Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Термин во постапка на усогласување
Област:       Македонски:       Англиски:            

Област Македонски Англиски
Еврокодови извиена должина buckling length
Еврокодови извлекување Pull out
Еврокодови излетување од шини derailment
Еврокодови Израз Expression
Еврокодови иловица silt
Еврокодови искривување Wrapping
Еврокодови калкан Gable
Еврокодови Калкулативна коловозна лента notional lane
Еврокодови капацитет на оптоварување Load bearing capacity
Еврокодови касета Liner tray
Еврокодови кинење Tearing
Еврокодови клин Cleat
Еврокодови клинови со експлозивно испукување Cartridge fired pins
Еврокодови коловоз carriageway
Еврокодови Коловозна плоча Deck
Еврокодови коловозни плочи со полна греда filler beam decks
Еврокодови конзола Cantilever
Еврокодови конзолни делови Outstands
Еврокодови константно затегнување Uniform tension
Еврокодови контактна должина Bearing length
Еврокодови корелација на терен Field correlation
Еврокодови корисно оптоварување Imposed load
Еврокодови криви за отпорност кон замор fatigue strength curves
Еврокодови крутост на свиткување bending stiffness
Еврокодови лента за застанување hard shoulder
Еврокодови ленти за стоење hard shoulders
Еврокодови ликвефакција Liquefaction
Еврокодови лим Sheet
Еврокодови линија на дејство Influence length
Еврокодови лом Fracture
Еврокодови Максимална брзина на конструкција Maximum Design Speed
Еврокодови максимална локална брзина Maximum Line Speed at the Site
Еврокодови мал нагиб cant deficiency
Еврокодови маргинални системи Braced frames
Еврокодови меродавен дел Decisive element
Еврокодови момент на инерција) (Constant
Еврокодови мостови со континуирана греда continuous bridges
Еврокодови мостови со полу корито и мостови со корито half through and trough bridges
Еврокодови нагиб Slope
Еврокодови нагиб Pile темелни столбови slope
Еврокодови нагмечување Crushing
Еврокодови најголема вредност за реакција peak response
Еврокодови накосено свиткување Biaxial bending
Еврокодови намалување на оптоварување Unloading
Еврокодови напон, напрегање Stress
Еврокодови напрегање на смолкнување Shear stress
Еврокодови напуштање на шини derailment
Еврокодови насип embankment
Еврокодови неподвижно дејство fixed action
Еврокодови нормален напон Direct stress

470 најдени, страна 2 од 10    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7