Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ Совет
2017-11-30
2018-01-01
EN 61191-2:2017
Уреди со печатени плочки - Дел 2: Секциска спецификација - Барања за составни делови за површинска монтажа со лемење
Printed board assemblies - Part 2: Sectional specification - Requirements for surface mount soldered assemblies
ИСРМ Совет
2017-10-30
2018-01-01
FprEN 6126

Aerospace series - Fitting end, 24° internal cone, external thread, flareless type, size -32 tube diameter D=2 inches (D=50,8 mm) extra fine thread pitch inch series - Inch series - Design standard
ИСРМ ТК 34
2016-11-30
2016-03-06
IEC 61850-7-3:2010; EN 61850-7-3:2011/prA1:2016
Комуникациски мрежи и системи во трафостаници - Дел 7-2: Основна комуникациска структура за опрема на трафостаници и опрема за изводи - Заенички класи податоци
Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-3: Basic communication structure - Common data classes
ИСРМ ТК 21
2017-10-30
2018-02-01
IEC 62153-4-7:2015; EN 62153-4-7:2016/prA1:2017
Тест метод за мерење преодна импеданса ZT и екранизациско слабеење или слабеење при спојување aC на RF конектори и состави до и над 3 GHz, триаксијален метод цевка во цевка
Test method for measuring the transfer impedance ZT and the screening attenuation as or coupling attenuation aC of RF-connectors and assemblies up to and above 3 GHz, triaxial tube in tube method
ИСРМ ТК 21
2017-10-30
2018-02-01
EN 62275:2015/prA1:2017
Системи за управување со кабли - Врзувачи на кабли за електрични инсталации
Cable management systems - Cable ties for electrical installations
ИСРМ ТК 31
2017-11-30
2018-03-30
EN 62386-101:2014/prA1:2017
Дигитален адресибилен светлосен интерфејс - Дел 101: Општи барања - Системски компоненти
Digital addressable lighting interface - Part 101: General requirements - System components
ИСРМ ТК 31
2017-11-30
2018-03-30
EN 62386-102:2014/prA1:2017
Дигитален адресибилен светлосен интерфејс - Дел 102: Општи
Digital addressable lighting interface - Part 102: General requirements - Control gear
ИСРМ ТК 31
2017-11-30
2018-03-30
IEC 62386-103:2014; EN 62386-103:2014/prA1:2017
Дигитален адресабилен интерфејс за осветление - Дел 103: Општи барања - Контролна опрема
Digital addressable lighting interface - Part 103: General requirements - Control devices
ИСРМ ТК 31
2017-11-30
2018-03-30
prEN 62386-221:2017
Дигитални адресабилни интерфејси за осветление Дел 224: Специфични барања за контролни уреди - Одзив на барање за промена на оптоварување (уред тип 20)
Digital addressable lighting interface - Part 221: Particular requirements for control gear - Demand Response (device type 20)
ИСРМ ТК 31
2017-11-30
2018-03-30
prEN 62386-224:2017
Дигитални адресибилни интерфејси за осветление - Дел 224: Специфични барања за контролни уреди - Извори на светлина што не се заменуваат (уред тип 23)
Digital addressable lighting interface - Part 224: Particular requirements for control gear - Non-replaceable light source (device type 23)
ИСРМ ТК 31
2017-11-30
2018-03-30
EN 62442-1:2011/prA1:2017
Енергетски перформанси на контролните уреди за сијалици - Дел 1: КОнтролни уреди за флуоресцентни сијалици - Мерни методи за определување на вкупна моќност на контролниот уред и ефикасноста на контролниот уред
Energy performance of lamp controlgear - Part 1: Controlgear for fluorescent lamps - Method of measurement to determine the total input power of controlgear circuits and the efficiency of the controlgear
ИСРМ ТК 31
2017-11-30
2018-03-30
EN 62442-2:2014/prA1:2017
Енергетски карактеристики на контролни уреди за сијалици - Дел 2:Контролни уреди за сијалици со електрично празнење низ гасови ( не вклучувајќи флуоресцентни сијалици) со висок интензитет - Мерни методи за определување на ефикасноста на контролните уреди
Energy performance of lamp controlgear - Part 2: Controlgear for high intensity discharge lamps (excluding fluorescent lamps) - Method of measurement to determine the efficiency of the controlgear
ИСРМ ТК 31
2017-11-30
2018-03-30
prEN 62442-3:2017
Енергетски карактеристики на контролни уреди за сијалици – Дел 3: Контролни уреди за халогени сијалици и LED модули - Мерни методи за определување на ефикасноста на контролните уреди
Energy performance of lamp controlgear - Part 3: Controlgear for halogen lamps and LED modules - Method of measurement to determine the efficiency of the controlgear
ИСРМ ТК 31
2017-11-30
2018-03-30
EN 62707-1:2014/prA1:2017
LED - Категоризација - Дел 1: Општи барања и мрежа на бели точки
LED-binning - Part 1: General requirements and white colour grid
ИСРМ ТК 21
2017-10-30
2018-02-01
EN 62752:2016/prA1:2017
Внатре-кабелски уред за управување и заштита, за режим 2 полнење на електрични патни возила (IC-CPD)
In-cable control and protection device for mode 2 charging of electric road vehicles (IC-CPD)
ИСРМ Совет
2017-11-30
2018-01-01
EN 62765-1:2017

Nuclear powers plants - Instrumentation and control important to safety - Management of ageing of sensors and transmitters - Part 1: Pressure transmitters
ИСРМ Совет
2017-11-30
2018-01-01
EN 62820-1-2:2017

Building intercom system - Part 1-2: System requirements - Building intercom systems using the internet protocol (IP)
ИСРМ Совет
2017-11-30
2018-02-01
EN 71-3:2013+A2:2017/prA3
Безбедност на играчки - Дел 3: Миграција на одредени елементи
Safety of toys - Part 3: Migration of certain elements
ИСРМ ТК 27
2017-11-30
2018-01-01
prEN 88-3
безбедносни и управувачки уреди за гасни горилници и апарати на гас - Дел 3:Регулаторина притисок и/или проток за влезни притисоци до 500 kPa,вклучувајќи и 500kPa, електронски типови
Safety and control devices for gas burners and gas burning appliances - Part 3: Pressure and/or flow rate regulators for inlet pressures up to and including 500 kPa, electronic types
ИСРМ Совет
2017-10-30
2018-01-01
FprEN 9115
Системи за менаџмент со квалитет – Барања за авијатички, вселенски и одбранбени организации – Испорачлив софтвер (Додаток на EN 9100)
Quality Management Systems - Requirements for Aviation, Space and Defense Organizations - Deliverable Software (Supplement to EN 9100)

237 најдени, страна 7 од 12 Испечати го пребараниот резултат          3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10