Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-04-01
ISO/DIS 11290-2; EN ISO 11290-2:2017
Микробиологија на синџирот на храна – Хоризонтална метода за детекција и броење на Listeria monocytogenes и Listeria spp– Дел 2: Метода на броење
Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes and of Listeria spp. - Part 2: Enumeration method (ISO 11290-2:2017)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-04-01
ISO 12099:2017; EN ISO 12099:2017
Храна за животни, житарки и производи од мелени житарки – Упатства за примена на блиска инфрацрвена спектрометрија
Animal feeding stuffs, cereals and milled cereal products - Guidelines for the application of near infrared spectrometry (ISO 12099:2017)
ИСРМ ТК 34
2018-01-30
2018-04-30
ISO/DIS 12381; prEN ISO 12381
Информатика во здравство - Временски стандарди за специфични проблеми во здравство (идентичен со EN 12381:2005)
Health informatics - Time standards for healthcare specific problems (ISO/DIS 12381:2017)
ИСРМ ТК 34
2018-01-30
2018-04-01
ISO/DIS 13120; prEN ISO 13120
Информатика во здравство - Синтакса за претставување на содржината на системите за класификација во здравството - Јазик за означување на класификацијата (ClaML) (ISO 13120:2017)
Health informatics - Syntax to represent the content of healthcare classification systems - Classification Markup Language (ClaML) (ISO/DIS 13120:2017)
ИСРМ ТК 34
2017-05-30
ISO/CD 13606-2; prEN ISO 13606-2
Информатика во здравство - Комуникација со електронски здравствени картони - Дел 2: Спецификација за размена на архетипови (идентичен со EN 13606-2:2007)
Health informatics - Electronic health record communication - Part 2: Archetype interchange specification (ISO/DIS 13606-2:2017)
ИСРМ ТК 10
2018-02-28
2018-04-01
ISO 14816:2005/DAmd 1; EN ISO 14816:2005/prA1
Телематика за патен транспорт и сообраќај - Автоматска идентификација на возила и опрема - Конструкција на нумерирање и податоци – Амандман 1
Road transport and traffic telematics - Automatic vehicle and equipment identification - Numbering and data structure - Amendment 1 (ISO 14816:2005/DAmd 1:2017)
ИСРМ ТК 10
2018-02-28
2018-04-01
ISO/DIS 14906; prEN ISO 14906
Електронска наплата на патарина - Дефиниција на апликативен интерфејс за специјализирана комуникација со краток досег
Electronic fee collection - Application interface definition for dedicated short-range communication (ISO/DIS 14906:2017)
ИСРМ ТК 10
2018-02-28
2018-04-01
ISO/DIS 15118-1; prEN ISO 15118-1
Друмски возила – Интерфејс за комуниикација возило – мрежа - Дел 1: Општи информации и дефиниции на случаи на употреба
Road vehicles - Vehicle to grid communication interface - Part 1: General information and use-case definition (ISO/DIS 15118-1:2017)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-04-01
ISO 15216-1:2017; EN ISO 15216-1:2017
Микробиологија на синџирот на храна - Хоризонтална метода за определување хепатитис А вирус и норовирус во храна користејќи real-time PCR - Дел 1: Метод за квантификација
Microbiology of the food chain - Horizontal method for determination of hepatitis A virus and norovirus using real-time RT-PCR - Part 1: Method for quantification (ISO 15216-1:2017)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-05-30
ISO/DIS 16140-3; prEN ISO 16140-3
Микробиологија во синџирот на исхрана - Валидација на метод - Дел 3: Протокол за верификација на референтни и валидирани алтернативни методи имплементирани во една лабораторија (ISO/DIS 16140-3:2017)
Microbiology of the food chain - Method validation - Part 3: Protocol for the verification of reference and validated alternative methods implemented in a single laboratory (ISO/DIS 16140-3:2017)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-05-30
ISO/DIS 16140-4; prEN ISO 16140-4
Микробиологија во синџирот на храна - Валидација на метод - Дел 4: Протокол за валидација на (in house) методи во една лабораторија (ISO/DIS 16140-4:2017)
Microbiology of the food chain - Method validation - Part 4: Protocol for single-laboratory (in-house) method validation (ISO/DIS 16140-4:2017)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-05-30
ISO/DIS 16140-5; prEN ISO 16140-5
Микробиологија во синџирот на храна- Валидација на метод – Дел 5: Протокол за факторијална интерлабораториска валидација на некомерцијални методи (ISO/DIS 16140-5:2017)
Microbiology of the food chain - Method validation - Part 5: Protocol for factorial interlaboratory validation of non-proprietary methods (ISO/DIS 16140-5:2017)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-05-30
ISO/DIS 16140-6; prEN ISO 16140-6
Микробиологија во синџирот на храна- Валидација на метод – Дел 6: Протокол за валидација на алтернативни (комерцијални) методи за микробиолошка конфирмација и процедури за типизација (ISO/DIS 16140-6:2017)
Microbiology of the food chain - Method validation - Part 6: Protocol for the validation of alternative (proprietary) methods for microbiological confirmation and typing procedures (ISO/DIS 16140-6:2017)
ИСРМ ТК 10
2018-02-28
2018-04-01
EN ISO 16380:2018
Друмски возила – Приклучок за полнење со мешани горива
Road vehicles - Blended fuels refuelling connector (ISO 16380:2014/Amd 1:2016)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-04-01
ISO 16654:2001/Amd 1:2017; EN ISO 16654:2001/A1:2017
Микробиологија на храна и храна за животни - Хоризонтална метода за детекција на Escherichia coli O157- Амандман 1: Анекс Б: Резултати од меѓулабораториски студии
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the detection of Escherichia coli O157 - Amendment 1: Annex B: Result of interlaboratory studies (ISO 16654:2001/Amd 1:2017)
ИСРМ ТК 27
2017-11-30
2018-03-30
EN ISO 16923:2018
Станици за полнење на природен гас - CNG станици за полнење на гориво за возила (ISO 16923:2016)
Natural gas fuelling stations - CNG stations for fuelling vehicles (ISO 16923:2016)
ИСРМ ТК 5
2018-02-28
2018-04-01
ISO 17231:2017; EN ISO 17231:2017
Кожа – Физички и механички испитувања – Определување на водоодбојност на кожа за облека (ISO 17231:2006)
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of water repellency of garment leather (ISO 17231:2017)
ИСРМ ТК 10
2018-02-28
2018-04-01
ISO 17262:2012/DAmd 1; EN ISO 17262:2012/prA1
Интелигентни транспортни системи - Автоматска идентификација на возила и опрема - Структури за нумерирање и податоци – Амандман 1
Intelligent transport systems - Automatic vehicle and equipment identification - Numbering and data structures - Amendment 1 (ISO 17262:2012/DAmd 1:2017)
ИСРМ ТК 10
2018-02-28
2018-04-01
ISO 17264:2009/DAmd 1; EN ISO 17264:2009/prA1
Интелегентни транспортни системи - Автоматска идентификација на автоматски возила и опрема – Интерфејси – Амандман 1
Intelligent transport systems - Automatic vehicle and equipment identification - Interfaces - Amendment 1 (ISO 17264:2009/DAmd 1:2017)
ИСРМ ТК 10
2018-02-28
2018-04-01
ISO/PRF 17419; prEN ISO 17419-1
Интелигентни транспортни системи – Кооперативни системи – Единствена глобална идентификација
Intelligent transport systems - Cooperative systems - Globally unique identification (ISO/DIS 17419:2017)

228 најдени, страна 6 од 12 Испечати го пребараниот резултат          2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9