Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 34
2016-11-30
2016-03-06
IEC 61850-7-3:2010; EN 61850-7-3:2011/prA1:2016
Комуникациски мрежи и системи во трафостаници - Дел 7-2: Основна комуникациска структура за опрема на трафостаници и опрема за изводи - Заенички класи податоци
Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-3: Basic communication structure - Common data classes
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-09-01
FprEN 61853-3:2018
Испитување на својства и номиналните енергетски карактеристики на фотоволтаичните (PV) модули – Дел 3: Енергетски рејтинг на PV модули
Photovoltaic (PV) module performance testing and energy rating - Part 3: Energy rating of PV modules
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-09-01
FprEN 61853-4:2018
Испитување на својства и номиналните енергетски карактеристики на фотоволтаичните (PV) модули – Дел 4: Стандардни референтни климатски профили
Photovoltaic (PV) module performance testing and energy rating - Part 3: Energy rating of PV modules
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-09-01
prEN 61857-32:2017
Електрични изолациски системи – Процедури за термичка проценка – Дел 32: Мулти-факторна проценка со покачени фактори при дијагностички испитувања
Electrical insulation systems - Procedures for thermal evaluation - Part 32: Multifactor evaluation with increased factors during diagnostic testing
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-09-01
prEN 61857-33:2017
Електрични изолациски системи – Процедури за термичка проценка – Дел 33: Мулти-факторна проценка со покачени фактори при зголемена температура
Electrical insulation systems - Procedures for thermal evaluation - Part 33: Multifactor evaluation with increased factors at elevated temperature
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-09-01
prEN 61869-13:2017
Мерни трансформатори – Дел 13: Самостојна единица за спојување (SAMU)
Instrument Transformers - Part 13: Stand alone Merging Unit (SAMU)
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-07-01
EN 62052-11:2003/A1:2017/AC:2018-04
Опрема за мерење на електрична енергија (наизменична струја) - Општи барања, испитувања и услови за спроведување на испитувањата - Дел 11: Мерна опрема
Electricity metering equipment (AC) - General requirements, tests and test conditions - Part 11: Metering equipment
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-07-01
EN 62052-21:2004/A1:2017/AC:2018-04
Опрема за мерење на електрична енергија (наизменична струја) - Општи барања, испитувања и услови за спроведување на испитувањата - Дел 21: Опрема за тарифирање и контрола на оптоварувањето
Electricity metering equipment (AC) - General requirements, tests and test conditions - Part 21: Tariff and load control equipment
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-07-01
EN 62054-11:2004/A1:2017/AC:2018-04
Мерење на електрична енергија (наизменична струја) - Тарифирање и контрола на оптоварувањето - Дел 11: Посебни барања за електронски приемници со контрола на бранувањата
Electricity metering (a.c.) - Tariff and load control - Part 11: Particular requirements for electronic ripple control receivers
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-07-01
EN 62054-21:2004/A1:2017/AC:2018-04
Мерење на електричната енергија (наизменична струја) - Тарифирање и контрола на оптоварувањето - Дел 21: Посебни барања за временски прекинувачи
Electricity metering (AC) - Tariff and load control - Part 21: Particular requirements for time switches
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-09-01
prEN 62056-8-4:2017
Размена на податоци за мерење на електрична енергија - DLMS/COSEM пакет - Дел 8-4: Комуникациски профили за теснопојасни OFDM PLC PRIME соседни мрежи
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 8-4: Communication profiles for narrow-band OFDM PLC PRIME neighbourhood networks
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-07-01
EN 62056-8-5:2017/AC:2018-01
Размена на податоци за мерење на електрична енергија - DLMS/COSEM пакет - Дел 8-5: Теснопојасни OFDM G3-PLC комуникациски профили за размена меѓу соседни мрежи
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 8-5: Narrow-band OFDM G3-PLC communication profile for neighbourhood networks
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-07-01
EN 62271-100:2009/A2:2017/AC:2018-03
Високонапонска расклопна и управувачка опрема - Дел 100: Високонапонски прекинувачи за наизменична струја
High-voltage switchgear and controlgear - Part 100: Alternating-current circuit-breakers
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-09-01
FprEN 62271-102:2018
Високонапонска расклопна и управувачка опрема - Дел 102: Разделувачи за наизменична струја и ножеви за заземјување
High-voltage switchgear and controlgear - Part 102: Alternating current disconnectors and earthing switches
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-09-01
prEN 62271-107:2018
Високонапонска расклопна и управувачка опрема - Дел 107: Високонапонски склопки со осигурувачи за наизменична струја со номинални напони од 1 kV до и еднакви на 52 kV
High-voltage switchgear and controlgear - Part 107: Alternating current fused circuit-switchers for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-09-01
prEN 62271-109:2018
Високонапонска расклопна и управувачка опрема - Дел 109: Бајпас склопки со сериски кондензатор на наизменична струја
High-voltage switchgear and controlgear - Part 109: Alternating-current series capacitor by-pass switches
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-09-01
prEN 62271-209:2017
Високонапонска расклопна и управувачка опрема – Дел 209: Кабелски приклучоци за метално оклопена гасно изолирана расклопна опрема за номинални напони над 52 kV – Кабли изолирани со течност и екструдирана изолација – Кабелски завршетоци исполнети со течност и од сув тип
High-voltage switchgear and controlgear - Part 209: Cable connections for gas-insulated metal-enclosed switchgear for rated voltages above 52 kV - Fluid-filled and extruded insulation cables - Fluid-filled and dry-type cable-terminations
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-07-01
EN 62271-211:2014/AC:2017-09
Високонапонска расклопна и управувачка опрема - Дел 211: Директна врска меѓу енергетски трансформатори и гасно изолирана метално-оклопена прекинувачка опрема за номинални напони над 52 kV
High-voltage switchgear and controlgear - Part 211: Direct connection between power transformers and gas-insulated metal-enclosed switchgear for rated voltages above 52 kV
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-09-01
prEN 62271-214:2018
Високонапонска расклопна и управувачка опрема – Дел 214: Класификација според внатрешни лачни празнења кај расклопна опрема за столбна монтажа и номинални напони над 1 kV и вклучително до 52 kV
High-voltage switchgear and controlgear - Part 214: Internal arc classification for metal enclosed pole-mounted switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-09-01
prEN 62305-1:2017
Громобранска заштита - Дел 1: Општи принципи
Protection against lightning - Part 1: General principles

259 најдени, страна 7 од 13 Испечати го пребараниот резултат          3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10