Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 35
2018-04-30
2018-06-01
ISO 16371-2:2017; EN ISO 16371-2:2017
Испитување без разрушување - Индустриска компјутеризирана радиографија со фосфорни екрани за зачувување на сликата Дел 2: Општи принципи за испитување на метални материјали со примена на рендгенски и гама зраци (ISO 16371-2:2017)
Non-destructive testing - Industrial computed radiography with storage phosphor imaging plates - Part 2: General principles for testing of metallic materials using X-rays and gamma rays (ISO 16371-2:2017, Corrected version 2018-05)
ИСРМ ТК 4
2018-04-30
2018-06-01
ISO 16558-1:2015/DAmd 1; EN ISO 16558-1:2015/prA1
Квалитет на почва - Ризик врз основа на нафтени јаглеводороди - Дел 1: Определување на алифатични и ароматични делови од испарливи нафтени јаглеводороди со користење на гасна хроматографија (статичен headspace метод) – Амандман 1 (ISO 16558-1:2015/DAM 1:2018)
Soil quality - Risk-based petroleum hydrocarbons - Part 1: Determination of aliphatic and aromatic fractions of volatile petroleum hydrocarbons using gas chromatography (static headspace method) - Amendment 1 (ISO 16558-1:2015/DAM 1:2018)
ИСРМ ТК 35
2018-04-30
2018-06-01
ISO 16946:2017; EN ISO 16946:2017
Испитување без разрушување - Ултразвучно испитување – Спецификација за степенаст калибрационен блок (ISO 16946:2017)
Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Specification for step wedge calibration block (ISO 16946:2017)
ИСРМ ТК 35
2018-04-30
2018-06-01
ISO 17633:2017; EN ISO 17633:2018
Потрошни материјали за заварување – Полнети жици и прачки за електролачно заварување во и без заштитна атмосфера на гас на не’рѓосувачки и огноотпорни челици – Класификација (ISO 17633:2017)
Welding consumables - Tubular cored electrodes and rods for gas shielded and non-gas shielded metal arc welding of stainless and heat-resisting steels - Classification (ISO 17633:2017)
ИСРМ ТК 35
2018-04-30
2018-06-01
ISO 17635:2016; EN ISO 17635:2016
Испитување без разрушување на завари – Општи правила за метални материјали (ISO 17635:2016)
Non-destructive testing of welds - General rules for metallic materials (ISO 17635:2016)
ИСРМ ТК 35
2018-04-30
2018-06-01
ISO 17637:2016; EN ISO 17637:2016
Испитување без разрушување на завари – Визуелно испитување на споеви заварени со топење (ISO 17637:2016)
Non-destructive testing of welds - Visual testing of fusion-welded joints (ISO 17637:2016)
ИСРМ ТК 35
2018-04-30
2018-06-01
ISO 17640:2017; EN ISO 17640:2017
Испитување без разрушување на завари – Испитување со ултразвук – Техники, нивоа на тестирање и оценка (ISO 17640:2017)
Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Techniques, testing levels, and assessment (ISO 17640:2017)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-05-30
ISO/DIS 17678; prEN ISO 17678
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување јоден број
Milk and milk products - Determination of milk fat purity by gas chromatographic analysis of triglycerides (Reference method) (ISO/DIS 17678:2017)
ИСРМ ТК 35
2018-04-30
2018-06-01
ISO 17836:2017; EN ISO 17836:2017
Термичко прскање – Утврдување на ефикасност на нанесување на слој при термичко прскање (ISO 17836:2017)
Thermal spraying - Determination of the deposition efficiency for thermal spraying (ISO 17836:2017)
ИСРМ ТК 35
2018-04-30
ISO 18276:2017; EN ISO 18276:2017
Потрошни материјали за заварување -Цевкасти електроди за електролачно заварување со и без заштита на гас на високо цврсти челици - Класификација (ISO 18276:2017)
Welding consumables - Tubular cored electrodes for gas-shielded and non-gas-shielded metal arc welding of high strength steels - Classification (ISO 18276:2017)
ИСРМ ТК 35
2018-04-30
2018-06-01
ISO 18278-3:2017; EN ISO 18278-3:2017
Електроотпорно заварување – Заварливост - Дел 3: Процедури за проценка на заварливост при точкасто заварување (ISO 18278-3:2017)
Resistance welding - Weldability - Part 3: Evaluation procedures for weldability in spot weld bonding (ISO 18278-3:2017)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-05-30
ISO/DIS 18363-2; prEN ISO 18363-2
Масти и масла од животинско и растително потекло - Определување на масно-киселински врзани хлоропропандиоли (MCPDs) и глицидол со GC/MS- Дел 2:Метод со бавна алкална трансестерификација за 2-MCPD, 3-MCPD и глицидол
Animal and vegetable fats and oils - Determination of fatty-acid-bound chloropropanediols (MCPDs) and glycidol by GC/MS - Part 2: Method using slow alkaline transesterification and measurement for 2-MCPD, 3-MCPD and glycidol (ISO/DIS 18363-2:2017)
ИСРМ ТК 35
2018-04-30
2018-06-01
ISO 18563-2:2017; EN ISO 18563-2:2017
Испитување без разрушување - Карактеристики и верификација на ултразвучна опрема со фазно контролирани низи - Дел 2: Сонди (ISO 18563-2:2017)
Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic phased array equipment - Part 2: Probes (ISO 18563-2:2017)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-05-30
ISO/FDIS 18593; FprEN ISO 18593
Микробиологија во синџирот на храна- Хоризонтални методи на техники за земање примероци од површини со користење на контактни плочи и брисеви
Microbiology of the food chain - Horizontal methods for surface sampling (ISO/FDIS 18593:2018)
ИСРМ ТК 19
2018-05-30
2018-07-01
ISO 19085-4:2018; EN ISO 19085-4:2018
Машини за обработка на дрво – Безбедност - Дел 4: Кружни машински пили со вертикален мост за сечење повеќе панели во еден ôд (ISO 19085-4:2017)
Woodworking machines - Safety - Part 4: Vertical panel circular sawing machines (ISO 19085-4:2018)
ИСРМ ТК 19
2018-05-30
2018-07-01
ISO 19085-8:2017; EN ISO 19085-8:2018
Машини за обработка на дрво – Безбедност – Дел 8: Брусни машини со калибрирана брусна лента (ISO 19085-8:2017)
Woodworking machines - Safety - Part 8: Belt sanding and calibrating machines for straight workpieces (ISO 19085-8:2017)
ИСРМ ТК 35
2018-04-30
2018-06-01
ISO 19285:2017; EN ISO 19285:2017
Испитување без разрушување на завари – Ултразвучно испитување фазно контролирани низи (PAUT) - Нивоа на прифатливост (ISO 19285:2017)
Non-destructive testing of welds - Phased array ultrasonic testing (PAUT) - Acceptance levels (ISO 19285:2017)
ИСРМ ТК 35
2018-04-30
2018-06-01
ISO 20339:2017; EN ISO 20339:2017
Испитување без разрушување – Опрема за испитување со вртложни струи - Карактеристики и верификација на сонди со контролирани низи (ISO 20339:2017)
Non-destructive testing - Equipment for eddy current examination - Array probe characteristics and verification (ISO 20339:2017)
ИСРМ ТК 35
2018-04-30
2018-06-01
ISO 20484:2017; EN ISO 20484:2017
Испитување без разрушување - Испитување на протекување - Речник (ISO 20484:2017)
Non-destructive testing - Leak testing - Vocabulary (ISO 20484:2017)
ИСРМ ТК 35
2018-04-30
2018-06-01
ISO 20485:2017; EN ISO 20485:2018
Испитување без разрушување - Испитување на протекување - Метод со испитен гас (ISO 20485:2017)
Non-destructive testing - Leak testing - Tracer gas method (ISO 20485:2017)

143 најдени, страна 5 од 8 Испечати го пребараниот резултат          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7