Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 35
2018-04-30
2018-06-01
ISO 20486:2017; EN ISO 20486:2018
Испитување без разрушување - Испитување на протекување - Калибрација на референтни количини гас што истекуваат (ISO 20486:2017)
Non-destructive testing - Leak testing - Calibration of reference leaks for gases (ISO 20486:2017)
ИСРМ ТК 35
2018-04-30
2018-06-01
ISO/DIS 2063-1; EN ISO 2063-1:2017
Термичко прскање - Цинк, алуминиум и нивни легури - Дел 1: Проектни барања и препораки за квалитет на системот за заштита од корозија (ISO 2063-1:2017)
Thermal spraying - Zinc, aluminium and their alloys - Part 1: Design considerations and quality requirements for corrosion protection systems (ISO 2063-1:2017)
ИСРМ ТК 35
2018-04-30
2018-06-01
ISO/DIS 2063-2; EN ISO 2063-2:2017
Термичко прскање - Цинк, алуминиум и нивни легури - Дел 2: Изведба на системи за заштита од корозија (ISO 2063-2:2017)
Thermal spraying - Zinc, aluminium and their alloys - Part 2: Execution of corrosion protection systems (ISO 2063-2:2017)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-05-30
ISO/DIS 20976-1; prEN ISO 20976-1
Микробиологија во синџирот на храна- Упатство за изведување на “challenge” тестови на храна и добиточна храна – Дел 1: “Challenge” тест за испитување на потенцијал за раст, lag време и максимална стапка на раст (ISO/DIS 20976-1:2016)
Microbiology of the food chain - Guidelines for conducting challenge tests of food and feed products - Part 1: Challenge tests to study the growth potential, lag time and the maximum growth rate (ISO/DIS 20976-1:2016)
ИСРМ ТК 4
2018-04-30
2018-06-01
ISO/DIS 21268-1; prEN ISO 21268-1
Квалитет на почва - Процедури на исцедување за последователни хемиски и екотоксиколошки испитувања на почвата и почвените материјали - Дел 1: Тест на шаржа со користење на течно цврст сооднос од 2 l / kg сува материја (ISO / TS 21268-1:2007) (идентичен со
Soil quality - Leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soil and soil materials - Part 1: Batch test using a liquid to solid ratio of 2 l/kg dry matter (ISO/DIS 21268-1:2018)
ИСРМ ТК 4
2018-04-30
2018-06-01
ISO/DIS 21268-2; prEN ISO 21268-2
Квалитет на почва - Процедури на исцедување за последователни хемиски и екотоксиколошки испитувања на почвата и почвените материјали - Дел 2: Тест на шаржа со користење на течно цврст сооднос од 10 l / kg сува материја (ISO / TS 21268-2:2007)
Soil quality - Leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soil and soil materials - Part 2: Batch test using a liquid to solid ratio of 10 l/kg dry matter (ISO/DIS 21268-2:2018)
ИСРМ ТК 4
2018-04-30
2018-06-01
ISO/DIS 21268-3; prEN ISO 21268-3
Квалитет на почва - Процедури на исцедување за последователни хемиски и екотоксиколошки испитувања на почвата и почвените материјали - Дел 3: Вертикален тест на излужливост (ISO / TS 21268-3:2007)
Soil quality - Leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soil and soil materials - Part 3: Up-flow percolation test (ISO/DIS 21268-3:2018)
ИСРМ ТК 4
2018-04-30
2018-06-01
ISO/DIS 21268-4; prEN ISO 21268-4
Квалитет на почва - Процедури на исцедување за последователни хемиски и екотоксиколошки испитувања на почвата и почвените материјали - Дел 4: Влијание на pH врз исцедувањето со почетно додавање на киселина / база (ISO / TS 21268-4:2007)
Soil quality - Leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soil and soil materials - Part 4: Influence of pH on leaching with initial acid/base addition (ISO/DIS 21268-4:2018)
ИСРМ ТК 35
2018-04-30
2018-06-01
ISO 21904-3:2018; EN ISO 21904-3:2018
Здравје и безбедност при заварување и сродни постапки – Барања, тестирање и означување на опрема за филтрација на воздух - Дел 3: Определување на ефикасност на факање на уреди за одведување на гасови за заварување (ISO 21904-3:2018)
Health and safety in welding and allied processes - Requirements, testing and marking of equipment for air filtration - Part 3: Determination of the capture efficiency of on-torch welding fume extraction devices (ISO 21904-3:2018)
ИСРМ ТК 35
2018-04-30
2018-06-01
ISO 22825:2017; EN ISO 22825:2017
Испитување без разрушување на завари – Испитување со ултразвук – Испитување на завари во аустенитни челици и легури на основа на никел (ISO 22825:2017)
Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Testing of welds in austenitic steels and nickel-based alloys (ISO 22825:2017)
ИСРМ ТК 35
2018-04-30
2018-06-01
ISO 22829:2017; EN ISO 22829:2017
Опрема за електроотпорно заварување - Трансформатори - Интегрирани трансформаторски исправувач за пиштоли за заварување кои работат на фрекфенција од 1000 Hz (ISO 22829:2017)
Resistance welding equipment - Transformers - Integrated transformer-rectifier units for welding guns operating at 1 000 Hz (ISO 22829:2017)
ИСРМ ТК 35
2018-04-30
2018-06-01
ISO 23279:2017; EN ISO 23279:2017
Испитување без разрушување на завари – Испитување со ултразвук – Карактеризација на дисконтинуитети во заварени споеви (ISO 23279:2017)
Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Characterization of discontinuities in welds (ISO 23279:2017)
ИСРМ ТК 4
2018-04-30
2018-06-01
ISO/DIS 23611-3; prEN ISO 23611-3
Квалитет на почва – Земање примероци од почвени безрбетници – Дел 3: Земање примероци и екстракција од почва на почвени црви (enchytraeids) (ISO 23611-3:2007)
Soil quality - Sampling of soil invertebrates - Part 3: Sampling and extraction of enchytraeids (ISO/DIS 23611-3:2018)
ИСРМ ТК 4
2018-04-30
2018-06-01
ISO/DIS 25177; prEN ISO 25177
Квалитет на почва – Опис на почва (ISO 25177:2008)
Soil quality - Field soil description (ISO/DIS 25177:2018)
ИСРМ ТК 35
2018-04-30
2018-06-01
ISO 26304:2017; EN ISO 26304:2018
Потрошни материјали за заварување – Полни електродни жици, полнети цевкасти електроди и комбинации електрода/прашок за електролачно заварување под прашок на челици со висока јакост - Класификација (ISO 26304:2017)
Welding consumables - Solid wire electrodes, tubular cored electrodes and electrode-flux combinations for submerged arc welding of high strength steels - Classification (ISO 26304:2017)
ИСРМ ТК 35
2018-04-30
2018-06-01
ISO 3580:2017; EN ISO 3580:2017
Потрошни материјали за заварување – Обложени електроди за рачно електролачно заварување на челици отпорни на ползење - Класификација (ISO 3580:2017)
Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc welding of creep-resisting steels - Classification (ISO 3580:2017)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-05-30
ISO/DIS 3961; prEN ISO 3961
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување јоден број
Animal and vegetable fats and oils - Determination of iodine value (ISO/DIS 3961:2017)
ИСРМ Совет
2017-12-30
2017-12-15
ISO 41012:2017; prEN ISO 41012
Раководење и управување со капацитетите - Дел 2: Упатства за начинот на подготвување на договори за раководење и управување со капацитетите (ISO 41012:2017)
Facility management - Guidance on strategic sourcing and the development of agreements (ISO 41012:2017)
ИСРМ ТК 35
2018-04-30
2018-06-01
ISO 5175-1:2017; EN ISO 5175-1:2017
Опрема за гасно заварување - Безбедносни уреди - Дел 1: Уреди со пригушувач на пламен (ISO 5175-1:2017)
Gas welding equipment - Safety devices - Part 1: Devices incorporating a flame (flashback) arrestor (ISO 5175-1:2017)
ИСРМ ТК 35
2018-04-30
2018-06-01
ISO 5175-2:2017; EN ISO 5175-2:2017
Опрема за гасно заварување - Безбедносни уреди - Дел 2: Уреди кои не содржат пригушувач на пламен (ISO 5175-2:2017)
Gas welding equipment - Safety devices - Part 2: Devices not incorporating a flame (flashback) arrestor (ISO 5175-2:2017)

143 најдени, страна 6 од 8 Испечати го пребараниот резултат          3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8