Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
prEN 13144
Метални и други неоргански превлеки - Метод за квантитативно мерење на атхезијата со тест на истегнување (идентичен со EN 13144:2003)
Metallic and other inorganic coatings - Method for quantitative measurement of adhesion by tensile test
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
prEN 13209-1
Артикли за детска употреба и нега - Носилки за бебиња - Безбедносни барања и методи за испитување - Дел 1: Носилки со рамка за на грб (идентичен со EN 13209-1:2004)
Child care and care articles - Baby carriers - Safety requirements and test methods - Part 1: Framed back carrier
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
prEN 13317
Резервоари за транспорт на опасни материи - Сервисна опрема за резервоари - Склоп на капакот за покривање на ревизиониот отвор (идентичен со EN 13317:2002+A1:2006)
Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Manhole cover assembly
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
prEN 13369
Заеднички правила за бетонски префабрикати
Common rules for precast concrete products
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
EN 13480-2:2012/prA9

Metallic industrial piping - Part 2: Materials
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
prEN 13634
Заштитни обувки за професионални возачи на мотоцикли - Барања и методи за тестирањ
Protective footwear for motorcycle riders - Requirements and test methods
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
EN 14198:2016/prA1

Railway applications - Braking - Requirements for the brake system of trains hauled by locomotives
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
prEN 1443
Оџаци - Општи барања (идентичен со EN 1443:2003)
Chimneys - General requirements
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
prEN 14587-1
Опрема за железници - Пруга - Електроотпорно заварување на шини - Дел 1: Заварување нови R220, R260, R260Mn и R350HT класи на шини во стационарна постројка (идентичен со EN 14587-1:2007)
Railway applications - Infrastructure - Flash butt welding of new rails - Part 1: R220, R260, R260Mn, R320Cr, R350HT, R350LHT, R370CrHT and R400HT grade rails in a fixed plant
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
prEN 14596
Резервоари за транспорт на опасни материи - Помошна опрема за садови - Сигурносен вентил за намалување на притисок (идентичен со EN 14596:2005)
Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Emergency pressure relief valve
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
prEN 1463-3

Road marking materials - Part 3: Active road studs
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
prEN 15329

Railway applications - Braking - Brake block holder and brake block key
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
prEN 15332
Грејни котли - Енергетска проценка на системите за складирање на топла вода (идентичен со EN 15332:2007)
Heating boilers - Energy assessment of hot water storage systems
ИСРМ ТК 8
2017-05-30
2017-07-20
prEN 15650
Вентилација за згради – Пригушувачи на пожари
Ventilation for buildings - Fire dampers
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
EN 16185-1:2014/prA1

Railway applications - Braking systems of multiple unit trains - Part 1: Requirements and definitions
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
EN 16186-1:2014/prA1

Railway applications - Driver''s cab - Part 1: Anthropometric data and visibility
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
EN 16232:2013/prA1

Child use and care articles - Infant swings
ИСРМ ТК 10
2017-06-30
2017-08-06
prEN 1645-1
Возила за одмор и сместување - Приколки за домување - Дел 1: Барања за живеење поврзани со здравје и безбедност
Leisure accommodation vehicles - Caravans - Part 1: Habitation requirements relating to health and safety
ИСРМ ТК 10
2017-06-30
2017-08-06
prEN 1646-1
Возила за одмор и сместување - Моторни возила за домување - Дел 1: Барања за живеење поврзани со здравје и безбедност
Leisure accommodation vehicles - Motor caravans - Part 1: Habitation requirements relating to health and safety
ИСРМ ТК 10
2017-06-30
2017-08-06
prEN 1647
Возила за одмор и сместување - Приколки за домување при одмор - Барања за живеење поврзани со здравје и безбедност
Leisure accommodation vehicles - Caravan holiday homes - Habitation requirements relating to health and safety

241 најдени, страна 2 од 13 Испечати го пребараниот резултат          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7