Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ Совет
2017-11-30
2017-12-15
FprCEN/TR 17207
Опрема и површина за игралишта - барања за квалитет на инспекции и компетентност на инспекторите
Playground and recreational areas - requirements for quality of inspections and competence of inspectors
ИСРМ Совет
2017-11-30
2017-12-15
FprCEN/TR 17221
Упатство за примена на CE ознака и подготовка на Декларација за изведба на санитарни апарати
Guidance on the application of CE marking and preparation of Declaration of Performance for sanitary appliances
ИСРМ Совет
2017-11-30
2017-12-15
FprCEN/TR 17223; FprCEN/TR 17223
Упатство за односот помеѓу EN ISO 13485: 2016 ( Медицински средства - Системи за менаџмент со квалитет - Барања за регулаторни цели), регулативата за европски медицински средства и регулатива за дијагностички медицински средства ин витро
Guidance on the relationship between EN ISO 13485: 2016 (Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes) and European Medical Devices Regulation and In Vitro Diagnostic Medical Devices Regulation
ИСРМ ТК 19
2017-11-21
2017-12-29
prEN 1009-1
Машини за механичка обработка на минерали и слични цврсти материјали - Безбедност - Дел 1: Општи барања за делумно завршени машини и погони за преработка
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 1: Common requirements for partly completed machinery and processing plants
ИСРМ ТК 19
2017-11-21
2017-12-29
prEN 1009-2
Машини за механичка обработка на минерали и слични цврсти материјали - Безбедност - Дел 2: Посебни барања за машини за додавање и опрема за континуирано ракување
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 2: Specific requirements for feeding machinery and continuous handling equipment
ИСРМ ТК 19
2017-11-21
2017-12-29
prEN 1009-3
Машини за механичка обработка на минерали и слични цврсти материјали - Безбедност - Дел 3: Посебни барања за дробилки и глодалки
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 3: Specific requirements for crushing and milling machinery
ИСРМ ТК 19
2017-11-21
2017-12-29
prEN 1009-4
Машини за механичка обработка на минерали и слични цврсти материјали - Безбедност - Дел 4: Посебни барања за сепаратори
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 4: Specific requirements for screening machinery
ИСРМ ТК 19
2017-11-21
2017-12-29
prEN 1009-5
Машини за механичка обработка на минерали и слични цврсти материјали - Безбедност - Дел 2: Посебни барања за машини за чистење, рециклирање, сортирање и третман на кал
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 5: Specific requirements for cleaning, recycling, sorting and mud treatment machinery
ИСРМ Совет
2017-11-30
2018-02-01
prEN 1047-1
Единици за безбедно чување - Класификација и методи за проверка на заштитата од пожар - Дел 1: Шкафови за чување на податоците и класери/кутии за чување на дискети (идентичен со EN 1047-1:2005)
Secure storage units - Classification and methods of test for resistance to fire - Part 1: Data cabinets and diskette inserts
ИСРМ Совет
2017-11-30
2018-02-01
prEN 1047-2
Единици за безбедно чување – Класификација и методи за проверка на заштитата од пожар – Дел 2: Простории за заштита на податоци и контејнери за чување на податоци
Secure storage units - Classification and methods of test for resistance to fire - Part 2: Data rooms and data container
ИСРМ ТК 1
2017-12-30
2018-02-01
prEN 1127-1
Експлозивни атмосфери - Спречување експлозии и заштита од експлозија - Дел 1: Основни концепти и методологија
Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 1: Basic concepts and methodology
ИСРМ Совет
2017-11-30
2017-12-15
prEN 12150-2
Градежно стакло – Термички зајакнато натронско-варно силикатно стакло – Дел 2: Проценка на сообразност – Стандард на производ
Glass in building - Thermally toughened soda lime silicate safety glass - Part 2: Product standard
ИСРМ Совет
2017-10-30
2018-01-01
prEN 12726
Пакување -Дијаметар на грло на отвор од 18,5 mm за плутени чепови и капачиња за затварање со осигурувач (идентичен со EN 12726:2000)
Packaging - Cork mouth finish with a bore diameter of 18,5 mm for corks and tamper evident capsules
ИСРМ Совет
2017-10-30
2018-01-01
EN 12764:2015/prA1:2017

Sanitary appliances - Specification for whirlpool baths
ИСРМ Совет
2017-11-30
2018-02-01
prEN 12767
Пасивна безбедност на потпорни конструкции за патна опрема - Барања, класификација и тест методи (идентичен со EN 12767:2007)
Passive safety of support structures for road equipment - Requirements and test methods
ИСРМ ТК 36
2017-11-30
2017-12-15
EN 12791:2016+A1:2017
Хемиски сретства за дезинфекција и антисептици - Дезинфекција на раце на хирурзи - Тест метод и барања (фаза 2/чекор 2)
Chemical disinfectants and antiseptics - Surgical hand disinfection - Test method and requirements (phase 2, step 2)
ИСРМ Совет
2017-11-30
2018-02-01
prEN 12898
Градежно стакло - Одредување на емисивност (идентичен со EN 12898:2001)
Glass in building - Determination of the emissivity
ИСРМ Совет
2017-10-30
2018-01-01
prEN 12944-3
Ѓубрива и варовнички материјали - Речник - Дел 3: Термини што се однесуваат на варовнички материјали (идентичен со EN 12944-3:2001)
Fertilizers and liming materials - Vocabulary - Part 3: Terms relating to liming materials
ИСРМ Совет
2017-10-30
2018-01-01
prEN 1295-1
Конструкциски дизајн на вкопани цевководи под различни услови на оптоварување - Дел 1: Општи барања (идентичен со EN 1295-1:1997)
Structural design of buried pipelines under various conditions of loading - Part 1: General requirements
ИСРМ Совет
2017-11-30
2018-02-01
prEN 12978
Индустриски, комерцијални и гаражни врати и порти – Безбедносни уреди за електрични врати и порти – Барања и методи за испитување
Industrial, commercial and garage doors and gates - Safety devices for power operated doors and gates - Requirements and test methods

237 најдени, страна 1 од 12 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7