Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Термин во постапка на усогласување
Област:       Македонски:       Англиски:            

Област Македонски Англиски
Стандардизација-општо Командна линија Command toolbar
Стандардизација-општо Комисија за спроведување избори Commission for conducting elections
Стандардизација-општо Компетентност Competence
Стандардизација-општо Консултантски услуги за менаџмент системи Management system consultancy
Стандардизација-општо Корисник на лиценца Licensee
Стандардизација-општо Критериуми за проверка Audit criteria
Стандардизација-општо Мандатот на ЕУ М/293 EU Mandate M/293
Стандардизација-општо матично тело parent body
Стандардизација-општо Меѓународна класификација за стандарди International Classification for Standards
Стандардизација-општо Меѓународната телекомуникациска унија International Telecommunications Union
Стандардизација-општо Меморандум за разбирање MoU
Стандардизација-општо Менаџмент одбор за стандардизација Standardization management board
Стандардизација-општо Метален носач Gantry girder
Стандардизација-општо млади деца young children
Стандардизација-општо мрежно поврзување networking
Стандардизација-општо Наложени карактеристики mandated characteristics
Стандардизација-општо Национални дистрибутери National distributors
Стандардизација-општо Национални комитети NCs
Стандардизација-општо Национални тела за стандардизација NSBs
Стандардизација-општо Национални усвојувања National adoptions
Стандардизација-општо Национално отстапување National deviation
Стандардизација-општо Национално тело за стандардизација - Национален комитет NSB-NC
Стандардизација-општо Нацрт за јавна расправа Enquiry draft
Стандардизација-општо Нацрт-македонски стандард Н МКС draft-Macedonian standard, N MKS
Стандардизација-општо нега на деца childcare
Стандардизација-општо Непристрасност Impartiality
Стандардизација-општо нивоа на способност competence levels
Стандардизација-општо нотифицирање notification
Стандардизација-општо Објаснување Explanatory note
Стандардизација-општо Облик кој не може да се ревидира Non-revisable format
Стандардизација-општо Огласник на Институтот Announcement paper of the Institute
Стандардизација-општо Огласник на ИСРМ Announcement paper of ISRM
Стандардизација-општо Одбор за оцена на сообразноста Conformity assessment board
Стандардизација-општо Одбор на советот Council Board
Стандардизација-општо одговорни лица carers
Стандардизација-општо Одделение за издавачка дејност и библиотекарство Publishing and Library Unit
Стандардизација-општо Одделение за сертификација на производи, системи на квалитет и персонал Unit for Certification of products, Quality Systems and Personnel
Стандардизација-општо Одделение за стандарди од електротехника Electrotechnical Standards Unit
Стандардизација-општо опрема kits
Стандардизација-општо Основачка седница Constitutional meeting
Стандардизација-општо Основен документ General document
Стандардизација-општо Отпорност на мраз Frost resistance
Стандардизација-општо Оцена на соoбразност Conformity assessment
Стандардизација-општо Оцена на сообразност Conformity assessment
Стандардизација-општо панел за избирање selection panel
Стандардизација-општо Партнерство за стандардизација Standardization partnership
Стандардизација-општо Писмо за известување Letter of notification
Стандардизација-општо Писмо за назначување Letter of designation
Стандардизација-општо пишувачи за стандарди standards` writers
Стандардизација-општо Подготвеност / погодност Fitness

470 најдени, страна 7 од 10    5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10