Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 34
2016-11-30
2016-03-06
IEC 61850-7-3:2010; EN 61850-7-3:2011/prA1:2016
Комуникациски мрежи и системи во трафостаници - Дел 7-2: Основна комуникациска структура за опрема на трафостаници и опрема за изводи - Заенички класи податоци
Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-3: Basic communication structure - Common data classes
ИСРМ ТК 34
2017-05-30
2017-09-06
IEC 61850-8-1:2011; EN 61850-8-1:2011/prA1:2017
Комуникациски мрежи и системи во трафостаници - 8-1: Специфично мапирање на комуникациски сервиси (SCSM) - Мапирање на MMS (ISO 9506-1 и ISO 9506-2) и на ISO/IEC 8802-3
Communication networks and systems for power utility automation - Part 8-1: Specific communication service mapping (SCSM) - Mappings to MMS (ISO 9506-1 and ISO 9506-2) and to ISO/IEC 8802-3
ИСРМ ТК 34
2017-05-30
2017-09-06
prEN 61850-8-2:2017
Комуникациски мрежи и системи во трафостаници - Дел 8-1: Спрецифично мапирање на комуникациски сервиси (SCSM) - Мапирање на проширлив протокол за размена на пораки и присутност (ХМРР)
Communication networks and systems for power utility automation - Part 8-2: Specific communication service mapping (SCSM) - Mapping to Extensible Messaging Presence Protocol (XMPP)
ИСРМ ТК 34
2017-05-30
2017-09-06
IEC 61968-13:2008; prEN 61968-13
Апликативна интеграција кај електрични постројки - Системски интерфејси за управување на дистрибуција - Дел 13: Формат за размена на CIM RDF модел за дистрибуција (идентичен со EN 61968-13:2008)
Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 13: Common distribution power system model profiles
ИСРМ ТК 31
2017-05-30
2017-09-06
prEN 62031:2017
Модули од светлечки диоди за осветление за општа намена - Спецификации за безбедност (идентичен со EN 62031:2008)
LED modules for general lighting - Safety specifications
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-09-06
IEC 62090:2017; EN 62090:2017
Ознаки за пакувањето на производите за електронски компоненти со употреба на баркод и дводимензионална симбологија (идентичен со EN 62090:2003)
Product package labels for electronic components using bar code and two- dimensional symbologies
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-09-06
EN 62127-2:2007/A2:2017

Ultrasonics - Hydrophones - Part 2: Calibration for ultrasonic fields up to 40 MHz
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-09-06
IEC 62321-8:2017; EN 62321-8:2017

Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 8: Phthalates in polymers by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS), gas chromatography-mass spectrometry using a pyrolyzer/thermal desorption accessory (Py/TD-GC-MS)
ИСРМ ТК 34
2017-05-30
2017-09-06
IEC TS 62351-4:2007; prEN 62351-4:2017
Управување со енергетски системи и пропратна размена на информации - Безбедност на податоци и комуникации - Дел 4: Профили кои вклучуваат MMS
Power systems management and associated information exchange - Data and communications security - Part 4: Profiles including MMS
ИСРМ ТК 31
2017-05-30
2017-09-06
IEC 62386-207:2009; prEN 62386-207:2017
Дигитални адресибилни интерфејси за осветление - Дел 207: Специфични барања за контролни уреди - Модули од светлечки диоди (тип на уред 5) (идентичен со EN 62386-207:2009)
Digital addressable lighting interface - Part 207: Particular requirements for control gear - LED modules (device type 6)
ИСРМ ТК 31
2017-05-30
2017-09-06
prEN 62386-216:2017
Дигитално адресиран интерфејс за осветление - Дел 216: Посебни барања за контролни уреди - Проверка на оптоварување (уред тип 15)
Digital addressable lighting interface - Part 216: Particular requirements for control gear - Load referencing (device type 15)
ИСРМ ТК 31
2017-05-30
2017-09-06
prEN 62386-217:2017
Дигитлано адресиран интерфејс за осветление - Дел 217: Посебни барања за контролните уреди - Заштита од термички преоптеретување (уред тип 16)
Digital addressable lighting interface - Part 217: Particular requirements for control gear - Thermal gear protection (device type 16)
ИСРМ ТК 31
2017-05-30
2017-09-06
prEN 62386-218:2017
Дигитално адресиран интерфејс за осветление - Дел 222: Посебни барања за контролните уреди - Избор на крива за регилација на флукс (уред тип 17)
Digital addressable lighting interface - Part 218: Particular requirements for control gear - Dimming Curve Selection (device type 17)
ИСРМ ТК 31
2017-05-30
2017-09-06
prEN 62386-222:2017
Дигитално адресирани интерфејс за осветление - Дел 222: Посебни барања за контролните уреди - Термичка заштита за сијалиците (уред тип 21)
Digital addressable lighting interface - Part 222: Particular requirements for control gear - Thermal lamp protection (device type 21)
ИСРМ ТК 31
2017-05-30
2017-09-06
IEC 62442-1:2011; EN 62442-1:2011/A11:2017
Енергетски перфоманси на контролните уреди за сијалици - Дел 1: Контролни уреди за флуоресцентни сијалици - Метод за мерење на вкупна моќност на контролниот уред и ефикасноста на контролниот уред
Energy performance of lamp controlgear - Part 1: Controlgear for fluorescent lamps - Method of measurement to determine the total input power of controlgear circuits and the efficiency of the controlgear
ИСРМ ТК 31
2017-05-30
2017-09-06
IEC 62442-2:2014; EN 62442-2:2014/A11:2017
Енергетски карактеристики на контролни уреди за сијалици - Дел 2: Контролни уреди за сијалици со електрично празнење низ гасови со висок интензитет (не вклучувајќи флуоресцентни сијалици) - Метода на мерње за определување на ефикасноста на управувачките уреди
Energy performance of lamp controlgear - Part 2: Controlgear for high intensity discharge lamps (excluding fluorescent lamps) - Method of measurement to determine the efficiency of the controlgear
ИСРМ ТК 31
2017-05-30
2017-09-06
IEC 62442-3:2014; EN 62442-3:2014/A11:2017
Енергетски карактеристики на контролни уреди за сијалици - Дел 3: Контролни уреди за халогени сијалици и LED модулив- Метод за мерење заради определување на ефикасноста на контролните уреди
Energy performance of lamp controlgear - Part 3: Controlgear for halogen lamps and LED modules - Method of measurement to determine the efficiency of the controlgear
ИСРМ ТК 31
2017-05-30
2017-09-06
IEC 62554:2011; EN 62554:2011/prA1:2017
Подготовка на примерок за мерење на нивото на живата во флуоресцентните сијалици
Sample preparation for measurement of mercury level in fluorescent lamps
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-09-06
IEC 62580-1:2015; EN 62580-1:2016/A11:2017

Electronic railway equipment - On-board multimedia and telematic subsystems for railways - Part 1: General architecture
ИСРМ ТК 31
2017-05-30
2017-09-06
EN 62612:2013/prA2:2017
LED сијалици со вградени придушници за општа намена со напонски извор > 50V - Барања за изведба
Self-ballasted LED lamps for general lighting services with supply voltages > 50 V - Performance requirements

199 најдени, страна 7 од 10 Испечати го пребараниот резултат          5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10