Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 21
2018-03-30
2018-07-01
EN IEC 62613-1:2018
Вклучници, приклучници бродски споен прибор за приклучување кон високонапонски копнен систем (HVSC-системи)Дел 1: Општи барања
Plugs, socket-outlets and ship couplers for high-voltage shore connection systems (HVSC-Systems) - Part 1: General requirements
ИСРМ ТК 21
2018-03-30
2018-07-01
EN IEC 62613-2:2018
Вклучници, приклучници бродски споен прибор за приклучување кон високонапонски копнен систем (HVSC-системи) - Дел 1: Општи барања
Plugs, socket-outlets and ship couplers for high-voltage shore connection systems (HVSC-systems) - Part 2: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for accessories to be used by various types of ships
ИСРМ ТК 19
2018-05-30
2018-07-01
FprEN 12012-1
Машини за гума и пластика - Машини за намалување на големината - Дел 1: Барања за безбедност на дробилки со ножеви и на машините за дробење
Plastics and rubber machines - Size reduction machines - Part 1: Safety requirements for blade granulators and shredders
ИСРМ ТК 19
2018-05-30
2018-07-01
EN 12013:2018
Машини за пластика и гума - Внатрешни миксери - Барања за безбедност
Plastics and rubber machines - Internal mixers - Safety requirements
ИСРМ ТК 19
2018-05-30
2018-07-01
EN 12301:2017
Машини за гума и пластика - Каландери - Барања за безбедност
Plastics and rubber machines - Calenders - Safety requirements
ИСРМ ТК 4
2018-04-30
2018-07-01
prEN 13071-1
Неподвижни садови за отпад до 5 000 l, кои се подигаат од горе и се празнат од доле - Дел 1: Општи барања
Stationary waste containers up to 5 000 l, top lifted and bottom emptied - Part 1: General requirements
ИСРМ ТК 4
2018-04-30
2018-07-01
prEN 13071-2
Неподвижни садови за отпад до 5 000 l, кои се подигаат од горе и празнат од доле - Дел 2: Дополнителни барања за подземни или делумно подземни системи
Stationary waste containers up to 5 000 l, top lifted and bottom emptied - Part 2: Additional requirements for underground or partly underground systems
ИСРМ ТК 6
2018-05-30
2018-07-01
EN 13135:2013+A1:2018
Кранови - Безбедност - Конструкција - Барања за опрема
Cranes - Safety - Design - Requirements for equipment
ИСРМ ТК 35
2018-04-30
2018-06-01
EN 1330-9:2017
Испитување без разрушување – Терминологија – Дел 9: Термини кои се употребуваат при испитување со акустична емисија
Non-destructive testing - Terminology - Part 9: Terms used in acoustic emission testing
ИСРМ ТК 35
2018-04-30
2018-06-01
EN 13479:2017
Потрошни материјали за заварување – Општи стандарди на производ за материјали за исполнување и за прашоци за заварување со топење метални материјали
Welding consumables - General product standard for filler metals and fluxes for fusion welding of metallic materials
ИСРМ ТК 4
2018-04-30
2018-06-01
prEN 1501-1
Возила за собирање смет - Општи барања и барања за безбедност - Дел 1: Возила за собирање смет, во коишто сметот се товари од задниот дел
Refuse collection vehicles - General requirements and safety requirements - Part 1: Rear loaded refuse collection vehicles
ИСРМ ТК 4
2018-04-30
2018-06-01
prEN 1501-2
Возила за собирање смет и придружни уреди за подигнување - Општи барања и барања за безбедност - Дел 1: Возила за собирање смет, во коишто сметот се товари од страна (идентичен со ЕN 1501-2:2005+A1:2009)
Refuse collection vehicles - General requirements and safety requirements - Part 2: Side loaded refuse collection vehicles
ИСРМ ТК 4
2018-04-30
2018-06-01
prEN 1501-3
Возила за прибирање на отпад и придружни уреди за подигнување - Општи барања и барања за безбедност - Дел 3: Возила со предно товарење на отпад (идентичен со EN 1501-3:2008)
Refuse collection vehicles and their associated lifting devices - General requirements and safety requirements - Part 3: Front loaded refuse collection vehicles
ИСРМ ТК 4
2018-04-30
2018-06-01
prEN 1501-5
Возила за собирање смет - Општи барања и барања за безбедност - Дел 5: Уреди за подигнување за возила за собирање смет
Refuse collection vehicles - General requirements and safety requirements - Part 5: Lifting devices for refuse collection vehicles
ИСРМ ТК 4
2018-04-30
2018-06-01
prEN 16192
Карактеризација на отпад – Анализа на отпад од течности (елуати)
Waste - Analysis of eluates
ИСРМ Совет
2017-12-30
2018-12-15
EN 16475-3:2016/prA1
Оџаци - Алатки - Дел 3: Рењгулација за суша, отварање на уреди во застој и комбинирано секундарно воздушни помагала - Барања и методи за испитување
Chimneys - Accessories - Part 3: Draught regulators, standstill opening devices and combined secondary air devices - Requirements and test methods
ИСРМ ТК 19
2018-05-30
2018-07-01
FprEN 16770
Безбедност на машини за обработка на дрво - Системи за отстранување струганици и прав за внатрешна инсталација - Барања за безбедност
Safety of woodworking machines - Chip and dust extraction systems for indoor installation - Safety requirements
ИСРМ ТК 19
2018-05-30
2018-07-01
FprEN 16876
Машини за преработка на храна – Машини за мек-кремаст сладолед – Барања за безбедност и хигиена
Food processing machinery - Soft ice cream machines - Safety and hygiene requirements
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-05-30
prEN 17194
Храна за животни: Метода за земање примероци и анализа- Определување деоксиниватол, алфатоксин B1, фумонизин B1 и B2, Т-2 и HТ-2 токсини, зеараленон и охратоксин А во крми и крмни смески со LC-MS/MS
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of Deoxynivalenol, Aflatoxin B1, Fumonisin B1&B2, T-2 & HT-2 toxins, Zearalenone and Ochratoxin A in feed materials and compound feed by LC-MS/MS
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-05-30
prEN 17203
Прехрамбени производи - определување цитринин во храна со течна храматографија со масена спектометрија (LC-MS/MS)
Foodstuffs - Determination of citrinin in food by liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)

143 најдени, страна 1 од 8 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7