Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ Совет
2017-09-30
2017-11-01
prEN 14509-2
Самостојни изолациски панели со двоен слој од метал - Фабрички производи – Спецификации - Дел 2: Структурни примени - Постројки и потенцијални намени за стабилизација на индивидуалните структурни елементи
Double skin metal faced insulating panels - Factory made products - Specifications - Part 2: Structural applications - Fixings and potential uses of stabilization of individual structural elements
ИСРМ Совет
2017-09-30
2017-11-01
EN 14528:2015/prA1
Биде – Функционални барања и методи на тестирање
Bidets - Functional requirements and test methods
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
prEN 14683
Операциски маски - Барања и методи за тестирање
Medical face masks - Requirements and test methods
ИСРМ Совет
2017-09-30
2017-11-01
EN 14688:2015/prA1
Санитетски уреди - Лавабоа - Функционални барања и методи на испитување
Sanitary appliances - Wash basins - Functional requirements and test methods
ИСРМ Совет
2017-09-30
2017-11-01
prEN 14752
Опрема за железници - Странични влезни системи
Railway applications - Bodyside entrance systems for rolling stock
ИСРМ Совет
2017-09-30
2017-11-01
prEN 15153-1
Опрема за железници – Надворешни аудиовизуелни уреди за предупредување за брзи возови – Дел 1: Предни, обележувачки и задни лампи
Railway applications - External visible and audible warning devices - Part 1: Head, marker and tail lamps for mainline rail
ИСРМ Совет
2017-09-30
2017-11-01
prEN 15153-2
Опрема за железници – Надворешни аудиовизуелни уреди за предупредување за брзи возови – Дел 2: Сирени за предупредување
Railway applications - External visible and audible warning devices - Part 2: Warning horns for mainline rail
ИСРМ Совет
2017-09-30
2017-11-01
prEN 15153-3
Опрема за железници – Надворешни аудиовизуелни уреди за предупредување за брзи возови – Дел 3: Надворешни видливи уреди за предупредување за урбана железница
Railway applications - External visible and audible warning devices - Part 3: External visible warning devices for urban rail
ИСРМ Совет
2017-09-30
2017-11-01
prEN 15153-4
Опрема за железници – Надворешни аудиовизуелни уреди за предупредување за брзи возови – Дел 4: Предупредувачки сирени за урбана железница
Railway applications - External visible and audible warning devices - Part 4: Warning horns for urban rail
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
prEN 15355
Опрема за железници - Kочење - Вентили на разделникот и изолирачки уреди за истиот (идентичен со EN 15355:2008+A1:2010)
Railway applications - Braking - Distributor valves and distributor-isolating devices
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
prEN 15426
Свеќи - Спецификација на индекс за чад (идентичен со EN 15426:2007)
Candles - Specification for sooting behaviour
ИСРМ ТК 7
2017-09-30
2017-11-01
EN 15940:2016/prA1:2017
Автомобилски горива - Парафинско дизел гориво добиено со синтеза или со хидротретман – Барања и методи за испитувања
Automotive fuels - Paraffinic diesel fuel from synthesis or hydrotreatment - Requirements and test methods
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
prEN 16186-4

Railway applications - Driver''s cab - Part 4: Layout and access
ИСРМ ТК 7
2017-09-30
2017-11-01
EN 16709:2015/prA1:2017
Автомобилски горива - дизел гориво со висока содржина на FAME (Б20 и Б30) – Барања и методи на испитување
Automotive fuels - High FAME diesel fuel (B20 and B30) - Requirements and test methods
ИСРМ ТК 7
2017-09-30
2017-11-01
EN 16734:2016/prA1:2017
Автомобилски горива - Автомобилско Б10 дизел гориво - Барања и методи на испитување
Automotive fuels - Automotive B10 diesel fuel - Requirements and test methods
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
prEN 17088

Side curtains ventilation systems - safety
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
prEN 17128

Non-approved light motorized vehicles for the transportation of persons and goods and related facilities - Personal light electric vehicles (PLEV) - Safety requirements and test methods
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
prEN 17146

Determination of the strength of infill supports - Test method and requirements
ИСРМ Совет
2017-09-30
2017-11-01
prEN 17149
Опрема за железници - Проценка на замор на постројки на железнички возила врз основа на кумулативно оштетување
Railway Applications - Fatigue strength assessment of railway vehicle structures based on cumulative damage
ИСРМ ТК 7
2017-09-30
2017-11-01
prEN 17155
Одредување на индициран цетански број на средни дестилатни горива - Метод на калибрација со примарни референтни горива користејќи комора за согорување со константен волумен
Liquid petroleum products - Determination of indicated cetane number (ICN) of middle distillate fuels - Primary reference fuels calibration method using a constant volume combustion chamber

121 најдени, страна 2 од 7 Испечати го пребараниот резултат          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7