axle road
Еврокодови отворена пруга plain line
Еврокодови откажување Failure
Еврокодови парцијални коефициенти partial factors
Еврокодови период на враќање return period
Еврокодови Перифериско (периферно) напрегање Circumferential (hoop) stress
Еврокодови пластификација Yielding
Еврокодови пломба за цврсти триаголни површини solid spandrels retaining fill
Еврокодови плоча на темели foundation slab
Еврокодови површински коловозен слој pavement
Еврокодови повторно затрупување backfill
Еврокодови подвижна платформа bogie
Еврокодови подни носачи Floor beams
Еврокодови поединечно дејство single action
Еврокодови појасни сили Flange forces
Еврокодови покривен носач Rafter
Еврокодови полна греда Filler beam
Еврокодови попречен носач girder
Еврокодови потпорен елемент Supporting member
Еврокодови потпорни сили anchorage forces
Еврокодови почви кај темелите Foundation soils
Еврокодови прагови Sleepers
Еврокодови преднапрегната prestressed
Еврокодови преклопни заварени споеви Lap welds
Еврокодови пресметковна постапка Design Approach
Еврокодови прирабница Flange
Еврокодови пробивање Pull through
Еврокодови проектен Design
Еврокодови променлив напон Stress gradient
Еврокодови променливи дејства variable actions
Еврокодови профилација Corrugation
Еврокодови распон span
Еврокодови растојанија на структурата Structural clearance
Еврокодови ребро Web
Еврокодови резонантна брзина resonant speed
Еврокодови референтен период reference period

470 најдени, страна 3 од 10    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7