Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 32
2018-07-30
2018-11-01
prEN 60633:2018
Терминологија за пренос со еднонасочна струја со висок напон (HVDC)
Terminology for high-voltage direct current (HVDC) transmission
ИСРМ ТК 21
2018-07-30
2018-11-01
EN 60851-3:2009/prA2:2018
Жици за намотки - Методи за испитување - Дел 3: Механички својства
Winding wires - Test methods - Part 3: Mechanical properties
ИСРМ ТК 21
2017-10-30
2017-02-01
IEC 60898-1:2015; EN 60898-1:2018
Електричен прибор - Прекинувачи за прекуструјна заштита на инсталации во домаќинства и за слични инсталации - Дел 1: Прекинувачи на наизменична струја
Electrical accessories - Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations - Part 1: Circuit-breakers for a.c. operation
ИСРМ ТК 21
2018-07-30
2018-11-01
prEN 60947-1:2018
Нисконапонска расклопна опрема - Дел 1: Општи правила (идентичен со EN 60947-1:2007)
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 1: General rules
ИСРМ ТК 21
2018-07-30
2018-11-01
IEC 60947-2:2016; EN 60947-2:2017/prA1:2017
Нисконапонска расклопна опрема -- Дел 2: Прекинувачи
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 2: Circuit-breakers
ИСРМ ТК 21
2018-07-30
2018-11-01
prEN 60947-5-2:2018
Нисконапонска расклопна опрема -- Дел 5-2: Уреди за управување струјни кола и расклопни елементи - Близински бесконтактни прекинувачи (идентичен со EN 60947-5-2:2007)
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-2: Control circuit devices and switching elements - Proximity switches
ИСРМ ТК 21
2018-07-30
2018-11-01
EN 60947-5-4:2003/prA1:2018
Нисконапонска склопна и разводна опрема - Дел 5-4 Уреди за управувачки кола и склопни елементи - Методи на утврдување на работни карактеристики на контакти за мала моќност - Специјални испитувања
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-4: Control circuit devices and switching elements - Method of assessing the performance of low-energy contacts - Special tests
ИСРМ ТК 21
2018-07-30
2018-11-01
prEN 60947-9-1:2018
Нисконапонска расклопна опрема - Активни системи за ублажување на лачни грешки - Дел 9-1: Лачни уреди за калење
Low-voltage switchgear and controlgear - Active arc-fault mitigation systems - Part 9-1: Arc quenching devices
ИСРМ ТК 31
2018-06-30
2018-10-01
prEN 60969:2017
Сијалици со вградени придушници за општа примена – Барања за изведба
Self-ballasted compact fluorescent lamps for general lighting services - Performance requirements
ИСРМ ТК 32
2018-07-30
2018-11-01
prEN 61400-5:2018
Ветерни системи за производство на електрична енергија - Дел 5: Перки на роторот кај ветерни турбини
Wind energy generation systems - Part 5: Wind turbine rotor blades
ИСРМ ТК 21
2018-07-30
2018-11-01
prEN 61020-1:2018
Електромеханички прекинувачи за употреба во електрична и електронска опрема – Дел 1: Општа спецификација (идентичен со EN 61020-1:2009)
Electromechanical switches for use in electrical and electronic equipment - Part 1: Generic specification
ИСРМ ТК 31
2018-06-30
2018-10-01
FprEN 61167:2017/prA1:2018
Метал - халогени сијалици - Работни карактеристики
Metal halide lamps - Performance specification
ИСРМ ТК 31
2018-06-30
2018-10-01
FprEN 61167:2017/prAA
Метал-халогени сијалици -- Работни карактеристики
Metal halide lamps - Performance specification
ИСРМ ТК 21
2018-07-30
2018-11-01
prEN 61169-1-2:2018
Радиофреквентни конектори - Дел 1-1: Електрични методи на испитување - внесување загуба
Radio-frequency connectors - Part 1-2: Electrical test methods - insertion loss
ИСРМ ТК 21
2018-07-30
2018-11-01
prEN 61169-24:2018
Радиофреквентни конектори - Дел 24: Секцијска спецификација - Радиофреквентни коаксијални конектори со навојна спрега, типично за употреба во 75 омски кабловски мрежи (Вид F) (идентичен со EN 61169-24:2009)
Radio-frequency connectors - Part 24: Sectional specification - Radio frequency coaxial connectors with screw coupling, typically for use in 75 Ohms cable networks (type F)
ИСРМ ТК 21
2018-07-30
2018-11-01
prEN 61169-64:2018
Радиофреквентни конектори - Дел 64: Секција спецификација за RF коаксијални конектори со внатрешен дијаметар на надворешниот проводник од 0.8 mm - карактеристична импеданса 50 Ω (Вид-0.8)
Radio Frequency Connectors - Part 64: Sectional specification for RF coaxial connectors with 0.8 mm inner diameter of outer conductor - characteristic impedance 50 Ω (type-0.8)
ИСРМ Совет
2018-08-30
2018-10-01
EN 61300-3-50:2013/AC:2015-09

Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-50: Examinations and measurements - Crosstalk for optical spatial switches
ИСРМ ТК 34
2016-11-30
2016-03-06
IEC 61850-7-3:2010; EN 61850-7-3:2011/prA1:2016
Комуникациски мрежи и системи во трафостаници - Дел 7-2: Основна комуникациска структура за опрема на трафостаници и опрема за изводи - Заенички класи податоци
Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-3: Basic communication structure - Common data classes
ИСРМ ТК 21
2018-07-30
2018-11-01
prEN 62026-1:2018
Нисконапонска расклопна опрема - Интерфејс помеѓу контролер и уред (CDIs) - Дел 1: Општи правила (идентичен со EN 62026-1:2007)
Low-voltage switchgear and controlgear - Controller-device interfaces (CDIs) - Part 1: General rules
ИСРМ ТК 21
2018-07-30
2018-11-01
EN 62026-2:2013/prA1:2018
Нисконапонска расклопна опрема - Интерфејс помеѓу контролер и уред (CDIs)
Low-voltage switchgear and controlgear - Controller-device interfaces (CDIs) - Part 2: Actuator sensor interface (AS-i)

104 најдени, страна 3 од 6 Испечати го пребараниот резултат          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6