Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Термин во постапка на усогласување
Област:       Македонски:       Англиски:            

Област Македонски Англиски
Еврокодови рожница Purlin
Еврокодови саменарезувачки завртки Self wrapping screws
Еврокодови сврзни греди tie beams
Еврокодови сврзни структури abutments
Еврокодови свртници switches
Еврокодови секантен модул secant modulus
Еврокодови сила на претходно напрегнување prestressing force
Еврокодови сила на смолкнување shear force
Еврокодови сила од страничен удар Nosing force
Еврокодови сили предизвикани од судир Collision forces
Еврокодови слегнување settlement
Еврокодови случај на оптоварување load case
Еврокодови смолкнување Shear
Еврокодови сопствена тежина Self weight
Еврокодови сосредоточена сила point force
Еврокодови софит soffit
Еврокодови спектар за напрегање stress spectrum
Еврокодови спектар на напрегање stress spectrum
Еврокодови Спектрална густина на моќност power spectral density
Еврокодови Спојка Connection
Еврокодови спојка Fastener
Еврокодови спојки за контрола на проширување expansion joints
Еврокодови сталожување Settlement
Еврокодови столб Pier
Еврокодови странична лента hard strip
Еврокодови суштинско барање Essential Requirement
Еврокодови тежишна оска Centroidal axis
Еврокодови тензиски сидра tension anchors
Еврокодови термини Superstructure
Еврокодови тест на статичко пробивање cone penetration test
Еврокодови тло ground
Еврокодови толеранција Allowance
Еврокодови торзија torsion
Еврокодови точкасти заварувања Spot welds
Еврокодови тресет peat
Еврокодови ударни оптоварувања Impact loads
Еврокодови ударни сили Impact forces
Еврокодови укрутување Stiffener
Еврокодови употребливост seviceability
Еврокодови фасадни загради Side rails
Еврокодови фиксно лежиште (fixed) bearing
Еврокодови цврстина на свиткување flexual strenght
Еврокодови цврстина на свтикување flexural strength
Еврокодови цврстина на смолкнување shear strength
Еврокодови централна преграда central reservation
Еврокодови централна резерва central reservation
Еврокодови чекор на навој Thread pitch
Еврокодови честа тежина frequent value
Еврокодови широчина на колосек (железници) gauge
Еврокодови шуплив профил Round tube

470 најдени, страна 4 од 10    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7