Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 8
2018-02-28
2018-04-01
prEN 15276-1
Фиксни системи за гасење пожар - Системи за гасење со кондензиран аеросол - Дел 1: Барања и методи на испитување за компонентите.
Fixed firefighting systems - Condensed aerosol extinguishing systems - Part 1: Requirements and test methods for components
ИСРМ ТК 8
2018-02-28
2018-04-01
prEN 15698-1
Цевки за централизирано греење – Затворени двоцевководни системи за директно положување на топловодни мрежи – Дел 1: Изведба со две челични цевки, топлинска изолација од полиуретан и обвивка од полиетилен
District heating pipes - Bonded twin pipe systems for directly buried hot water networks - Part 1: Factory made twin pipe assembly of steel service pipe, polyurethane thermal insulation and a casing of polyethylene
ИСРМ ТК 8
2018-02-28
2018-04-01
prEN 15698-2
Цевки за централизирано греење – Затворени двоцевководни системи за директно положување на топловодни мрежи – Дел 2: Изведба на фитинзи и вентили за монтажа во челични цевки, топлинска изолација од полиуретан и една обвивка од полиетилен
District heating pipes - Bonded twin pipe systems for directly buried hot water networks - Part 2: Factory made fitting and valve assemblies of steel service pipes, polyurethane thermal insulation and one casing of polyethylene
ИСРМ ТК 8
2018-02-28
2018-04-01
EN 15882-1:2011+A1:2017
Проширена примена на резултатите од тестови за пожарна отпорност на сервисни инсталации – Дел 1: Канали
Extended application of results from fire resistance tests for service installations - Part 1: Ducts
ИСРМ ТК 10
2018-02-28
2018-04-01
prEN 16157-1
Интелегентни транспортни системи - DATEX II спецификации за размена на податоци за управување со сообраќај и информации - Дел 1: Контекст и рамка
Intelligent transport systems - DATEX II data exchange specifications for traffic management and information - Part 1: Context and Framework
ИСРМ ТК 10
2018-02-28
2018-04-01
prEN 16157-2
Интелегентни транспортни системи - DATEX II спецификации за размена на податоците за менаџмент на сообраќај и информации - Дел 2: Препораки на локација
Intelligent transport systems - DATEX II data exchange specifications for traffic management and information - Part 2: Location referencing
ИСРМ ТК 10
2018-02-28
2018-04-01
prEN 16157-3
Интелигентни транспортни системи – Спецификација на DATEX II за размена на информации за управување со сообраќај и информации – Дел 3: Објавување на местото
Intelligent transport systems - DATEX II data exchange specifications for traffic management and information - Part 3: Situation Publication
ИСРМ ТК 10
2018-02-28
2018-04-01
prEN 16157-7
Интелегентни транспортни системи - DATEX II спецификации за размена на податоци за управување со сообраќај и информации - Дел 7: Заеднички податочни елементи
Intelligent transport systems - DATEX II data exchange specifications for traffic management and information - Part 7: Common data elements
ИСРМ ТК 10
2018-02-28
2018-04-01
prEN 16307-2
Индустриски возила - Барања за безбедност и верификација - Дел 3: Товарни возила со сопствен погон и променлив дофат
Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 2: Supplementary requirements for self-propelled variable-reach trucks
ИСРМ ТК 10
2018-02-28
2018-04-01
prEN 16307-3
Индустриски возила - Барања за безбедност и верификација – Дел 3: Дополнителни барања за возила со подигнувачка позиција на ракувачот и возила кои се специјално проектирани за се движат со подигнати товари (дополнителни барања во однос на EN 16307-1)
Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 3 Supplementary requirements for trucks with elevating operator position and trucks specifically designed to travel with elevated loads (additional requirements to EN 16307-1)
ИСРМ Совет
2017-12-30
2018-12-15
EN 16475-3:2016/prA1
Оџаци - Алатки - Дел 3: Рењгулација за суша, отварање на уреди во застој и комбинирано секундарно воздушни помагала - Барања и методи за испитување
Chimneys - Accessories - Part 3: Draught regulators, standstill opening devices and combined secondary air devices - Requirements and test methods
ИСРМ ТК 10
2018-02-28
2018-04-01
prEN 16662-1
Друмски возила – Дополнителна зимска опрема за тркала на патнички возила и лесни комецијални возила – Дел 1: Барања во однос на општата безбедност перформансите
Road vehicles - Supplementary grip devices for tyres of passenger cars and light duty vehicles - Part 1 : General safety and performance requirements
ИСРМ ТК 5
2018-02-28
2018-04-01
EN 16689:2017
Заштитна облека за пожарникари -- Барани карактеристики на заштитна облека за спасувачки операции
Protective clothing for firefighters - Performance requirements for protective clothing for technical rescue
ИСРМ ТК 10
2018-02-28
2018-04-01
prEN 16796-4
Енергетска ефикасност на индустриски товарни возила – Методи на тестирање – Дел 4: Возила за нерамен терен со променлив дофат
Energy efficiency of industrial trucks - Test methods - Part 4: Variable-reach rough-terrain trucks
ИСРМ ТК 5
2018-02-28
2018-04-01
EN 16810:2017
Отпорни, текстилни и ламинатни подни простирки - Декларации за еколошки производ - Правила за категоризација на производ
Resilient, textile and laminate floor coverings - Environmental product declarations - Product category rules
ИСРМ ТК 10
2018-02-28
2018-04-01
FprEN 16842-3
Погонувани индустриски товарни возила – Видливост – Тест метода и верификација – Дел 3: Вилушкар до и вклучително 10.000kg.
Powered industrial trucks - Visibility - Test methods and verification - Part 3: Reach trucks up to and including 10 000 kg
ИСРМ ТК 10
2018-02-28
2018-04-01
FprEN 16842-4
Погонувани индустриски товарни возила – Видливост – Тест метода и верификација – Дел 4: Индустриски возила со променлив дофат со капацитет до и вклучително 10.000kg.
Powered industrial trucks- Visibility - Test methods and verification - Part 4 : Industrial variable reach trucks up to and including 10 000 kg capacity
ИСРМ ТК 10
2018-02-28
2018-04-01
FprEN 16842-6
Погонувани индустриски товарни возила – Видливост – Тест метода и верификација – Дел 6: Возила со седиште и противтежа и големи возила за нерамен терен со капацитет поголем од 10.000kg.
Powered industrial trucks - Visibility - Test methods and verification - Part 6: Sit-on counterbalance trucks and rough terrain masted trucks greater than 10 000 kg capacity
ИСРМ ТК 10
2018-02-28
2018-04-01
FprEN 16842-7
Погонувани индустриски товарни возила – Видливост – Тест метода и верификација – Дел 7: Возила со променлив дофат за транспортни контејнери долги 6m, или повеќе
Powered industrial trucks - Visibility - Test methods and verification - Part 7: Variable-reach and masted container trucks handling freight containers of 6 m (20 ft) length and longer
ИСРМ ТК 10
2018-02-28
2018-04-01
prEN 16842-9
Погонувани индустриски товарни возила – Видливост – Тест метод за верификација – Дел 9: Редослед на товарање, возила со бочно и челно редење со подичнувачка позиција на ракувачот
Powered industrial trucks - Visibility - Test method for verification - Part 9: Order-picking, lateral- and front-stacking trucks with elevating operator position

228 најдени, страна 2 од 12 Испечати го пребараниот резултат          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7