Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 13
2019-01-30
2019-05-01
prEN 17279
Прехранбени производи – Мулти-метод за скрининг на охратоксин А, афлатоксин B1, деоксиниваленол, зеаралеон и фумозин В1 и В2 во прехранбени производи, со исклучок на храна за доенчиња и мали деца, со HPLC-MS/MS
Foodstuffs - Multimethod for the screening of ochratoxin A, aflatoxin B1, deoxynivalenol, zearalenone and fumonisin B1 and B2 in foodstuffs, excluding foods for infants and young children, by HPLC-MS/MS
ИСРМ ТК 13
2019-01-30
2019-05-01
prEN 17280:2018
Прехранбени производи – Определување на зеаралеон и трихотецени вклучувајќи и деоксиниваленон (DON) и негови ацетилирани деривати (3-acetyl- DON и 15-acetyl-DON), ниваленол(NIV) и T-2 и HT-2 токсин во житарки и производи од жито со LC-MS/MS
Foodstuffs - Determination of zearalenone and trichothecenes including deoxynivalenol (DON) and its acetylated derivatives (3-acetyl- DON and 15-acetyl-DON), nivalenol (NIV) and T-2 and HT-2 toxin in cereals and cereal products by LC-MS/MS
ИСРМ ТК 13
2019-01-30
2019-05-01
prEN 17294
Храна за животни – методи за земање на примероци – Определување на органски киселини со јонска хроматографија со детекција на кондуктивност (IC-CD)
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of organic acids by Ion Chromatography with Conductivity Detection (IC-CD)
ИСРМ ТК 13
2019-01-30
2019-05-01
prEN 17298
Храна за животни: Методи за земање примероци и анализи – Определување на бензоева и сорбинска киселина со течна хроматографија со високи перформанси (HPLC)
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of benzoic and sorbic acid by High Pressure Liquid Chromatography (HPLC)
ИСРМ ТК 13
2019-01-30
2019-05-01
prEN 17299
Храна за животни : Методи за земање на примероци и анализа – Скрининг и определување на одобрени кокцидостатици како адитиви (додатоци) и нерегистрирани коксидостатици со ниво на вкрстена контаминација од 1% до 3%, и на 1 антибиотик на ниво на суб адитив, во готови смески со течна хроматографија со високи перформанси- тандем масена спектрометриска детекција (LC-MS/MS)
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Screening and determination of authorized coccidiostats at additive and 1 % and 3 % cross-contamination level, and of non-registered coccidiostats and of one antibiotic at sub-additive levels, in compound feed with High Performance Liquid Chromatography - Tandem Mass Spectrometry detection (LC-MS/MS)
ИСРМ ТК 5
2019-01-30
2019-04-01
prEN 17317
Отпорни, текстилни, ламинатни и модуларни механички споени подни покривки - Вредност на рефлексија на светлина на подна површина
Resilient, textile, laminate and modular mechanical locked floor coverings - Light reflectance value (LRV) of a flooring surface
ИСРМ ТК 10
2019-02-28
2019-04-01
prEN 17344
Земјоделски машини - Самоодни земјоделски и шумски возила - Барања за сопирање
Agricultural machinery – Self-propelled agricultural and forestry vehicles – Requirements for braking
ИСРМ ТК 13
2019-01-30
2019-05-01
prEN 17362
Храна за животни –Методи за земање на примероци и анализа– Определување на пентахлорофенол (PCP) во суровини за сточна храна и смески со LC-MS/MS
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of pentachlorophenol (PCP) in feed materials and compound feed by LC-MS/MS
ИСРМ ТК 10
2019-02-28
2019-04-01
prEN 1789
Медицински возила и нивна опрема – Друмски амбулантни возила
Medical vehicles and their equipment - Road ambulances
ИСРМ ТК 5
2019-01-30
2019-03-01
EN 388:2016+A1:2018
Заштитни ракавици од механички опасности
Protective gloves against mechanical risks
ИСРМ ТК 21
2019-02-28
2019-04-01
prEN 50305:2018
Примена во железница - Кабли за железнички возила што имаат специјална изведба за заштита од пожар - Методи за испитување (идентичен со EN 50305:2002
Railway applications - Railway rolling stock cables having special fire performance - Test methods
ИСРМ ТК 21
2019-02-28
2019-04-01
prEN 50306-1:2018
Примена во железница - Кабли за железнички возила што имаат специјална изведба за заштита од пожар - Тенка заштита - Дел 1: Општи барања (идентичен со EN 50306-1:2002)
Railway applications - Railway rolling stock cables having special fire performance - Thin wall - Part 1: General requirements
ИСРМ ТК 21
2019-02-28
2019-04-01
prEN 50306-2:2018
Примена во железница - Кабли за железнички возила што имаат специјална изведба за заштита од пожар - Тенка заштита - Дел 2: Едножилни кабли (идентичен со EN 50306-2:2002)
Railway applications - Railway rolling stock cables having special fire performance - Thin wall - Part 2: Single core cables
ИСРМ ТК 21
2019-02-28
2019-04-01
prEN 50306-3:2018
Примена во железница - Кабли за железнички возила што имаат специјална изведба за заштита од пожар - Тенка заштита - Дел 3: Едножилни и повеќежилни кабли (двожилни, трожилни и четворожилни) екранизирани и тенко ѕидно плаштирани (идентичен со EN 50306-3:20
Railway applications - Railway rolling stock cables having special fire performance - Thin wall - Part 3: Single core and multicore cables screened and thin wall sheathed
ИСРМ ТК 21
2019-02-28
2019-04-01
prEN 50306-4:2018
Примена во железница - Кабли за железнички возила што имаат специјална изведба за заштита од пожар - Тенка заштита - Дел 4: Повеќежилни и кабли со повеќе парови стандардно плаштирани (идентичен со EN 50306-4:2002)
Railway applications - Railway rolling stock cables having special fire performance - Thin wall - Part 4: Multicore and multipair sheathed cables
ИСРМ ТК 21
2019-02-28
2019-04-01
EN 60669-1:2018/AC:2018-11
Склопки за електрични инсталации во домаќинство и слични инсталации - Дел 1: Општи барања
Switches for household and similar fixed electrical installations - Part 1: General requirements
ИСРМ ТК 31
2018-11-30
2019-03-01
EN 60809:2015/prA3:2018
Сијалици за возила - Барања за димензии , електрични фотометриски карактеристики
Lamps for road vehicles - Dimensional, electrical and luminous requirements
ИСРМ ТК 21
2019-02-28
2019-04-01
prEN 61643-341:2018
Компоненти за нисконапонски заштитни уреди од пренапони - Дел 341: Спецификациja за тиристорски пригушувaчи на пренапони (TSS) (идентичен со EN 61643-341:2001)
Components for low-voltage surge protection -Part 341: Performance requirements and test circuits for thyristor surge suppressors (TSS)
ИСРМ ТК 34
2018-11-30
2019-03-01
EN 61850-7-1:2011/prA1:2018
Комуникациски мрежи и системни за автоматизација на енергетски постојки - Дел 7-1: Основна комуникациска структура - Принципи и модели
Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-1: Basic communication structure - Principles and models
ИСРМ ТК 34
2016-11-30
2016-03-06
IEC 61850-7-3:2010; EN 61850-7-3:2011/prA1:2016
Комуникациски мрежи и системи во трафостаници - Дел 7-2: Основна комуникациска структура за опрема на трафостаници и опрема за изводи - Заенички класи податоци
Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-3: Basic communication structure - Common data classes

180 најдени, страна 6 од 9 Испечати го пребараниот резултат          4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9