Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ Совет
2017-11-30
2018-02-01
prEN 14449
Градежно стакло - Повеќеслојно стакло и повеќеслојно сигурносно стакло - Оцена на сообразност - Стандард на производ
Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Product standard
ИСРМ Совет
2017-10-30
2018-01-01
prEN 14504
Пловила за внатрешна пловидба - Плутачки места за приврзување - Барања, испитувања
Inland navigation vessels - Floating landing stages and floating bridges on inland waters - Requirements, tests
ИСРМ Совет
2017-10-30
2018-01-01
EN 14516:2015/prA1:2017

Baths for domestic purposes
ИСРМ Совет
2017-10-30
2018-01-01
EN 14527:2016/prA1:2017

Shower trays for domestic purposes
ИСРМ ТК 36
2017-11-30
2017-12-15
EN 1453-1:2017/AC:2017
Пластични цевководни системи со структурирани ѕидни цевки за испуштање на почва и отпад (ниска и висока температура) во зградите - Непластифициран поливинил хлорид (PVC-U) Дел 1: Спецификации за цевките и системот (идентичен со EN 1453-1:2000)
Plastics piping systems with structured-wall pipes for soil and waste discharge (low and high temperature) inside buildings - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes and the system
ИСРМ Совет
2017-10-30
2018-01-01
prEN 14564
Садови за транспорт на опасни материи – Терминологија
Tanks for the transport of dangerous goods - Terminology
ИСРМ ТК 36
2017-11-30
2017-12-15
EN 15534-1:2014+A1:2017
Композити направени од материјали на база на целулоза и термопластика (вообичаено наречени дрво-полимерни композити (WPC) или композити со природни влакна (NFC) - Дел 1: Тест методи за карактеризација на соединенија и производи
Composites made from cellulose-based materials and thermoplastics (usually called wood-polymer composites (WPC) or natural fibre composites (NFC)) - Part 1: Test methods for characterisation of compounds and products
ИСРМ ТК 36
2017-11-30
2017-12-15
EN 15534-6:2015+A1:2017
Композити од материјали на база на целулоза и термопластични полимери (тн дрво-полимерни композити) или композити од природни влакна - Дел 6: Спецификација за профили и елементи за огради
Composites made from cellulose-based materials and thermoplastics (usually called wood-polymer composites (WPC) or natural fibre composites (NFC)) - Part 6: Specifications for fencing profiles and elements
ИСРМ Совет
2017-10-30
2018-01-01
prEN 15610
Опрема за железници - Емисија на бучава - Врска меѓу мерење на рапавоста на возната површина на шина и создавање бучава (идентичен со EN 15610:2009)
Railway applications - Acoustics - Rail and wheel roughness measurement related to rolling noise generation
ИСРМ Совет
2017-10-30
2018-01-01
prEN 15659
Единици за безбедно чување - Класификација и методи за испитување (отпорност на пожар) кои се отпорни на оган - Единици за складирање на хартија (идентичен со EN 15659:2009)
Secure storage units - Classification and methods of test for resistance to fire - Light fire storage units
ИСРМ Совет
2017-11-30
2018-02-01
prEN 16140
Методи за испитување на природен камен – Одредување на чувствителност на промени во изгледот кои настануваат под дејство на термални циклуси
Natural stone test methods - Determination of sensitivity to changes in appearance produced by thermal cycles
ИСРМ Совет
2017-10-30
2018-01-01
prEN 16402
Бои и лакови – Оцена на емисиите од супстанците на облогите изложени на внатрешен воздух – Земање примероци, кондиционирање и тестирање
Paints and varnishes - Assessment of emissions of substances from coatings into indoor air - Sampling, conditioning and testing
ИСРМ Совет
2017-10-30
2018-01-01
prEN 16602-70-26; prEN 16602-70-26
Не е додадена информација,
Space product assurance - Crimping of high-reliability electrical connections
ИСРМ Совет
2017-10-30
2018-01-01
prEN 16602-70-60; prEN 16602-70-60

Space product assurance - Qualification and Procurement of printed circuit boards
ИСРМ Совет
2017-10-30
2018-01-01
prEN 16612

Glass in building - Determination of the lateral load resistance of glass panes by calculation
ИСРМ ТК 27
2017-11-30
2018-01-01
EN 16728:2016/prA1
ТНГ опрама и додатоци - Други преносливи традиционални цилиндри за повторно полнење на ТНГ освен традиционалните заварени и лимени челични цилиндри - Периодична инспекција
LPG equipment and accessories - Transportable refillable LPG cylinders other than traditional welded and brazed steel cylinders - Periodic inspection
ИСРМ Совет
2017-11-30
2018-02-01
EN 16758:2016/prA1:2017
Стаклени фасади - Определување на отпорност на sheared врски - Методи за испитување и барањаа
Curtain walling - Determination of the strength of sheared connections - Test method and requirements
ИСРМ Совет
2017-10-30
2018-01-01
prEN 16941-2

On-site non-potable water systems - Part 2: Systems for the use of treated greywater
ИСРМ Совет
2017-10-30
2018-01-01
prEN 17168

Railway applications - Platform barrier systems
ИСРМ Совет
2017-10-30
2018-01-01
prEN 17169

Tattooing - Safe and hygienic practice

237 најдени, страна 3 од 12 Испечати го пребараниот резултат          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7