Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 10
2018-02-28
2018-04-01
ISO/FDIS 17423; FprEN ISO 17423
Интелигентни транспортни системи – Кооперативни системи – Апликативни барања и цели
Intelligent transport systems - Cooperative systems - Application requirements and objectives (ISO/FDIS 17423:2018)
ИСРМ ТК 18
2018-02-28
2018-04-01
ISO/DIS 17450-4.2; EN ISO 17450-4:2018
Геометриски спецификации на производи (GPS) – Општи концепти - Дел 4: Геометриски карактереистики за квантифицирање на GPS отстапувања (ISO 17450-4:2017)
Geometrical product specifications (GPS) - Basic concepts - Part 4: Geometrical characteristics for quantifying GPS deviations (ISO 17450-4:2017)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-05-30
ISO/DIS 17678; prEN ISO 17678
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување јоден број
Milk and milk products - Determination of milk fat purity by gas chromatographic analysis of triglycerides (Reference method) (ISO/DIS 17678:2017)
ИСРМ ТК 5
2018-02-28
2018-04-01
ISO 1833-11:2017; EN ISO 1833-11:2017
Текстил – Квантитативна хемиска анализа – Дел 11: Мешавини на целулозни и други влакна (метод со сулфурна киселина) (ISO 1833-11:2006)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 11: Mixtures of certain cellulose fibres with certain other fibres (method using sulfuric acid) (ISO 1833-11:2017)
ИСРМ ТК 5
2018-02-28
2018-04-01
ISO 1833-4:2017; EN ISO 1833-4:2017
Текстил – Квантитативна хемиска анализа – Дел 4: Мешавини на одредени протеински и други влакна (метод со хипохлорит) (ISO 1833-4:2006)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 4: Mixtures of certain protein fibres with certain other fibres (method using hypochlorite) (ISO 1833-4:2017)
ИСРМ ТК 5
2018-02-28
2018-04-01
ISO 1833-7:2017; EN ISO 1833-7:2017
Текстил – Квантитативна хемиска анализа – Дел 7: Мешавини на полиамидни и други влакна (метод со мравја киселина) (ISO 1833-7:2006)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 7: Mixtures of polyamide with certain other fibres (method using formic acid) (ISO 1833-7:2017)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-05-30
ISO/DIS 18363-2; prEN ISO 18363-2
Масти и масла од животинско и растително потекло - Определување на масно-киселински врзани хлоропропандиоли (MCPDs) и глицидол со GC/MS- Дел 2:Метод со бавна алкална трансестерификација за 2-MCPD, 3-MCPD и глицидол
Animal and vegetable fats and oils - Determination of fatty-acid-bound chloropropanediols (MCPDs) and glycidol by GC/MS - Part 2: Method using slow alkaline transesterification and measurement for 2-MCPD, 3-MCPD and glycidol (ISO/DIS 18363-2:2017)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-05-30
ISO/FDIS 18593; FprEN ISO 18593
Микробиологија во синџирот на храна- Хоризонтални методи на техники за земање примероци од површини со користење на контактни плочи и брисеви
Microbiology of the food chain - Horizontal methods for surface sampling (ISO/FDIS 18593:2018)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-04-01
ISO 19020:2017; EN ISO 19020:2017
Микробиологија на синџирот на храна- Хоризонтален метод за имуноензимска детекција на стафилококни ентеротоксини во прехранбени производи.
Microbiology of the food chain - Horizontal method for the immunoenzymatic detection of staphylococcal enterotoxins in foodstuffs (ISO 19020:2017)
ИСРМ ТК 34
2018-01-30
2018-04-30
ISO/DIS 19107; prEN ISO 19107
Географски информации - Просторна шема(ISO 19107:2003)
Geographic information - Spatial schema (ISO/DIS 19107:2017)
ИСРМ ТК 34
2018-01-30
2018-04-30
ISO/DIS 19112; prEN ISO 19112
Географски информации - Просторно лоцирање со географски идентификатори
Geographic information - Spatial referencing by geographic identifiers (ISO/DIS 19112:2018)
ИСРМ ТК 34
2018-01-30
2018-04-30
ISO/PRF 19146; prEN ISO 19146
Географски информации – Речници на вкрстени доменски сервери (ISO 19146:2010)
Geographic information - Cross-domain vocabularies (ISO/DIS 19146:2017)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-04-01
ISO 19343:2017; EN ISO 19343:2017
Микробиологија на синџирот на храна- Детекција и квантификација на хистамин во риба и производи од риба- HPLC метод
Microbiology of the food chain - Detection and quantification of histamine in fish and fishery products - HPLC method (ISO 19343:2017)
ИСРМ ТК 5
2018-02-28
2018-04-01
ISO 19918:2017; EN ISO 19918:2017
Заштитна облека - Заштита од хемикалии - Мерење на кумулативна пропустливост на хемикалии низ материјали, со низок притисок на пареа
Protective clothing - Protection against chemicals - Measurement of cumulative permeation of chemicals with low vapour pressure through materials (ISO 19918:2017)
ИСРМ ТК 5
2018-02-28
2018-04-01
ISO 20536:2017; EN ISO 20536:2017
Обувки – Штетни супстанции потенцијално присутни во обувките и во деловите на обувките - Определување на фенол во материјалите за обувки
Footwear - Critical substances potentially present in footwear and footwear components - Determination of phenol in footwear materials (ISO 20536:2017)
ИСРМ ТК 19
2018-03-06
2018-04-06
ISO/DIS 20607; prEN ISO 20607
Безбедност на машини - Прирачник со упатства - Општи принципи за подготовка (ISO/DIS 20607:2018)
Safety of machinery - Instruction handbook - General drafting principles (ISO/DIS 20607:2018)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-05-30
ISO/DIS 20976-1; prEN ISO 20976-1
Микробиологија во синџирот на храна- Упатство за изведување на “challenge” тестови на храна и добиточна храна – Дел 1: “Challenge” тест за испитување на потенцијал за раст, lag време и максимална стапка на раст (ISO/DIS 20976-1:2016)
Microbiology of the food chain - Guidelines for conducting challenge tests of food and feed products - Part 1: Challenge tests to study the growth potential, lag time and the maximum growth rate (ISO/DIS 20976-1:2016)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-04-01
ISO/DIS 21294; EN ISO 21294:2017
Маслодајни семиња - Рачно или автоматско неконтинуирано земање на примероци
Oilseeds - Manual or automatic discontinuous sampling (ISO 21294:2017)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-04-01
ISO 21872-1:2017; EN ISO 21872-1:2017
Микробиологија на синџирот на храна- Хоризонтален метод за определување на Vibrio spp - Дел 1: Детекција на потенцијални ентеропатогени Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae и Vibrio vulnificus
Microbiology of the food chain - Horizontal method for the determination of Vibrio spp. - Part 1: Detection of potentially enteropathogenic Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae and Vibrio vulnificus (ISO 21872-1:2017)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-04-01
ISO 22964:2017; EN ISO 22964:2017
Микробиологија на синџирот на храна - Хоризонтален метод за детекција на Cronobacter spp.
Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection of Cronobacter spp. (ISO 22964:2017)

228 најдени, страна 7 од 12 Испечати го пребараниот резултат          3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10