Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 31
2017-05-30
2017-09-06
EN 60901:1996/FprA6:2014/prAA:2016
Флуоресцентни сијалици со единечен приклучок - Спецификации за изведба
Single-capped fluorescent lamps - Performance specifications
ИСРМ Совет
2017-06-30
2017-08-06
IEC 61076-2-113:2017; EN 61076-2-113:2017

Connectors for electronic equipment - Product requirements - Part 2-113: Circular connectors - Detail specification for connectors with M12 screw locking with power and signal contacts for data transmission with frequency up to 100 MHz
ИСРМ ТК 21
2017-03-30
2017-07-06
IEC 61242:1995; EN 61242:1997/A13:2017
Електричен прибор - Калеми за кабли за домаќинство и слична намена
Electrical accessories - Cable reels for household and similar purposes
ИСРМ ТК 31
2017-05-30
2017-09-06
EN 61347-1:2015/prA1:2016
Контролни уреди за сијалици - Дел 1: Општи и безбедносни барања
Lamp controlgear - Part 1: General and safety requirements
ИСРМ ТК 31
2017-05-30
2017-09-06
EN 61347-2-11:2001/FprA1:2017
Управувачки уреди за светилки - Дел 2-11: Посебни барања за разни електронски кола за светилки
Lamp controlgear - Part 2-11: Particular requirements for miscellaneous electronic circuits used with luminaires
ИСРМ ТК 31
2017-05-30
2017-09-06
prEN 61347-2-14:2017
Управувачки уреди за светилки - Дел 2-14: Специфични барања
Lamp controlgear - Part 2-14: Particular requirements for d.c. and/or a.c. supplied electronic controlgear for fluorescent induction lamps
ИСРМ ТК 32
2017-04-30
2017-08-06
IEC 61400-12-1:2017; prEN 61400-1:2016
Системи за производство на енергија од ветер - Дел 1: Барања за дизајнирање
Wind energy generation systems - Part 1: Design requirements
ИСРМ ТК 32
2017-04-30
2017-08-06
IEC 61400-11:2002/AMD1:2006; EN 61400-11:2013/prA1:2017
Системи за производство на енергија од ветер - Дел 11: Техники за мерење на акустична бучава
Wind energy generation systems - Part 11: Acoustic noise measurement techniques
ИСРМ ТК 32
2017-04-30
2017-08-06
prEN 61400-21-1:2017
Системи за производство на енергија од ветер - Дел 21-1: Мерење и оцена на електрични карактеристики - Ветерни турбини
Wind energy generation systems - Part 21-1: Measurement and assessment of electrical characteristics - Wind turbines
ИСРМ ТК 32
2017-04-30
2017-08-06
prEN 61400-6:2017
Системи за производство на енергија од ветер - Дел 6:Tower and foundation design requirements
Wind energy generation systems - Part 6: Tower and foundation design requirements
ИСРМ ТК 32
2017-04-30
2017-08-06
IEC 61482-1-1:2009; prEN 61482-1-1:2017
Работа под напон - Заштитна облека против термички опасности од електричен лак - Дел 1-1: Методи за испитување - Метод 1: Определување класа на лакот за материјалите за облека отпорни на пламен (ATPV или EBT50) (идентичен со EN 61482-1-1:2009)
Live working - Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc - Part 1-1: Test methods - Method 1: Determination of the arc rating (ELIM, ATPV and/or EBT) of clothing materials and of protective clothing using an open arc
ИСРМ ТК 21
2017-03-30
2017-07-06
FprEN 61643-31:2016/prAA
Нисконапонски уреди за заштита од ударен напон - Дел 31: Уреди за заштеда од ударен напон за специфична употреба вклучувајќи d.c. (еднонасочна струја) - Барања и методи на испитување за SPSs за фотоволтирачки инсталации
Low-voltage surge protective devices - Part 31: Surge protective devices for specific use including d.c. - Requirements and test methods for SPDs for photovoltaic installations
ИСРМ ТК 34
2016-11-30
2016-03-06
IEC 61850-7-3:2010; EN 61850-7-3:2011/prA1:2016
Комуникациски мрежи и системи во трафостаници - Дел 7-2: Основна комуникациска структура за опрема на трафостаници и опрема за изводи - Заенички класи податоци
Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-3: Basic communication structure - Common data classes
ИСРМ ТК 34
2017-05-30
2017-09-06
IEC 61850-8-1:2011; EN 61850-8-1:2011/prA1:2017
Комуникациски мрежи и системи во трафостаници - 8-1: Специфично мапирање на комуникациски сервиси (SCSM) - Мапирање на MMS (ISO 9506-1 и ISO 9506-2) и на ISO/IEC 8802-3
Communication networks and systems for power utility automation - Part 8-1: Specific communication service mapping (SCSM) - Mappings to MMS (ISO 9506-1 and ISO 9506-2) and to ISO/IEC 8802-3
ИСРМ ТК 34
2017-05-30
2017-09-06
prEN 61850-8-2:2017
Комуникациски мрежи и системи во трафостаници - Дел 8-1: Спрецифично мапирање на комуникациски сервиси (SCSM) - Мапирање на проширлив протокол за размена на пораки и присутност (ХМРР)
Communication networks and systems for power utility automation - Part 8-2: Specific communication service mapping (SCSM) - Mapping to Extensible Messaging Presence Protocol (XMPP)
ИСРМ ТК 34
2017-03-30
2017-07-06
prEN 61968-11:2017
Апликативна интеграција кај електрични постројки - Системски интерфејси за управување на дистрибуција-Дел 11:Заеднички екстензиски информациски модел (CIM) за дистрибуција
Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 11: Common information model (CIM) extensions for distribution
ИСРМ ТК 34
2017-05-30
2017-09-06
IEC 61968-13:2008; prEN 61968-13
Апликативна интеграција кај електрични постројки - Системски интерфејси за управување на дистрибуција - Дел 13: Формат за размена на CIM RDF модел за дистрибуција (идентичен со EN 61968-13:2008)
Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 13: Common distribution power system model profiles
ИСРМ Совет
2017-05-30
2017-07-06
EN 61987-16:2017

Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues - Part 16: Lists of properties (LOPs) for density measuring equipment for electronic data exchange
ИСРМ ТК 31
2017-05-30
2017-09-06
prEN 62031:2017
Модули од светлечки диоди за осветление за општа намена - Спецификации за безбедност (идентичен со EN 62031:2008)
LED modules for general lighting - Safety specifications
ИСРМ ТК 32
2017-04-30
2017-08-06
IEC 62246-1-1:2013; prEN 62246-1-1:2016
Рид прекинувачи - Дел 1-1: Детална спецификација - Оцена на квалитет
Reed switches - Part 1-1: Detail specification - Quality assessment

241 најдени, страна 6 од 13 Испечати го пребараниот резултат          2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9