Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 5
2019-01-30
2019-03-01
EN 1307:2014+A3:2018
Текстилни подни покривки - Класификација
Textile floor coverings - Classification
ИСРМ ТК 11
2019-01-30
2019-03-01
EN 13702:2018
Битумен и битуменски врзива - Одредување на динамичка вискозност на модификуван битумен со метода а конус и плоча
Bitumen and bituminous binders - Determination of dynamic viscosity of bitumen and bituminous binders by the cone and plate method
ИСРМ ТК 10
2019-02-28
2019-04-01
EN 13718-1:2014+A1
Медицински возила и нивна опрема - Воздухопловни амбулантни превозни средства - Дел 1: Барања за медицински помагла кој се употребуваат во воздухопловните амбуланти превозни средства
Medical vehicles and their equipment - Air ambulances - Part 1: Requirements for medical devices used in air ambulances
ИСРМ ТК 10
2019-02-28
2019-04-01
EN 13718-2:2015+A1
Медицински возила и нивна опрема - Воздухопловни амбулантни превозни средства - Дел 2: Работни и технички барања за воздухопловните амбуланти превозни средства
Medical vehicles and their equipment - Air ambulances - Part 2: Operational and technical requirements for air ambulances
ИСРМ ТК 11
2019-01-30
2019-03-01
EN 13880-8:2018
Топлонанесувачки сврзни смеси за заптивање - Дел 8: Тест метод за одредување на промена во тежина кај сврзните смеси за заптивање отпорни на гориво по натопување со гориво (идентичен со EN 13880-8:2003)
Hot applied joint sealants - Part 8: Test method for the determination of the change in weight of fuel resistance joint sealants after fuel immersion
ИСРМ ТК 13
2019-01-30
2019-05-01
prEN 14103
Маст и деривати од масло - Метил естри на масни киселини (FAME) - Определување содржина на естер и метил естер на линоленска киселина
Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters (FAME) - Determination of ester and linolenic acid methyl ester contents
ИСРМ ТК 13
2019-01-30
2019-03-01
EN 15587:2018
Житарки и производи од житарки - Определување на нечистотии во жито (Triticum aestivum L.), дурум пченица (Triticum durum Desf.), ‘рж (Secale cereale L.) и јачмен за сточна храна (Hordeum vulgare L.)
Cereal and cereal products - Determination of Besatz in wheat (Triticum aestivum L.), durum wheat (Triticum durum Desf.), rye (Secale cereale L.),triticale (Triticosecale Wittmack spp) and feed barley (Hordeum vulgare L.)
ИСРМ ТК 13
2019-01-30
2019-05-01
prEN 15741
Храна за животни – Методи за земање на примероци и анализа-Определување органохлорни пестициди (OCPs)и полихлорирани бифенили (PCBs) со GC/MS
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of OCPs and PCBs by GC/MS
ИСРМ ТК 13
2019-01-30
2019-05-01
prEN 15742
Храна за животни –Методи за земање на примероци и анализа- Определување органохлорни пестициди(OCPs) со GC/ECD
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of OCPs by GC/ECD
ИСРМ ТК 13
2019-01-30
2019-05-01
prEN 15948
Житарки – Определување влага и протеини – Mетода на блиска инфрацрвена спектроскопија на цели зрна
Cereals - Determination of moisture and protein - Method using Near-Infrared-Spectroscopy in whole kernels
ИСРМ ТК 13
2019-01-30
2019-05-01
prEN 16215
Храна за животни – Определување диоксини и полихлорирани бифенили (PCBs) слични на диоксин со GC/HRMS и на PCBs индикатори со GC/HRMS
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of dioxins and dioxin-like PCBs by GC/HRMS and of indicator PCBs by GC/HRMS
ИСРМ ТК 10
2019-02-28
2019-04-01
prEN 16307-1
Индустриски возила - Барања за безбедност и верификација – Дел 1: Дополнителни барања за самоодни индустриски возила, освен товарни возила без возач, индустриски товарни возила со променлив дофат и товарни возила со платформа
Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 1: Supplementary requirements for self-propelled industrial trucks, other than driverless trucks, variable-reach trucks and burden-carrier trucks
ИСРМ ТК 5
2019-01-30
2019-03-01
EN 16523-2:2015+A1:2018
Определување на отпорноста на материјалот од продирање на хемикалии - Дел 2: продирање на хемикалии во гасна состојба при услови на постојан контакт
Determination of material resistance to permeation by chemicals - Part 2: Permeation by potentially hazardous gaseous chemicals under conditions of continuous contact
ИСРМ ТК 11
2019-01-30
2019-03-01
EN 17096:2018

Geosynthetics - Test method for the determination of the strain hardening modulus of PE-HD geosynthetic barriers
ИСРМ ТК 5
2019-01-30
2019-03-01
EN 17117-1:2018
Гума - или пластика - обложени проиводи - Механички методи за испитување под биаксијален стресс состојба - Дел 1 Својства на крутост при затегнување
Rubber or plastics-coated fabrics - Mechanical test methods under biaxial stress states - Part 1: Tensile stiffness properties
ИСРМ ТК 5
2019-01-30
2019-03-01
EN 17137:2018
Заштитна облека за пожарникари - лабораториски методи за испитување и барања за изведба на облеката за сурови надворешни услови
Textiles - Determination of the content of compounds based on chlorobenzenes and chlorotoluenes
ИСРМ ТК 13
2019-01-30
2019-05-01
prEN 17264
Прехранбени производи – Определување елементи и нивни хемиски видови – Определување на алуминиум со масена спектрометрија со индуктивно спрегната плазма (ICP-MS)
Foodstuffs - Determination elements and their chemical species - Determination of aluminium by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)
ИСРМ ТК 13
2019-01-30
2019-05-01
prEN 17265
Прехранбени производи – Определување елементи и нивни хемиски видови- Определување на алуминиум со оптичко емисиона спектрометрија со индуктивно спрегната плазма (ICP-OES)
Foodstuffs - Determination of elements and their chemical species - Determination of aluminium by inductively coupled plasma optical emission spectometry (ICP-OES)
ИСРМ ТК 13
2019-01-30
2019-05-01
prEN 17266
Прехранбени производи- Определување елементи и нивни хемиски видови – Определување на органска жива во морска храна со анализа на елементарна жива
Foodstuffs - Determination elements and their chemical species - Determination of organomercury in seafood by elemental mercury analysis
ИСРМ ТК 13
2019-01-30
2019-05-01
prEN 17270
Храна за животни : Методи за земање на примероци и анализи- Определување на теобромин во суровини за сточна храна и смески, вклучувајќи и состојки од какао со течна хроматографија- Комплементарен елемент.
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of theobromine in feed materials and compound feed, including cocoa derived ingredients, by liquid chromatography - Complementary element

180 најдени, страна 5 од 9 Испечати го пребараниот резултат          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7