Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 8
2018-10-30
2018-12-01
ISO/CD 11925-2; prEN ISO 11925-2
Реакција на тестови за пожар - Запалливост на градежни производи изложени на директно дејство на оган - Дел 2: Тест за единечен извор на оган (ISO/DIS 11925-2:2018)
Reaction to fire tests - Ignitability of products subjected to direct impingement of flame - Part 2: Single-flame source test (ISO/DIS 11925-2:2018)
ИСРМ ТК 27
2018-10-30
2018-12-01
ISO/CD 11960; prEN ISO 11960
Индустрии за нафта и природен гас - Челични цевки за употреба како заштитни цевки или цевки за бушотини (ISO/DIS 11960:2018)
Petroleum and natural gas industries - Steel pipes for use as casing or tubing for wells (ISO/DIS 11960:2018)
ИСРМ ТК 19
2018-11-15
2018-12-05
ISO/CD 12643-1; prEN ISO 12643-1
Графичка технологија - Безбедносни барања за опрема и системи за графичка технологија – Дел 1: Општи барања
Graphic technology - Safety requirements for graphic technology equipment and systems - Part 1: General requirements (ISO/DIS 12643-1:2018)
ИСРМ ТК 19
2018-11-15
2018-12-05
ISO/CD 12643-2; prEN ISO 12643-2
Графичка технологија - Безбедносни барања за опрема и системи за графичка технологија – Дел 2: Опрема и системи за предпечатење и печатење
Graphic technology - Safety requirements for graphic technology equipment and systems - Part 2: Prepress and press equipment and systems (ISO/DIS 12643-2:2018)
ИСРМ ТК 34
2017-05-30
ISO/CD 13606-2; prEN ISO 13606-2
Информатика во здравство - Комуникација со електронски здравствени картони - Дел 2: Спецификација за размена на архетипови (идентичен со EN 13606-2:2007)
Health informatics - Electronic health record communication - Part 2: Archetype interchange specification (ISO/DIS 13606-2:2017)
ИСРМ ТК 27
2018-10-30
2018-12-01
prEN ISO 13679
Индустрии за нафта и природен гас - Постапки за испитување на споевите кај заштитни цевки и цевководни цевки (ISO/DIS 13679:2018)
Petroleum and natural gas industries - Procedures for testing casing and tubing connections (ISO/DIS 13679:2018)
ИСРМ ТК 27
2018-10-30
2018-12-01
ISO/FDIS 15112; prEN ISO 15112
Природен гас - Определување на енергија (ISO/DIS 15112:2018)
Natural gas - Energy determination (ISO/DIS 15112:2018)
ИСРМ ТК 34
2018-09-30
2019-01-01
ISO/CD 19136-1; prEN ISO 19136-1
Географски информации - Географски маркирачки јазик
Geographic information - Geography Markup Language (GML) - Part 1: Fundamentals (ISO/DIS 19136-1:2018)
ИСРМ ТК 27
2018-10-30
2018-12-01
ISO/DIS 20074; prEN ISO 20074
Индустрија за нафта и природен гас - Цевководни системи за транспорт - Менаџмент со ризик од геолошки хаварии за копнени цевководи (ISO/DIS 20074:2018)
Petroleum and natural gas industry - Pipeline transportation systems - Geological hazards risk management for onshore pipeline (ISO/DIS 20074:2018)
ИСРМ ТК 27
2018-10-30
2018-12-01
ISO/CD 20257-1; prEN ISO 20257-1
Инсталација и опрема за течен природен гас - Проектирање на пловни LNG инсталации - Дел 1: Општи барања (ISO/DIS 20257-1:2018)
Installation and equipment for liquefied natural gas - Design of floating LNG installations - Part 1: General requirements (ISO/DIS 20257-1:2018)
ИСРМ ТК 19
2018-11-15
2018-12-14
ISO/CD 21260; prEN ISO 21260
Безбедност на машини - Механички податоци за безбедност за физички контакти меѓу машини во движење и луѓе
Safety of machinery - Mechanical safety data for physical contacts between moving machinery and persons (ISO/DIS 21260:2018)
ИСРМ ТК 27
2018-10-30
2018-12-01
ISO/CD 21593; prEN ISO 21593
Бродска и поморска технологија - Технички барања за дотур на течен природен гас со суво - прекини/поврзи спојување (ISO/DIS 21593:2018)
Ship and marine technology - Technical requirements for liquefied natural gas bunkering dry-disconnect/connect coupling (ISO/DIS 21593:2018)
ИСРМ ТК 8
2018-10-30
2018-12-01
ISO/CD 21922; prEN ISO 21922
Системи за ладење и топлински пумпи - Вентили - Барања, тестирање и означување (ISO/DIS 21922:2018)
Refrigerating systems and heat pumps - Valves - Requirements, testing and marking (ISO/DIS 21922:2018)
ИСРМ ТК 8
2018-10-30
2018-12-01
ISO/NP 22712; prEN ISO 22712
Системи за ладење и топлински пумпи - Компетентност на персоналот (ISO/DIS 22712:2018)
Refrigerating systems and heat pumps - Competence of personnel (ISO/DIS 22712:2018)
ИСРМ ТК 27
2018-10-30
2018-12-01
ISO/NP 6145-1; prEN ISO 6145-1
Анализа на гас - Подготовка на гасни смеси за калибрација со динамични методи - Дел 1: Општи аспекти (ISO/DIS 6145-1:2018)
Gas analysis - Preparation of calibration gas mixtures using dynamic methods - Part 1: General aspects (ISO/DIS 6145-1:2018)
ИСРМ ТК 19
2018-11-12
2018-12-14
ISO/AWI 7096; prEN ISO 7096
Машини за пренесување земја - Лабораториско мерење на вибрациите на седиштето на операторот
Earth-moving machinery - Laboratory evaluation of operator seat vibration (ISO/DIS 7096:2018)
ИСРМ ТК 8
2018-10-30
2018-12-01
ISO/WD TS 21805; FprCEN ISO/TS 21805
Упатство за проектирање, селекција и инсталирање на вентили за заштита на структурен интегритет на куќишта заштитени со гасни системи за гасење на пожари (ISO/DTS 21805:2018)
Guidance on design, selection and installation of vents to safeguard the structural integrity of enclosures protected by gaseous fire-extinguishing systems (ISO/DTS 21805:2018)
ИСРМ ТК 27
2018-10-30
2018-12-01
FprCEN/TS 16769
ТНГ опрема и додатоци - Терминологија
LPG equipment and accessories - Terminology
ИСРМ ТК 34
2018-09-30
2019-01-01
CEN/TS 17261:2018

Biometric authentication for critical infrastructure access control - Requirements and Evaluation
ИСРМ ТК 34
2018-09-30
2019-01-01
CEN/TS 17262:2018

Personal identification - Robustness against biometric presentation attacks - Application to European Automated Border Control

122 најдени, страна 6 од 7 Испечати го пребараниот резултат          2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7