Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 21
2018-10-30
2019-02-01
prEN 50047:2018
Нисконапонска расклопна опрема за индустриска употреба - Управувачки склопки - Позициски склопки 30 x 55 - Димензии и карактеристики (идентичен со EN 50047:1981)
Low-voltage switchgear and controlgear - Control switches - Position switches 30×55 - Dimensions and characteristics
ИСРМ ТК 32
2018-10-30
2018-12-01
EN 50321-1:2018/AC:2018-08
Практична работа - Обувки за електрична заштита - Изолациони обувки и надчизми
Live working - Footwear for electrical protection - Insulating footwear and overboots
ИСРМ ТК 32
2018-10-30
2018-12-01
EN 60137:2017/AC:2018-08
Изолирани проводни изолатори за наизменични напони над 1000 V
Insulated bushings for alternating voltages above 1 000 V
ИСРМ ТК 21
2018-10-30
2019-02-01
EN 60317-20:2014/prA1:2018
Спецификации за посебни видови жици за намотки - Дел 20: Кружна бакарна лемлива жица заштитена со полиуретен, класа 155
Specifications for particular types of winding wires - Part 20: Solderable polyurethane enamelled round copper wire, class 155
ИСРМ ТК 21
2018-10-30
2019-02-01
EN 60317-21:2014/prA1:2018
Спецификации за посебни видови жица за намотки - Дел 55: Кружна бакарна лемлива жица заштитена
Specifications for particular types of winding wires - Part 21: Solderable polyurethane enamelled round copper wire overcoated with polyamide, class 155
ИСРМ ТК 21
2018-10-30
2019-02-01
EN 60317-23:2014/prA1:2018
Спецификации за посебни видови жици за намотки - Дел 23: Кружна бакарна лемлива жица, заштитена со полиестеримид, класа 180
Specifications for particular types of winding wires - Part 23: Solderable polyesterimide enamelled round copper wire, class 180
ИСРМ ТК 21
2018-10-30
2019-02-01
EN 60317-35:2014/prA1:2018
Спецификации за посебни видови жица за намотки - Дел 35: Кружна бакарна лемлива жица, заштитена со полиуретан, класа 155, со слој за спојување
Specifications for particular types of winding wires - Part 35: Solderable polyurethane enamelled round copper wire, class 155, with a bonding layer
ИСРМ ТК 21
2018-10-30
2019-02-01
EN 60317-36:2014/prA1:2018
Спецификации за посебни видови жици за намотки - Дел 36:Кружна бакарна лемлива жица заштитена со полиестеримид, класа 180, со слој за спојување
Specifications for particular types of winding wires - Part 36: Solderable polyesterimide enamelled round copper wire, class 180, with a bonding layer
ИСРМ ТК 21
2018-10-30
2019-02-01
EN 60317-55:2014/prA1:2018
Спецификации за посебни видови жица за намотки - Дел 55: Кружна бакарна лемлива жица заштитена со полиуретан, обложена со полиамид, класа 180
Specifications for particular types of winding wires - Part 55: Solderable polyurethane enamelled round copper wire overcoated with polyamide, class 180
ИСРМ ТК 21
2018-10-30
2019-02-01
EN 60317-68:2017/prA1:2018
Спецификации за посебни видови жица за намотки - дел 20: Кружна бакарна лемлива жица заштитена со полиуретен, класа 155
Specifications for particular types of winding wires - Part 68: Polyvinyl acetal enamelled rectangular aluminium wire, class 120
ИСРМ ТК 32
2018-10-30
2018-12-01
EN 60507:2014/AC:2018-09
Испитување на вештачко загадување кај високонапонски керамички и стаклени изолатори кои се користат кај системите со наизменична струја
Artificial pollution tests on high-voltage ceramic and glass insulators to be used on a.c. systems
ИСРМ ТК 31
2018-11-30
2019-03-01
EN 60809:2015/prA3:2018
Сијалици за возила - Барања за димензии , електрични фотометриски карактеристики
Lamps for road vehicles - Dimensional, electrical and luminous requirements
ИСРМ ТК 21
2018-10-30
2019-02-01
EN 60851-2:2009/prA2:2018
Жици нза намотки - Методи за испитување - Дел 2: Определување на димензии
Winding wires - Test methods - Part 2: Determination of dimensions
ИСРМ ТК 21
2017-10-30
2017-02-01
IEC 60898-1:2015; EN 60898-1:2018
Електричен прибор - Прекинувачи за прекуструјна заштита на инсталации во домаќинства и за слични инсталации - Дел 1: Прекинувачи на наизменична струја
Electrical accessories - Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations - Part 1: Circuit-breakers for a.c. operation
ИСРМ ТК 27
2018-10-30
2018-12-01
prEN 613
Независни затворени-однапред грејачи на гас тип B11, тип C11, тип C31 и тип C91
Independent closed-fronted gas-fired type B11, type C11, type C31 and type C91 heaters
ИСРМ ТК 32
2018-10-30
2018-12-01
EN 61481-1:2014/AC:2015-09
Работа под напон - Фазни компаратори - Дел 1: Кондензаторски тип за употреба кај наизменични напони кои надминуваат 1kv a.c
Live working - Phase comparators - Part 1: Capacitive type to be used for voltages exceeding 1 kV a.c.
ИСРМ ТК 34
2018-11-30
2019-03-01
EN 61850-7-1:2011/prA1:2018
Комуникациски мрежи и системни за автоматизација на енергетски постојки - Дел 7-1: Основна комуникациска структура - Принципи и модели
Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-1: Basic communication structure - Principles and models
ИСРМ ТК 34
2016-11-30
2016-03-06
IEC 61850-7-3:2010; EN 61850-7-3:2011/prA1:2016
Комуникациски мрежи и системи во трафостаници - Дел 7-2: Основна комуникациска структура за опрема на трафостаници и опрема за изводи - Заенички класи податоци
Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-3: Basic communication structure - Common data classes
ИСРМ ТК 34
2018-09-30
2019-01-01
prEN 61968-5:2018
Апликативна интеграција кај електрични постојки - Системски интерфејси за управување на дистрибуција - Дел 5:Distributed energy optimization
Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management – Part 5: Distributed energy optimization
ИСРМ ТК 34
2018-11-30
2019-01-01
IEC 61970-452:2015; EN 61970-452:2015
Апликативен програмски интерфејс за управување со енергија (EMS-API) – Дел 452: CIM модел на размена на податоци
Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 452: CIM model exchange specification

122 најдени, страна 4 од 7 Испечати го пребараниот резултат          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7