Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Усогласен термин

Насловна » Стандардизација » Усогласен термин » Резултати од пребарувањето:
Област:       Македонски:       Англиски:            

Област Македонски Англиски
Моторни возила број на јака киселина strong acid number
Моторни возила бројач на вртежи revolution counter
Моторни возила бројач на изминати километри odometer
Моторни возила бучава на ветер wind noise
Моторни возила вакуумски метод vacuum method
Моторни возила вакуумски систем за сопирање vacuum braking system
Моторни возила валјак roller
Моторни возила вариак variac
Моторни возила вграден систем за ограничување на брзината on-board speed limitation system
Моторни возила вдлабнување recess
Моторни возила велосипедист cyclist
Моторни возила вентил stopcock
Моторни возила вентил valve
Моторни возила вентил за иапојување supply valve
Моторни возила вентил за исклучување shut-off valve
Моторни возила вентил за испуштање drain valve
Моторни возила вентил за контрола на напливот (snubber) surge control valve (snubber)
Моторни возила вентил за премостување bypass valve
Моторни возила вентил за регулација на протокот flow control valve
Моторни возила вентил за селекција selector valve
Моторни возила вентил за стартување starter valve
Моторни возила вентилатор fan
Моторни возила вентилатор за вентилација ventilating fan
Моторни возила вентилатор за ладење cooling fan
Моторни возила вентилатор за радијатор radiator fan
Моторни возила вентилатор на пултот test-bench fan
Моторни возила вентилациски систем ventilating system
Моторни возила Вентуриева цевка Venturi tube
Моторни возила вертикален агол vertical angle
Моторни возила вертикален раб vertical edge
Моторни возила вертикална лодолжна рамнина vertical longitudinal plane
Моторни возила вертикална наваленост vertical inclination
Моторни возила вертикална попречна рамнина vertical transferee plane
Моторни возила вертикална рамнина vertical plane
Моторни возила вертикална референтна точка vertical datum point
Моторни возила вертикална средишна подолжна рамнина vertical median longitudinal plane
Моторни возила вертикално оптоварување vertical load
Моторни возила вертикално поместување vertical displacement
Моторни возила ветробран windscreen
Моторни возила вибрациона опрема vibration rig
Моторни возила видлива површина apparent surface
Моторни возила видливост наназад rear visibility
Моторни возила видливост нанапред forward vision
Моторни возила видно поле field of vision
Моторни возила визир visor
Моторни возила визуелно испитување visual examination
Моторни возила вилушкаст клуч open-ended spanner
Моторни возила висина на пресекот section height
Моторни возила високоатхезивна површина high-adhesion surface
Моторни возила височина на потпирањето suspension height

2673 најдени, страна 5 од 54    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7