Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРСМ ТК 27
2019-07-30
2019-09-30
prEN 13953
ТНГ опрема и додатоци - Вентили за ослободување притисок-оддишни вентили за преносливи цилиндри за повторно полнење на втечнет нафтен гас (ТНГ)
LPG equipment and accessories - Pressure relief valves for transportable refillable cylinders for Liquefied Petroleum Gas (LPG)
ИСРСМ ТК 18
2019-05-31
EN 14175-3:2019
Дигестори - Дел 3: Методи за испитување на типот (идентичен со EN 14175-3:2003)
Fume cupboards - Part 3: Type test methods
ИСРСМ ТК 18
2019-07-31
EN 1434-5:2015+A1:2019
Мерачи на термална енергија -Дел 5: Првични тестови за верификација
Thermal energy meters - Part 5: Initial verification tests
ИСРСМ ТК 18
2019-07-31
EN 1434-6:2015+A1:2019
Мерачи на термална енергија -Дел 6: Инсталација, пуштање во работа, оперативен мониторинг и одржување
Thermal energy meters - Part 6: Installation, commissioning, operational monitoring and maintenance
ИСРСМ ТК 27
2019-07-30
2019-09-30
prEN 1474-2
Инсталација и опрема за течен природен гас - Проектирање и испитување на системите за морски транспорт - Дел 2 - Проектирање и испитување на цевките за транспорт (идентичен со EN 1474-2:2008)
Installation and equipment for liquefied natural gas - Design and testing of marine transfer systems - Part 2: Design and testing of transfer hoses
ИСРСМ ТК 13
2019-07-31
2019-09-01
prEN 17374
Храна за животни - Методи на земање примерок и анализи- определување на неоргански арсен во храна за животни со размена на анјони HPLC-ICPMS
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of inorganic arsenic in animal feed by anion-exchange HPLC-ICPMS
ИСРСМ ТК 13
2019-07-31
2019-10-15
prEN 17424
ППрехранбени производи- Определување на афлатоксин во зачини, освен пиперка, со IAC прочистување и HPLC-FLD со постколонска дериватизација
Foodstuffs - Determination of aflatoxins in spices other than paprika by IAC clean-up and HPLC-FLD with post-column derivatization
ИСРСМ ТК 13
2019-07-31
2019-10-15
prEN 17425
Прехранбени производи- Определување на ергот алкалоиди во житарки и производи од житарки со dSPE пречистување и and LC-MS/MS
Foodstuffs - Determination of ergot alkaloids in cereals and cereal products by dSPE clean-up and LC-MS/MS
ИСРСМ Совет
2019-07-30
2019-09-01
EN 50411-3-4:2019

Fibre management systems and protective housings to be used in optical fibre communication systems - Product specifications - Part 3-4: Wall box for splice to patchcord connections, for category C and A
ИСРСМ Совет
2019-07-30
2019-09-01
EN 50411-4-1:2019

Fibre management systems and protective housings to be used in optical fibre communication systems - Product specifications - Part 4-1: Passive optical street cabinet for category A
ИСРСМ Совет
2019-07-30
2019-09-01
EN 55016-4-2:2011/A2:2018/AC:2019-02
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 4-2: Uncertainties, statistics and limit modelling - Measurement instrumentation uncertainty
ИСРСМ Совет
2019-07-30
2019-09-01
EN 60335-2-70:2002/A2:2019
Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-70: Посебни барања за машини за молзење
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-70: Particular requirements for milking machines
ИСРСМ Совет
2019-07-30
2019-09-01
EN 60335-2-87:2002/A2:2019
Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-87: Посебни барања за електрична опрема за зашеметување животни
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-87: Particular requirements for electrical animal-stunning equipment
ИСРСМ Совет
2019-07-30
2019-09-01
EN 60335-2-99:2003/A1:2019
Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-99: Посебни барања за електрични аспиратори со капа за комерцијална примена
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-99: Particular requirements for commercial electric hoods
ИСРСМ Совет
2019-07-30
2019-09-01
EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04
Барања за безбедност на мерна, управувачка и лабораториска електрична опрема - Дел 1: Општи барања
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 1: General requirements
ИСРСМ Совет
2019-07-30
2019-09-01
EN 61158-3-2:2014/A1:2019
Индустриуски комуникациски мрежи - Спецификација на Fieldbus протоколот - Дел 3-2: Дефиниција на услугата кај слојот за податочниот линк - Елементи од вид 2
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-2: Data-link layer service definition - Type 2 elements
ИСРСМ Совет
2019-07-30
2019-09-01
EN 61291-5-2:2017/AC:2019-06
Оптички засилувачи - Дел 5-2: Квалификациска спецификација - Квалификација за доверливост за засилувачи со оптички влакна
Optical amplifiers - Part 5-2: Qualification specifications - Reliability qualification for optical fibre amplifiers
ИСРСМ ТК 34
2016-11-30
2016-03-06
IEC 61850-7-3:2010; EN 61850-7-3:2011/FprA1:2019
Комуникациски мрежи и системи во трафостаници - Дел 7-2: Основна комуникациска структура за опрема на трафостаници и опрема за изводи - Заенички класи податоци
Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-3: Basic communication structure - Common data classes
ИСРСМ Совет
2019-07-30
2019-09-01
EN 62209-2:2010/A1:2019
Човечка изложеност на радиофреквентни полиња од рачни и монтирани на тело безжични комуникациски направи - Човечки модел, инструментација и процедури - Дел 2: Процедура за определување на специфичниот апсорпциски сразмер (SAR) кај безжични комуникациски н
Human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-mounted wireless communication devices - Human models, instrumentation, and procedures - Part 2: Procedure to determine the specific absorption rate (SAR) for wireless communication devices used in close proximity to the human body (frequency range of 30 MHz to 6 GHz)
ИСРСМ ТК 31
2018-11-30
2018-03-01
EN IEC 62386-104:2019
Дигитално адреси билтен интерфејс за осветление - Дел 104: Општи барања - Компоненти за бежични и алтернативни жичени системи
Digital addressable lighting interface - Part 104: General requirements - Wireless and alternative wired system components

74 најдени, страна 1 од 4 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4