Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 35
2018-04-30
2018-06-01
ISO 14114:2017; EN ISO 14114:2018
Опрема за гасно заварување- Разни ацетиленски системи за заварување, сечење и сродни постапки - Општи брања (ISO 14114:2017)
Gas welding equipment - Acetylene manifold systems for welding, cutting and allied processes - General requirements (ISO 14114:2017)
ИСРМ ТК 19
2018-05-30
2018-07-01
ISO 14118:2017; EN ISO 14118:2018
Безбедност на машините - Заштита од неочекувано вклучување на машината (ISO 14118:2017)
Safety of machinery - Prevention of unexpected start-up (ISO 14118:2017)
ИСРМ ТК 35
2018-04-30
2018-06-01
ISO 14232-1:2017; EN ISO 14232-1:2017
Термичко прскање - Прашоци - Дел 1: Карактеризација и технички услови за испорака (ISO 14232-1:2017)
Thermal spraying - Powders - Part 1: Characterization and technical supply conditions (ISO 14232-1:2017)
ИСРМ ТК 35
2018-04-30
2018-06-01
ISO 14271:2017; EN ISO 14271:2017
Електроотпорно заварување – Испитување на тврдост според Викерс (оптоварувањe на ниска сила и микротврдост) на електроотпорни точкести и шевни завари (ISO 14271:2017)
Resistance welding - Vickers hardness testing (low-force and microhardness) of resistance spot, projection, and seam welds (ISO 14271:2017)
ИСРМ ТК 35
2018-04-30
2018-06-01
ISO 14343:2017; EN ISO 14343:2017
Потрошни материјали за заварување - Жичани електроди, необложени електроди, жици и прачки за заварување со топење на нерѓосувачки и челици отпорни на топлина - Класификација (ISO 14343:2017)
Welding consumables - Wire electrodes, strip electrodes, wires and rods for arc welding of stainless and heat resisting steels - Classification (ISO 14343:2017)
ИСРМ ТК 35
2018-04-30
2018-06-01
ISO 14555:2017; EN ISO 14555:2017
Заварување -Електролачно заварување на болтови на метални материјали (ISO 14555:2017)
Welding - Arc stud welding of metallic materials (ISO 14555:2017)
ИСРМ ТК 35
2018-04-30
2018-06-01
ISO/DIS 14916; EN ISO 14916:2017
Термичко прскање - Определување затегнувачка јакост на атхезија (ISO 14916:2017)
Thermal spraying - Determination of tensile adhesive strength (ISO 14916:2017)
ИСРМ ТК 35
2018-04-30
2018-06-01
ISO/DIS 14917; EN ISO 14917:2017
Термичко прскање - Терминологија, класификација (ISO 14917:2017)
Thermal spraying - Terminology, classification (ISO 14917:2017)
ИСРМ ТК 35
2018-04-30
2018-06-01
ISO 15011-4:2017; EN ISO 15011-4:2018
Здравје и безбедност при заварување и сродни постапки – Лабораториска метода за земање примероци од чад и гасови - Дел 4: Податоци за чад (ISO 15011-4:2017)
Health and safety in welding and allied processes - Laboratory method for sampling fume and gases - Part 4: Fume data sheets (ISO 15011-4:2017)
ИСРМ ТК 35
2018-04-30
2018-06-01
ISO 15296:2017; EN ISO 15296:2018
Опрема за гасно заварување - Речник (ISO 15296:2017)
Gas welding equipment - Vocabulary (ISO 15296:2017)
ИСРМ ТК 35
2018-04-30
2018-06-01
ISO/DIS 15614-1.2; EN ISO 15614-1:2017
Спецификација и квалификација на процедури за заварување на метални материјали – Тестирање на процедурата на заварување – Дел 1: Лачно и гасно заварување на челици и лачно заварување на никел и никелни легури (ISO 15614-1:2017, Corrected version 2017-10-01)
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys (ISO 15614-1:2017, Corrected version 2017-10-01)
ИСРМ ТК 35
2018-04-30
2018-06-01
ISO 15653:2018; EN ISO 15653:2018
Метални материјали - Испитен метод за одредување на квазистатичната жилавост на завари (ISO 15653:2018)
Metallic materials - Method of test for the determination of quasistatic fracture toughness of welds (ISO 15653:2018)
ИСРМ ТК 19
2018-05-30
2018-07-01
ISO/DIS 16090-1.2; EN ISO 16090-1:2018
Безбедност на алатни машини - Обработувачки центри, Глодалки, Машини за пренос - Дел 1: Безбедносни барања (ISO 16090-1:2017)
Machine tools safety - Machining centres, Milling machines, Transfer machines - Part 1: Safety requirements (ISO 16090-1:2017)
ИСРМ ТК 19
2018-05-30
2018-07-01
ISO/DIS 16092-1; EN ISO 16092-1:2018
Безбедност на алатни машини - Преси - Дел 1: Општи барања за безбедност (ISO 16092-1:2017)
Machine tools safety - Presses - Part 1: General safety requirements (ISO 16092-1:2017)
ИСРМ ТК 19
2018-05-30
2018-07-01
ISO 16092-3:2017; EN ISO 16092-3:2018
Безбедност на алатни машини - Преси - Дел 3: Барања за безбедност за хидраулични преси (ISO 16092-3:2017)
Machine tools safety - Presses - Part 3: Safety requirements for hydraulic presses (ISO 16092-3:2017)
ИСРМ ТК 4
2018-04-30
2018-06-01
ISO/DIS 16133; prEN ISO 16133
Квалитет на почва – Упатство за воспоставување и одржување на програмите за мониторинг (ISO 16133:2004)
Soil quality - Guidance on the establishment and maintenance of monitoring programmes
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-05-30
ISO/DIS 16140-3; prEN ISO 16140-3
Микробиологија во синџирот на исхрана - Валидација на метод - Дел 3: Протокол за верификација на референтни и валидирани алтернативни методи имплементирани во една лабораторија (ISO/DIS 16140-3:2017)
Microbiology of the food chain - Method validation - Part 3: Protocol for the verification of reference and validated alternative methods implemented in a single laboratory (ISO/DIS 16140-3:2017)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-05-30
ISO/DIS 16140-4; prEN ISO 16140-4
Микробиологија во синџирот на храна - Валидација на метод - Дел 4: Протокол за валидација на (in house) методи во една лабораторија (ISO/DIS 16140-4:2017)
Microbiology of the food chain - Method validation - Part 4: Protocol for single-laboratory (in-house) method validation (ISO/DIS 16140-4:2017)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-05-30
ISO/DIS 16140-5; prEN ISO 16140-5
Микробиологија во синџирот на храна- Валидација на метод – Дел 5: Протокол за факторијална интерлабораториска валидација на некомерцијални методи (ISO/DIS 16140-5:2017)
Microbiology of the food chain - Method validation - Part 5: Protocol for factorial interlaboratory validation of non-proprietary methods (ISO/DIS 16140-5:2017)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-05-30
ISO/DIS 16140-6; prEN ISO 16140-6
Микробиологија во синџирот на храна- Валидација на метод – Дел 6: Протокол за валидација на алтернативни (комерцијални) методи за микробиолошка конфирмација и процедури за типизација (ISO/DIS 16140-6:2017)
Microbiology of the food chain - Method validation - Part 6: Protocol for the validation of alternative (proprietary) methods for microbiological confirmation and typing procedures (ISO/DIS 16140-6:2017)

143 најдени, страна 4 од 8 Испечати го пребараниот резултат          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7