Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Пенасти средства за откивање на места на истекување на гасоводи
Foam-producing materials for leak detection in gasinstallations and in gas pipelines
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Материјали за последователно запечатување на спојници во подземни гасни мрежи - Дел 1: Пластични фолии и облоги од текстилни влакна кои се користат за заптивање на гасоводи во употреба; барања за безбедност и испитување
Materials for the subsequent sealing of joints in underground gas mains - Part 1: Plastic foil and textile fibre linings used to seal gaspipes already in place; safety requirements and testing
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Материјали за заптивање за снабдување со гас и вода, како и системи за греење со вода - Не-стврднувачки соединенија и политетрафлуороетиленски (PTFE) ленти за метални приклучоци со навој во инсталации во домаќинство
Sealing materials for gas and water supply as well as water heating systems - Non-hardening jointing compounds and polytetrafluoroethylene (PTFE) tapes for metallic threaded joints in domestic installations
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Полиетиленски превлеки на челични цевки и фитинзи - Барања и испитувања
Polyethylen coatings of steel pipes and fittings - Requirements and testings
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Полиетиленски превлеки на челични цевки и фитинзи - Барања и испитувања, Коригендум на DIN 30670:2012-04
Polyethylen coatings of steel pipes and fittings - Requirements and testings, Corrigendum to DIN 30670:2012-04
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Надворешни органски превлеки за заштита од корозија на закопани и потопени цевководи за континуирани работни температури до 50 ° C - Ленти и материјали што се собираат
External organic coatings for the corrosion protection of buried and immersed pipelines for continuous operating temperatures up to 50 °C - Tapes and shrinkable materials
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Битуменски превлеки и премази за челични цевки, фасонски делови и садови
Bitumen coatings and linings for steel pipes, fittings and vessels
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Обвивки на нодуларни цевки од леано железо - Дел 3: Слој на цинк со заштитна обвивка
Sheathing ductile cast iron pipes - Part 3: Zinc coating with protective sheathing
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Надворешна заштита од корозија на закопани цевки; системи за заштита од корозија за челични цевки
External corrosion protection of buried pipes; corrosion protection systems for steel pipes
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Надворешна заштита од корозија на закопани цевки; системи за заштита од корозија за цевки од нодуларен лив
External corrosion protection of buried pipes; corrosion protection systems for ductile iron pipes
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Дизајн и примена на катодна заштита за надворешни површини
Design and application of cathodic protection of external surfaces
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Градежни елементи во системот за снабдување со гас - Дел 1: Барања за градежни елементи во системите за снабдување со гас
Construction elements in the gas supply system - Part 1: Requirements for construction elements in gas supply systems
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Градежни елементи во системот за снабдување со гас - Дел 1: Барања за градежни елементи во системите за снабдување со гас
Construction elements in the gas supply system - Part 1: Requirements for construction elements in gas supply systems
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Основи на одржување
Fundamentals of maintenance
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Не лемени компресиони фитинзи со пресечен прстен - Целосни фитинзи и истражување
Non-soldering compression fittings with cutting ring - Complete fittings and survey
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Технички услови за испорака на вентили - Вентили за инсталации за гас и гасоводи - Дел 5: Барања и испитувања
Technical conditions of delivery of valves - Valves for gas installations and gas pipelines - Part 5: Requirements and tests
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Конструкциски делови за снабдување гас и вода – Цевни капсули за куќни приклучни водови од полиетилен со голема густина (PE-HD) – Општи барања испити за примена
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Сигурносни уреди за постројки снабдување со гас со погонски притисоци до 100 bar – Сигурно задушни уреди и сигурносно затворни уреди
Safety devices for gas supply installations operating at working pressures up to 100 bar; pressure relief governors and safety shut-off devices
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Сигурносни оддишни вентили за инсталации за пренос и дистрибуција на гас кои работат при работен притисок до 100 bar
Safety relief valves for gas transmission and distribution installations operating at working pressures up to 100 bar
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Регулатори на притисок за гас и сигурносни уреди за инсталации за гас за влезен притисок до 5 bar
Gas pressure regulators and safety devices for gas installations for inlet pressure up to 5 bar

180 најдени, страна 2 од 9 Испечати го пребараниот резултат          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7