Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Усогласен термин

Насловна » Стандардизација » Усогласен термин » Резултати од пребарувањето:
Област:       Македонски:       Англиски:            

Област Македонски Англиски
Машинство уред за овозможување на управување enabling device
Машинство уред за ограничување limiting device
Машинство уред за спречување на движење impeding device
Машинство уред кој се држи за време на управување со машината hold-to-run control device
Машинство уред со забравување/брава interlocking device / interlock
Машинство фиксен заштитник fixed guard
Машинство целосно безбеден конструктивен зафат inherently safe design measure
Машинство штета harm
Моторни возила "брза" временска константа "rapid" time constant
Моторни возила „flat-twin" мотор flat-twin engine
Моторни возила 3 DH машина 3 DH machine
Моторни возила CIE (XYZ) систем CIE (XYZ) system
Моторни возила CIE спектрална трихроматска вредност CIE spectral tristimulus value
Моторни возила CIE стандарден илуминатор A CIE standard illuminant A
Моторни возила EEC одобреие на типот EEC type approval
Моторни возила EEC одобрение на тип на возило EEC vehicle type-approval
Моторни возила EEC одобрение на тип на компонента EEC component type-approval
Моторни возила H точка H point
Моторни возила R точка R point
Моторни возила V точка V point
Моторни возила А столб A pillar
Моторни возила абразија abrasion
Моторни возила автоматскатрансмисија; автоматски менувач automatic transmission
Моторни возила автоматскатрансмисија; аѕтоматски пренос automatic transmission
Моторни возила автоматски менувач automatic gearbox
Моторни возила автоматски саух automatic choke
Моторни возила автоматско сопирање automatic braking
Моторни возила автомобил со подвижен покрив car with a removable roof
Моторни возила агенс за дисперзија dispersant
Моторни возила агенс за киснење wetting agent
Моторни возила агенс за отстранување на маснотии degreasing agent
Моторни возила агол на бинокуларно попречување angle of binocular obstruction
Моторни возила агол на геометриска видливост angle of geometric visibility
Моторни возила агол на гледање angle of vision
Моторни возила агол на дивергенција angle of divergence
Моторни возила агол на завртување turning angle
Моторни возила агол на закосеност angle of inclination
Моторни возила агол на заминување departure angle
Моторни возила агол на наведнатост tilt angle
Моторни возила агол на нерамнина ramp angle
Моторни возила агол на осветлување illumination angle
Моторни возила агол на потпирачот на седиштето seat-back angle
Моторни возила агол на претпалење dwell angle
Моторни возила агол на приоѓање approach angle
Моторни возила агол на ротација angle of rotation
Моторни возила агол на упаѓање angle of incidence
Моторни возила агол на управување steering angle
Моторни возила аголно забрзување angular acceleration
Моторни возила агрегат power plant
Моторни возила адаптер за инерција inertia adapter

2673 најдени, страна 2 од 54    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7