Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ Совет
2018-06-30
2018-08-01
EN 61511-1:2017/A1:2017

Functional safety - Safety instrumented systems for the process industry sector - Normative (uon) - Part 1: Framework, definitions, system, hardware and software requirements
ИСРМ Совет
2018-06-30
2018-08-01
EN 61745:2017

End-face image analysis procedure for the calibration of optical fibre geometry test sets
ИСРМ Совет
2018-06-30
2018-08-01
EN 61760-4:2015/A1:2018

Surface mounting technology - Part 4: Classification, packaging, labelling and handling of moisture sensitive devices
ИСРМ Совет
2018-06-30
2018-08-01
EN 61784-3-13:2017
Индустриски комуникациски мрежи - Профили - Дел 3-13: Функционални безбедносни басови - Дополнителни спецификации за CPF 13 (идентичен со EN 61784-3-13:2010)
Industrial communication networks - Profiles - Part 3-13: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 13
ИСРМ Совет
2018-06-30
2018-08-01
IEC 61784-3-17:2016; EN 61784-3-17:2017

Industrial communication networks - Profiles - Part 3-17: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 17
ИСРМ Совет
2018-06-30
2018-08-01
EN 61784-3-3:2017
Индустриски комуникациски мрежи - Профили - Дел 3-3: Функционални безбедносни басови - Дополнителни спецификации за CPF 3 (идентичен со EN 61784-3-3:2010)
Industrial communication networks - Profiles - Part 3-3: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 3
ИСРМ Совет
2018-06-30
2018-08-01
EN 61784-3-8:2017
Индустриски комуникациски мрежи - Профили - Дел 3-8: Функционални безбедносни басови - Дополнителни спецификации за CPF 8 (идентичен со EN 61784-3-8:2010)
Industrial communication networks - Profiles - Part 3-8: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 8
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-09-01
prEN 61810-10:2017
Електромеханички релеи – Дел 10: Релеи со висок капацитет – Дополнителни функционални аспекти и безбедносни барања
Electromechanical elementary relays - Part 10: High capacity relays - Additional functional aspects and safety requirements
ИСРМ ТК 34
2016-11-30
2016-03-06
IEC 61850-7-3:2010; EN 61850-7-3:2011/prA1:2016
Комуникациски мрежи и системи во трафостаници - Дел 7-2: Основна комуникациска структура за опрема на трафостаници и опрема за изводи - Заенички класи податоци
Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-3: Basic communication structure - Common data classes
ИСРМ ТК 10
2018-07-30
2018-09-01
EN 61851-21-1:2017/AC:2017-11
Систем зс напојување на електрични возила преку проводници - Дел 21-1: Барања поврзани со ЕМК за вграден полнач во електрични возила при поврзување преку проводници на наизменично/еднонасочно напојување
Electric vehicle conductive charging system - Part 21-1: Electric vehicle on-board charger EMC requirements for conductive connection to an AC/DC supply
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-09-01
FprEN 61853-3:2018
Испитување на својства и номиналните енергетски карактеристики на фотоволтаичните (PV) модули – Дел 3: Енергетски рејтинг на PV модули
Photovoltaic (PV) module performance testing and energy rating - Part 3: Energy rating of PV modules
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-09-01
FprEN 61853-4:2018
Испитување на својства и номиналните енергетски карактеристики на фотоволтаичните (PV) модули – Дел 4: Стандардни референтни климатски профили
Photovoltaic (PV) module performance testing and energy rating - Part 3: Energy rating of PV modules
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-09-01
prEN 61857-32:2017
Електрични изолациски системи – Процедури за термичка проценка – Дел 32: Мулти-факторна проценка со покачени фактори при дијагностички испитувања
Electrical insulation systems - Procedures for thermal evaluation - Part 32: Multifactor evaluation with increased factors during diagnostic testing
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-09-01
prEN 61857-33:2017
Електрични изолациски системи – Процедури за термичка проценка – Дел 33: Мулти-факторна проценка со покачени фактори при зголемена температура
Electrical insulation systems - Procedures for thermal evaluation - Part 33: Multifactor evaluation with increased factors at elevated temperature
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-09-01
prEN 61869-13:2017
Мерни трансформатори – Дел 13: Самостојна единица за спојување (SAMU)
Instrument Transformers - Part 13: Stand alone Merging Unit (SAMU)
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-09-01
prEN 62056-8-4:2017
Размена на податоци за мерење на електрична енергија - DLMS/COSEM пакет - Дел 8-4: Комуникациски профили за теснопојасни OFDM PLC PRIME соседни мрежи
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 8-4: Communication profiles for narrow-band OFDM PLC PRIME neighbourhood networks
ИСРМ Совет
2018-06-30
2018-08-01
EN 62232:2017
Основен стандард за да се демонстрира усогласеност на фиксна опрема за радиоемитирање (110 MHz - 40 GHz) наменета за употреба во безжични телекомуникациски мрежи со основните ограничувања или референтните нивоа поврзани со изложеноста на населението на радиофреквенциски електромагнетни полиња, кога се ставаат во употреба
Determination of RF field strength, power density and SAR in the vicinity of radiocommunication base stations for the purpose of evaluating human exposure
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-09-01
EN IEC 62271-102:2018
Високонапонска расклопна и управувачка опрема - Дел 102: Разделувачи за наизменична струја и ножеви за заземјување
High-voltage switchgear and controlgear - Part 102: Alternating current disconnectors and earthing switches
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-09-01
prEN 62271-107:2018
Високонапонска расклопна и управувачка опрема - Дел 107: Високонапонски склопки со осигурувачи за наизменична струја со номинални напони од 1 kV до и еднакви на 52 kV
High-voltage switchgear and controlgear - Part 107: Alternating current fused circuit-switchers for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-09-01
prEN 62271-109:2018
Високонапонска расклопна и управувачка опрема - Дел 109: Бајпас склопки со сериски кондензатор на наизменична струја
High-voltage switchgear and controlgear - Part 109: Alternating-current series capacitor by-pass switches

271 најдени, страна 6 од 14 Испечати го пребараниот резултат          2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9