Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ Совет
2018-08-30
2018-10-01
EN IEC 61837-2:2018
Пиезоелектрични направи за површинска монтажа за контрола и избор на фреквенција - Стандардни нацрти и изводи за терминални поврзувања - Дел 2: Керамички куќишта
Surface mounted piezoelectric devices for frequency control and selection - Standard outlines and terminal lead connections - Part 2: Ceramic enclosures
ИСРМ Совет
2018-08-30
2018-10-01
EN IEC 62343-3-4:2018

Dynamic modules - Part 3-4: Performance specification templates - Multicast optical switches
ИСРМ Совет
2018-08-30
2018-10-01
EN IEC 62610-2:2018

Mechanical structures for electrical and electronic equipment - Thermal management for cabinets in accordance with IEC 60297 and IEC 60917 series - Part 2: Method for the determination of forced air cooling
ИСРМ Совет
2018-08-30
2018-10-01
EN IEC 62676-5:2018

Video surveillance systems for use in security applications - Part 5: Data specifications and image quality performance for camera devices
ИСРМ Совет
2018-08-30
2018-10-01
EN IEC 62714-1:2018

Engineering data exchange format for use in industrial automation systems engineering - Automation markup language - Part 1: Architecture and general requirements
ИСРМ Совет
2018-08-30
2018-10-01
IEC 62820-3-1:2017; EN IEC 62820-3-1:2018

Building intercom systems - Part 3-1: Application guidelines - General
ИСРМ Совет
2018-08-30
2018-10-01
IEC 62820-3-2:2018; EN IEC 62820-3-2:2018

Building intercom systems - Part 3-2: Application guidelines - Advanced security building intercom systems (ASBIS)
ИСРМ Совет
2018-08-30
2018-10-01
EN IEC 62969-3:2018

Semiconductor devices - Semiconductor interface for automotive vehicles - Part 3: Shock driven piezoelectric energy harvesting for automotive vehicle sensors
ИСРМ ТК 34
2017-05-30
ISO/CD 13606-2; prEN ISO 13606-2
Информатика во здравство - Комуникација со електронски здравствени картони - Дел 2: Спецификација за размена на архетипови (идентичен со EN 13606-2:2007)
Health informatics - Electronic health record communication - Part 2: Archetype interchange specification (ISO/DIS 13606-2:2017)
ИСРМ ТК 19
2018-09-17
2018-11-12
ISO/CD 16092-2; prEN ISO 16092-2
Безбедност на алатни машини – Преси - Дел 2: Безбедносни барања за механички преси (ISO/DIS 16092-2:2018)
Machine tools safety - Presses - Part 2: Safety requirement for mechanical presses (ISO/DIS 16092-2:2018)
ИСРМ ТК 19
2018-09-17
2018-11-12
ISO/CD 16092-4; prEN ISO 16092-4
Алатни машини - Безбедност на преси - Дел 4: Пневматски преси (ISO/DIS 16092-4:2018)
Machine tools safety - Presses - Part 4: Safety requirements for pneumatic presses (ISO/DIS 16092-4:2018)
ИСРМ ТК 19
2018-09-17
2018-11-12
ISO/NP 19085-16; prEN ISO 19085-16
Машини за обработка на дрво – Безбедност - Дел 16: Бесконечни лентести пили со маса и бесконечни лентести пили со вграден помест (ISO/DIS 19085-16:2018)
Woodworking machines - Safety - Part 16: Table band saws and band re-saws (ISO/DIS 19085-16:2018)
ИСРМ ТК 19
2018-09-12
2018-10-15
ISO/CD 5010; prEN ISO 5010
Машини за пренесување зeмја - Машини со тркала - Барања за управување (ISO/DIS 5010:2018)
Earth-moving machinery - Wheeled machines - Steering requirements (ISO/DIS 5010:2018)
ИСРМ ТК 18
2018-07-30
2018-10-01
EN ISO/IEC 17025:2017
Општи барања на компетентност на лаборатории за тестирање и калибрација (ISO IEC 17025:2017)
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO/IEC 17025:2017)
ИСРМ ТК 32
2018-07-30
2018-11-01
HD 60364-7-708:2017/FprAA
Нисконапонски електрични инсталации - Дел 7-708: Барања за специјални инсталации или локации - Авто-кампови, кампови и слични локации
Low-voltage electrical installations - Part 7-708: Requirements for special installations or locations - Caravan parks, camping parks and similar locations
ИСРМ ТК 32
2018-07-30
2018-11-01
FprHD 60364-7-722:2018/FprAA:2018
Нисконапонски електрични инсталации - Дел 7-722: Барања за специјални инсталации или локации - Напојување за електрично возило
Low-voltage electrical installations - Part 7-722: Requirements for special installations or locations - Supplies for electric vehicles
ИСРМ ТК 32
2018-07-30
2018-11-01
FprHD 60364-8-2:2018/FprAA:2018
Нисконапонски електрични инсталации - Дел 8-2: Нисконапонски електрични инсталации кај просумери
Low-voltage electrical installations - Part 8-2: Prosumer''s low-voltage electrical installations
ИСРМ Совет
2018-08-30
2018-10-01
CLC/TR 50625-6:2018

Collection, logistics & treatment requirements for WEEE - Part 6: Report on the alignment between Directive 2012/19/EU and EN 50625 series standards and EN 50614
ИСРМ ТК 31
2018-06-30
2018-10-01
FprCEN/TS 17165
Светлина и осветление - Постапка за проектирање на системи за осветление
Light and Lighting - Lighting system design process
ИСРМ ТК 25
2018-08-30
2018-10-01
CEN/TS 17195:2018
Градежни производи: Оцена на ослободување на штетни супстанции - Анализа на неоргански супстанции во елуати
Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Analysis of inorganic substances in eluates

104 најдени, страна 5 од 6 Испечати го пребараниот резултат          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6