Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ Совет
2018-06-30
2018-08-01
EN 50131-2-2:2017
Алармни системи - Системи за натрапници и задржување - Дел 2-2: Детектори за натрапници - Пасивни инфрацрвени детектори (идентичен со EN 50131-2-2:2008)
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-2: Intrusion detectors - Passive infrared detectors
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-09-01
EN 50160:2010/prA2:2017
Карактеристики на напонот при испорака на електрична енергија преку јавни електроенергетски мрежи
Voltage characteristics of electricity supplied by public electricity networks
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-09-01
EN 50160:2010/prA3:2017
Карактеристики на напонот при испорака на електрична енергија преку јавни електроенергетски мрежи
Voltage characteristics of electricity supplied by public electricity networks
ИСРМ Совет
2018-06-30
2018-08-01
EN 50239:2018
Железнички апликации - Радиосистем за далечинска контрола на влечните возила за товарен сообраќај (идентичен со EN 50239:1999)
Railway applications - Radio remote control system of traction vehicle for shunting application
ИСРМ Совет
2018-06-30
2018-08-01
EN 50343:2014/A1:2017

Railway applications - Rolling stock - Rules for installation of cabling
ИСРМ Совет
2018-06-30
2018-08-01
EN 50364:2018
Ограничување на човечкото изложување на електромагнетни полиња од направи кои работат во фреквентното подрачје од 0 до 300GHz, кое се употребува за Електронско набљудување на артикли (EAS), радиофреквенциска идентификација (RFID) и слични апликации (идент
Product standard for human exposure to electromagnetic fields from devices operating in the frequency range 0 Hz to 300 GHz, used in Electronic Article Surveillance (EAS), Radio Frequency Identification (RFID) and similar applications
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-09-01
EN 50470-1:2006/FprAA:2018
Опрема за електрични мерења (наизменична струја) -- Дел 1: Општи барања, испитувања и услови за испитување - Мерна опрема ( индекси на класа A, B и C)
Electricity metering equipment (a.c.) - Part 1: General requirements, tests and test conditions - Metering equipment (class indexes A, B and C)
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-09-01
EN 50470-2:2006/FprAA:2018
Опрема за електрични мерења (наизменична струја) -- Дел 2: Посебни барања - Електромеханички броила за активна енергија (индекси на класа А и В)
Electricity metering equipment (a.c.) - Part 2: Particular requirements - Electromechanical meters for active energy (class indexes A and B)
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-09-01
EN 50470-3:2006/FprAA:2018
Опрема за електрични мерења (наизменична струја) -- Дел 3: Посебни барања - Статички броила за активна енергија (индекси на класа А, В и С)
Electricity metering equipment (a.c.) - Part 3: Particular requirements - Static meters for active energy (class indexes A, B and C)
ИСРМ Совет
2018-06-30
2018-08-01
EN 50496:2018
Определување на изложувањето на работниците на електромагнетни полиња и проценка на ризикот од местото на емитирање (идентичен со EN 50496:2008)
Determination of workers'' exposure to electromagnetic fields and assessment of risk at a broadcast site
ИСРМ Совет
2018-06-30
2018-08-01
EN 50527-2-2:2018

Procedure for the assessment of the exposure to electromagnetic fields of workers bearing active implantable medical devices - Part 2-2: Specific assessment for workers with cardioverter defibrillators (ICDs)
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-09-01
FprEN 50549-1
Барања за поврзување во паралелна работа на електрични централи со дистрибутивни мрежи – Дел 1-1: Поврзување со нисконапонска (LV) дистрибутивна мрежа – Електрични централи заклучно со Тип А
Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks - Part 1: Connection to a LV distribution network - Generating plants up to and including Type B
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-09-01
FprEN 50549-2
Барања за поврзување во паралелна работа на електрични централи со дистрибутивни мрежи – Дел 2: Поврзување со среднонапонска (MV) дистрибутивна мрежа
Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks - Part 2: Connection to a MV distribution networknetwork - Generating plants up to and including Type B
ИСРМ Совет
2018-06-30
2018-08-01
EN 50569:2013/A1:2018

Household and similar electrical appliances - Safety - Particular requirements for commercial electric spin extractors
ИСРМ Совет
2018-06-30
2018-08-01
EN 50570:2013/A1:2018

Household and similar electrical appliances - Safety - Particular requirements for commercial electric tumble dryers
ИСРМ Совет
2018-06-30
2018-08-01
EN 50571:2013/A1:2018

Household and similar electrical appliances - Safety - Particular requirements for commercial electric washing machines
ИСРМ Совет
2018-06-30
2018-08-01
EN 50625-2-4:2017

Collection, logistics & treatment requirements for WEEE - Part 2-4: Treatment requirements for photovoltaic panels
ИСРМ Совет
2018-06-30
2018-08-01
EN 50636-2-107:2015/A1:2018

Safety of household and similar appliances - Part 2-107: Particular requirements for robotic battery powered electrical lawnmowers
ИСРМ Совет
2018-06-30
2018-08-01
EN 50637:2017

Medical electrical equipment - Particular requirements for the basic safety and essential performance of medical beds for children
ИСРМ Совет
2018-06-30
2018-08-01
EN 50643:2018

Electrical and electronic household and office equipment - Measurement of networked standby power consumption of edge equipment

271 најдени, страна 2 од 14 Испечати го пребараниот резултат          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7