Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 17
2017-04-30
2017-06-06
EN 16450:2017
Амбиентен воздух – Автоматски мерни системи за мерење на концентрација на честички(PM10; PM2,5)
Ambient air - Automated measuring systems for the measurement of the concentration of particulate matter (PM10; PM2,5)
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-06-06
EN 16603-50-05:2014/AC:2017; EN 16603-50-05:2014/AC:2017

Space engineering - Radio frequency and modulation
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
prEN 16613

Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Determination of interlayer mechanical properties
ИСРМ ТК 17
2017-04-30
2017-06-06
EN 16841-1:2016
Амбиентален воздух - Одредување на мирис во амбиентален воздух со теренска инспекција - Дел 1: Метода на мрежа
Ambient air - Determination of odour in ambient air by using field inspection - Part 1: Grid method
ИСРМ ТК 17
2017-04-30
2017-06-06
EN 16841-2:2016
Амбиентален воздух - Одредување на мирис во амбиентален воздух со теренска инспекција - Дел 2: Метода на перјаница
Ambient air - Determination of odour in ambient air by using field inspection - Part 2: Plume method
ИСРМ ТК 6
2017-03-30
2017-05-06
EN 16851:2017
Кранови - Системи на лесни кранови
Cranes - Light crane systems
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
prEN 16855-2

Walk-in cold rooms - Definition, thermal insulation performance and test methods - Part 2: Customized cold rooms
ИСРМ ТК 17
2017-04-30
2017-06-06
EN 16859:2017
Квалитет на вода - Стандардно упатство за следење на популацијата и средината на слатководните бисерни школки
Water quality - Guidance standard on monitoring freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera) populations and their environment
ИСРМ ТК 17
2017-04-30
2017-06-06
EN 16870:2017
Квалитет на вода - Стандардно упатство за одредување на степенот на изменување на езерската хидроморфологија
Water quality - Guidance standard on determining the degree of modification of lake hydromorphology
ИСРМ ТК 13
2017-03-30
2017-05-06
EN 16877:2016
Храна за животни: Методи на земање примероци и анализи - Определување на Т-2 и HT-2 токсини, деоксиниватол, зеараленон во материјали и компоненти за храна со LC-MS
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of T-2 and HT-2 toxins, Deoxynivalenol and Zearalenone, in feed materials and compound feed by LC-MS
ИСРМ ТК 25
2017-03-30
2017-05-06
EN 16908:2017
Цемент и градежна вар - Декларации за еколошки производ - Правила за категорија на производот комплементарни со EN 15804
Cement and building lime - Environmental product declarations - Product category rules complementary to EN 15804
ИСРМ ТК 17
2017-04-30
2017-06-06
EN 16909:2017
Амбиентален воздух - Мерење на елемнтарен јаглерод (EC) и органски јаглерод (OC) собрани на филтри
Ambient air - Measurement of elemental carbon (EC) and organic carbon (OC) collected on filters
ИСРМ ТК 10
2017-04-30
2017-06-06
prEN 17067
Шумарски машини - Безбедносни барања за далечински радио управувачи
Forestry machinery - Safety requirements on radio remote controls
ИСРМ ТК 34
2017-03-30
2017-07-06
prEN 17071
Информациска технологија - Техники за автоматска идентификација и внес на податоци - Електронска идентификациска табличка
Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Electronic identification plate
ИСРМ ТК 27
2017-04-19
2017-05-02
prEN 17082
Апарати на гас за загревање воздух со присилно струење за домашна употреба и такви што не се за домашна употреба со нето влезна топлинска моќност до 300 kW
Domestic and non-domestic gas-fired forced convection air heaters for space heating not exceeding a net heat input of 300 kW
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
prEN 17106-1
Машини за чистење улици и патишта - Барања за безбедност (идентичен со EN 13019:2001 + A1:2008)
Road operation machinery - Safety - Part 1: General requirements
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
prEN 17106-2
Машини за чистење улици и патишта - Барања за безбедност (идентичен со EN 13019:2001 + A1:2008)
Road operation machinery - Safety - Part 2: Requirements for road surface cleaning machines
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
prEN 17106-3-1
Машини за чистење улици и патишта - Барања за безбедност (идентичен со EN 13019:2001 + A1:2008)
Road operation machinery - Safety - Part 3-1: Winter service machines - Requirements for snow clearing machines with rotating tools and snow ploughs
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
prEN 17106-3-2
Машини за чистење улици и патишта - Барања за безбедност (идентичен со EN 13019:2001 + A1:2008)
Road operation machinery - Safety - Part 3-2: Winter service machines - Specific requirements for spreading machines
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
prEN 17106-4-1
Машини за чистење улици и патишта - Барања за безбедност (идентичен со EN 13019:2001 + A1:2008)
Road operation machinery - Safety - Part 4-1: Road service area maintenance machines - Requirements for grass and brush cutting machines

438 најдени, страна 4 од 22 Испечати го пребараниот резултат          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7