Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ Совет
2017-10-30
2018-01-01
FprEN 4124
Воздухопловна серија - Завртки со проширено дно, самоосигурувачки, огноотпорна никелна легура NI-PH1302 (Waspaloy), галвански посребрен навој, за 60° пресување - Класификација: 1 210 MPa (на собна температура)/730 °C (идентичен со EN 4124:2004)
Aerospace series - Shank nuts, self-locking, in heat resisting nickel base alloy NI-PH1302 (Waspaloy), silver plated on thread, for 60° swage - Classification: 1 210 MPa (at ambient temperature) / 730 °C
ИСРМ Совет
2017-11-30
2018-02-01
FprEN 4533-001
Воздухопловна серија - Системи со оптичко влакно - Прирачник - Дел 001: Методи на Терминација (завршување на оптички кабел) и алати (идентичен со EN 4533-001:2006)
Aerospace series - Fibre optic systems - Handbook - Part 001: Termination methods and tools
ИСРМ Совет
2017-11-30
2018-02-01
FprEN 4611-005
Воздухопловна серија - Кабли, електрични, за општа употреба, едножилни и повеќежилни – XLETFE фамилија – Дел 005: Бакар обложен со алуминиум – Работни температури, меѓу - 65 °C и 150 °C - Единечен екструдиран ѕид за отворени примени, за печатење со УВ ласер – Стандард за производ
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and multicore assembly - XLETFE Family - Part 005: Silver plated copper - Operating temperatures between - 65 °C and 150 °C - Single extruded wall for enclosed applications - UV laser printable - Product standard
ИСРМ Совет
2017-11-30
2018-02-01
FprEN 4611-006
Воздухопловна серија – Кабли, електрични, за општа употреба, едножилни и повеќежилни - XLETFE Фамилија – Дел 006: Бакар обложен со алуминиум – Работни температури, меѓу - 65 °C и 150 °C - Двоен екструдиран ѕид за отворени примени, за печатење со УВ ласер – Стандард за производ
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and multicore assembly - XLETFE Family - Part 006: Silver plated copper Operating temperatures, between - 65 °C and 150 °C - Dual extruded wall for open applications - UV laser printable - Product standard
ИСРМ Совет
2017-11-30
2018-02-01
FprEN 4611-007
Воздухопловна серија – Кабли, електрични, за општа употреба, едножилни и повеќежилни - XLETFE Фамилија – Дел 007: Никлован бакар – Работни температури, помеѓу –65 °C и 150 °C - Двоен екструдиран ѕид за отворени примени, за печатење со УВ ласер – Стандард за производ
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and multicore assembly - XLETFE Family - Part 007: Nickel plated copper - Operating temperatures, between - 65 °C and 150 °C - Dual extruded wall for open applications - UV laser printable - Product standard
ИСРМ Совет
2017-11-30
2018-02-01
FprEN 4641-001
Воздухопловна серија - Кабли, оптички, 125 µm надворешен пречник на покривката - Дел 001: Техничка спецификација (идентичен со EN 4641-001:2009)
Aerospace series - Cables, optical, 125 µm diameter cladding - Part 001: Technical specification
ИСРМ Совет
2017-10-30
2018-01-01
FprEN 4730

Aerospace series - Anthropometric dimensioning of aircraft seats
ИСРМ Совет
2017-10-30
2018-01-01
FprEN 4839-001

Aerospace series - Arc fault circuit breakers, three-poles, temperature compensated, rated current 3 A to 25 A - 115 V a.c. 400 Hz constant frequency - Part 001: Technical specification
ИСРМ Совет
2017-10-30
2018-01-01
FprEN 4839-003

Aerospace series - Arc Fault Circuit breakers, three-pole, temperature compensated, rated currents 3 A to 25 A, 115/200 V a.c. 400 Hz constant frequency - Part 003: Without auxiliary contacts - Product standard
ИСРМ ТК 21
2017-10-30
2018-02-01
prEN 50117-1:2017
Коаксијални кабли - Дел 1: Основна спецификација
Coaxial cables - Part 1: Generic specification
ИСРМ ТК 1
2017-12-30
2018-02-01
Електричен апарат за употреба во услови на запалива прашина - Дел 2-1: Методи за тестирање - Методи за одредување минимални температури на палење на прашина (EN 50281-2-1:1998/corrigendum Aug.1999, IDT)
Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust - Part 2-1: Test methods - Methods for determining the minimum ignition temperatures of dust
ИСРМ ТК 1
2017-12-30
2018-02-01
Вентилирани преносливи простории со или без сопствен механизам за испуштање + Корекција 12.2005 (EN 50381:2004/corrigendum Dec. 2005, IDT)
Transportable ventilated rooms with or without an internal source of release
ИСРМ Совет
2017-11-30
2018-02-01
prEN 598
Цевки, фитинзи и помошна опрема и нивни споеви од дуктилно железо за канализациони примени - Барања и методи на испитување (идентичен со EN 598:2007 + A1:2009)
Coated and lined ductile iron pipes, fittings and their joints for sewerage and drainage applications - Products characteristics and test and assessment methods
ИСРМ ТК 31
2017-11-30
2018-03-30
EN 60061-1:1993/prA58:2017
Приклучоци и држачи за сијалици со мерки за ограничување на употребата на разни светилки и нивна безбедност - Дел 2: Држачи за сијалици
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamp caps
ИСРМ ТК 31
2017-11-30
2018-03-30
EN 60061-2:1993/prA54:2017
Приклучоци и држачи за сијалици со мерки за ограничување на употребата на разни светилки и нивна безбедност - Дел 2: Држачи за сијалиците
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 2: Lampholders
ИСРМ ТК 31
2017-11-30
2018-03-30
EN 60061-3:1993/prA55:2017
Приклучоци и држачи за сијалици со мерки за ограничување на употребата на разни свцетилки и нивна безбедност - Дел 3: Мерила
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 3: Gauges
ИСРМ ТК 1
2017-12-30
2018-02-01
EN 60079-30-1:2017
Експлозивни атмосфери - Дел 30-1: Електрична отпорност утврдена со загревање - Општи услови и услови за испитување (идентичен со EN 60079-30-1:2007)
Explosive atmospheres - Part 30-1: Electrical resistance trace heating - General and testing requirements
ИСРМ ТК 31
2017-11-30
2018-03-30
EN 60188:2001/prAA:2017
Сијалици со животна пареа под висок притисок - Работни карактеристики
High-pressure mercury vapour lamps - Performance specifications
ИСРМ ТК 21
2017-10-30
2018-02-01
prEN 60317-73:2017
Спецификација за посебни видови жици и наљмотки - Дел 73: Правоаголна алуминиумска жица заштитена со полиестер или полиестеримид обложен со полиамид-имид, класа 200
Specifications for particular types of winding wires - Part 73: Polyester or polyesterimide overcoated with polyamide-imide enamelled rectangular aluminium wire, class 200
ИСРМ ТК 21
2017-10-30
2018-02-01
prEN 60317-74:2017
Спецификација за посебни видови жици за намотки - Дел 74: Правоаголна алуминиумска жица заштитена со полиестеримид, класа 180
Specifications for particular types of winding wires - Part 74: Polyesterimide enamelled rectangular aluminium wire, class 180

237 најдени, страна 5 од 12 Испечати го пребараниот резултат          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7