Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ Совет
2018-08-30
2018-10-01
EN 50174-1:2018
Информациска технологија - Инсталација на кабли - Дел 1: Инсталациска спецификација и осигурување на квалитет
Information technology - Cabling installation - Part 1: Installation specification and quality assurance
ИСРМ Совет
2018-08-30
2018-10-01
EN 50174-2:2018
Информациска технологија - Инсталација на кабли - Дел 2: Планирање на инсталација и практика во внатрешноста на зградите
Information technology - Cabling installation - Part 2: Installation planning and practices inside buildings
ИСРМ ТК 32
2018-07-30
2018-11-01
EN 50341-2-9:2017/A1:2018
Надземни електрични (енергетски) водови за AC напони над 1kV - Дел 2-9: Национални нормативни аспекти (HHA) за Велика Британија и Северна Ирска (базирани на EN 50341-1:20112)
Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV - Part 2-9: National Normative Aspects (NNA) for Great Britain and Northern Ireland (based on EN 50341-1:2012)
ИСРМ Совет
2018-08-30
2018-10-01
EN 50377-14-1:2018
Сетови на конектори и компоненти за меѓуповрзување кои се користат во комуникациските системи со оптички влакна – Спецификации на производ – Дел 14-1: Гајтани со IEC 60793-2-50 едновидно B1.1 и B1.3 влакно за категорија C
Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre communication systems - Product specifications - Part 14-1: Simplex and duplex cords made from simplex plugs with cylindrical ferrules, using EN 60793 2 50 single-mode B1 or B6 fibre for Category C according to EN 61753 1
ИСРМ Совет
2018-08-30
2018-10-01
EN 50491-12-1:2018

General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Smart grid - Application specification - Interface and framework for customer - Part 12-1: Interface between the CEM and Home/Building Resource manager - General Requirements and Architecture
ИСРМ Совет
2018-08-30
2018-10-01
EN 50594:2018

Household and similar electric appliances - Methods for measuring the performance of tumble dryers intended for commercial use
ИСРМ ТК 21
2018-07-30
2018-11-01
EN 50620:2017/prAA:2018
Електрични кабли - Кабли за полнење на еллектрични возила
Electric cables - Charging cables for electric vehicles
ИСРМ Совет
2018-08-30
2018-10-01
EN 50640:2018

Household and similar electric appliances - Methods for measuring the performance of clothes washing machines intended for commercial use
ИСРМ ТК 32
2018-07-30
2018-11-01
prEN 50673:2018
приклучни производни изолатрори за напони од 72,5 со 630 а и 1250 а за електрична опрема
Plug-in type bushings for 72,5 kV with 630 A and 1 250 A for electrical equipment
ИСРМ ТК 31
2018-06-30
2018-10-01
EN 60061-1:1993/prA58:2017 {FRAG 75}
Капи и држачи за сијалици заедно со мерачи за контрола на меѓусебна разменливост и безбедност - Дел 1: Капи за сијалици
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamp caps
ИСРМ ТК 31
2018-06-30
2018-10-01
EN 60061-1:1993/prA59:2018
Амандман 59 - Капи и држачи за сијалици заедно со мерачи за контрола на меѓусебна разменливост и безбедност - Дел 1: Капи за сијалици
Amendment 59 - Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamps Caps
ИСРМ ТК 31
2018-06-30
2018-10-01
EN 60061-2:1993/prA54:2017 {FRAG 76}
Приклучоци и држачи за сијалици заедно со мерачи за контрола на меѓусебна разменливост и безбедност - Дел 2: Држачи за сијалици
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 2: Holders
ИСРМ ТК 31
2018-06-30
2018-10-01
EN 60061-3:1993/prA56:2018
Амандман 56 - Приклучоци и држачи за сијалици со мерки за ограничување на употребата на разни светилки и нивна безбедност - Дел 3: Мерки
Amendment 56 - Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 3: Gauges
ИСРМ Совет
2018-08-30
2018-10-01
EN 60068-2-10:2005/A1:2018

Environmental testing - Part 2-10: Tests - Test J and guidance: Mould growth
ИСРМ Совет
2018-08-30
2018-10-01
EN 60068-2-74:1999/A1:2018

Environmental testing - Part 2-74: Tests - Test Xc: Fluid contamination
ИСРМ ТК 21
2018-07-30
2018-11-01
prEN 60099-6:2018
Одводници на пренапони - Дел 6: Одводници на пренапони кои содржат сериски и паралелни структури со процепи - Системски напон од 52 kV и помалку
Surge arresters - Part 6: Surge arresters containing both series and parallel gapped structures - System voltage of 52 kV and less
ИСРМ ТК 32
2018-07-30
2018-11-01
prEN 60255-26:2018
Мерни релеи и заштитна опрема - Дел 26: Барања за електромагнетна компатибилност
Measuring relays and protection equipment - Part 26: Electromagnetic compatibility requirements
ИСРМ ТК 21
2018-07-30
2018-11-01
IEC 60317-0-1:1990/AMD2:1993; EN 60317-0-1:2014/prA1:2018
Спецификација за посебни видови на жици за намоткии - Дел 0-1: Општи барања - Лакирана кружна канарна жица
Specifications for particular types of winding wires - Part 0-1: General requirements - Enamelled round copper wire
ИСРМ ТК 21
2018-07-30
2018-11-01
EN 60317-0-3:2008/prA2:2018
Спецификација за посебни видови жици за намотки - Дел 0-3: Општи барања - Лакирана кружна алуминиумска жица
Specifications for particular types of winding wires - Part 0-3: General requirements - Enamelled round aluminium wire
ИСРМ ТК 21
2018-07-30
2018-11-01
prEN 60317-80:2018
Спецификација за посебни видови на жици за намотки - Дел 18: Правоаголна бакарна жица лакирана со поливинил ацетал, класа 120, со поврзувачки слој
Specifications for particular types of winding wires – Part 80: Polyvinyl acetal enamelled rectangular copper wire, class 120, with a bonding layer

104 најдени, страна 2 од 6 Испечати го пребараниот резултат          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6