Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
prEN ISO 17480
Пакување – Лесно отворање - Критериуми и методи на испитување за оценување на пакувањето за потрошувачите
Packaging - Accessible design - Ease of opening (ISO 17480:2015)
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
prEN ISO 20749:2017

Dentistry - Pre-capsulated dental amalgam (ISO 20749:2017)
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
ISO/DIS 21043-1; prEN ISO 21043-1

Forensic Sciences - Part 1: Terms, definitions and framework (ISO/DIS 21043-1:2017)
ИСРМ ТК 8
2017-08-30
2017-10-20
ISO/DIS 21083-1; prEN ISO 21083-1
Методи на испитување за мерење на ефикасноста на медиум за филтрација на воздух против сферични наноматеријали - Дел 1: Опсег на гранулометриски состав од 20 до 500 nm (ISO/DIS 21083-1:2017)
Test method to measure the efficiency of air filtration media against spherical nanomaterials - Part 1: Particle size range from 20 to 500 nm (ISO/DIS 21083-1:2017)
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
ISO/DIS 2812-2; prEN ISO 2812-2
Бои и лакови - Определување на отпорност кон течности - Дел 2: - Метод со вронување во вода (ISO 2812-2:2007)
Paints and varnishes - Determination of resistance to liquids - Part 2: Water immersion method (ISO/DIS 2812-2:2017)
ИСРМ Совет
2017-09-30
2017-11-01
ISO/DIS 2812-5; prEN ISO 2812-5
Бои и лакови - Определување на отпорност кон течности - Дел 5: - Метод со печка со температурен градиент (ISO 2812-5:2017)
Paints and varnishes - Determination of resistance to liquids - Part 5: Temperature-gradient oven method (ISO/DIS 2812-5:2017)
ИСРМ ТК 7
2017-09-30
2017-11-01
ISO/DIS 3924; prEN ISO 3924
Нафтени производи – Одредување на распон на вриење - гасна хроматографска метода (ISO/DIS 3924:2017)
Petroleum products - Determination of boiling range distribution - Gas chromatography method (ISO/DIS 3924:2017)
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
ISO/DIS 4007; prEN ISO 4007
Опрема за лична заштита – Заштита на очи и лице – Речник (ISO 4007:2012)
Personal protective equipment - Eye and face protection - Vocabulary (ISO/DIS 4007:2017)
ИСРМ ТК 7
2017-09-30
2017-11-01
ISO/DIS 4264; prEN ISO 4264
Нафтени производи - Пресметка на цетанскиот индекс на средни дестилатни горива со равенство со четири променливи (ISO/DIS 4264:2017)
Petroleum products - Calculation of cetane index of middle-distillate fuels by the four variable equation (ISO/DIS 4264:2017)
ИСРМ Совет
2017-09-30
2017-11-01
ISO/DIS 4623-1; prEN ISO 4623-1 rev
Бои и лакови - Определување на отпорноста кон кончеста (филиформ) корозија - Дел 1: Челични супстрати (ISO 4623-1:2017)
Paints and varnishes - Determination of resistance to filiform corrosion - Part 1: Steel substrates (ISO/DIS 4623-1:2017)
ИСРМ Совет
2017-09-30
2017-11-01
ISO/DIS 7590; prEN ISO 7590
Транспортни ленти со челична влошка - Методи за определување на вкупната дебелина и дебелината на покривниот слој (ISO 7590:2017)
Steel cord conveyor belts - Methods for the determination of total thickness and cover thickness (ISO/DIS 7590:2017)
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
ISO/DIS 80000-3; prEN ISO 80000-3

Quantities and units - Part 3: Space and time (ISO/DIS 80000-3:2017)
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
ISO/DIS 80000-8; prEN ISO 80000-8

Quantities and units - Part 8: Acoustics (ISO/DIS 80000-8:2017)
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
ISO/FDIS 8099-1; FprEN ISO 8099-1
Мали пловни објекти - Тоалетни системи за задржување на отпадот (ISO 8099:2000) (идентичен со EN ISO 8099:2000)
Small craft - Waste systems - Part 1: Waste water retention (ISO/FDIS 8099-1:2017)
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
ISO/DIS 81060-2; prEN ISO 81060-2

Non-invasive sphygmomanometers - Part 2: Clinical investigation of intermittent automated measurement type (ISO/DIS 81060-2:2017)
ИСРМ Совет
2017-09-30
2017-11-01
ISO/DIS 8384; prEN ISO 8384
Бродови и поморска технологија - Уреди за ископ сместени на пловни објекти и платформи - Речник (ISO 8384:2017)
Ships and marine technology - Dredgers - Vocabulary (ISO/DIS 8384:2017)
ИСРМ Совет
2017-09-30
2017-11-01
ISO/DIS 8385; prEN ISO 8385
Бродови и поморска технологија - Уреди за ископ сместени на пловни објекти и платформи - Класификација (ISO 8385:2017)
Ships and marine technology - Dredgers - Classification (ISO/DIS 8385:2017)
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
ISO/DIS 8654; prEN ISO 8654
Бои на златни легури- Дефиниција, опсег на бои и означување (ISO 8654:1987) (идентичен со EN 28654:1992)
Jewellery - Colours of gold alloys - Definition, range of colours and designation (ISO/DIS 8654:2017)
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-10-30
CR 13825:2000

Luer connectors - A report to CEN chef from the CEN forum task group "Luer fittings"
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
FprCEN/TS 15119-1
Трајност на дрвото и производи на основа на дрво – Проценување на емисиите од дрво третирано со средства за заштита во околината – Дел 1: Дрво кое се чува во складиште по обработка и дрвени производи изложени на класа на употреба 3 (не покриени, без контакт со земјата) – Лабораториски метод
Durability of wood and wood-based products - Determination of emissions from preservative treated wood to the environment - Part 1: Wood held in the storage yard after treatment and wooden commodities exposed in Use Class 3 (not covered, not in contact with the ground) - Laboratory method

121 најдени, страна 6 од 7 Испечати го пребараниот резултат          2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7