Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 34
2017-03-30
2017-07-06
prEN 419221-5
профили за заштита за криптогравски модули за провајдер за доверливи услуги - Дел 5: Криптогравски модул за доверливи услуги
Protection profiles for Trust Service Provider Cryptographic modules - Part 5: Cryptographic Module for Trust Services
ИСРМ ТК 34
2017-05-30
2017-09-06
prEN 419231
Профил за заштита за доверливи системи за поддрѓка на временски отпечаток
Protection profile for trustworthy systems supporting time stamping
ИСРМ ТК 34
2017-05-30
2017-09-06
prEN 419241-1
Безбедносни барања за доверливи системи кои подржуваат серверско потпишување
Trustworthy Systems Supporting Server Signing - Part 1: General System Security Requirements
ИСРМ ТК 19
2017-04-30
2017-07-06
prEN 474-1
Машини за пренесување на земја – Безбедност – Дел 1: Општи барања
Earth-moving machinery - Safety - Part 1: General requirements
ИСРМ ТК 19
2017-04-30
2017-07-06
prEN 474-10
Машини за пренесување земја - Безбедност - Дел 10: Барања за ровокопачи
Earth-moving machinery - Safety - Part 10: Requirements for trenchers
ИСРМ ТК 19
2017-04-30
2017-07-06
prEN 474-11
Машини за пренесување земја - Безбедност - Дел 11: Барања за машини за набивање и насипување земја
Earth-moving machinery - Safety - Part 11: Requirements for earth- and landfill compactors
ИСРМ ТК 19
2017-04-30
2017-07-06
prEN 474-12
Машини за пренесување на земја - Безбедност - Дел 12: Барања за жичени багери
Earth-moving machinery - Safety - Part 12: Requirements for cable excavators
ИСРМ ТК 19
2017-04-30
2017-07-06
prEN 474-13
Машини за пренесување земја - Безбедност - Дел 13: Барања за валјаци
Earth-moving machinery - Safety - Part 13: Requirements for rollers
ИСРМ ТК 19
2017-04-30
2017-07-06
prEN 474-2
Машини за пренесување земја - Безбедност - Дел 2: Барања за булдожери
Earth-moving machinery - Safety - Part 2: Requirements for tractor-dozers
ИСРМ ТК 19
2017-04-30
2017-07-06
prEN 474-3
Машини за пренесување земја - Безбедност - Дел 3: Барања за натоварувачи
Earth-moving machinery - Safety - Part 3: Requirements for loaders
ИСРМ ТК 19
2017-04-30
2017-07-06
prEN 474-4
Машини за пренесување на земја - Безбедност - Дел 4: Барања за комбиниран ровокопач- натоварувач
Earth-moving machinery - Safety - Part 4: Requirements for backhoe loaders
ИСРМ ТК 19
2017-04-30
2017-07-06
prEN 474-5
Машини за пренесување земја - Безбедност - Дел 5: Барања за хидраулични багери (ископувачи)
Earth-moving machinery - Safety - Part 5: Requirements for hydraulic excavators
ИСРМ ТК 19
2017-04-30
2017-07-06
prEN 474-6
Машини за пренесување земја - Безбедност - Дел 6: Барања за машини за растоварување (дампери)
Earth-moving machinery - Safety - Part 6: Requirements for dumpers
ИСРМ ТК 19
2017-04-30
2017-07-06
prEN 474-7
Машини за пренесување земја - Безбедност - Дел 7: Барања за машини за гребење
Earth-moving machinery - Safety - Part 7: Requirements for scrapers
ИСРМ ТК 19
2017-04-30
2017-07-06
prEN 474-8
Машини за пренесување земја - Безбедност - Дел 8: Барања за машини за рамнење (грејдери)
Earth-moving machinery - Safety - Part 8: Requirements for graders
ИСРМ ТК 19
2017-04-30
2017-07-06
prEN 474-9
Машини за пренесување земја - Безбедност - Дел 9: Барања за машини за положување цевки
Earth-moving machinery - Safety - Part 9: Requirements for pipelayers
ИСРМ ТК 21
2017-03-30
2017-07-06
prEN 50441-5:2017
Кабли за внатрешни стамбени телекумуникациски инсталации - Дел 5: Кабли до 2 200 Mhz за еден пар а за останатите парови до 1000 Mhz
Cables for indoor residential telecommunication installations - Part 5: Cables up to 2 200 Mhz for one pair and remaining pairs up to 1 000 Mhz
ИСРМ ТК 32
2017-04-30
2017-08-06
FprEN 50588-1:2017
Среднонапонски трансформатори со фреквенција 50 Hz, со највисок напон за опрема кој не надминува 36 kV – Дел 1: Општи барања
Medium power transformers 50 Hz, with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV - Part 1: General requirements
ИСРМ ТК 21
2017-03-30
prEN 50626-1:2017
Проводни системи закопани под земја за заштита и управување со изолирани електрични кабли или комуникациски кабли - Дел 1: Општи барања
Conduit systems buried underground for the protection and management of insulated electrical cables or communication cables - Part 1: General requirements
ИСРМ ТК 21
2017-03-30
prEN 50626-2:2017
Производни системи закопани под земја за заштита и управување со изолирани електрични кабли или комуникациски кабли - Дел 2: Посебни барања за проводни системи за посебни апликации
Conduit systems buried underground for the protection and management of insulated electrical cables or communication cables - Part 2: Particular requirements for conduits for special applications

241 најдени, страна 4 од 13 Испечати го пребараниот резултат          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7