Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ Совет
2017-11-30
2018-02-01
prEN 17173
Европскиб CBRNE речник
European CBRNE glossary
ИСРМ Совет
2017-11-30
2018-02-01
prEN 17177
Пакување на стакло - крунска капа - 26 мм средна длабочина на крунска капа
Glass packaging - Crown cap - 26 mm intermediate depth crown cap
ИСРМ ТК 7
2017-12-30
2018-02-01
prEN 17178
Течни нафтени производи - Одредување на вкупната содржина на испарлив сулфур во течни нафтени гасови со ултравиолетова флуоресценција
Liquid petroleum products - Determination of the total volatile sulfur content in liquefied petroleum gases by ultraviolet fluorescence
ИСРМ ТК 7
2017-12-30
2018-02-01
prEN 17181
Сретства за подмачкување - Одредување на аеробно биолношка деградација на целосно формулирани сретства за подмачкување во воден раствор - Метод на испитување заснован на производство на CO2
Lubricants - Determination of aerobic biological degradation of fully formulated lubricants in an aqueous solution - Test method based on CO2-production
ИСРМ Совет
2017-11-30
2018-02-01
prEN 17190
Свитливи хидроизолациони ленти - Индекс на рефлексија на сончевите зраци
Flexible sheets for waterproofing - Solar Reflectance Index
ИСРМ Совет
2017-11-30
2018-02-01
prEN 17191
Детски мебел - Седишта за деца - Барања за безбедност и методи за испитување
Children’s Furniture - Seating for children - Safety requirements and test methods
ИСРМ Совет
2017-11-30
2017-12-15
EN 17226:2017
Услуги за салон за убавина - Барања и препораки за обезбедување услуги
Beauty Salon Services - Requirements and recommendations for the provision of service
ИСРМ Совет
2017-11-30
2018-02-01
FprEN 2369
Жици, легури отпорни на топлина - Дијаметар 0,2 < или = D < или = 8 mm - Димензии
Aerospace series - Wires, heat resisting alloys - Diameter 0,2 mm ≤ D ≤ 8 mm - Dimensions
ИСРМ Совет
2017-11-30
2018-02-01
FprEN 2591-228
Воздухопловна серија - Елементи на електрична и оптичка врска - Методи за испитување- Дел 228: Сила за повлекување на ферулата
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 228: Ferrule withdrawal force
ИСРМ Совет
2017-10-30
2018-01-01
FprEN 2944
Воздухопловна серија - Навојни пружини - влошки, само-осигурувачки, од не’рѓосувачки челик FE-PA3004 (идентичен со EN 2944:1998)
Aerospace series - Inserts, screw thread, helical coil, self-locking, in corrosion resisting steel FE-PA3004
ИСРМ ТК 27
2017-11-30
2018-01-01
prEN 30-1-1
Апарати за домаќинство за готвење на гас - Дел 1-1: Безбедност - Општо
Domestic cooking appliances burning gas - Part 1-1: Safety - General
ИСРМ ТК 27
2017-11-30
2018-01-01
prEN 30-2-2
Апарати за домаќинство за готвење на гас - Дел 2-2: Рационално користење енергија - Апарати со присилно струење на воздух во рерните и/или скари
Domestic cooking appliances burning gas - Part 2-2: Rational use of energy - Appliances having forced-convection ovens and/or grills
ИСРМ Совет
2017-10-30
2018-11-15
FprEN 3155-005
Воздухопловна серија – Бои и лакови – Определување на сончева апсорпција
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 005: Contacts, electrical, female, type A, crimp, class T - Product standard
ИСРМ Совет
2017-10-30
2018-01-01
FprEN 3542
Воздухопловна серија - Навојни пружини - влошки, само-осигурувачки,од огноотпорна никелна легура NI-PH2801 (Inconel X750) (идентичен со EN 3542:1998)
Aerospace series - Inserts, screw thread, helical coil, self-locking, in heat resisting nickel base alloy Ni-PH2801 (Inconel X750)
ИСРМ Совет
2017-11-30
2018-02-01
FprEN 3646-006
Воздухопловна серија - Конектори, електрични, кружни, бајонетска спрега, работна температура 175 °C или 200 °C непрекинато - Дел 006: Приклучница, херметичка, монтажа со контранавртка - Стандард за производ (идентичен со EN 3646-006:2006)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, bayonet coupling, operating temperature 175 °C or 200 °C continuous - Part 006: Receptacle, hermetic, jam-nut mounting - Product standard
ИСРМ Совет
2017-11-30
2018-02-01
FprEN 3660-001
Воздухопловна серија - Прибор за кабелски излез за кружни и правоаголни електрични и оптички конектори - Дел 001: Техничка спецификација
Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors - Part 001: Technical specification
ИСРМ Совет
2017-11-30
2018-02-01
FprEN 3745-411
Воздухопловна серија - Влакна и кабли, оптички, употреба кај летала - Методи на испитување - Дел 411: Отпорност на флуиди (идентичен со EN 3745-411:2007)
Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 411: Resistance to fluids
ИСРМ Совет
2017-11-30
2018-02-01
FprEN 3745-506
Воздухопловна серија - Влакна и кабли, оптички, употреба во летала -Методи на испитување - Дел 506: Отпорност на удар (идентичен со EN 3745-506:2009)
Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 506: Impact resistance
ИСРМ Совет
2017-10-30
2018-01-01
FprEN 4122
Воздухопловна серија - Завртки со проширено дно, самоосигурувачки, од огноотпорен челик FE-PA2601 (A286), галвански посребрен навој - Класификација: 1 100 MPa (на собна температура)/650 °C (идентичен со EN 4122:2004)
Aerospace series - Shank nuts, self-locking, in heat resisting steel FE-PA2601 (A286), silver plated on thread - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 650 °C
ИСРМ Совет
2017-10-30
2018-01-01
FprEN 4123
Воздухопловна серија - Завртки со проширено дно, самоосигурувачки, огноотпорна никелна легура NI-PH2601 (Inconel 718), галвански посребрен навој - Класификација: 1 550 MPa (на собна температура)/600 °C (идентичен со EN 4123:2004)
Aerospace series - Shank nuts, self-locking, in heat resisting nickel base alloy NI-PH2601 (Inconel 718), silver plated on thread - Classification: 1 550 MPa (at ambient temperature) / 600 °C

237 најдени, страна 4 од 12 Испечати го пребараниот резултат          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7