Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 8
2017-08-30
2017-11-01
EN 54-29:2015/prA1
Системи за откривање на пожар и алармни системи за пожар– Дел 29: Повеќе сензорски детектори за пожар – Точкасти детектори применети во комбинација со сензори за чад и топлина
Fire detection and fire alarm systems - Part 29: Multi-sensor fire detectors - Point detectors using a combination of smoke and heat sensors
ИСРМ Совет
2017-09-30
2017-11-01
FprEN 6049-001
Воздухопловна серија - Електрични кабли, инсталација - Заштитна обвивка од мета-арамидни влакна - Дел 001: Техничка спецификација
Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeve in meta-aramid fibres - Part 001: Technical specification
ИСРМ Совет
2017-09-30
2017-11-01
FprEN 6049-003
Воздухопловна серија - Електрични кабли, инсталирање - Заштитна обвивка од мета-арамидни влакна - Дел 003: Плетени, тубуларни, што може да се прошируваат - Стандард за производ
Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeve in meta-aramid fibres - Part 003: Braided, tubular, expandable - Product standard
ИСРМ ТК 34
2016-11-30
2016-03-06
IEC 61850-7-3:2010; EN 61850-7-3:2011/prA1:2016
Комуникациски мрежи и системи во трафостаници - Дел 7-2: Основна комуникациска структура за опрема на трафостаници и опрема за изводи - Заенички класи податоци
Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-3: Basic communication structure - Common data classes
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
prEN 71-14

Safety of toys - Part 14: Trampolines for domestic use
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
prEN 868-10
Пакувања за финално стерилизирани медицински помагала - Дел 10: Неткаени материјали од полиолефини обложени со адхезив - Барања и методи за испитување (идентичен со EN 868-10:2009)
Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 10: Adhesive coated nonwoven materials of polyolefines - Requirements and test methods
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
prEN 868-5
Пакувања за финално стерилизирани медицински помагала - Дел 5: Запечатувачки торбички и калеми од порозни материјали, направени од пластична опна - Барања и методи за испитување (идентичен со EN 868-5:2009)
Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 5: Sealable pouches and reels of porous materials and plastic film construction - Requirements and test methods
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
prEN 868-8
Пакувања за финално стерилизирани медицински помагала - Дел 8: Контејнери за стерилизација за повеќекратна употреба за стерилизатори со пареа усогласени со EN 285 - Барања и методи за испитување (идентичен со EN 868-8:2009)
Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 8: Re-usable sterilization containers for steam sterilizers conforming to EN 285 - Requirements and test methods
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
prEN 868-9
Пакувања за финално стерилизирани медицински помагала - Дел 9: Необложени неткаени материјали од полиолефини - Барања и методи за испитување (идентичен со EN 868-9:2009)
Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 9: Uncoated nonwoven materials of polyolefines - Requirements and test methods
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
FprEN 9136

Aerospace series - Root cause analysis and problem solving (9S Methodology)
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
prEN 993-5
Методи за тестирање на густо формирани огноотпорни производи - Дел 5: Одредување на јачина на кршење на ладно (идентичен со EN 993-5:1998)
Methods of test for dense shaped refractory products - Part 5: Determination of cold crushing strength
ИСРМ Совет
2017-09-30
2017-11-01
prEN 997
Тоалетни школки и санитарии со сифон, цевен прибор и казанче
WC pans and WC suites with integral trap
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
ISO 11135:2014/DAmd 1; EN ISO 11135:2014/prA1

Sterilization of health-care products - Ethylene oxide - Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices - Amendment 1: Revision of Annex E, Single batch release (ISO 11135:2014/DAM 1:2017)
ИСРМ Совет
2017-09-30
2017-11-01
ISO 11137-1:2006/DAmd 2; EN ISO 11137-1:2015/prA2
Стерилизација на производи за здравствена заштита - Зрачење - Дел 1: Барања за развој, оценување и рутинска контрола на процесот на стерилизација на медицинските уреди - Амадман 2 (ISO 11137-1:2006/DAM 2:2017)
Sterilization of health care products - Radiation - Part 1: Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices - Amendment 2 (ISO 11137-1:2006/DAM 2:2017)
ИСРМ Совет
2017-09-30
2017-11-01
ISO/DIS 11138-7; prEN ISO 11138-7
Стерилизација на производи за здравствена заштита - Биолошки индикатори - Дел 7: Автономни биолошки индикатори за влажна топла стерилизација (ISO 11138-7: 2017)
Sterilization of health care products - Biological indicators - Part 7: Guidance for the selection, use and interpretation of results (ISO/DIS 11138-7:2017)
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
ISO/DIS 11139; prEN ISO 11139

Sterilization of health care products - Vocabulary - Terms used in sterilization and related equipment and process standards (ISO/DIS 11139:2017)
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
ISO/DIS 12215-5; prEN ISO 12215-5
Мали пловни објекти - Конструкција на труп и димензии на структурните делови - Дел 5: Проектирани притисоци за еднотрупни пловила, проектни напони, одредување на димензиите на конструкциските делови (ISO 12215-5:2008) (идентичен со EN ISO 12215-5:2008)
Small craft - Hull construction and scantlings - Part 5: Design pressures for monohulls, design stresses, scantlings determination (ISO/DIS 12215-5:2017)
ИСРМ ТК 34
2017-05-30
ISO/CD 13606-2; prEN ISO 13606-2
Информатика во здравство - Комуникација со електронски здравствени картони - Дел 2: Спецификација за размена на архетипови (идентичен со EN 13606-2:2007)
Health informatics - Electronic health record communication - Part 2: Archetype interchange specification (ISO/DIS 13606-2:2017)
ИСРМ Совет
2017-09-30
2017-11-01
ISO/DIS 16151; prEN ISO 16151
Корозија на метали и легури - Забрзани циклични испитувања со изложување на закиселен солен спреј, услови на „суво” и „влажно” (ISO 16151:2017)
Corrosion of metals and alloys - Accelerated cyclic test with exposure to acidified salt spray, dry and wet conditions (ISO/DIS 16151:2017)
ИСРМ Совет
2017-09-30
2017-11-01
ISO/DIS 16283-2; prEN ISO 16283-2
Акустика - Мерење на звучна изолација на згради и градежни елементи - Дел 2:Изолација на звучна изолација (ISO 16283-2:2017)
Acoustics - Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 2: Impact sound insulation (ISO/DIS 16283-2:2017)

121 најдени, страна 5 од 7 Испечати го пребараниот резултат          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7