Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 11
2017-05-30
Анјонска битуменска емулзија на патишта
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-08-21
FprCEN/TR 14585-3

Corrugated metal hose assemblies for pressure applications - Part 3: Design methods
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-08-21
FprCEN/TR 16931-6

Electronic invoicing - Part 6: Result of the test of EN 16931-1 with respect to its practical application for an end user
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-08-21
FprCEN/TR 16953

Medical gloves for single use - Guidance for selection of single use medical gloves
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-10-06
prEN 1024
Глинени плочки за покриви за неконтинуирано положување - Утврдување на геометриски карактеристики
Clay roofing tiles for discontinuous laying - Determination of geometric characteristics
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-10-06
prEN 1104
Хартија и картон кои доаѓаат во допир со прехранбени производи - Определување на пренос на антимикробни состојки (идентичен со EN 1104:2005)
Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Determination of the transfer of antimicrobial constituents
ИСРМ ТК 6
2017-08-30
2017-10-06
EN 115-1:2017
Безбедност на ескалатори и подвижни ленти за луѓе – Дел 1: Конструкција и инсталација
Safety of escalators and moving walks - Part 1: Construction and installation
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-10-06
prEN 1176-5
Опрема и површина за игралишта - Дел 5: Дополнителни специфични безбедносни барања и методи за испитување на вртелешки (идентичен со EN 1176-5:2008)
Playground equipment and surfacing - Part 5: Additional specific safety requirements and test methods for carousels
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-10-06
prEN 12130
Пердуви и пердувки – Методи на испитување – Определување моќ на полнење (масен волумен)
Feather and down - Test methods - Determination of the filling power (massic volume)
ИСРМ ТК 31
2017-05-30
2017-09-06
prEN 12193
Светлина и осветление - Осветление на спортски објекти
Light and lighting - Sports lighting
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-10-06
EN 12277:2015/prA1

Mountaineering equipment - Harnesses - Safety requirements and test methods
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-10-06
prEN 12498
Хартија и картон - Хартија и картон кои доаѓаат во допир со прехранбени производи - Определување на кадмиум и олово во водениот екстракт (идентичен со EN 12498:2005)
Paper and board - Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Determination of cadmium, chromium and lead in an aqueous extract
ИСРМ ТК 31
2017-05-30
2017-09-06
prEN 13032-5
Светлина и осветление - Мерење и претставување на фотометриските податоци за сијалици и светилки - Дел 5: Претставување на податоците за светилки кои се користат за осветление на патишта
Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 5: Road lighting
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-10-06
prEN 13200-2
Простор за гледачи - Дел 2: Кртитериуми за распоред на сервисна област - Карактеристики и национални ситуации (идентичен со CEN/TR 13200-2:2005)
Spectator facilities - Layout criteria of service area - Part 2: Characteristics
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-10-06
EN 13374:2013/prA1

Temporary edge protection systems - Product specification - Test methods
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-10-06
EN 13445-3:2014/prA12

Unfired pressure vessels - Part 3: Design
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-10-06
EN 13445-5:2014/prA2

Unfired pressure vessels - Part 5: Inspection and testing
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-08-21
EN 13480-1:2017
Метални индустриски цевководи - Дел 1: Општо
Metallic industrial piping - Part 1: General
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-08-21
EN 13480-2:2017
Метални индустриски цевководи - Дел 2: Материјали
Metallic industrial piping - Part 2: Materials
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-08-21
EN 13480-3:2017
Метални индустриски цевководи - Дел 3: Проектирање и пресметка
Metallic industrial piping - Part 3: Design and calculation

200 најдени, страна 1 од 10 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7