Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 10
2017-06-30
2017-08-06
prEN 1648-1
Возила за одмор и сместување - електрични инсталации со еднонасочна струја од 12 V и низок напон - Дел 1: Приколки за домување
Leisure accommodation vehicles - 12 V direct current extra low voltage electrical installations - Part 1: Caravans
ИСРМ ТК 10
2017-06-30
2017-08-06
prEN 1648-2
Возила за одмор и сместување - електрични инсталации со еднонасочна струја од 12 V и низок напон - Дел 2: Моторни возила за домување
Leisure accommodation vehicles - 12 V direct current extra low voltage electrical installations - Part 2: Motor caravans
ИСРМ ТК 10
2017-06-30
2017-08-06
prEN 16517
Земјоделски и шумарски машини - Мобилни машини за сеча на дрва - Безбедност
Agricultural and forestry machinery - Mobile yarders for timber logging - Safety
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
prEN 16613

Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Determination of interlayer mechanical properties
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
prEN 16855-2

Walk-in cold rooms - Definition, thermal insulation performance and test methods - Part 2: Customized cold rooms
ИСРМ ТК 34
2017-03-30
2017-07-06
prEN 17071
Информациска технологија - Техники за автоматска идентификација и внес на податоци - Електронска идентификациска табличка
Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Electronic identification plate
ИСРМ ТК 19
2017-04-30
2017-07-06
prEN 17106-1
Машини за чистење улици и патишта - Безбедност - Дел 1: Општи батрања
Road operation machinery - Safety - Part 1: General requirements
ИСРМ ТК 19
2017-04-30
2017-07-06
prEN 17106-2
Машини за чистење улици и патишта - - Безбедност - Дел 2: Барања за машини за чистење на површината на патот
Road operation machinery - Safety - Part 2: Requirements for road surface cleaning machines
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
prEN 17106-3-1
Машини за чистење улици и патишта - Безбедност - Дел 3-1: Барања за машини за чистење снег со ротирачки алати и исфрлачи на снег
Road operation machinery - Safety - Part 3-1: Winter service machines - Requirements for snow clearing machines with rotating tools and snow ploughs
ИСРМ ТК 19
2017-04-30
2017-07-06
prEN 17106-3-2
Машини за чистење улици и патишта - Безбедност - Дел 3-2: Машини за снег - Посебни барања за машини за расчистување
Road operation machinery - Safety - Part 3-2: Winter service machines - Specific requirements for spreading machines
ИСРМ ТК 19
2017-04-30
2017-07-06
prEN 17106-4-1
Машини за чистење улици и патишта - Безбедност - Дел 4-1: Машини за одржување на патишта - Барања за машини за сечење на трева и грмушки
Road operation machinery - Safety - Part 4-1: Road service area maintenance machines - Requirements for grass and brush cutting machines
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
prEN 17109

Ropes courses - Individual safety system - Safety requirements and test methods
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
prEN 17110

Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Vapour manifold vent valve
ИСРМ ТК 8
2017-05-30
2017-07-01
prEN 17114
Заштита на културно наследство - Површинска заштита на порозни неоргански материјали - Технички и хемиски податоци на состојба на водоотпорен производ
Conservation of cultural heritage - Surface protection for porous inorganic materials - Technical and chemical data sheets of water repellent product
ИСРМ ТК 19
2017-05-10
2017-07-09
prEN 17116-2
Спецификации за индустриските машини за перење - Дефиниции и испитување на капацитетот и карактеристиките на потрошувачка - Дел 2: Машини за сушење во серии.
Specifications for industrial laundry machines - Definitions and testing of capacity and consumption characteristics - Part 2: Batch drying tumblers
ИСРМ ТК 19
2017-05-10
2017-07-09
prEN 17116-3
Спецификации за индустриските машини за перење - Дефиниции и испитување на капацитетот и карактеристиките на потрошувачка - Дел 3: Систем за континуирано перење
Specifications for industrial laundry machines - Definitions and testing of capacity and consumption characteristics - Part 3: Continuous tunnel washer
ИСРМ ТК 19
2017-05-10
2017-07-09
prEN 17116-4
Спецификации за индустриските машини за перење - Дефиниции и испитување на капацитетот и карактеристиките на потрошувачка - Дел 4: Машини за цедење
Specifications for industrial laundry machines - Definitions and testing of capacity and consumption characteristics - Part 4: Washer-extractors
ИСРМ ТК 36
2017-03-16
2017-07-01
prEN 17126
Хемиски сретства за дезинфекција и антисептици - квантитативно тестирање со суспензија за проценка на спороцидална активност на хемиски сретства во медицинска област - Тест метод и барања (фаза 2,чекор 1)
Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of sporicidal activity of chemical disinfectants in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 1)
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
prEN 303-6
Грејни котли - Дел 6: Грејни котли со вентилаторски горилници - Посебни барања за котли домашна употреба на топла вода со комбинација на котли со горилници со распрскување на масло сономинален топлинмски влез не поголем од 70 kW (идентичен со EN 303-6:200
Heating boilers - Part 6: Heating boilers with forced draught burners - Specific requirements for the domestic hot water operation and energy performance of water heaters and combination boilers with atomizing oil burners of nominal heat input not exceeding 70 kW
ИСРМ ТК 34
2017-03-30
2017-07-06
EN 419212-3:2017
Апликациски интерфејс за безбедни елементи за електронска идентификација, автентикација и доверливи услуги - Дел 3: протоколи за автентичност за уреди
Application Interface for Secure Elements for Electronic Identification, Authentication and Trusted Services - Part 3: Device authentication protocols

241 најдени, страна 3 од 13 Испечати го пребараниот резултат          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7