Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 8
2018-10-30
2018-12-01
EN 13163:2012+A2:2016/prA3
Производи за топлинска изолација на згради - Фабрички изработени производи од експандиран полистирен (EPS) - Спецификација
Thermal insulation products for buildings - Factory made expanded polystyrene (EPS) products - Specification
ИСРМ ТК 8
2018-10-30
2018-12-01
EN 13164:2012+A1:2015/prA2
Производи за топлинска изолација на згради - Фабрички изработени производи од екструдирана полистиренска пена (XPS) - Спецификација
Thermal insulation products for buildings - Factory made extruded polystyrene foam (XPS) products - Specification
ИСРМ ТК 8
2018-10-30
2018-12-01
EN 13165:2012+A2:2016/prA3
Производи за топлинска изолација на згради - Фабрички изработени производи од тврда полиуретанска пена (PU) – Спецификација
Thermal insulation products for buildings - Factory made rigid polyurethane foam (PU) products - Specification
ИСРМ ТК 8
2018-10-30
2018-12-01
EN 13166:2012+A2:2016/prA3
Производи за топлинска изолација на згради - Фабрички изработени производи од фенолна пена (PF) – Спецификација
Thermal insulation products for buildings - Factory made phenolic foam (PF) products - Specification
ИСРМ ТК 8
2018-10-30
2018-12-01
EN 13167:2012+A1:2015/prA2
Производи за топлинска изолација на згради - Фабрички производи од целуларно стакло (CG) – Спецификација
Thermal insulation products for buildings - Factory made cellular glass (CG) products - Specification
ИСРМ ТК 8
2018-10-30
2018-12-01
EN 13168:2012+A1:2015/prA2
Производи за топлинска изолација на згради - Фабрички производи од дрвена волна (WW) – Спецификација
Thermal insulation products for buildings - Factory made wood wool (WW) products - Specification
ИСРМ ТК 8
2018-10-30
2018-12-01
EN 13169:2012+A1:2015/prA2
Производи за топлинска изолација на згради - Фабрички производи од експандиран перлит (EPB) – Спецификација
Thermal insulation products for buildings - Factory made expanded perlite board (EPB) products - Specification
ИСРМ ТК 8
2018-10-30
2018-12-01
EN 13170:2012+A1:2015/prA2
Производи за топлинска изолација на згради - Фабрички производи од експандирана плута (ICB) – Спецификација
Thermal insulation products for buildings - Factory made products of expanded cork (ICB) - Specification
ИСРМ ТК 8
2018-10-30
2018-12-01
EN 13171:2012+A1:2015/prA2
Производи за топлинска изолација на згради - Фабрички производи од дрвени влакна (WF) – Спецификација
Thermal insulation products for buildings - Factory made wood fibre (WF) products - Specification
ИСРМ ТК 8
2018-10-30
2018-12-01
prEN 13238
Реакција на тестови на пожар на градежни производи - Постапки за подготовка и општи правила за избор на подлоги
Reaction to fire tests for building products - Conditioning procedures and general rules for selection of substrates
ИСРМ ТК 6
2018-11-01
2018-12-30
prEN 13411-7
Завршоци на челичните јажиња - Безбедност - Дел 7: Симетрична наглавка со клин
Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 7: Symmetric wedge socket
ИСРМ ТК 27
2018-10-30
2018-12-01
prEN 13617-1
Бензински станици - Дел 1: Барања за безбедност при градба и работа на мерни пумпи, уреди за точење и далечински пумпни единици
Petrol filling stations - Part 1: Safety requirements for construction and performance of metering pumps, dispensers and remote pumping units
ИСРМ ТК 27
2018-10-30
2018-12-01
prEN 13617-2
Бензински станици - Дел 2: Барања за безбедност при изработка и карактеристики на сигурносните затвoрачи за употреба кај мерните пумпи и уреди за точење
Petrol filling stations - Part 2: Safety requirements for construction and performance of safe breaks for use on metering pumps and dispensers
ИСРМ ТК 27
2018-10-30
2018-12-01
prEN 13617-3
Бензински станици - Дел 3: Барања за безбедност при изработка и карактеристики на брзозатворни сигурносни вентили за засекувачи на млаз
Petrol filling stations - Part 3: Safety requirements for construction and performance of shear valves
ИСРМ ТК 27
2018-10-30
2018-12-01
prEN 13617-4
Бензински станици - Дел 4: Безбедносни барања за конструкција и изведба на вртливи делови за примена кај автомати за точење на гориво и разделувачи
Petrol filling stations - Part 4: Safety requirements for construction and performance of swivels for use on metering pumps and dispensers
ИСРМ ТК 19
2018-11-15
2018-12-15
prEN 13862
Машински пили за сечење подови - Безбедност
Floor cutting-off machines - Safety
ИСРМ ТК 8
2018-10-30
2018-12-01
prEN 14624
Перформанси на преносни детектори за истекување и собни контролери за халогенирани средства за ладење
Performance of portable leak detectors and of room monitors for halogenated refrigerants
ИСРМ ТК 8
2018-10-30
2018-12-01
prEN 14908-7:2018
Отворена комуникација за автоматика, регулација и управување на објекти. Дел 7: КОмуникација преку интернет протоколи
Open communication in building automation, controls and building management - Control Network Protocol - Part 7: Communication via internet protocols
ИСРМ ТК 8
2018-10-30
2018-12-01
prEN 15182-1
Преносна опрема за проектирање на средства за гасење, снабдени од противпожарни пумпи - Рачно употребливи разгранети цевки за противпожарна служба - Дел 1: Општи барања
Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by firefighting pumps - Hand-held branchpipes for fire service use - Part 1: Common requirements
ИСРМ ТК 8
2018-10-30
2018-12-01
prEN 15182-2
Преносна опрема за проектирање на средства за гасење, снабдени од противпожарни пумпи - Рачно употребливи разгранети цевки за противпожарна служба - Дел 2: Комбинација од разгранети цевки PN 16
Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by firefighting pumps - Hand-held branchpipes for fire service use - Part 2: Combination branchpipes PN 16

122 најдени, страна 2 од 7 Испечати го пребараниот резултат          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7