Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 25
2018-06-30
2018-10-30
Бетон - Спецификација, својства, производство и сообразност - Правила за употреба на МКС EN 206:2014+A1:2017
Concrete - Specification, performance, production and conformity - Rules for the use of МКС EN 206: 2014 + A1: 2017
ИСРМ ТК 25
2018-07-30
2018-10-30
Испитување на мостови со пробно товарење
Load test of bridges
ИСРМ ТК 25
2018-07-30
2018-10-30
Испитување на конструкции од високоградба со пробно товарење и испитување до лом
Load test and ultimate load test of buildings
ИСРМ ТК 25
2018-08-30
2018-10-01
CEN/TR 17113:2017
Градежни производи: Оцена на ослободување на штетни супстанци - Радијација од градежните производи - Оцена на количество на емитирано гама зрачење
Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Radiation from construction products - Dose assessment of emitted gamma radiation
ИСРМ ТК 19
2018-09-17
2018-10-15
prEN 12331
Машини за преработка на храна - Машини за мелење месо - Барања за безбедност и хигиена
Food processing machinery - Mincing machines - Safety and hygiene requirements
ИСРМ ТК 25
2018-08-30
2018-10-01
EN 12390-14:2018
Испитување на оцврснат бетон - Дел 14: Полу - адијабетски метод за определување на топлина ослободена од бетонот за време на процесот на стврднување
Testing hardened concrete - Part 14: Semi-adiabatic method for the determination of heat released by concrete during its hardening process
ИСРМ ТК 19
2018-09-17
2018-10-15
prEN 12413
Безбедносни барања за врзани со матрица абразивни производи
Safety requirements for bonded abrasive products
ИСРМ ТК 19
2018-09-17
2018-10-15
prEN 12463
Машини за преработка за храна - Машини за полнење и придружни машини - Барања за безбедност и хигиена
Food processing machinery - Filling machines and interchangeable equipment - Safety and hygiene requirements
ИСРМ ТК 25
2018-08-30
2018-10-01
EN 13639:2017
Одредување на вкупен органски јаглерод во варовник
Determination of total organic carbon in limestone
ИСРМ ТК 25
2018-08-30
2018-10-01
EN 1504-10:2017
Производи и системи за заштита и поправка (репарација) на бетонски конструкции - Дефиниции - Барања -Контрола на квалитет и оценување на сообразност - Дел 10: Примена на производи и системи на градилиште и контрола на квалитет на работите
Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 10: Site application of products and systems and quality control of the works
ИСРМ ТК 25
2018-08-30
2018-10-01
EN 15643-5:2017
Одржливост на градежни работи-Оцена на одржливост на градби и градежни работи - Дел 5: Рамка за специфични принципи и барања за градежни работи
Sustainability of construction works - Sustainability assessment of buildings and civil engineering works - Part 5: Framework on specific principles and requirement for civil engineering works
ИСРМ ТК 25
2018-08-30
2018-10-01
EN 16236:2018
Оцена и проверка на постојаноста на својствата на агрегатите - Испитување на тип и контрола на фабричко производство
Assessment and Verification of the Constancy of Performance (AVCP) of aggregates - Type testing and Factory Production Control
ИСРМ ТК 25
2018-08-30
2018-10-01
EN 16516:2017
Градежни производи: Оцена на ослободување на штетни супстанци - Определување на емисии во внатрешен (затворен) воздух
Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Determination of emissions into indoor air
ИСРМ Совет
2018-08-30
2018-10-01
EN 17030:2018

Space - Earth observation - Image processing levels
ИСРМ Совет
2018-08-30
2018-10-01
EN 50173-1:2018
Информациска технологија - Општ систем за каблирање - Дел 1: Општи барања
Information technology - Generic cabling systems - Part 1: General requirements
ИСРМ Совет
2018-08-30
2018-10-01
EN 50173-2:2018
Информациска технологија - Општ систем за каблирање - Дел 2: Канцеларии
Information technology - Generic cabling systems - Part 2: Office spaces
ИСРМ Совет
2018-08-30
2018-10-01
EN 50173-3:2018
Информациска технологија - Општ систем за каблирање - Дел 3: Индустриски простории
Information technology - Generic cabling systems - Part 3: Industrial spaces
ИСРМ Совет
2018-08-30
2018-10-01
EN 50173-4:2018
Информациска технологија - Општ систем за каблирање - Дел 4: Домови
Information technology - Generic cabling systems - Part 4: Homes
ИСРМ Совет
2018-08-30
2018-10-01
EN 50173-5:2018
Информациска технологија - Општ систем за каблирање - Дел 5: Податочни центри
Information technology - Generic cabling systems - Part 5: Data centre spaces
ИСРМ Совет
2018-08-30
2018-10-01
EN 50173-6:2018

Information technology - Generic cabling systems - Part 6: Distributed building services

104 најдени, страна 1 од 6 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6