Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-09-01
EN 60076-3:2013/A1:2018
Енергетски трансформатори - Дел 3: Нивоа на изолација, диелектрични испитувања и надворешни воздушни меѓурастојанија
Power transformers - Part 3: Insulation levels, dielectric tests and external clearances in air
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-09-01
prEN 60112:2017
Метод за определување на непробојноста и компаративно следење на индексите на цврстите изолациски материјали
Method for the determination of the proof and the comparative tracking indices of solid insulating materials
ИСРМ Совет
2018-06-30
2018-08-01
EN 60122-1:2002/A1:2018

Quartz crystal units of assessed quality - Part 1: Generic specification
ИСРМ Совет
2018-06-30
2018-08-01
EN 60191-4:2014/A1:2018

Mechanical standardization of semiconductor devices - Part 4: Coding system and classification into forms of package outlines for semiconductor device packages
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-09-01
prEN 60255-1:2018
Мерни релеи и заштитна опрема - Дел 1: Заеднички барања
Measuring relays and protection equipment - Part 1: Common requirements
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-09-01
prEN 60255-181:2018
Мерни релеи и заштитна опрема - Дел 181: Функционални барања за заштита од фреквенција
Measuring relays and protection equipment - Part 181: Functional requirements for frequency protection
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-09-01
prEN 60255-187-1:2017
Мерни релеи и заштитна опрема - Дел 187-1: Функционални барања за ограничена и неограничена диференцијална заштита на мотори, генератори и трансформатори
Measuring relays and protection equipment - Part 187-1: Functional requirements for restrained and unrestrained differential protection of motors, generators and transformers
ИСРМ Совет
2018-06-30
2018-08-01
EN 60286-1:2017
Пакување на компоненти за автоматско ракување - Дел 1: Пакување со ленти на компоненти со осовински изводи на континуирани ленти (идентичен со EN 60286-1:1998)
Packaging of components for automatic handling - Part 1: Tape packaging of components with axial leads on continuous tapes
ИСРМ Совет
2018-06-30
2018-08-01
EN 60310:2016/AC:2018-03

Railway applications - Traction transformers and inductors on board rolling Stock
ИСРМ Совет
2018-06-30
2018-08-01
EN 60350-2:2018
Електрични апарати за готвење за домашна употреба - Дел 2: Плотни - Методи за мерење на перформансите
Household electric cooking appliances - Part 2: Hobs - Methods for measuring performance
ИСРМ Совет
2018-06-30
2018-08-01
EN 60445:2017
Основни и безбедносни принципи за човек-машина интерфејси, означување и идентификација - Идентификација на стегалките,завршниците и проводниците (идентичен со EN 60445:2010)
Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors
ИСРМ Совет
2018-06-30
2018-08-01
EN 60601-2-43:2010/A1:2018

Medical electrical equipment - Part 2-43: Particular requirements for the basic safety and essential performance of X-ray equipment for interventional procedures
ИСРМ Совет
2018-06-30
2018-08-01
EN 60674-2:2017/AC:2018-01

Specification for plastic films for electrical purposes - Part 2: Methods of test
ИСРМ Совет
2018-06-30
2018-08-01
EN 60728-13-1:2017

Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 13-1: Bandwidth expansion for broadcast signal over FTTH system
ИСРМ Совет
2018-06-30
2018-08-01
EN 60747-16-3:2002/A2:2017

Semiconductor devices - Part 16-3: Microwave integrated circuits - Frequency converters
ИСРМ Совет
2018-06-30
2018-08-01
EN 60747-16-4:2004/A2:2017

Semiconductor devices - Part 16-4: Microwave integrated circuits - Switches
ИСРМ Совет
2018-06-30
2018-08-01
EN 60793-1-33:2017
Оптички влакна - Дел 1-33: Методи на мерење и процедури за испитување - Приемчивост на ненадејна корозија (идентичен со EN 60793-1-33:2002)
Optical fibres - Part 1-33: Measurement methods and test procedures - Stress corrosion susceptibility
ИСРМ Совет
2018-06-30
2018-08-01
IEC 60793-2-10:2017; EN 60793-2-10:2017
Оптички влакна - Дел 2-10: Спецификација на производот - Секциска спецификација за категорија А1 мултимодни влакна
Optical fibres - Part 2-10: Product specifications - Sectional specification for category A1 multimode fibres
ИСРМ Совет
2018-06-30
2018-08-01
EN 60794-2:2017
Кабли од оптички влакна - Дел 2: Кабли за употреба во внатрешни простории - Секциска спецификација (идентичен со EN 60794-2:2003)
Optical fibre cables - Part 2: Indoor cables - Sectional specification
ИСРМ Совет
2018-06-30
2018-08-01
EN 60846-2:2018

Radiation protection instrumentation - Ambient and/or directional dose equivalent (rate) meters and/or monitors for beta, X and gamma radiation - Part 2: High range beta and photon dose and dose rate portable instruments for emergency radiation protection purposes

271 најдени, страна 4 од 14 Испечати го пребараниот резултат          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7