Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ Совет
2018-04-30
2018-06-01
EN 62321-4:2014/A1:2017

Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 4: Mercury in polymers, metals and electronics by CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES and ICP-MS
ИСРМ Совет
2018-04-30
2018-06-01
EN 62439-1:2010/A2:2017
Индустриски мрежи за комуникација - Високо достапни автоматизирани мрежи - Дел 1: Општ концепти и методи за пресметување (идентичен со EN 62439-1:2010)
Industrial communication networks - High availability automation networks - Part 1: General concepts and calculation methods
ИСРМ Совет
2018-04-30
2018-06-01
EN 62841-2-17:2017

Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-17: Particular requirements for hand-held routers
ИСРМ Совет
2018-04-30
2018-06-01
EN 62863:2017

Methods of measuring performances of electric hair clippers or trimmers for household use
ИСРМ ТК 21
2018-03-30
2018-07-01
prEN 63052:2018
Наднапонски заштитен уред на мрежна фреквенција наменет за домаќинства и слична примена (POP)
Power frequency overvoltage protective devices for household and similar applications (POP)
ИСРМ ТК 21
2018-03-30
2018-07-01
prEN 63137-1:2018
Стандардни испитни радиофрефревентни конектори - Дел 1:Општа спецификација - Општи барања и методи за испитување
Standard test radio-frequency connectors Part 1: Generic specification - General requirements and test methods
ИСРМ ТК 21
2018-03-30
2018-07-01
prEN 63138-1:2018
Повеќеканаални радиофреквентни конектори - дел 1: Општа спецификација - Општи барања и мерни методи
Multi-radio frequency channel connectors Part 1:Generic specification-General requirements and measuring methods
ИСРМ ТК 6
2018-04-30
2018-07-01
EN 81-28:2018
Безбедносни правила за конструкција и монтажа на лифтови - Лифтови за превоз на лица и стоки - Дел 28: Уред за тревога на лифтови за лица и лифтови за лица и стоки
Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 28: Remote alarm on passenger and goods passenger lifts
ИСРМ ТК 6
2018-04-30
2018-07-01
EN 81-71:2018
Безбедносни правила за конструкција и монтажа на лифтови - Одредени примени за лифтови за превоз на лица и лифтови за превоз на стоки - Дел 71: Лифтови отпорни на вандализам
Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications to passenger lifts and goods passenger lifts - Part 71: Vandal resistant lifts
ИСРМ Совет
2017-12-30
2018-12-15
FprEN 9278
Воздухопловна серија - Општи принципи на управување со застареност на хемикалии, материјали и процеси
Aerospace series - General Principles of Obsolescence Management of chemicals, materials and processes
ИСРМ ТК 35
2018-04-30
2018-06-01
EN IEC 62822-3:2018
Електрична опрема за заварување – Оцена на ограничувањата кои се однесуваат на изложеност на човекот на електромагнетни полиња (0 Hz до 300 GHz) – Дел 3: Опрема за електроотпорно заварување
Electric welding equipment - Assessment of restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (0 Hz to 300 Hz) - Part 3: Resistance welding equipment
ИСРМ ТК 35
2018-04-30
2018-06-01
ISO 10675-1:2016; EN ISO 10675-1:2016
Испитување без разрушување на завари - Нивоа на прифатливост за радиографско испитување - Дел 1: Челик, никел, титаниум и нивни легури (ISO 10675-1:2016)
Non-destructive testing of welds - Acceptance levels for radiographic testing - Part 1: Steel, nickel, titanium and their alloys (ISO 10675-1:2016)
ИСРМ ТК 35
2018-04-30
2018-06-01
ISO 10675-2:2017; EN ISO 10675-2:2017
Испитување без разрушување на завари - Нивоа на прифатливост за радиографско испитување - Дел 2: Алуминиум и негови легури (ISO 10675-2:2017)
Non-destructive testing of welds - Acceptance levels for radiographic testing - Part 2: Aluminium and its alloys (ISO 10675-2:2017)
ИСРМ ТК 4
2018-04-30
2018-06-01
ISO 11074:2015/DAmd 1; EN ISO 11074:2015/prA1
Квалитет на почва - Речник – Амандман 1 (ISO 11074:2015/DAM 1:2017)
Soil quality - Vocabulary - Amendment 1 (ISO 11074:2015/DAM 1:2017)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-05-30
ISO 11133:2014/DAmd 2; EN ISO 11133:2014/prA2
Микробиологија на храна, храна за животни и вода – Подготовка, производство, складирање и утврдување перформанси на медиуми за култивирање - Амандман 2
Microbiology of food, animal feed and water - Preparation, production, storage and performance testing of culture media - Amendment 2 (ISO 11133:2014/DAmd 2:2017)
ИСРМ ТК 4
2018-04-30
2018-06-01
ISO/DIS 11274; prEN ISO 11274
Квалитет на почва - Определување на карактеристика на задржување на вода - Лабораториски методи (ISO 11274:1998 + C1:2009)
Soil quality - Determination of the water-retention characteristic - Laboratory methods (ISO/DIS 11274:2018)
ИСРМ ТК 35
2018-04-30
2018-06-01
ISO 11666:2018; EN ISO 11666:2018
Испитување без разрушување на завари – Испитување со ултразвук – Нивоа на прифатливост (ISO 11666:2018)
Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Acceptance levels (ISO 11666:2018)
ИСРМ ТК 34
2017-05-30
ISO/CD 13606-2; prEN ISO 13606-2
Информатика во здравство - Комуникација со електронски здравствени картони - Дел 2: Спецификација за размена на архетипови (идентичен со EN 13606-2:2007)
Health informatics - Electronic health record communication - Part 2: Archetype interchange specification (ISO/DIS 13606-2:2017)
ИСРМ ТК 35
2018-04-30
2018-06-01
ISO 13916:2017; EN ISO 13916:2017
Заварување - Мерење на температурата на предгревање,температура на премин и одржување на температура на предгревање (ISO 13916:2017)
Welding - Measurement of preheating temperature, interpass temperature and preheat maintenance temperature (ISO 13916:2017)
ИСРМ ТК 35
2018-04-30
2018-06-01
ISO 13918:2017; EN ISO 13918:2018
Заварување – Болтови и керамички прстени за електролачно заварување на болтови (ISO 13918:2017)
Welding - Studs and ceramic ferrules for arc stud welding (ISO 13918:2017, Corrected version 2018-05)

143 најдени, страна 3 од 8 Испечати го пребараниот резултат          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7