Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 32
2018-10-30
2018-12-01
EN 62053-11:2003/A1:2017/AC:2018-05
Опрема за мерење на електрична енергија (наизменична струја) - Посебни барања - Дел 11: Електромеханички броила за активна енергија (класи 0,5;1 и 2)
Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 11: Electromechanical meters for active energy (classes 0,5, 1 and 2)
ИСРМ ТК 32
2018-10-30
2018-12-01
EN 62053-21:2003/A1:2017/AC:2018-05
Опрема за мерење на електрична енергија (наизменична струја) - Посебни барања - Дел 21: Статички броила за активна енергија
Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 21: Static meters for active energy (classes 1 and 2)
ИСРМ ТК 32
2018-10-30
2018-12-01
EN 62053-22:2003/A1:2017/AC:2018-05
Опрема за мерење на електрична енергија (наизменична струја) - Посебни барања - Дел 22: Статички броила за активна енергија (класи 0,2 S и 0,5 S)
Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 22: Static meters for active energy (classes 0,2 S and 0,5 S)
ИСРМ ТК 32
2018-10-30
2018-12-01
EN 62053-23:2003/A1:2017/AC:2018-05
Опрема за мерење на електрична енергија (наизменична струја) - Посебни барања - Дел 23: Статички броила за реактивна енергија (класи 2 и 3)
Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 23: Static meters for reactive energy (classes 2 and 3)
ИСРМ ТК 32
2018-10-30
2018-12-01
EN 62053-24:2015/A1:2017/AC:2018-05
Опрема за мерење на електрична енергија (наизменичкна струја) - Посебни барања - Дел 24: Статички броила за реактивна енергија при основна фреквенција (класи 0,5 S, 1S и 1)
Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 24: Static meters for reactive energy at fundamental frequency (classes 0,5 S, 1 S and 1)
ИСРМ ТК 31
2018-11-30
2018-03-01
prEN 62386-104:2018
Дигитално адреси билтен интерфејс за осветление - Дел 104: Општи барања - Компоненти за бежични и алтернативни жичени системи
Digital addressable lighting interface - Part 104: General requirements - Wireless and alternative wired system components
ИСРМ Совет
2018-11-30
2019-01-01
EN IEC 60335-2-76:2018
Електрични апарати за домаќинство и слична опрема - Безбедност - Дел 2-76: Посебни барања за напојувачи за електрични огради - Амандман 12
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-76: Particular requirements for electric fence energizers
ИСРМ ТК 31
2018-11-30
2019-03-01
EN IEC 60810:2018/prA1:2018
Сијалици, извори на светлина и LED пакети за патни возила - барања за работни карактеристики
Lamps, light sources and LED packages for road vehicles - Performance requirements
ИСРМ ТК 21
2018-10-30
2019-02-01
prEN IEC 61535:2018
Инсталациски приклучоци наменети за трајно поврзување во фиксни инсталации (идентичен со EN 61535:2009)
Installation couplers intended for permanent connection in fixed installations
ИСРМ ТК 32
2018-10-30
2018-12-01
EN IEC 61730-1:2018/AC:2018-06
Квалификација за безбедност на фотоволтаичен (PV) модул - Дел 1: Барања за градба
Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 1: Requirements for construction
ИСРМ ТК 32
2018-10-30
2018-12-01
EN IEC 61730-2:2018/AC:2018-06
Квалификација за безбедност на фотоволтичен (PV) модул - Дел 2: Барања за испитување
Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 2: Requirements for testing
ИСРМ ТК 31
2018-11-30
2019-03-01
prEN IEC 61820-1:2018
Електрични системи за воздухопловно земско осветление на аеродроми - Дел 1: Основни принципи
Electrical installations for aeronautical ground lighting at aerodromes - Part 1: Fundamental principles
ИСРМ ТК 34
2018-11-30
2019-03-01
prEN IEC 61968-1:2018
Апликативна интеграција кај електрични постројки - Системски интерфејси за управување на дистрибуција - Дел 1: Интерфејс архитектура и општи препораки
Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 1: Interface architecture and general recommendations
ИСРМ ТК 34
2018-11-30
2019-03-01
prEN IEC 62351-6:2018
управување со енергетски системи и пропратна размена на информации - Безбедност на податоци и комуникации - Дел 6: Безбедност за IEC 61850
Power systems management and associated information exchange - Data and communications security - Part 6: Security for IEC 61850
ИСРМ ТК 31
2018-11-30
2019-03-01
prEN IEC 62384:2018
Контролна опрема со еднонасочно или наизменично напојување за LED модули– Барања за изведба
DC or AC supplied electronic control gear for LED modules - Performance requirements
ИСРМ ТК 27
2018-10-30
2018-12-01
ISO 10462:2013/NP Amd 1; EN ISO 10462:2013/prA1
Цилиндри за гас - Цилиндри за ацетилен - Периодоична инспекција и одржување - Амандман 1 (ISO 10462:2013/DAM 1:2018)
Gas cylinders - Acetylene cylinders - Periodic inspection and maintenance - Amendment 1 (ISO 10462:2013/DAM 1:2018)
ИСРМ ТК 34
2018-09-30
2019-01-01
ISO/IEEE CD 11073-10419; prEN ISO 11073-10419 rev
Информатика во здравство – Комуникација на лични здравствени уреди - Дел 10419: Специјализација (намена) на уреди – Инсулинска пумпа (ISO/IEEE FDIS 11073-10419:2015)
Health informatics - Personal health device communication - Part 10419: Device specialization - Insulin pump
ИСРМ ТК 34
2018-11-30
2019-03-01
ISO/IEEE CD 11073-10419; prEN ISO 11073-10419 rev
Информатика во здравство – Комуникација на лични здравствени уреди - Дел 10419: Специјализација (намена) на уреди – Инсулинска пумпа (ISO/IEEE FDIS 11073-10419:2015)
Health informatics - Personal health device communication - Part 10419: Device specialization - Insulin pump
ИСРМ ТК 34
2018-09-30
2019-01-01
prEN ISO 11073-10425
Информатика за здравство – Комуникација на лични здравствени уреди – Дел 10425: Континуирано следење на глукоза (CGM)
Health informatics - Personal health device communication - Part 10425: Device specialization - Continuous glucose monitor (CGM) (ISO/IEEE/FDIS 11073-10425:2018)
ИСРМ ТК 27
2018-10-30
2018-12-01
ISO 11118:2015/NP Amd 1; EN ISO 11118:2015/prA1
Цилиндри за гас - Метални цилиндри за гас кои не можат повторно да се наполнат - Спецификација и тестѕ методи (ISO 11118:2015:DAM 1:2018)
Gas cylinders - Non-refillable metallic gas cylinders - Specification and test methods (ISO 11118:2015:DAM 1:2018)

122 најдени, страна 5 од 7 Испечати го пребараниот резултат          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7