Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
prEN 13144
Метални и други неоргански превлеки - Метод за квантитативно мерење на атхезијата со тест на истегнување (идентичен со EN 13144:2003)
Metallic and other inorganic coatings - Method for quantitative measurement of adhesion by tensile test
ИСРМ ТК 36
2017-03-30
2017-05-06
EN 13206:2017
Термопластични фолии за покривање во земјоделството и хортикултурата
Plastics - Thermoplastic covering films for use in agriculture and horticulture
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
prEN 13209-1
Артикли за детска употреба и нега - Носилки за бебиња - Безбедносни барања и методи за испитување - Дел 1: Носилки со рамка за на грб (идентичен со EN 13209-1:2004)
Child care and care articles - Baby carriers - Safety requirements and test methods - Part 1: Framed back carrier
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
prEN 13317
Резервоари за транспорт на опасни материи - Сервисна опрема за резервоари - Склоп на капакот за покривање на ревизиониот отвор (идентичен со EN 13317:2002+A1:2006)
Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Manhole cover assembly
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
prEN 13369
Заеднички правила за бетонски префабрикати
Common rules for precast concrete products
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
EN 13480-2:2012/prA9

Metallic industrial piping - Part 2: Materials
ИСРМ ТК 10
2017-04-30
2017-06-06
prEN 13525
Машини за шумарство - Машини за делкање дрво - Безбедност
Forestry machinery - Wood chippers - Safety
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
prEN 13634
Заштитни обувки за професионални возачи на мотоцикли - Барања и методи за тестирањ
Protective footwear for motorcycle riders - Requirements and test methods
ИСРМ ТК 8
2017-04-30
2017-06-06
prEN 1366-13
Тестови за пожарна отпорност на сервисни инсталации - Дел 13: Оџаци
Fire resistance tests for service installations - Part 13: Chimneys
ИСРМ ТК 19
2017-03-30
2017-05-06
EN 13743:2017
Безбедносни барања за обложени абразиви
Safety requirements for coated abrasive products
ИСРМ ТК 8
2017-04-30
2017-06-06
FprEN 13771-2
Компресори и кондензатори за ладење - Тестирање на карактеристики и методи за тестирање - Дел 2: Кондензатори
Compressors and condensing units for refrigeration - Performance testing and test methods - Part 2: Condensing units
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-06-06
EN 140401-802:2007/A3:2017

Detail specification: Fixed low power film SMD resistors - Rectangular - Stability classes 1; 2
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-06-06
EN 140401-803:2007/A3:2017

Detail specification: Fixed low power film SMD resistors - Cylindrical - Stability classes 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2
ИСРМ ТК 13
2017-03-30
2017-05-06
EN 14176:2017
Прехранбени производи - Определување домоична киселина во во сирови морски плодови и риби и зготвени школки со RP-HPLC користејќи UV детекција
Foodstuffs - Determination of domoic acid in raw shellfish, raw finfish and cooked mussels by RP-HPLC using UV detection
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
EN 14198:2016/prA1

Railway applications - Braking - Requirements for the brake system of trains hauled by locomotives
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
prEN 1443
Оџаци - Општи барања (идентичен со EN 1443:2003)
Chimneys - General requirements
ИСРМ ТК 13
2017-03-30
2017-05-06
EN 14526:2017
Прехранбени производи – Определување на сакситоксин и dc- сакситоксин во школки – HPLC метода со користење на пред-колонска дериватизација со пероксид или перјодитна оксидација
Foodstuffs - Determination of saxitoxin-group toxins in shellfish - HPLC method using pre-column derivatization with peroxide or periodate oxidation
ИСРМ ТК 36
2017-03-03
2017-05-06
EN 1453-1:2017
Пластични цевководни системи со структурирани ѕидни цевки за испуштање на почва и отпад (ниска и висока температура) во зградите - Непластифициран поливинил хлорид (PVC-U) - Дел 1: Спецификации за цевките и системот (идентичен со EN 1453-1:2000)
Plastics piping systems with structured-wall pipes for soil and waste discharge (low and high temperature) inside buildings - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes and the system
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
prEN 14587-1
Опрема за железници - Пруга - Електроотпорно заварување на шини - Дел 1: Заварување нови R220, R260, R260Mn и R350HT класи на шини во стационарна постројка (идентичен со EN 14587-1:2007)
Railway applications - Infrastructure - Flash butt welding of new rails - Part 1: R220, R260, R260Mn, R320Cr, R350HT, R350LHT, R370CrHT and R400HT grade rails in a fixed plant
ИСРМ ТК 10
2017-04-30
2017-06-06
prEN 1459-5
Безбедност на индустриски возила - Товарни возила со сопствен погон и променлив дофат
Rough-terrain trucks - Safety requirements and verification - Part 5: Attachments and attachment interface

438 најдени, страна 2 од 22 Испечати го пребараниот резултат          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7