Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 34
2018-11-30
2019-03-01
ISO/DTS 19139-1; FprEN ISO/TS 19139-1
Географски информации - Имплементациjа на XML шема - Дел 1: Правила за кодирање (идентичен со CEN ISO/TS 19139 :2009)
Geographic information - XML schema implementation - Part 1: Encoding rules (ISO/DTS 19139-1:2018)
ИСРМ ТК 10
2018-12-30
2019-02-01
FprCEN/TR 17311
Јавен транспорт - Интероперативен систем за управување со наплатата – Случаи на користење на Bluetooth ниско енергетски системи за наплата и напаствија
Public transport - Interoperable fare management system - Bluetooth low energy ticketing use cases and guidelines
ИСРМ ТК 5
2018-12-30
prCEN/TR 17376
Текстил- Безбедност на детска облека – Упатство за користење на EN 14682:2007 Врвки и влечни ленти на детска облека- Спецификации
Textiles - Safety of children''s clothing - Guidance on the use of EN 14682:2014 Cords and drawstrings on children''s clothing - Specifications
ИСРМ ТК 34
2018-11-30
2019-03-01
FprCEN/TR 419210
Применливост на CEN стандарди во уреди за креирање на квалификуван електронски печат согласно EU регулативата бр. 910/2014 (elDAS)
Applicability of CEN Standards to Qualified Electronic Seal Creation Device under the EU Regulation N°910/2014 (eIDAS)
ИСРМ ТК 35
2018-12-30
2019-02-01
EN 12679:2018
Испитување без разрушување - Радиографски метод - Определување на големината на радиографските извори
Non-destructive testing - Radiographic testing - Determination of the size of industrial radiographic gamma sources
ИСРМ ТК 38
2018-11-30
2019-02-01
EN ISO 12863:2010
Стандарден тест метод за оценување на склоноста за палење на цигарите (ISO 12863:2010)
Standard test method for assessing the ignition propensity of cigarettes (ISO 12863:2010)
ИСРМ ТК 10
2018-12-30
2019-02-01
EN 12895:2015/prA1:2018
Индустриски товарни возила - Електромагнетна компатибилност
Industrial trucks - Electromagnetic compatibility
ИСРМ ТК 31
2018-11-30
2019-03-01
EN 13032-4:2015/prA1
Светлина и осветление - Мерење и претставување на фотометриските податоци за светилки и сијалици - Дел 4: LED сијалици, модули и светилки
Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 4: LED lamps, modules and luminaires
ИСРМ ТК 31
2018-11-30
2019-03-01
EN 13032-5:2018
Светлина и осветление - Мерење и претставување на фотометриските податоци за сијалици и светилки - Дел 5: Претставување на податоци за светилки наменети за осветление на патишта
Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 5: Presentation of data for luminaires used for road lighting
ИСРМ ТК 8
2018-12-30
2019-02-01
EN 13136:2013+A1:2018
Ладилни системи и топлински пумпи - Уреди за ослободување притисок и нивно поврзување со цевководи - Методи за пресметување
Refrigerating systems and heat pumps - Pressure relief devices and their associated piping - Methods for calculation
ИСРМ ТК 27
2018-12-30
2019-02-01
prEN 13203-4
Апарати за домаќинство на гас за производство на топла вода - Дел 4: Оцена на потрошувачка на енергија на топлински и електрични апарати комбинирани со гас (mCHP) кои произведуваат топла вода и струја
Gas-fired domestic appliances producing hot water - Part 4: Assessment of energy consumption of gas combined heat and power appliances (mCHP) producing hot water and electricity
ИСРМ ТК 35
2018-12-30
2019-02-01
EN 13507:2018
Термичко прскање – Подготовка на површини на метални делови и составни делови за термичко прскање
Thermal spraying - Pre-treatment of surfaces of metallic parts and components for thermal spraying
ИСРМ ТК 35
2018-12-30
2019-02-01
EN 1395-5:2018
Термичко прскање – инспекција за прифатливост на опрема за термичко прскање – Дел 5:Прскање со плазма во комори
Thermal spraying - Acceptance inspection of thermal spraying equipment - Part 5: Plasma spraying in chambers
ИСРМ ТК 10
2018-12-30
2019-02-01
EN 1459-1:2017/prA1
Товарни возила за нерамни терени - Барања за безбедност и верификација - Дел 1: Товарни возила со променлив дофат
Rough-terrain trucks - Safety requirements and verification - Part 1: Variable-reach trucks
ИСРМ ТК 10
2018-12-30
2019-02-01
EN 1459-2:2015+A1:2018
Товарни возила за нерамни терени - Барања за безбедност и верификација - Дел 2: Товарни возила со ротирачки променлив дофат
Rough-terrain trucks - Safety requirements and verification - Part 2: Slewing variable-reach trucks
ИСРМ ТК 8
2018-12-30
2019-02-15
prEN 14972-8
Фиксни системи за противпожарна заштита - Системи за распрскување на вода - Дел 8: Протокол за испитување машини во куќишта што надминуваат 260 m3 за системи со отворени млазници
Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 8- Test protocol for machinery in enclosures exceeding 260 m³ for open nozzle systems
ИСРМ ТК 8
2018-12-30
2019-02-15
prEN 14972-9
Фиксни системи за противпожарна заштита - Системи за распрскување на вода - Дел 9: Протокол за испитување машини во куќишта што не надминуваат 260 m3 за системи со отворени млазници
Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 9: Test protocol for machinery in enclosures not exceeding 260 m3 for open nozzle systems
ИСРМ ТК 8
2018-12-30
2019-02-01
EN 15101-1:2013/FprA1:2018
Производи за топлинска изолација на згради - Производи од целулоза (LFCI) во растресита состојба формирани на самото место – Дел 1: Спецификација за производи пред вградување
Thermal insulation products for buildings - In-situ formed loose fill cellulose (LFCI) products - Part 1: Specification for the products before installation
ИСРМ ТК 38
2018-11-30
2019-02-01
EN 16156:2010
Цигари - Проценка на склоноста за палење - Безбедносни услови
Cigarettes - Assessment of the ignition propensity - Safety requirement
ИСРМ ТК 10
2018-12-30
2019-02-01
prEN 16796-6
Енергетска ефикасност на индустриски товарни возила – Методи на тестирање – Дел 6: Подвижни кранови (ПОРТАЛНИ) за контејнери
Energy efficiency of industrial trucks - Test methods - Part 6: Container Straddle Carriers

215 најдени, страна 1 од 11 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7