Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Испитување на течни јаглеводороди од минерални горива - Одредување тек на дестилација
Testing of liquid mineral oil hydrocarbons – Determination of distillation range
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Испитување на гасовити горива и други гасови; определување на содржина на сулфурни соединенија; гаснохроматографско определување на содржина на сулфурни средства за одоризирање со помош на електрохемиски детектор
Testing of gaseous fuels and other gases; determination of the content of sulfur compounds; gaschromatographic determination of the content of odoriferous sulfur compounds using an electrochemical detector
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Испитување на гасовити горива и други гасови - Определување на содржина на сулфурни соединенија - Дел 8: Гаснохроматографско определување на дихидроген сулфид, карбонил сулфид и други сулфурни соединенија со користење на специфични детектори
Testing of gaseous fuels and other gases - Determination of sulfur compounds content - Part 8: Gaschromatographic determination of dihydrogen sulfide, carbonyl sulfide and other sulfur compounds using specific detectors
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Полиетилен (PE) - Цевки PE 80, PE 100 - Димензии; Текст на германски и англиски јазик
Polyethylene (PE) - Pipes PE 80, PE 100 - Dimensions; Text in German and English
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Полиетиленски (PE) цевки - PE 80, PE 100 - Општи барања за квалитет, тестирање; Текст на германски и англиски јазик
Polyethylene (PE) pipes - PE 80, PE 100 - General quality requirements, testing; Text in German and English
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Цевковод под притисок од термопластични материјали; фитинзи од метал за цевки од полиетилен (PE); општи барања за квалитет; испитување
Тhermoplastics pressure pipelines; metal compression fittings for polyethylene (PE) pipes; general quality requirements; testing
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Цевковод под притисок од термопластични материјали - Дел 3: Споеви од пластични материјали за цевки од полиетилен (РЕ); општи барања за квалитет, испитување
Pressure pipelines made from thermoplastics materials - Part 3: Plastic joints for PE pipes; general quality requirements, testing
ИСРМ ТК 5
2019-01-30
2019-03-01
EN 12104:2018
Отпорни подни простирки –Подни плочи од плута - Спецификација(идентичен со EN 12104:2000)
Resilient floor coverings - Cork floor tiles - Specification
ИСРМ ТК 5
2019-01-30
2019-04-01
prEN 1269
Текстилни подни простирки – Оценување на импрегнација на иглени подни простирки, со испитување со онечистување со земја
Floor coverings - Assessment of impregnations in needled floor coverings by means of a soiling test
ИСРМ ТК 11
2019-01-30
2019-03-01
EN 12697-3:2013+A1:2018
Битуменски мешавини - методи за испитување - Дел 3: Екстрахиран битумен: ротационен испарувач
Bituminous mixtures - Test methods - Part 3: Bitumen recovery: Rotary evaporator
ИСРМ ТК 11
2019-01-30
2019-03-01
EN 12697-30:2018
Битуменски мешавини - Метод за испитување на топла асфалтна мешавина - Дел 30: Подготовка на примероци со ударен набивач
Bituminous mixtures - Test methods - Part 30: Specimen preparation by impact compactor
ИСРМ ТК 11
2019-01-30
2019-03-30
EN 12697-5:2018
Битуменски смеси – Методи за испитување за смеса на жежок асфалт - Дел 5: Одредување на максималната густина
Bituminous mixtures - Test methods - Part 5: Determination of the maximum density
ИСРМ ТК 11
2019-01-30
2019-03-01
EN 12697-8:2018
Битуменски мешавини - Метод на испитување на топла асфалтна мешавина - Дел 8: Одредување карактеристики на шуплини на битуменски преимероци за испитување (идентичен со EN 12697-8:2003)
Bituminous mixtures - Test methods - Part 8: Determination of void characteristics of bituminous specimens
ИСРМ ТК 11
2019-01-30
2019-03-01
EN 12716:2018
Извршување специјални геотехнички работи - Инектирање (Jet grouting) (идентичен со EN 12716:2001)
Execution of special geotechnical work - Jet grouting
ИСРМ ТК 10
2019-02-28
2019-03-01
prEN 12896-5
Јавен транспорт - Модел на референтни податоци – Дел 5: Управување со наплата
Public transport - Reference data model - Part 5: Fare management
ИСРМ ТК 10
2019-02-28
2019-04-01
prEN 12896-6
Јавен транспорт - Модел на референтни податоци– Дел 6: Информации за патници
Public transport - Reference data model - Part 6: Passenger information
ИСРМ ТК 10
2019-02-28
2019-04-01
prEN 12896-7
Јавен транспорт - Модел на референтни податоци– Дел 7:Управување на возачот
Public transport - Reference data model - Part 7: Driver management
ИСРМ ТК 10
2019-02-28
2019-04-01
prEN 12896-8
Јавен транспорт - Модел на референтни податоци– Дел 8: Информации за управувањето и статистика
Public transport - Reference data model - Part 8 : Management information & statistics
ИСРМ ТК 31
2018-11-30
2019-03-01
EN 13032-4:2015/prA1
Светлина и осветление - Мерење и претставување на фотометриските податоци за светилки и сијалици - Дел 4: LED сијалици, модули и светилки
Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 4: LED lamps, modules and luminaires
ИСРМ ТК 31
2018-11-30
2019-03-01
EN 13032-5:2018
Светлина и осветление - Мерење и претставување на фотометриските податоци за сијалици и светилки - Дел 5: Претставување на податоци за светилки наменети за осветление на патишта
Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 5: Presentation of data for luminaires used for road lighting

180 најдени, страна 4 од 9 Испечати го пребараниот резултат          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7