Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРСМ ТК 13
2019-01-30
2019-05-01
ISO/CD 6887-5; prEN ISO 6887-5
Микробиологија на синџирот на храна– Подготовка на примероци за испитување, почетна суспензија и децимални разредувања за микробиолошко испитување- Дел 5 – Специфични правила за подготовка на млеко и млечни производи
Microbiology of the food chain - Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination - Part 5: Specific rules for the preparation of milk and milk products (ISO/DIS 6887-5:2018)
ИСРСМ ТК 17
2019-02-28
2019-04-01
ISO/FDIS 7779; EN ISO 7779:2018
Акустика - Мерење на воздушна бучава емитирана од опрема за информатичка технологија и телекомуникации(ISO 7779:2010)
Acoustics - Measurement of airborne noise emitted by information technology and telecommunications equipment (ISO 7779:2018)
ИСРСМ ТК 13
2019-01-30
2019-05-01
ISO 7932:2004; EN ISO 7932:2004/prA1
Микробиологија за храна и храна за животни - Хоризонтален метод за броење на условно присутна Bacillus cereus - Техника на броење на колонии при 30 °C- Амандман 1: Вклучување на опционален тест
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of presumptive Bacillus cereus - Colony-count technique at 30 degrees C - Amendment 1: Inclusion of optional tests (ISO 7932:2004/DAM 1:2018)
ИСРСМ ТК 17
2019-02-28
2019-04-01
ISO/FDIS 8199; EN ISO 8199:2018
Квалитет на вода - Општо упатство за броење на микроорганизмите во култура (ISO 8199:2005)
Water quality - General requirements and guidance for microbiological examinations by culture (ISO 8199:2018)
ИСРСМ ТК 5
2019-01-30
2019-04-01
ISO/CD 9554; prEN ISO 9554
Јажиња од влакна – Општи спецификации (ISO 9554:2010)
Fibre ropes - General specifications (ISO/DIS 9554:2018)
ИСРСМ ТК 18
2019-02-28
2019-04-01
EN ISO/IEC 17021-2:2018
Оцена на сообразност – Барања за тела кои вршат проверка и сертификација на системи за квалитет Дел 2:Барања за компетентност за проверка и сертификација на системи за менаџмент на животна средина (ISO/IEC/TS 17021-2:2012)
Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 2: Competence requirements for auditing and certification of environmental management systems (ISO/IEC 17021-2:2016)
ИСРСМ ТК 18
2019-02-28
2019-04-01
EN ISO/IEC 17021-3:2018
Оцена на сообразност –Барања за тела кои вршат проверка и сертификација на системите за менаџмент - Дел 3:Барања за компетентност за проверка и сертификација на системи за менаџмент со квалитетот (ISO/IEC/TS 17021-3:2013)
Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 3: Competence requirements for auditing and certification of quality management systems (ISO/IEC 17021-3:2017)
ИСРСМ ТК 1
2019-02-28
2019-04-01
IEC TS 60079-32-1:2013+AMD1:2017 CSV
Експлозивни атмосфери-Дел 32-1: Електростатски опасности - Упатство
Explosive atmospheres - Part 32-1: Electrostatic hazards, guidance
ИСРСМ ТК 1
2019-02-28
2019-04-01
IEC 60079-7:2015+AMD1:2017 CSV
Есплозивни атмосфери - Дел 7: Вид на заштита на опремата со зголемена сигурност „e"
Explosive atmospheres - Part 7: Equipment protection by increased safety "e"
ИСРСМ ТК 17
2019-02-28
2019-04-01
CEN/TS 17198:2018
Емисии од стационарни извори – Мониторинг системи за предвидување на емисиите (PEMS) - Применливост, спроведување и обезбедување на квалитет
Stationary source emissions - Predictive Emission Monitoring Systems (PEMS) - Applicability, execution and quality assurance
ИСРСМ ТК 1
2019-02-28
2019-04-01
IEC TS 60079-32-1:2013/AMD1:2017
Амандман 1- Експлозивни атмосфери-Дел 32-1: Електростатски опасности - Упатство
Amendment 1 - Explosive atmospheres - Part 32-1: Electrostatic hazards, guidance

131 најдени, страна 7 од 7 Испечати го пребараниот резултат          2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7