Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 31
2017-11-30
2018-03-30
EN 60188:2001/prAA:2017
Сијалици со животна пареа под висок притисок - Работни карактеристики
High-pressure mercury vapour lamps - Performance specifications
ИСРМ ТК 21
2017-12-30
2018-04-01
EN 60320-1:2015/prA1:2017
Приклучен прибор за апарати за домаќинство и за слична општа намена - Дел 1: Општи барања
Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 1: General requirements
ИСРМ ТК 21
2017-12-30
2018-04-01
EN 60320-3:2014/prA1:2017
Приклучен прибор за апарати за домаќинство и за слична општа намена - Дел 3: Стандардни облици и водилки
Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 3: Standard sheets and gauges
ИСРМ ТК 31
2017-11-30
2018-03-30
EN 60662:2012/prAA:2017
Натриумови сијалици со висок притисок - Работни карактеристики
High-pressure sodium vapour lamps - Performance specifications
ИСРМ ТК 21
2017-10-30
2017-02-01
IEC 60898-1:2015; FprEN 60898-1:2018
Електричен прибор - Прекинувачи за прекуструјна заштита на инсталации во домаќинства и за слични инсталации - Дел 1: Прекинувачи на наизменична струја
Electrical accessories - Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations - Part 1: Circuit-breakers for a.c. operation
ИСРМ ТК 34
2018-01-30
2018-04-30
EN 61850-4:2011/prA1:2017
Комуникациски мрежи и системи во трафостаници - Дел 4: Менаџирање системи и проекти
Communication networks and systems for power utility automation - Part 4: System and project management
ИСРМ ТК 34
2016-11-30
2016-03-06
IEC 61850-7-3:2010; EN 61850-7-3:2011/prA1:2016
Комуникациски мрежи и системи во трафостаници - Дел 7-2: Основна комуникациска структура за опрема на трафостаници и опрема за изводи - Заенички класи податоци
Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-3: Basic communication structure - Common data classes
ИСРМ ТК 34
2018-01-30
2018-04-30
prEN 61968-4:2017
Апликативна интеграција кај електрични постројки - Системски интерфејси за управување на дистрибуција - Дел 4: Интерфејси за записи и управување со имот (идентичен со EN 61968-4:2007)
Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 4: Interfaces for records and asset management
ИСРМ ТК 34
2018-01-30
2018-04-30
Aпликативен програмски интерфејс за управување со енергија (EMS -API) - Дел 456: Профили за поставен електроенергетски систем
Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 456: Solved power system state profiles
ИСРМ ТК 34
2018-01-30
2018-04-30
IEC 62325-451-6:2016; FprEN 62325-451-6:2018
Рамка за комуникации на пазарот за електрична енергија – Дел 451-6: Објавување на информации на пазарот, контекстуални и монтажни модели за европскиот стил на пазар
Framework for energy market communications - Part 451-6: Publication of information on market, contextual and assembly models for European-style markets
ИСРМ ТК 34
2018-01-30
2018-04-30
prEN 62325-503:2018
Рамка за комуникации на енергетскиот пазар - Дел 503: Насоки за размена на податоите на пазарот за профилот на стандардот IEC 62325-351
Framework for energy market communications - Part 503: Market data exchanges guidelines for the IEC 62325-351 profile
ИСРМ ТК 34
2018-01-30
2018-04-30
EN 62351-3:2014/FprA1:2018
Управување со енергетски системи и пропратна размена на информации - Безбедност на податоци и комуникации - Дел 3: Безбедност на комуникациска мрежа и систем - Профили кои вклучуваат TCP/IP
Power systems management and associated information exchange - Data and communications security - Part 3: Communication network and system security - Profiles including TCP/IP
ИСРМ ТК 31
2017-11-30
2018-03-30
EN 62386-101:2014/prA1:2017
Дигитален адресибилен светлосен интерфејс - Дел 101: Општи барања - Системски компоненти
Digital addressable lighting interface - Part 101: General requirements - System components
ИСРМ ТК 31
2017-11-30
2018-03-30
EN 62386-102:2014/prA1:2017
Дигитален адресибилен светлосен интерфејс - Дел 102: Општи
Digital addressable lighting interface - Part 102: General requirements - Control gear
ИСРМ ТК 31
2017-11-30
2018-03-30
IEC 62386-103:2014; EN 62386-103:2014/prA1:2017
Дигитален адресабилен интерфејс за осветление - Дел 103: Општи барања - Контролна опрема
Digital addressable lighting interface - Part 103: General requirements - Control devices
ИСРМ ТК 31
2017-11-30
2018-03-30
prEN 62386-221:2017
Дигитални адресабилни интерфејси за осветление Дел 224: Специфични барања за контролни уреди - Одзив на барање за промена на оптоварување (уред тип 20)
Digital addressable lighting interface - Part 221: Particular requirements for control gear - Demand Response (device type 20)
ИСРМ ТК 31
2017-11-30
2018-03-30
prEN 62386-224:2017
Дигитални адресибилни интерфејси за осветление - Дел 224: Специфични барања за контролни уреди - Извори на светлина што не се заменуваат (уред тип 23)
Digital addressable lighting interface - Part 224: Particular requirements for control gear - Non-replaceable light source (device type 23)
ИСРМ ТК 21
2017-12-30
2018-04-01
EN 62423:2012/prAA:2017
Прекинувачи од тип F и тип B кои реагираат на струја на грешка, со и без вградена прекуструјна заштита за примена во домаќинства и слично
Type F and type B residual current operated circuit-breakers with and without integral overcurrent protection for household and similar uses
ИСРМ ТК 31
2017-11-30
2018-03-30
EN 62442-1:2011/prA1:2017
Енергетски перформанси на контролните уреди за сијалици - Дел 1: КОнтролни уреди за флуоресцентни сијалици - Мерни методи за определување на вкупна моќност на контролниот уред и ефикасноста на контролниот уред
Energy performance of lamp controlgear - Part 1: Controlgear for fluorescent lamps - Method of measurement to determine the total input power of controlgear circuits and the efficiency of the controlgear
ИСРМ ТК 31
2017-11-30
2018-03-30
EN 62442-2:2014/prA1:2017
Енергетски карактеристики на контролни уреди за сијалици - Дел 2:Контролни уреди за сијалици со електрично празнење низ гасови ( не вклучувајќи флуоресцентни сијалици) со висок интензитет - Мерни методи за определување на ефикасноста на контролните уреди
Energy performance of lamp controlgear - Part 2: Controlgear for high intensity discharge lamps (excluding fluorescent lamps) - Method of measurement to determine the efficiency of the controlgear

228 најдени, страна 4 од 12 Испечати го пребараниот резултат          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7