Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-09-06
EN 60749-4:2017
Полуспроводнички уреди - Механички и климатски методи за испитување - Дел 4: Пригушување на топлина, мирна состојба, високозабрзувачки стрес-тест (HAST) (идентичен со EN 60749-4:2002)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 4: Damp heat, steady state, highly accelerated stress test (HAST)
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-09-06
IEC 60749-5:2017; EN 60749-5:2017
Полуспроводнички уреди - Механички и климатски методи за испитување - Дел 5: Тест за влијанието на неурамнотеженоста/нерамномерноста на мирната состојба, температурата и влажноста врз животниот век (идентичен со EN 60749-5:2003)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 5: Steady-state temperature humidity bias life test
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-09-06
IEC 60749-6:2017; EN 60749-6:2017
Полупроводнички елементи - Механички и климатски методи за испитување - Дел 6: Складирање на високи температури (идентичен со EN 60749-6:2002)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 6: Storage at high temperature
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-09-06
IEC 60749-9:2017; EN 60749-9:2017
Полуспроводнички уреди - Механички и климатски методи за испитување - Дел 9: Постојаност во обележувањето (идентичен со EN 60749-9:2002)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 9: Permanence of marking
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-09-06
IEC 60793-1-60:2017; EN 60793-1-60:2017

Optical fibres - Part 1-60: Measurement methods and test procedures - Beat length
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-09-06
IEC 60793-1-61:2017; EN 60793-1-61:2017

Optical fibres - Part 1-61: Measurement methods and test procedures - Polarization crosstalk
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-09-06
IEC 60793-2-70:2017; EN 60793-2-70:2017

Optical fibres - Part 2-70: Product specifications - Sectional specification for polarization-maintaining fibres
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-09-06
IEC 60794-1-2:2017; EN 60794-1-2:2017/AC:2017-07

Optical fibre cables - Part 1-2: Generic specification - Basic optical cable test procedures - General guidance
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-09-06
IEC 60825-1:2014; EN 60825-1:2014/AC:2017-06

Safety of laser products - Part 1: Equipment classification and requirements
ИСРМ ТК 31
2017-05-30
2017-09-06
EN 60901:1996/FprA6:2014/prAA:2016
Флуоресцентни сијалици со единечен приклучок - Спецификации за изведба
Single-capped fluorescent lamps - Performance specifications
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-09-06
EN 61188-7:2017
Печатени плочки и составни делови - Дизајн и употреба - Дел 7: Електронска компонента со нулта ориентација за CAD библиотечна конструкција (идентичен со EN 61188-7:2009)
Printed boards and printed board assemblies - Design and use - Part 7: Electronic component zero orientation for CAD library construction
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-09-06
EN 61252:1995/A2:2017

Electroacoustics - Specifications for personal sound exposure meters
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-09-06
IEC 61260-2:2016/AMD1:2017; EN 61260-2:2016/A1:2017

Electroacoustics - Octave-band and fractional-octave-band filters - Part 2: Pattern-evaluation tests
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-09-06
IEC 61291-5-2:2017; EN 61291-5-2:2017
Оптички засилувачи - Дел 5-2: Квалификациска спецификација - Квалификација за доверливост за засилувачи со оптички влакна (идентичен со EN 61291-5-2:2002)
Optical amplifiers - Part 5-2: Qualification specifications - Reliability qualification for optical fibre amplifiers
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-09-06
IEC 61300-2-55:2017; EN 61300-2-55:2017

Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-55: Tests - Strength of mounted adaptor
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-09-06
IEC 61340-5-1:2016; EN 61340-5-1:2016/AC:2017-05

Electrostatics - Part 5-1: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena - General requirements
ИСРМ ТК 31
2017-05-30
2017-09-06
EN 61347-1:2015/FprA1:2017
Контролни уреди за сијалици - Дел 1: Општи и безбедносни барања
Lamp controlgear - Part 1: General and safety requirements
ИСРМ ТК 31
2017-05-30
2017-09-06
EN 61347-2-11:2001/FprA1:2017
Управувачки уреди за светилки - Дел 2-11: Посебни барања за разни електронски кола за светилки
Lamp controlgear - Part 2-11: Particular requirements for miscellaneous electronic circuits used with luminaires
ИСРМ ТК 31
2017-05-30
2017-09-06
prEN 61347-2-14:2017
Управувачки уреди за светилки - Дел 2-14: Специфични барања
Lamp controlgear - Part 2-14: Particular requirements for d.c. and/or a.c. supplied electronic controlgear for fluorescent induction lamps
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-09-06
IEC 61672-2:2013/AMD1:2017; EN 61672-2:2013/A1:2017

Electroacoustics - Sound level meters - Part 2: Pattern evaluation tests

199 најдени, страна 6 од 10 Испечати го пребараниот резултат          2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9