Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
prEN 14596
Резервоари за транспорт на опасни материи - Помошна опрема за садови - Сигурносен вентил за намалување на притисок (идентичен со EN 14596:2005)
Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Emergency pressure relief valve
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
prEN 1463-3

Road marking materials - Part 3: Active road studs
ИСРМ ТК 17
2017-04-30
2017-06-06
EN 14789:2017
Емисии од стационарни извори - Определување на волуменска концетрација на кислород (О2 ) - Референтна метода - Парамагнетизам (идентичен со EN 14789:2005)
Stationary source emissions - Determination of volume concentration of oxygen - Standard reference method: Paramagnetism
ИСРМ ТК 17
2017-04-30
2017-06-06
EN 14790:2017
Емисии од стационарни извори - Определување на водена пареа во канали (идентичен со EN 14790:2005)
Stationary source emissions - Determination of the water vapour in ducts - Standard reference method
ИСРМ ТК 17
2017-04-30
2017-06-06
EN 14791:2017
Емисии од стационарни извори - Определување на масена концетрација на сулфур диоксид - Референтна метода (идентичен со EN 14791:2005)
Stationary source emissions - Determination of mass concentration of sulphur oxides - Standard reference method
ИСРМ ТК 17
2017-04-30
2017-06-06
EN 14792:2017
Емисии од стационарни извори - Одредување на масена концентрација на азотни оксиди (NOx) - Референтен метод: Хемилуминисценција (идентичен со EN 14792:2005)
Stationary source emissions - Determination of mass concentration of nitrogen oxides - Standard reference method: chemiluminescence
ИСРМ ТК 17
2017-04-30
2017-06-06
EN 14793:2017
Емисии од стационарни извори - Интралабораториска процедура за валидација за алтернативна метода споредено со референтна метода (идентичен со CEN/TS 14793:2005)
Stationary source emissions - Demonstration of equivalence of an alternative method with a reference method
ИСРМ ТК 17
2017-04-30
2017-06-06
EN 15058:2017
Емисии од стационарни извори - Одредување на масена концентрација на јаглерод моноксид (СO) - Референтен метод: Недисперзивна инфрацрвена спектрометрија (идентичен со EN 15058:2006)
Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of carbon monoxide - Standard reference method: non-dispersive infrared spectrometry
ИСРМ ТК 8
2017-04-30
2017-06-06
prEN 15254-4
Проширена примена на резултатите од тестови за пожарна отпорност – Неносечки ѕидови – Дел 4: Застаклени конструкции
Extended application of results from fire resistance tests - Non-loadbearing walls - Part 4: Glazed constructions
ИСРМ ТК 8
2017-04-30
2017-06-06
prEN 15254-5
Проширена примена на резултати од тестови за пожарна отпорност - Неносечки ѕидови - Дел 5: Конструкција од метални сендвич панели.
Extended application of results from fire resistance tests - Non-loadbearing walls - Part 5: Metal sandwich panel construction
ИСРМ ТК 8
2017-04-30
2017-06-06
prEN 15254-7
Проширена примена на резултати од тестови за пожарна отпорност - Неносечки тавани - Дел 7:Конструкција од метални сендвич панели
Extended application of results from fire resistance tests - Non-loadbearing ceilings - Part 7: Metal sandwich panel construction
ИСРМ ТК 17
2017-04-30
2017-06-06
EN 15267-4:2017
Квалитет на воздух - Сертификација на автоматски мерни системи - Дел 4: Критериуми за изведба и постапки за испитување на автоматски мерни системи наменети за периодични мерења на емисии од стационарни извори
Air quality - Certification of automated measuring systems - Part 4: Performance criteria and test procedures for automated measuring systems for periodic measurements of emissions from stationary sources
ИСРМ ТК 8
2017-04-30
2017-06-06
prEN 15269-11
Проширена примена на резултатите од тестови за пожарна отпорност и/или контролата на чад кај врати, роло-врати и прозори кои можат да се отвораат вклучувајќи и нивни елементи во градежната опрема – Дел 11: Отпорност на пожар за оперативни фабрички завеси
Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware - Part 11: Fire resistance for operable fabric curtains
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
prEN 15329

Railway applications - Braking - Brake block holder and brake block key
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
prEN 15332
Грејни котли - Енергетска проценка на системите за складирање на топла вода (идентичен со EN 15332:2007)
Heating boilers - Energy assessment of hot water storage systems
ИСРМ ТК 36
2017-03-30
2017-05-06
EN 15701:2016
Пластика – Термопластични навлаки за изолациски производи за градежна опрема и индустриски изолации – Барања и методи на испитување
Plastics - Thermoplastic jackets for insulation products for building equipment and industrial installations - Requirements and test methods
ИСРМ ТК 10
2017-04-30
2017-06-06
EN 15918:2011+A2:2017
Велосипеди - Приколка за велосипед - Безбедносни барања и методи на испитување
Cycles - Cycle trailers - Safety requirements and test methods
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
EN 16185-1:2014/prA1

Railway applications - Braking systems of multiple unit trains - Part 1: Requirements and definitions
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
EN 16186-1:2014/prA1

Railway applications - Driver''s cab - Part 1: Anthropometric data and visibility
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
EN 16232:2013/prA1

Child use and care articles - Infant swings

438 најдени, страна 3 од 22 Испечати го пребараниот резултат          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7