Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ Совет
2017-06-30
2017-08-06
EN 62287-2:2017

Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Class B shipborne equipment of the automatic identification system (AIS) - Part 2: Self-organising time division multiple access (SOTDMA) techniques
ИСРМ ТК 34
2017-03-30
2017-07-06
IEC 62325-301:2014; prEN 62325-301:2017
Рамка за комуникации на енергетскиот пазар - Дел 301: Проширувања на заедничкиот информациски модел (CIM) за пазари
Framework for energy market communications - Part 301: Common Information Model (CIM) extensions for markets
ИСРМ ТК 34
2017-05-30
2017-09-06
IEC TS 62351-4:2007; prEN 62351-4:2017
Управување со енергетски системи и пропратна размена на информации - Безбедност на податоци и комуникации - Дел 4: Профили кои вклучуваат MMS
Power systems management and associated information exchange - Data and communications security - Part 4: Profiles including MMS
ИСРМ ТК 31
2017-05-30
2017-09-06
IEC 62386-207:2009; prEN 62386-207:2017
Дигитални адресибилни интерфејси за осветление - Дел 207: Специфични барања за контролни уреди - Модули од светлечки диоди (тип на уред 5) (идентичен со EN 62386-207:2009)
Digital addressable lighting interface - Part 207: Particular requirements for control gear - LED modules (device type 6)
ИСРМ ТК 31
2017-05-30
2017-09-06
prEN 62386-216:2017
Дигитално адресиран интерфејс за осветление - Дел 216: Посебни барања за контролни уреди - Проверка на оптоварување (уред тип 15)
Digital addressable lighting interface - Part 216: Particular requirements for control gear - Load referencing (device type 15)
ИСРМ ТК 31
2017-05-30
2017-09-06
prEN 62386-217:2017
Дигитлано адресиран интерфејс за осветление - Дел 217: Посебни барања за контролните уреди - Заштита од термички преоптеретување (уред тип 16)
Digital addressable lighting interface - Part 217: Particular requirements for control gear - Thermal gear protection (device type 16)
ИСРМ ТК 31
2017-05-30
2017-09-06
prEN 62386-218:2017
Дигитално адресиран интерфејс за осветление - Дел 222: Посебни барања за контролните уреди - Избор на крива за регилација на флукс (уред тип 17)
Digital addressable lighting interface - Part 218: Particular requirements for control gear - Dimming Curve Selection (device type 17)
ИСРМ ТК 31
2017-05-30
2017-09-06
prEN 62386-222:2017
Дигитално адресирани интерфејс за осветление - Дел 222: Посебни барања за контролните уреди - Термичка заштита за сијалиците (уред тип 21)
Digital addressable lighting interface - Part 222: Particular requirements for control gear - Thermal lamp protection (device type 21)
ИСРМ ТК 31
2017-05-30
2017-09-06
IEC 62442-1:2011; EN 62442-1:2011/FprAA:2017
Енергетски перфоманси на контролните уреди за сијалици - Дел 1: Контролни уреди за флуоресцентни сијалици - Метод за мерење на вкупна моќност на контролниот уред и ефикасноста на контролниот уред
Energy performance of lamp controlgear - Part 1: Controlgear for fluorescent lamps - Method of measurement to determine the total input power of controlgear circuits and the efficiency of the controlgear
ИСРМ ТК 31
2017-05-30
2017-09-06
IEC 62442-2:2014; EN 62442-2:2014/FprAA:2017
Енергетски карактеристики на контролни уреди за сијалици - Дел 2: Контролни уреди за сијалици со електрично празнење низ гасови со висок интензитет (не вклучувајќи флуоресцентни сијалици) - Метода на мерње за определување на ефикасноста на управувачките уреди
Energy performance of lamp controlgear - Part 2: Controlgear for high intensity discharge lamps (excluding fluorescent lamps) - Method of measurement to determine the efficiency of the controlgear
ИСРМ ТК 31
2017-05-30
2017-09-06
IEC 62442-3:2014; EN 62442-3:2014/FprAA:2017
Енергетски карактеристики на контролни уреди за сијалици - Дел 3: Контролни уреди за халогени сијалици и LED модулив- Метод за мерење заради определување на ефикасноста на контролните уреди
Energy performance of lamp controlgear - Part 3: Controlgear for halogen lamps and LED modules - Method of measurement to determine the efficiency of the controlgear
ИСРМ ТК 32
2017-04-30
2017-08-06
IEC 62501:2009; EN 62501:2009/prA2:2017
Вентилски напонски конвертори (VSC) за високонапонски еднонасочен пренос на аелектрична енергија (HVDC) - Електрично испитување
Voltage sourced converter (VSC) valves for high-voltage direct curent (HVDC) power transmission - Electrical testing
ИСРМ ТК 31
2017-05-30
2017-09-06
IEC 62554:2011; EN 62554:2011/prA1:2017
Подготовка на примерок за мерење на нивото на живата во флуоресцентните сијалици
Sample preparation for measurement of mercury level in fluorescent lamps
ИСРМ ТК 32
2017-04-30
2017-08-06
prEN 62559-1:2017
Use Case Methodology - Дел 1: Концепт и процеси во стандардизација
Use Case Methodology - Part 1: Concept and Processes in Standardization
ИСРМ ТК 10
2017-06-30
2017-08-06
prEN 62576:2017
Електрични двослојни кондензатори за употреба во хибридни електрични возила – Методи за испитување на електрични карактеристики
Electric double-layer capacitors for use in hybrid electric vehicles - Test methods for electrical characteristics
ИСРМ ТК 31
2017-05-30
2017-09-06
EN 62612:2013/prA2:2017
LED сијалици со вградени придушници за општа намена со напонски извор > 50V - Барања за изведба
Self-ballasted LED lamps for general lighting services with supply voltages > 50 V - Performance requirements
ИСРМ Совет
2017-06-30
2017-08-06
EN 62714-3:2017

Engineering data exchange format for use in industrial automation systems engineering - Automation markup language - Part 3: Geometry and kinematics
ИСРМ ТК 32
2017-04-30
2017-08-06
IEC 62751-1:2014; EN 62751-1:2014/prA1:2017
Определување на загубите на моќност на напонски вентилски преобразувачи (VSC) на високонапонските еднонасочни системи за пренос (HVDC) - Дел 1: Општи барања
Power losses in voltage sourced converter (VSC) valves for high-voltage direct current (HVDC) systems - Part 1: General requirements
ИСРМ ТК 21
2017-03-30
prEN 62807-1:2017
Хибридни телекомуникациски кабли - Дел 1: Општа спецификација
Hybrid telecommunication cables - Part 1: Generic specification
ИСРМ ТК 32
2017-04-30
2017-08-06
prEN 62892-1:2017

Testing of PV modules to differentiate performance in multiple climates and applications - Part 1: Requirements for testing

241 најдени, страна 7 од 13 Испечати го пребараниот резултат          3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10