Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 25
2018-08-30
2018-10-01
CEN/TS 17196:2018
Градежни производи: Оцена на ослободување на штетни супстанци - Последователна анализа на неоргански супстанци со варење во аква регија
Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Digestion by aqua regia for subsequent analysis of inorganic substances
ИСРМ ТК 25
2018-08-30
2018-10-01
CEN/TS 17197:2018
Градежни производи: Оцена на ослободување на штетни супстанци - Анализа на неоргански супстанци во дигестивни и елуати - Анализа со оптичка емисиона спектроскопија на индуктивно сврзана плазма (ICP-OES)
Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Analysis of inorganic substances in digests and eluates - Analysis by Inductively Coupled Plasma - Optical Emission Spectrometry (ICP-OES)
ИСРМ ТК 25
2018-08-30
2018-10-01
CEN/TS 17200:2018
Градежни производи: Оцена на ослободување на штетни супстанци - Анализа на неоргански супстанци во дигестивни и елуати - Анализа со масена спектрометрија на индуктивно сврзана плазма (ICP-MS)
Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Analysis of inorganic substances in digests and eluates - Analysis by Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry (ICP-MS)
ИСРМ ТК 25
2018-08-30
2018-10-01
CEN/TS 17201:2018
Градежни производи: Оцена на ослободување на штетни супстанци - Содржина на неоргански супстанци - Методи на анализа на дигестиви со аква регија
Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Content of inorganic substances - Methods for analysis of aqua regia digests

104 најдени, страна 6 од 6 Испечати го пребараниот резултат          2 | 3 | 4 | 5 | 6