Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 25
2018-06-30
2018-11-30
Бетон - Спецификација, својства, производство и сообразност - Правила за употреба на МКС EN 206:2014+A1:2017
Concrete - Specification, performance, production and conformity - Rules for the use of МКС EN 206: 2014 + A1: 2017
ИСРМ ТК 32
2018-10-08
2018-11-20
prHD IEC 60364-7-701:2018
Нисконапонски електрични инсталации - Дел 7-701: Барања за специјални инсталации или локации - Локации што имаат бањи или тушеви
Low-voltage electrical installations - Part 7-701: Requirements for special installations or locations - Locations containing a bath or shower
ИСРМ ТК 34
2018-09-30
2019-01-01
prEN 1064
Информатика во здравство - Стандарден комуникациски протокл - Компјутерска електрокардиографија (идентичен со EN 1064:2005+A1:2007)
Health informatics - Standard communication protocol - Computer-assisted electrocardiography
ИСРМ ТК 8
2018-10-30
2018-12-01
prEN 12101-1
Системи за контрола на чад и топлина – Дел 1: Спецификација за ограничувачи на чад
Smoke and heat control systems - Part 1: Specification for smoke barriers
ИСРМ ТК 8
2018-10-30
2018-12-01
prEN 12259-14
Фиксни системи за противпожарна заштита - Делови за прскалки и за системи за распрскување вода - Дел 14: Прскалки за стамбени простори
Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 14: Sprinklers for residential applications
ИСРМ ТК 6
2018-11-01
2018-12-30
prEN 12385-3
Челични јажиња - Безбедност - Дел 3: Информации за користење и одржување
Steel wire ropes - Safety - Part 3: Information for use and maintenance
ИСРМ ТК 6
2018-11-01
2018-12-30
prEN 12385-5
Челични јажиња - Безбедност - Дел 5: Јажиња за лифтови
Steel wire ropes - Safety - Part 5: Stranded ropes for lifts
ИСРМ ТК 19
2018-11-15
2018-12-15
prEN 12418
Ѕидарски машини и машини за сечење камен на градилиште - Безбедност
Masonry and stone cutting-off machines for job site - Safety
ИСРМ ТК 8
2018-10-30
2018-12-01
prEN 12975
Сончеви колектори - Дел 1: Општи барања
Solar collectors - General requirements
ИСРМ ТК 8
2018-10-30
2018-12-01
FprEN 12976-1
Термички сончеви системи и компоненти - Фабрички изработени системи - Дел 1: Општи барања
Thermal solar systems and components - Factory made systems - Part 1: General requirements
ИСРМ ТК 8
2018-10-30
2018-12-01
FprEN 12976-2
Термички сончеви системи и компоненти - Фабрички изработени системи - Дел 2: Методи на испитување
Thermal solar systems and components - Factory made systems - Part 2: Test methods
ИСРМ ТК 27
2018-10-30
2018-12-01
prEN 13012
Бензински станици – Изработка и карактеристики на автоматски млазници за употреба кај апаратите за полнење гориво
Petrol filling stations - Construction and performance of automatic nozzles for use on fuel dispensers
ИСРМ ТК 31
2018-11-30
2019-03-01
EN 13032-4:2015/prA1
Светлина и осветление - Мерење и претставување на фотометриските податоци за светилки и сијалици - Дел 4: LED сијалици, модули и светилки
Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 4: LED lamps, modules and luminaires
ИСРМ ТК 31
2018-11-30
2019-03-01
EN 13032-5:2018
Светлина и осветление - Мерење и претставување на фотометриските податоци за сијалици и светилки - Дел 5: Претставување на податоци за светилки наменети за осветление на патишта
Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 5: Presentation of data for luminaires used for road lighting
ИСРМ ТК 8
2018-10-30
2018-12-01
prEN 13141-4
Вентилација на објекти - Тестирање на карактеристики на компоненти/производи за вентилација на индивидуални станбени објекти - Дел 4: Вентилатори за системи за вентилација во индивидуални станбени објекти
Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 4: Aerodynamic, electrical power and acoustic performance of unidirectional ventilation units
ИСРМ ТК 8
2018-10-30
2018-12-01
prEN 13141-7
Вентилација на објекти - Тестирање на карактеристики на компоненти/производи за вентилација на индивидуални станбени објекти - Дел 7: Испитување на перформансите на канализираните единици за механичко напојување и издувни вентилации (вклучувајќи обновување на топлина)
Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 7: Performance testing of ducted mechanical supply and exhaust ventilation units (including heat recovery)
ИСРМ ТК 8
2018-10-30
2018-12-01
prEN 13141-8
Вентилација на објекти - Тестирање на карактеристики на компоненти/производи за вентилација на индивидуални станбени објекти - Дел 8: Тестирање на карактеристики на безканалско механичко напојување и издувни вентилации (вклучувајќи обновување на топлина)
Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 8: Performance testing of non-ducted mechanical supply and exhaust ventilation units (including heat recovery)
ИСРМ ТК 8
2018-10-30
2018-12-01
prEN 13142
Вентилација на објекти - Компоненти/производи за вентилација на индивидуални станбени куќи - Потребни и можни карактеристики на перформанси
Ventilation for buildings - Components/products for residential ventilation - Required and optional performance characteristics
ИСРМ ТК 8
2018-10-30
2018-12-01
EN 13162:2012+A1:2015/prA2
Производи за топлинска изолација на згради - Фабрички производи од минерална волна (MW) – Спецификација
Thermal insulation products for buildings - Factory made mineral wool (MW) products - Specification
ИСРМ ТК 8
2018-10-30
2018-12-01
EN 13163:2012+A2:2016/prA3
Производи за топлинска изолација на згради - Фабрички изработени производи од експандиран полистирен (EPS) - Спецификација
Thermal insulation products for buildings - Factory made expanded polystyrene (EPS) products - Specification

116 најдени, страна 1 од 6 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6