Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-04-01
EN 16852:2017
Прехранбени производи - Определување етил карбамат во алкохолни пијалoци од коскесто овошје, овошни ликери и други алкохолни пијалоци- GC-MS метода
Foodstuffs - Determination of ethyl carbamate in stone fruit spirits, fruit marc spirits and other spirit drinks - GC-MS method
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-04-01
EN 16857:2017
Прехранбени производи - Определување бензен во безалкохолни пијалоци, други пијалоци и храна за доенчиња базирана на зеленчук со “headspace“гасна хроматографија со масена спектрометрија(HS-GC-MS)
Foodstuffs - Determination of benzene in soft drinks, other beverages and vegetable-based infant foods by headspace gas chromatography mass spectrometry (HS-GC-MS)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-04-01
EN 16858:2017
Прехранбени производи - Определување на меламин и цијанурна киселина во прехранбени производи со течна хроматографија со масена спектрометрија (LC-MS/MS)
Foodstuffs - Determination of melamine and cyanuric acid in foodstuffs by liquid chromatography and tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-04-01
EN 16923:2017
Прехранбени производи - Определување токсин Т-2 и токсин НТ-2 во житарки и производи од житарки наменети за бебиња и мали деца со LC-MS/MS со SPE прочистување
Foodstuffs - Determination of T-2 toxin and HT-2 toxin in cereals and cereal products for infants and young children by LC-MS/MS after SPE cleanup
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-04-01
EN 16924:2017
Прехранбени производи- Определување на зеараленон во растителни масла за јадење со LC-FLD или LC-MS/MS
Foodstuffs - Determination of zearalenone in edible vegetable oils by LC-FLD or LC-MS/MS
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-04-01
EN 16995:2017
Прехранбени производи- Растителни масла и прехранбени производи врз база на растителни масла- определување заситени јаглеводороди (MOSH) и ароматични јаглеводороди (MOAH) во минерални масла со on-line HPLC-GC-FID анализа
Foodstuffs - Vegetable oils and foodstuff on basis of vegetable oils - Determination of mineral oil saturated hydrocarbons (MOSH) and mineral oil aromatic hydrocarbons (MOAH) with on-line HPLC-GC-FID analysis
ИСРМ ТК 8
2018-02-28
2018-04-01
prEN 17166
Вентилатори - Процедури и методи за одредување на енергетската ефикасност за електрични влезни кола со моќност од 125 W до 500 kW
Fans - Procedures and methods to determine the energy efficiency for the electrical input power range of 125 W up to 500 kW
ИСРМ ТК 8
2018-02-28
2018-04-01
prEN 17170
Вентилатори - Безбедносни барања
Fans - Safety requirements
ИСРМ ТК 10
2018-02-28
2018-04-01
prEN 17186
Идентификација на компатибилноста на возилата и инфраструктурата – Графичка претстава за информација на корисниците во однос на снабрување со енергија на електрични возила
Identification of vehicles and infrastructures compatibility - Graphical expression for consumer information on EV power supply
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-05-30
prEN 17194
Храна за животни: Метода за земање примероци и анализа- Определување деоксиниватол, алфатоксин B1, фумонизин B1 и B2, Т-2 и HТ-2 токсини, зеараленон и охратоксин А во крми и крмни смески со LC-MS/MS
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of Deoxynivalenol, Aflatoxin B1, Fumonisin B1&B2, T-2 & HT-2 toxins, Zearalenone and Ochratoxin A in feed materials and compound feed by LC-MS/MS
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-05-30
prEN 17203
Прехрамбени производи - определување цитринин во храна со течна храматографија со масена спектометрија (LC-MS/MS)
Foodstuffs - Determination of citrinin in food by liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-05-30
prEN 17212
Храна за животни: Метода за земање примероци и анализа- Определување содржина на меламин и цијанурна киселина со течна хроматографија со детекција со масена спектрометрија (LC-MS/MS)
Animal Feeding stuffs: Methods of sampling and analsysis - Determination of melamine and cyanuric acid content by liquid chromatographic method with mass spectrometric detection (LC-MS/MS)
ИСРМ Совет
2017-10-30
2018-11-15
FprEN 3155-005
Воздухопловна серија – Бои и лакови – Определување на сончева апсорпција
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 005: Contacts, electrical, female, type A, crimp, class T - Product standard
ИСРМ ТК 34
2018-01-30
2018-04-30
prEN 419241-2
Доверливи системи кои подржуваат серверско потпишување - Дел 2: Профил на заштита за QSCD за серверско потпишување
Trustworthy Systems Supporting Server Signing - Part 2: Protection profile for QSCD for Server Signing
ИСРМ ТК 8
2018-02-28
2018-04-01
prEN 448
Цевки за централизирано греење – Затворени цевководни системи за директно положување на топловодни мрежи – Изведба на елементи за поврзување на челични цевки, топлинска изолација од полиуретан и обвивка од полиетилен
District heating pipes - Bonded single pipe systems for directly buried hot water networks - Factory made fitting assemblies of steel service pipes, polyurethane thermal insulation and a casing of polyethylene
ИСРМ ТК 8
2018-02-28
2018-04-01
prEN 488
Цевки за централизирано греење - Затворени цевководни системи за директно положување на топловодни мрежи – Изведба на челични вентили за челична цевки, топлинска изолација од полиуретан и обвивка од полиетилен
District heating pipes - Bonded single pipe systems for directly buried hot water networks - Factory made steel valve assembly for steel service pipes, polyurethane thermal insulation and a casing of polyethylene
ИСРМ ТК 31
2017-11-30
2018-03-30
EN 60061-1:1993/prA58:2017
Приклучоци и држачи за сијалици со мерки за ограничување на употребата на разни светилки и нивна безбедност - Дел 2: Држачи за сијалици
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamp caps
ИСРМ ТК 31
2017-11-30
2018-03-30
EN 60061-2:1993/prA54:2017
Приклучоци и држачи за сијалици со мерки за ограничување на употребата на разни светилки и нивна безбедност - Дел 2: Држачи за сијалиците
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 2: Lampholders
ИСРМ ТК 31
2017-11-30
2018-03-30
EN 60061-3:1993/prA55:2017
Приклучоци и држачи за сијалици со мерки за ограничување на употребата на разни свцетилки и нивна безбедност - Дел 3: Мерила
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 3: Gauges
ИСРМ ТК 1
2018-03-30
2018-05-01
IEC 60079-31:2013; prEN 60079-31:2018
Експлозивни атмосфери - Дел 31: Заштита на опрема со куќиште “t“ од палење на прашина
Explosive atmospheres - Part 31: Equipment dust ignition protection by enclosure "t"

228 најдени, страна 3 од 12 Испечати го пребараниот резултат          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7