Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
prEN 474-7
Машини за пренесување земја - Безбедност - Дел 7: Барања за машини за гребење (идентичен со EN 474-7:2006+A1:2009)
Earth-moving machinery - Safety - Part 7: Requirements for scrapers
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
prEN 474-8
Машини за пренесување земја - Безбедност - Дел 8: Барања за машини за рамнење (грејдери) (идентичен со EN 474-8:2006+A1:2009)
Earth-moving machinery - Safety - Part 8: Requirements for graders
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
prEN 474-9
Машини за пренесување земја - Безбедност - Дел 2: Барања за машини за положување Цевки (идентичен со EN 474-9:2006+A1:2009)
Earth-moving machinery - Safety - Part 9: Requirements for pipelayers
ИСРМ ТК 32
2017-04-30
2017-06-06
EN 50341-2-13:2017
Надземни електрични (енергетски) водови за AC напони над 1kV - Дел 2-13: Национални нормативни аспекти (NNA) за Италија (базиран на EN 50341-1:2012)
Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV - Part 2-13: National Normative Aspects (NNA) for ITALY (based on EN 50341-1:2012)
ИСРМ ТК 32
2017-04-30
2017-06-06
EN 50341-2-5:2017
Надземни електрични (енергетски) водови за AC напони над 1kV - Дел 2-5:Национални нормативни аспекти (NNA) за Данска (базиран на EN 50341-1:2012)
Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV – Part 2-5: National Normative Aspects (NNA) for DENMARK (based on EN 50341-1:2012)
ИСРМ ТК 32
2017-04-30
2017-06-06
EN 50341-2-6:2017
Надземни електрични (енергетски) водови за AC напони над 1kV - Дел 2-6: Национални нормативни аспекти (NNA) за Шпанија (базиран на EN 50341-1:2012)
Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV - Part 2-6: National Normative Aspects (NNA) for SPAIN (based on EN 50341-1:2012)
ИСРМ ТК 21
2017-03-30
2017-07-06
prEN 50441-5:2017
Кабли за внатрешни стамбени телекумуникациски инсталации - Дел 5: Кабли до 2 200 Mhz за еден пар а за останатите парови до 1000 Mhz
Cables for indoor residential telecommunication installations - Part 5: Cables up to 2 200 Mhz for one pair and remaining pairs up to 1 000 Mhz
ИСРМ ТК 32
2017-04-30
2017-08-06
FprEN 50588-1:2017
Среднонапонски трансформатори со фреквенција 50 Hz, со највисок напон за опрема кој не надминува 36 kV – Дел 1: Општи барања
Medium power transformers 50 Hz, with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV - Part 1: General requirements
ИСРМ ТК 21
2017-03-30
prEN 50626-1:2017
Проводни системи закопани под земја за заштита и управување со изолирани електрични кабли или комуникациски кабли - Дел 1: Општи барања
Conduit systems buried underground for the protection and management of insulated electrical cables or communication cables - Part 1: General requirements
ИСРМ ТК 21
2017-03-30
prEN 50626-2:2017
Производни системи закопани под земја за заштита и управување со изолирани електрични кабли или комуникациски кабли - Дел 2: Посебни барања за проводни системи за посебни апликации
Conduit systems buried underground for the protection and management of insulated electrical cables or communication cables - Part 2: Particular requirements for conduits for special applications
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
prEN 508-2
Производи од лим за покривни обвивки - Спецификација за самоносечки производи од челичен, алуминиумски или нерѓосувачки челичен лим - Дел 2: Алуминиум (идентичен со EN 508-2:2008)
Roofing and cladding products from metal sheet - Specification for self-supporting products of steel, aluminium or stainless steel sheet - Part 2: Aluminium
ИСРМ ТК 32
2017-04-30
2017-08-06
prEN 60071-2:2017
Координација на изолација - Дел 2: Водич за примена (идентичен со EN 60071-2:1997)
Insulation co-ordination - Part 2: Application guide
ИСРМ ТК 21
2017-03-30
2017-07-06
IEC 60099-8:2011; prEN 60099-8:2017
Одводници на пренапони -- Дел 8: Метал-оксидни одводници на пренапони со надворешен воздушен зјај (EGLA) за надземни преносни и дистрибутивни водови за AC системи над 1 kV
Surge arresters - Part 8: Metal-oxide surge arresters with external series gap (EGLA) for overhead transmission and distribution lines of a.c. systems above 1 kV
ИСРМ ТК 21
2017-03-30
IEC PAS 60127-8:2014; prEN 60127-8:2017
Минијатурни осигурувачи - Дел 8: Отпорни осигурувачи со посебна заштита од прекумерена струја
Miniature fuses - Part 8: Fuse resistors with particular overcurrent protection
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-05-21
FprEN 6018

Aerospace series - Test methods for metallic materials - Determination of density according to displacement method
ИСРМ ТК 21
2017-03-30
2017-07-06
prEN 60320-2-1:2017
Приклучен прибор за апарати за домаќинство и за слична општа намена – Дел 2-1: Приклучен прибор за машини за шиење (идентичен со EN 60320-2-1:2000)
Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 2-1: Sewing machine couplers
ИСРМ ТК 21
2017-03-30
2017-07-06
prEN 60320-2-3:2017
Приклучници за апарати наменети за домаќинства и слично - Дел 2-3: Приклучница за апарат со степен на заштита повисок од IPX0
Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 2-3: Appliance couplers with a degree of protection higher than IPX0
ИСРМ ТК 21
2017-03-30
2017-07-04
prEN 60320-2-4:2017
Приклучен прибор за апарати за домаќинство и за слична општа намена- Дел 2-4: Спојници за апарати во зависност од ангажираната моќност (IEC 60320-2-4:2005)
Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 2-4: Couplers dependent on appliance weight for engagement
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-05-21
FprEN 6040

Aerospace series - Non-metallic materials - Test method - Analysis of thermoset systems by High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-05-21
prEN 6049-008
Воздухопловна серија – Електрични кабли, инсталација – Заштитни навлаки од мета-арамидни влакна – Дел 008: Самообвиткувачка оклопна (EMI) заштитна навлака со никел бакарна жица, флексибилна работна температура по инсталација од – 55 ˚C до 200 ˚C – Стандард за производ
Aerospace series - Electrical cables, installation Protection sleeve in meta-aramid fibres - Part 008: Self-wrapping shielded (EMI) protective sleeve with nickel copper braid, flexible post installation operating temperature from - 55 °C to 200 °C - Product standard

438 најдени, страна 7 од 22 Испечати го пребараниот резултат          3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10