Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 21
2017-10-30
2017-02-01
IEC 60898-1:2015; EN 60898-1:2018
Електричен прибор - Прекинувачи за прекуструјна заштита на инсталации во домаќинства и за слични инсталации - Дел 1: Прекинувачи на наизменична струја
Electrical accessories - Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations - Part 1: Circuit-breakers for a.c. operation
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-09-01
prEN 60904-11:2018
Фотоволтаични уреди - Дел 2: Мерење на деградација предизвикана од светлина на кристални силициумски соларни ќелии
Photovoltaic devices - Part 11: Measurement of light-induced degradation of crystalline silicon solar cells
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-09-01
prEN 60904-3:2017
Фотоволтаични уреди - Дел 3: Мерни принципи за земјени фотоволтаични уреди (PV) соларни направи со референтни спектрални податоци за зрачењето
Photovoltaic devices - Part 3: Measurement principles for terrestrial photovoltaic (PV) solar devices with reference spectral irradiance data
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-09-01
prEN 60904-4:2018
Фотоволтаични уреди - Дел 4: Референтни соларни уреди - Процедура за воспоставување на постапка за калибрација
Photovoltaic devices - Part 4: Reference solar devices - Procedures for establishing calibration traceability
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-09-01
prEN 60904-7:2017
Фотоволтаични уреди - Дел 7: Пресметување на корекцијата на спектралната неусогласеност за мерење на фотоволтаични уреди
Photovoltaic devices - Part 7: Computation of the spectral mismatch correction for measurements of photovoltaic devices
ИСРМ ТК 31
2018-06-30
2018-10-01
prEN 60969:2017
Сијалици со вградени придушници за општа примена – Барања за изведба
Self-ballasted compact fluorescent lamps for general lighting services - Performance requirements
ИСРМ Совет
2018-06-30
2018-08-01
EN 61000-2-2:2002/A1:2017

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2-2: Environment - Compatibility levels for low-frequency conducted disturbances and signalling in public low-voltage power supply systems
ИСРМ Совет
2018-06-30
2018-08-01
EN 61000-4-12:2017
Електромагнетна компатибилност (EMC) -- Дел 4-12: Испитна и мерна техника - Испитување на отпорност од осцилаторни бранови (идентичен со EN 61000-4-12:2006)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-12: Testing and measurement techniques - Ring wave immunity test
ИСРМ Совет
2018-06-30
2018-08-01
EN 61000-4-5:2014/A1:2017

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-5: Testing and measurement techniques - Surge immunity test
ИСРМ Совет
2018-06-30
2018-08-01
EN 61000-6-5:2015/AC:2018-01

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-5: Generic standards - Immunity for equipment used in power station and substation environment
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-09-01
prEN 61083-1:2017
Инструменти и софтвер што се користат за мерења во високонапонските и високострујните испитувања - Дел 1: Барања за инструментите за импулс тестови
Instruments and software used for measurements in high-voltage and high-current tests - Part 1: Requirements for instruments for impulse tests (PROPOSED HORIZONTAL STANDARD)
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-09-01
prEN 61083-3:2017
Инструменти и софтвер што се користи за мерења во високнапонски и високострујни испитувања – Дел 3: Хардверски барања за тестирања со наизменични и еднонасочни напони и струи
Instruments and software used for measurement in high-voltage and high-current tests - Part 3: Requirements for hardware for tests with alternating and direct voltages and currents
ИСРМ ТК 31
2018-06-30
2018-10-01
FprEN 61167:2017/prA1:2018
Метал - халогени сијалици - Работни карактеристики
Metal halide lamps - Performance specification
ИСРМ ТК 31
2018-06-30
2018-10-01
FprEN 61167:2017/prAA
Метал-халогени сијалици -- Работни карактеристики
Metal halide lamps - Performance specification
ИСРМ Совет
2018-06-30
2018-08-01
EN 61191-4:2017
Уреди со печатени плочки - Дел 4: Секциска спецификација - Барања за терминални склопови со лемење (идентичен со EN 61191-4:1998)
Printed board assemblies - Part 4: Sectional specification - Requirements for terminal soldered assemblies
ИСРМ Совет
2018-06-30
2018-08-01
EN 61391-1:2006/A1:2017

Ultrasonics - Pulse-echo scanners - Part 1: Techniques for calibrating spatial measurement systems and measurement of system point-spread function response
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-09-01
prEN 61400-24:2017
Генератори за ветерни турбини – Дел 24: Громобранска заштита
Wind energy generation systems - Part 24: Lightning protection
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-09-01
prEN 61400-26-1:2018
Ветерни електрични системи – Дел 26-1: Расположливост на ветерни електрични системи
Wind energy generation systems - Part 26-1: Availability for wind energy generation systems
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-09-01
prEN 61400-3-1:2017
Ветерни електрични централи/системи – Дел 3-1 Барања при проектирање на фиксирани/стационирани „offshore“ ветерни турбини
Wind energy generation systems - Part 3-1: Design requirements for fixed offshore wind turbines
ИСРМ ТК 32
2018-05-30
2018-09-01
FprEN 61482-2:2018/FprAA:2018
Работа под напон - Заштитна облека против термички опасности од електричен лак – Дел 2: Барања
Live working - Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc - Part 2: Requirements

271 најдени, страна 5 од 14 Испечати го пребараниот резултат          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7