Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 21
2017-10-30
2018-02-01
EN 60332-3-10:2009/prA2:2017
Испитување на електрични и фибер-оптички кабли во услови на пожар - Дел 3-10: Испитување на вертикално ширење на пламенот кај вертикално - монтираните снопови од жици и кабли - Апаратура
Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-10: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Apparatus
ИСРМ ТК 21
2017-10-30
2018-02-01
EN 60332-3-21:2009/prA2:2017
Испитување на електрични и фибер - оптички кабли во услови на пожар - Дел 3-21: Испитување на вертикално ширење на пламенот кај вертикално
Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-21: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category A F/R
ИСРМ ТК 21
2017-10-30
2018-02-01
IEC 60332-3-22:2000; EN 60332-3-22:2009/prA2:2017
Испитување на електрични и фибер- оптички кабли во услови на пожар - Дел 3-22: Испитување на вертикално
Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-22: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category A
ИСРМ ТК 21
2017-10-30
2018-02-01
IEC 60332-3-23:2000; EN 60332-3-23:2009/prA2:2017
Испитување на електрични и фибер-оптички кабли во услови на пожар - Дел 3-23: Испитување на вертикално ширење на пламенот кај вертикално-монтираните снопови од жици или кабли - Категорија В
Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-23: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category B
ИСРМ ТК 21
2017-10-30
2018-02-01
EN 60332-3-24:2009/prA2:2017
Испитување на електрични и фибер-оптички кабли во услови на пожар - Дел 3-24: Испитување на вертикално ширење на пламенот кај вертикално-монтираните снопови од жици или кабли - Категорија С
Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-24: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category C
ИСРМ ТК 21
2017-10-30
2018-02-01
EN 60332-3-25:2009/prA2:2017
Испитување на електрични и фибер-оптички кабли во услови на пожар - Дел 3-25: Испитување на вертикално ширење на пламенот кај вертикално-монтираните снопови од жици или кабли - Категорија D
Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-25: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category D
ИСРМ Совет
2017-11-30
2018-01-01
EN 60335-1:2012/A13:2017

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements
ИСРМ ТК 31
2017-11-30
2018-03-30
EN 60662:2012/prAA:2017
Натриумови сијалици со висок притисок - Работни карактеристики
High-pressure sodium vapour lamps - Performance specifications
ИСРМ ТК 21
2017-10-30
2018-02-01
EN 60669-2-1:2004/prA2:2015/FprAA:2017
Склопки за фиксни електрични инсталации за домаќинства и слично - Дел 2-1:Посебни барања- Електронски склопки
Switches for household and similar fixed electrical installations - Part 2-1: Particular requirements - Electronic switches
ИСРМ ТК 21
2017-10-30
2018-02-01
EN 60691:2016/prA1:2017
Термички врски - Барања и упатство за примена
Thermal-links - Requirements and application guide
ИСРМ Совет
2017-11-30
2018-01-01
EN 60780-323:2017

Nuclear facilities - Electrical equipment important to safety - Qualification
ИСРМ ТК 21
2017-10-30
2018-02-01
EN 60811-501:2012/prA1:2017
Електричлни и фибер-оптички кабли - методи на испитување за неметални материјали - Дел 501: механички испитувања - Испитувања за определување механички својства на материјалите за изолација и плаштирање
Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 501: Mechanical tests - Tests for determining the mechanical properties of insulating and sheathing compounds
ИСРМ ТК 21
2017-10-30
2017-02-01
IEC 60898-1:2015; prEN 60898-1
Електричен прибор - Прекинувачи за прекуструјна заштита на инсталации во домаќинства и за слични инсталации - Дел 1: Прекинувачи на наизменична струја
Electrical accessories - Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations - Part 1: Circuit-breakers for a.c. operation
ИСРМ ТК 21
2017-10-30
2018-02-01
prEN 60934:2017
Прекинувачи за опрема (CBE)
Circuit-breakers for equipment (CBE)
ИСРМ ТК 21
2017-10-30
2018-02-01
prEN 60947-4-1:2017
Нисконапонска расклопна опрема - Дел 4-1: Склопки и стартери за мотори - Електромеханички склопки и стартери за мотори (идентичен со EN 60947-4-1:2010)
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-1: Contactors and motor-starters - Electromechanical contactors and motor-starters
ИСРМ ТК 21
2017-10-30
2018-02-01
IEC 61058-2-1:2010; prEN 61058-2-1:2017
Склопки за апарати – Дел 2-1: Посебни барања за кабелски прекинувачи
Switches for appliances - Part 2-1: Particular requirements for cord switches
ИСРМ ТК 21
2017-10-30
2018-02-01
IEC 61058-2-5:2010; prEN 61058-2-4:2017
Склопки за апарати - Дел 2-4: Посебни барања за независно монтирани склопки (IEC 61058-2-4:1995 +A1:2003)
Switches for appliances - Part 2-4: Particular requirements for independently mounted switches
ИСРМ ТК 21
2017-10-30
2018-02-01
IEC 61058-2-5:2010; prEN 61058-2-5
Склопки за апарати – Дел 2-5: Посебни барања за променливи бирачи
Switches for appliances - Part 2-5: Particular requirements for change-over selectors
ИСРМ ТК 21
2017-10-30
2018-02-01
prEN 61058-2-6
Склопки за апарати - Дел 2-6: Посебни барања за склопки кои се употребуваат во рачни алати, преносни алати и машини за тревници и градини со електричен мотор
Switches for appliances - Part 2-6: Particular requirements for switches used in electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery
ИСРМ Совет
2017-10-30
2018-01-01
FprEN 6109

Aerospace series - Static seal elements elastomer, moulded, phosphate ester resistant - Technical specification

237 најдени, страна 6 од 12 Испечати го пребараниот резултат          2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9