Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Усогласен термин

Насловна » Стандардизација » Усогласен термин » Резултати од пребарувањето:
Област:       Македонски:       Англиски:            

Област Македонски Англиски
Моторни возила адаптер на уредот за предупредување warning device adapter
Моторни возила административна постапка administrative procedure
Моторни возила азотдиоксид nitrogen dioxide
Моторни возила азотен оксид nitrogen oxide, nitric oxide
Моторни возила азотен оксид nitric oxide, nitrogen oxide
Моторни возила акумулатор battery
Моторни возила акустичен ефект; акустичен перформанс acoustic performance
Моторни возила акустичен тест, тест на акустика acoustic test
Моторни возила алармен уред alarm device
Моторни возила алтернативен метод alternative method
Моторни возила алтернатор alternator
Моторни возила амбиентна бучава ambient noise
Моторни возила амбиентна температура ambient temperature
Моторни возила амбинокуларен агол на гледање ambinocular angle of vision
Моторни возила амбинокуларно гледање ambinocular vision
Моторни возила амблем emblem
Моторни возила амбулантно ambulance
Моторни возила амортизер shock absorber
Моторни возила амперчас amp-hour
Моторни возила анализатор analyzer
Моторни возила аналитичка опрема analytical equipment
Моторни возила антена antenna
Моторни возила антидетонациски адитив anti-knock additive
Моторни возила анти-загадувачки уред anti-pollution device
Моторни возила апкохолна либела spirit level
Моторни возила апсолутна влажност absolute humidity
Моторни возила апсолутна вредност absolute value
Моторни возила апсорбер на енергија energy absorber
Моторни возила апсорбирана моќност absorbed power
Моторни возила апсорпција absorption
Моторни возила апсорпциона преграда absorbent screen
Моторни возила апсциса abscissa
Моторни возила аритметичка средина arithmetic mean
Моторни возила аритметичка средина arithmetical average
Моторни возила армиран бетон reinforced concrete
Моторни возила арстојание меѓу оските wheelbase
Моторни возила асиметрична гума asymmetrical tyre
Моторни возила асимптотска крива asymptotic curve
Моторни возила асимптотскз вредност asymptotic value
Моторни возила асимптотски asymptotic
Моторни возила асимптотски притисок asymptotic pressure
Моторни возила атмосферски фактор на корекција atmospheric correction factor
Моторни возила атмосферско загадување atmospheric pollution
Моторни возила атхезија adhesion
Моторни возила ауспух exhaust silencer
Моторни возила багажник luggage carrier
Моторни возила багажник luggage compartment
Моторни возила бакар copper
Моторни возила бандаж од повеќе делови multi-piece rim
Моторни возила бандаж со вовлечен центар drop-center rim

2673 најдени, страна 3 од 54    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7