Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 8
2018-10-30
2018-12-01
prEN 15182-3
Преносна опрема за проектирање на средства за гасење, снабдени од противпожарни пумпи - Рачно употребливи разгранети цевки за противпожарна служба - Дел 3: Единечен израмнет млаз и/или еден фиксиран распрснувачки млаз со аголно разгранети цевки PN 16
Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by firefighting pumps - Hand-held branchpipes for fire service use - Part 3: Smooth bore jet and/or one fixed spray jet angle branchpipes PN 16
ИСРМ ТК 8
2018-10-30
2018-12-01
prEN 15182-4
Преносна опрема за проектирање на средства за гасење, снабдени од противпожарни пумпи - Разгранети цевки рачно употребливи за противпожарна служба - Дел 4: Разгранети цевки под висок притисок PN 40
Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by firefighting pumps - Hand-held branchpipes for fire service use - Part 4: High pressure branchpipes PN 40
ИСРМ ТК 8
2018-10-30
2018-12-01
prEN 15898:2018
Зачувување на културна сопственост- Основни и општи термини и дефиниции
Conservation of cultural heritage - Main general terms and definitions
ИСРМ ТК 8
2018-10-30
2018-12-01
prEN 16025-1
Топлински и/или звучни изолациски производи во градежна конструкција – EPS врска за стабилизација – Дел 1: Барања за фабрички припремен EPS сув гипс
Thermal and/or sound insulating products in building construction - Bound EPS ballastings - Part 1: Requirements for factory premixed EPS dry plaster
ИСРМ ТК 8
2018-10-30
2018-12-01
EN 16069:2012+A1:2015/prA2
Производи за топлинска изолација на згради – Фабрички производи од полиетиленска пена (PEF) – Спецификација
Thermal insulation products for buildings - Factory made products of polyethylene foam (PEF) - Specification
ИСРМ ТК 27
2018-10-30
2018-12-01
prEN 16129
Регулатори на притисок, уреди за автоматско префрлање, со максимален регулиран притисок од 4 bar, со максимален капацитет 150 kg/h, со придружни сигурносни уреди и адаптери за бутан, пропан и нивни смеси
Pressure regulators, automatic change-over devices, having a maximum regulated pressure of 4 bar, with a maximum capacity of 150 kg/h, associated safety devices and adaptors for butane, propane, and their mixtures
ИСРМ ТК 27
2018-10-30
2018-12-01
EN 16726:2015+A1:2018
Инфрастуктура на гас - Квалитет на гас - Група Н
Gas infrastructure - Quality of gas - Group H
ИСРМ ТК 27
2018-10-30
2018-12-01
prEN 16905-2
Топлински пумпи со ендотермички гасен мотор - Дел 1: Безбедност
Gas-fired endothermic engine driven heat pumps - Part 2: Safety
ИСРМ ТК 34
2018-09-30
2019-01-01
prEN 17099

Fish and seafood products - Requirements for labelling of distribution units and pallets in the trade of fish and seafood products
ИСРМ ТК 34
2018-09-30
2019-01-01
prEN 17230

Information technology - RFID in rail
ИСРМ ТК 34
2018-09-30
2019-01-01
prEN 17269

Health informatics - The Patient Summary for Unscheduled, Cross-border Care
ИСРМ ТК 27
2018-10-30
2018-12-01
prEN 17278
Возила на природен гас - Апарати за полнење на возила со гориво
Natural gas vehicles - Vehicle fuelling appliances
ИСРМ ТК 8
2018-10-30
2018-12-01
prEN 1869
Пожарни изолациони ќебиња
Fire blankets
ИСРМ ТК 8
2018-10-30
2018-12-01
prEN 215
Термостатички вентили за радијатор - Барања и методи за испитување
Thermostatic radiator valves - Requirements and test methods
ИСРМ ТК 6
2018-10-22
2018-11-22
prEN 280-1
Мобилни работни платформа - Дел 1: Проектни пресметки, Критериуми за стабилност, Изработка - Безбедност, Технички преглед и испитувања
Mobile elevating work platforms - Part 1: Design calculations - Stability criteria - Construction - Safety - Examinations and tests
ИСРМ ТК 6
2018-10-22
2018-11-22
prEN 280-2
Мобилни работни платформа - Дел 2: Дополнителни барања за безбедност на уреди за подигнување на товар на продолжена лифтовска конструкција и работна платформа
Mobile elevating work platforms - Part 2: Additional safety requirements for load lifting appliances on the extending lifting structure and work platform
ИСРМ ТК 2
2018-09-30
2019-01-01
Електронски потписи и инфраструктура (ЕПИ);Процедури за креирање и валидација на AdES дигитални потписи; Дел 1: Креирање и валидација
Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Procedures for Creation and Validation of AdES Digital Signatures; Part 1: Creation and Validation
ИСРМ ТК 2
2018-09-30
2019-01-01
Електронски потписи и инфраструктура (ЕПИ);Политика и барања за безбедност за давателите на услуги на електронски регистрирана достава
Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for Electronic Registered Delivery Service providers
ИСРМ ТК 19
2018-11-12
2018-12-14
prEN 415-3
Безбедност на машините за пакување – Дел 3: Машини за полнење-затворање и машини за оформување-затворање
Safety of packaging machines - Part 3: Form, fill and seal machines; fill and seal machines
ИСРМ ТК 21
2018-10-30
2019-02-01
prEN 50041:2018
Нисконапонска расклопна опрема за индустриска употреба - Управувачки склопки - Позициски склопки 42,5 x 80 - Димензии и карактеристики (идентичен со EN 50041:1981)
Low-voltage switchgear and controlgear - Control switches - Position switches 42,5×80 - Dimensions and characteristics

122 најдени, страна 3 од 7 Испечати го пребараниот резултат          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7