Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-05-30
prEN 17212
Храна за животни: Метода за земање примероци и анализа- Определување содржина на меламин и цијанурна киселина со течна хроматографија со детекција со масена спектрометрија (LC-MS/MS)
Animal Feeding stuffs: Methods of sampling and analsysis - Determination of melamine and cyanuric acid content by liquid chromatographic method with mass spectrometric detection (LC-MS/MS)
ИСРМ Совет
2017-10-30
2018-11-15
FprEN 3155-005
Воздухопловна серија – Бои и лакови – Определување на сончева апсорпција
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 005: Contacts, electrical, female, type A, crimp, class T - Product standard
ИСРМ ТК 19
2018-05-30
2018-07-01
EN 474-1:2006+A5:2018
Машини за пренесување на земја – Безбедност – Дел 1: Општи барања
Earth-moving machinery - Safety - Part 1: General requirements
ИСРМ Совет
2018-04-30
2018-06-01
EN 50131-6:2017
Алармни системи - Системи за натрапници и задржување - Дел 6: Напојување (идентичен со EN 50131-6:2008)
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 6: Power supplies
ИСРМ Совет
2018-04-30
2018-06-01
EN 50134-2:2017
Алармни системи - Општествени алармни системи - Дел 2: Направи за окинување (идентичен со EN 50134-2:1999)
Alarm systems - Social alarm systems - Part 2: Trigger devices
ИСРМ Совет
2018-03-30
EN 50465:2015/prA1:2018

Gas appliances - Combined heat and power appliance of nominal heat input inferior or equal to 70 kW
ИСРМ ТК 21
2018-03-30
2018-07-01
EN 60269-6:2011/prA1:2018
Нисконапонски осигурувачи - Дел 6: Дополнителни барања за топливи влошки за заштита на соларни фотонапонски енергетски системи
Low-voltage fuses - Part 6: Supplementary requirements for fuse-links for the protection of solar photovoltaic energy systems
ИСРМ ТК 21
2018-03-30
2018-07-01
IEC 60309-5:2017; EN 60309-5:2017
Вклучници, приклучници и споен прибор за индустриска намена - Дел 5: Димензионална компатибилност и барања за заемно прилагодување за вклучници, приклучници, бротски приклучоци и бротски излези за приклучување кон нисконапонски копнен систем (LVSC)
Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes - Part 5: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for plugs, socket-outlets, ship connectors and ship inlets for low-voltage shore connection systems (LVSC)
ИСРМ ТК 21
2018-03-30
2018-07-01
prEN 60317-0-8:2018
Спецификации за посебни типови на жици за намотки - Дел 0-8: Намотка од полиестер-стакло-фибер, импрегнирана со лак или смола или неимпрегрирана, гола или лакирана правоаголна бакарна жица
Specifications for particular types of winding wires - Part 0-8: General requirements - Polyester glass fibre wound, resin or varnish impregnated or not impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire
ИСРМ Совет
2018-04-30
2018-06-01
EN 60679-1:2017
Кварцно контролирани кристални осцилатори со оценет квалитет - Дел 1: Основна спецификација (идентичен со EN 60679-1:2007)
Piezoelectric, dielectric and electrostatic oscillators of assessed quality - Part 1: Generic specification
ИСРМ ТК 21
2017-10-30
2017-02-01
IEC 60898-1:2015; FprEN 60898-1:2018
Електричен прибор - Прекинувачи за прекуструјна заштита на инсталации во домаќинства и за слични инсталации - Дел 1: Прекинувачи на наизменична струја
Electrical accessories - Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations - Part 1: Circuit-breakers for a.c. operation
ИСРМ ТК 21
2018-03-30
2018-07-01
prEN 60947-7-4:2017
Нисконапонска расклопна опрема – Дел 7-2: Помошна опрема – РСВ крајни стегалки за бакарни спроводници
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 7-4: Ancillary equipment - PCB terminal blocks for copper conductors
ИСРМ ТК 21
2018-03-30
2018-07-01
prEN 61169-61:2018
Прибори за радио - фреквенции и коаксијални кабли - Дел 61:Секциска спецификација за RF коаксијални конектори со внатрешен дијаметар од 9.5 mm на надворешниот проводник со брзо заклучувачки спој, серии Q4.1-9.5
Radio-frequency connectors - Part 61: Sectional specification for RF coaxial connectors with 9.5mm inner diameter of outer conductor with quick lock coupling,series Q4.1-9.5
ИСРМ Совет
2018-04-30
2018-06-01
EN 61360-1:2017
Видови на стандардни податочни елементи кај шемите за класификација за електричните делови - Дел 1: Дефиниции - Принципи и методи (идентичен со EN 61360-1:2010)
Standard data element types with associated classification scheme - Part 1: Definitions - Principles and methods
ИСРМ Совет
2018-04-30
2018-06-01
EN 61784-3-2:2017
Индустриски комуникациски мрежи - Профили - Дел 3-2: Функционални безбедносни басови - Дополнителни спецификации за CPF 2 (идентичен со EN 61784-3-2:2010)
Industrial communication networks - Profiles - Part 3-2: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 2
ИСРМ Совет
2018-04-30
2018-06-01
EN 61788-22-1:2017

Superconductivity - Part 22-1: Superconducting electronic devices - Generic specification for sensors and detectors
ИСРМ ТК 34
2016-11-30
2016-03-06
IEC 61850-7-3:2010; EN 61850-7-3:2011/prA1:2016
Комуникациски мрежи и системи во трафостаници - Дел 7-2: Основна комуникациска структура за опрема на трафостаници и опрема за изводи - Заенички класи податоци
Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-3: Basic communication structure - Common data classes
ИСРМ Совет
2018-04-30
2018-06-01
EN 61987-24-2:2017

Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues - Part 24-2: List of properties (LOPs) of valve/actuator accessories for electronic data exchange
ИСРМ Совет
2018-04-30
2018-06-01
EN 61987-24-3:2017

Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues - Part 24-3: Lists of properties (LOPs) of flow modification accessories for electronic data exchange
ИСРМ Совет
2018-04-30
2018-06-01
IEC 62282-3-201:2017; EN 62282-3-201:2017

Fuel cell technologies - Part 3-201: Stationary fuel cell power systems - Performance test methods for small fuel cell power systems

143 најдени, страна 2 од 8 Испечати го пребараниот резултат          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7