Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 37
2018-11-30
2019-01-01
EN 755-8:2016
Алуминиум и алуминиумски легури - Пресувани шипки/прачки, цевки и профили - Дел 8: Цевки извлечени низ повеќеделни матрици, толеранции на димензии и форма (идентичен со EN 755-8:2008)
Aluminium and aluminium alloys - Extruded rod/bar, tube and profiles - Part 8: Porthole tubes, tolerances on dimensions and form
ИСРМ ТК 37
2018-11-30
2019-01-01
EN 755-9:2016
Алуминиум и алуминиумски легури - Пресувани шипки/прачки, цевки и профили - Дел 9: Профили, толеранции на димензии и форма (идентичен со EN 755-9:2008)
Aluminium and aluminium alloys - Extruded rod/bar, tube and profiles - Part 9: Profiles, tolerances on dimensions and form
ИСРМ ТК 32
2018-12-04
2018-12-30
prEN IEC 60282-1:2018
Високонапонски осигурувачи - Дел 1: Струјно ограничувачки осигурувачи
High-voltage fuses - Part 1: Current-limiting fuses
ИСРМ ТК 32
2018-12-04
2018-12-30
prEN IEC 60282-4:2018
Дополнителни испитни барања за високонапонски расклопни осигурувачи што користат полимерни изолатори
Additional testing requirements for high-voltage expulsion fuses utilizing polymeric insulators
ИСРМ Совет
2018-11-30
2019-01-01
EN IEC 60335-2-76:2018
Електрични апарати за домаќинство и слична опрема - Безбедност - Дел 2-76: Посебни барања за напојувачи за електрични огради - Амандман 12
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-76: Particular requirements for electric fence energizers
ИСРМ ТК 31
2018-11-30
2019-03-01
EN IEC 60810:2018/prA1:2018
Сијалици, извори на светлина и LED пакети за патни возила - барања за работни карактеристики
Lamps, light sources and LED packages for road vehicles - Performance requirements
ИСРМ ТК 21
2018-10-30
2019-02-01
prEN IEC 61535:2018
Инсталациски приклучоци наменети за трајно поврзување во фиксни инсталации (идентичен со EN 61535:2009)
Installation couplers intended for permanent connection in fixed installations
ИСРМ ТК 31
2018-11-30
2019-03-01
prEN IEC 61820-1:2018
Електрични системи за воздухопловно земско осветление на аеродроми - Дел 1: Основни принципи
Electrical installations for aeronautical ground lighting at aerodromes - Part 1: Fundamental principles
ИСРМ ТК 34
2018-11-30
2019-03-01
prEN IEC 61968-1:2018
Апликативна интеграција кај електрични постројки - Системски интерфејси за управување на дистрибуција - Дел 1: Интерфејс архитектура и општи препораки
Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 1: Interface architecture and general recommendations
ИСРМ ТК 34
2018-11-30
2019-03-01
prEN IEC 62351-6:2018
управување со енергетски системи и пропратна размена на информации - Безбедност на податоци и комуникации - Дел 6: Безбедност за IEC 61850
Power systems management and associated information exchange - Data and communications security - Part 6: Security for IEC 61850
ИСРМ ТК 31
2018-11-30
2019-03-01
prEN IEC 62384:2018
Контролна опрема со еднонасочно или наизменично напојување за LED модули– Барања за изведба
DC or AC supplied electronic control gear for LED modules - Performance requirements
ИСРМ ТК 32
2018-12-04
2018-12-30
prEN IEC 62788-5-1:2018
Мерни процедури за материјали кои се користат во фотоволтаични модули – Дел 5-1: Рамка – Препорачани испитни методи за материјали од кои се изработува рамката
Measurement procedures for materials used in photovoltaic modules - Part 5-1: Edge seals - Suggested test methods for use with edge seal materials
ИСРМ ТК 32
2018-12-04
2018-12-30
prEN IEC 62788-6-2:2018
Мерни процедури за материјали кои се користат во фотоволтаични модули – Дел 6-2: Општи тестови – Испитување за пропустливост на влага со полимерни материјали
Measurement procedures for materials used in photovoltaic modules - Part 6-2: General tests - Moisture permeation testing with polymeric materials
ИСРМ ТК 37
2018-11-30
2019-01-01
ISO 10215:2018; EN ISO 10215:2018
Анодизирање на алуминиум и легури на алуминиум - Визуелно одредување на јасноста на сликата на анодно оксидирани превлеки - Графички метод (ISO 10215:2010)
Anodizing of aluminium and its alloys - Visual determination of image clarity of anodic oxidation coatings - Chart scale method (ISO 10215:2018)
ИСРМ ТК 34
2018-09-30
2019-01-01
ISO/IEEE CD 11073-10419; prEN ISO 11073-10419 rev
Информатика во здравство – Комуникација на лични здравствени уреди - Дел 10419: Специјализација (намена) на уреди – Инсулинска пумпа (ISO/IEEE FDIS 11073-10419:2015)
Health informatics - Personal health device communication - Part 10419: Device specialization - Insulin pump
ИСРМ ТК 34
2018-11-30
2019-03-01
ISO/IEEE CD 11073-10419; prEN ISO 11073-10419 rev
Информатика во здравство – Комуникација на лични здравствени уреди - Дел 10419: Специјализација (намена) на уреди – Инсулинска пумпа (ISO/IEEE FDIS 11073-10419:2015)
Health informatics - Personal health device communication - Part 10419: Device specialization - Insulin pump
ИСРМ ТК 34
2018-09-30
2019-01-01
prEN ISO 11073-10425
Информатика за здравство – Комуникација на лични здравствени уреди – Дел 10425: Континуирано следење на глукоза (CGM)
Health informatics - Personal health device communication - Part 10425: Device specialization - Continuous glucose monitor (CGM) (ISO/IEEE/FDIS 11073-10425:2018)
ИСРМ ТК 37
2018-11-30
2019-01-01
ISO 11970:2016; EN ISO 11970:2016
Спецификација и одобрување на процедури за заварување во производство на челични одливки (ISO 11970:2001)
Specification and qualification of welding procedures for production welding of steel castings (ISO 11970:2016)
ИСРМ ТК 34
2017-05-30
ISO/CD 13606-2; prEN ISO 13606-2
Информатика во здравство - Комуникација со електронски здравствени картони - Дел 2: Спецификација за размена на архетипови (идентичен со EN 13606-2:2007)
Health informatics - Electronic health record communication - Part 2: Archetype interchange specification (ISO/DIS 13606-2:2017)
ИСРМ ТК 9
2018-11-30
2019-01-01
ISO/DIS 14005; prEN ISO 14005
Системи за менаџмент на животна средина - Упатства за вградување екодизајн (ISO/DIS 14006:2018)
Environmental management systems - Guidelines for a flexible approach to phased implementation (ISO/DIS 14005:2018)

219 најдени, страна 7 од 11 Испечати го пребараниот резултат          3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10