Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Термин во постапка на усогласување
Област:       Македонски:       Англиски:            

Област Македонски Англиски
Стандардизација-општо дела works
Стандардизација-општо Дескриптивни Descriptive
Стандардизација-општо Директиви од Новиот пристап New Approach Directives
Стандардизација-општо Директиви од Новиот пристап New Approach Directives
Стандардизација-општо Дистрибуирање Distribution
Стандардизација-општо Дистрибутер Distributor
Стандардизација-општо доброволни ознаки voluntary marks
Стандардизација-општо доделена работа mandated work
Стандардизација-општо Докази од проверка Audit evidence
Стандардизација-општо Документ за упатство Guidance document
Стандардизација-општо Европски еквиваленти European counterparts
Стандардизација-општо Европски еквиваленти European counterparts
Стандардизација-општо Европски технички комитети за стандардизација European Standards technical Committees
Стандардизација-општо Единствено референтно сценарио за пожар single reference fire scenario
Стандардизација-општо Екстерен проверувач External auditor
Стандардизација-општо Задржани права Reserved rights
Стандардизација-општо Заеднички публикации Corporate publications
Стандардизација-општо Заедничко Common (membership)
Стандардизација-општо Заштитна активност Umbrella activity
Стандардизација-општо Заштитни знаци на ISO ISO trademarks
Стандардизација-општо Заштитни слоеви Surface courses
Стандардизација-општо Здружение Association
Стандардизација-општо Здружение Association
Стандардизација-општо Земање примероци sampling
Стандардизација-општо злоупотреба misuse
Стандардизација-општо злоупотреба misuse
Стандардизација-општо играчи players
Стандардизација-општо Изведени производи Derived products
Стандардизација-општо известување за авторско право copyright notice
Стандардизација-општо Известувачки секретаријати Reporting secretariats
Стандардизација-општо Извршители Executive officers
Стандардизација-општо Изменети Amended
Стандардизација-општо Изолација Weather stripping
Стандардизација-општо индикација indication
Стандардизација-општо Индосирање Endorsement
Стандардизација-општо Интелектуални придонеси Intellectual contributions
Стандардизација-општо Интелектуални придонеси Intellectual contributions
Стандардизација-општо Интернационални дистрибутери Trans-national distributors
Стандардизација-општо Испитување во агол на просторија The Room Corner test
Стандардизација-општо Испитување за проверка Audit-test
Стандардизација-општо Испорачливи документи Deliverables
Стандардизација-општо Испорачливи документи Diliverables
Стандардизација-општо Јавна расправа Public enquiry
Стандардизација-општо Јавна расправа Public enquiry
Стандардизација-општо јавно финансирање public funding
Стандардизација-општо Каде што учествува Партнерското тело за стандардизација Where the PSB participates
Стандардизација-општо Класи на погодност Classes of convenience
Стандардизација-општо Клиент на проверка Audit client
Стандардизација-општо Клучни зборови / или дескриптори descriptors
Стандардизација-општо Код на фази stage code

470 најдени, страна 6 од 10    2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9