Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ Совет
2017-06-30
2017-08-06
EN 50647:2017

Basic standard for the evaluation of workers'' exposure to electric and magnetic fields from equipment and installations for the production, transmission and distribution of electricity
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
prEN 508-2
Производи од лим за покривни обвивки - Спецификација за самоносечки производи од челичен, алуминиумски или нерѓосувачки челичен лим - Дел 2: Алуминиум (идентичен со EN 508-2:2008)
Roofing and cladding products from metal sheet - Specification for self-supporting products of steel, aluminium or stainless steel sheet - Part 2: Aluminium
ИСРМ Совет
2017-06-30
2017-08-06
EN 55016-1-5:2015/A1:2017

Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-5: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Antenna calibration sites and reference test sites for 5 MHz to 18 GHz
ИСРМ Совет
2017-06-30
2017-08-06
EN 55016-1-6:2015/A1:2017

Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-6: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - EMC antenna calibration
ИСРМ Совет
2017-06-30
2017-08-06
IEC 60034-18-42:2017; EN 60034-18-42:2017
Ротирачки електрични машини – Дел 18-42: Испитувања за квалификација и прифатливост на отпорност на делумно празнење на електроизолациските системи (тип II) кои се користат во ротирачките електрични машини кои се полнат со конвертори на напон
Rotating electrical machines - Part 18-42: Partial discharge resistant electrical insulation systems (Type II) used in rotating electrical machines fed from voltage converters - Qualification tests
ИСРМ ТК 31
2017-05-30
2017-09-06
EN 60061-1:1993/prA57:2016
Капи и држачи за сијалици и мерки за контрола на меѓусебната заменливост и безбедност - Дел 1: Капи за сијалици
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamp caps
ИСРМ ТК 31
2017-05-30
2017-09-06
EN 60061-2:1993/prA53:2016
Капи и држачи за сијалици и мерки за контрола на меѓусебна заменливост и безбедност - Дел 2: Држачи за сијалици
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 2: Lampholders
ИСРМ ТК 31
2017-05-30
2017-09-06
EN 60061-3:1993/prA54:2016
Капи и држачи за сијалици и мерки за контрола на меѓусебна заменливост и безбедност - Дел 3: Мерки
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 3: Gauges
ИСРМ ТК 31
2017-05-30
2017-09-06
EN 60061-4:1992/prA16:2016
Капи и држачи за сијалици и мерки за контрола на меѓусебна заменливост и безбедност - Дел 4: Упатства и општи информации
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 4: Guidelines and general information
ИСРМ ТК 32
2017-04-30
2017-08-06
prEN 60071-2:2017
Координација на изолација - Дел 2: Водич за примена (идентичен со EN 60071-2:1997)
Insulation co-ordination - Part 2: Application guide
ИСРМ ТК 31
2017-05-30
2017-09-06
EN 60081:1998/FprA6:2015/prAA:2017
Флуоресцентни сијалици со двоен приклучок - Спецификации за изградба
Double-capped fluorescent lamps - Performance specifications
ИСРМ ТК 21
2017-03-30
2017-07-06
IEC 60099-8:2011; prEN 60099-8:2017
Одводници на пренапони -- Дел 8: Метал-оксидни одводници на пренапони со надворешен воздушен зјај (EGLA) за надземни преносни и дистрибутивни водови за AC системи над 1 kV
Surge arresters - Part 8: Metal-oxide surge arresters with external series gap (EGLA) for overhead transmission and distribution lines of a.c. systems above 1 kV
ИСРМ ТК 21
2017-03-30
IEC PAS 60127-8:2014; prEN 60127-8:2017
Минијатурни осигурувачи - Дел 8: Отпорни осигурувачи со посебна заштита од прекумерена струја
Miniature fuses - Part 8: Fuse resistors with particular overcurrent protection
ИСРМ ТК 21
2017-03-30
2017-07-06
prEN 60320-2-1:2017
Приклучен прибор за апарати за домаќинство и за слична општа намена – Дел 2-1: Приклучен прибор за машини за шиење (идентичен со EN 60320-2-1:2000)
Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 2-1: Sewing machine couplers
ИСРМ ТК 21
2017-03-30
2017-07-06
prEN 60320-2-3:2017
Приклучници за апарати наменети за домаќинства и слично - Дел 2-3: Приклучница за апарат со степен на заштита повисок од IPX0
Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 2-3: Appliance couplers with a degree of protection higher than IPX0
ИСРМ ТК 21
2017-03-30
2017-07-04
prEN 60320-2-4:2017
Приклучен прибор за апарати за домаќинство и за слична општа намена- Дел 2-4: Спојници за апарати во зависност од ангажираната моќност (IEC 60320-2-4:2005)
Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 2-4: Couplers dependent on appliance weight for engagement
ИСРМ ТК 31
2017-05-30
2017-07-06
EN 60598-2-20:2015/AC:2017-01
Светилки - Дел 2-21: Посебни барања - Светлечки црева
Luminaires - Part 2-20: Particular requirements - Lighting chains
ИСРМ ТК 31
2017-05-30
2017-07-06
EN 60598-2-21:2015/AC:2017-01
Светилки - Дел 2-21: Посебни барања - Светлечки црева
Luminaires - Part 2-21: Particular requirements - Rope lights
ИСРМ ТК 21
2017-03-30
2017-07-06
IEC 60669-1:2017; FprEN 60669-1:2016/FprAA:2016
Склопки за електрични инсталации во домаќинство и слични електрични инсталации - Дел 1: Општи барања
Switches for household and similar fixed-electrical installations - Part 1: General requirements
ИСРМ ТК 21
2017-03-30
2017-07-06
prEN 60799:2017
Електричен инсталациски прибор - Приклучни гајтани и приклучни гајтани за меѓусебно поврзување (идентичен со EN 60799:1998)
Electrical accessories - Cord sets and interconnection cord sets

241 најдени, страна 5 од 13 Испечати го пребараниот резултат          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7