Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 31
2017-11-30
2018-03-30
prEN 62442-3:2017
Енергетски карактеристики на контролни уреди за сијалици – Дел 3: Контролни уреди за халогени сијалици и LED модули - Мерни методи за определување на ефикасноста на контролните уреди
Energy performance of lamp controlgear - Part 3: Controlgear for halogen lamps and LED modules - Method of measurement to determine the efficiency of the controlgear
ИСРМ ТК 31
2017-11-30
2018-03-30
EN 62707-1:2014/prA1:2017
LED - Категоризација - Дел 1: Општи барања и мрежа на бели точки
LED-binning - Part 1: General requirements and white colour grid
ИСРМ ТК 6
2017-12-30
2018-03-30
Безбедносни правила за конструкција и монтажа на лифтови - Лифтови за превоз на лица и стоки - Дел 20: Лифтови за лица и лифтови за лица и стоки
Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 20: Passenger and goods passenger lifts
ИСРМ ТК 6
2018-03-23
2018-05-10
prEN 81-20
Безбедносни правила за конструкција и монтажа на лифтови - Лифтови за превоз на лица и стоки - Дел 20: Лифтови за лица и лифтови за лица и стоки
Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 20: Passenger and goods passenger lifts
ИСРМ ТК 6
2018-03-23
2018-05-10
prEN 81-22
Безбедносни правила за конструкција и монтажа на лифтови - Лифтови за превоз на лица и стоки - Дел 22: Електрични лифтови со наклонета патека
Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 22: Passenger and goods passenger lifts with inclined travel path
ИСРМ ТК 6
2017-12-30
2018-03-30
Безбедносни правила за конструкција и монтажа на лифтови – Испитување и тестирање - Дел 50: Правила за проектирање, пресметки, испитувања и тестирања на лифтовски компоненти
Safety rules for the construction and installation of lifts - Examinations and tests - Part 50: Design rules, calculations, examinations and tests of lift components
ИСРМ ТК 6
2018-03-23
2018-05-10
prEN 81-72
Безбедносни правила за конструкција и монтажа на лифтови - Одредени примени на патничките и лифтовите за лица и стоки - Дел 72: Противпожарни лифтови
Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Part 72: Firefighters lifts
ИСРМ ТК 6
2018-03-23
2018-05-10
prEN 81-73
Безбедносни правила за конструкција и монтажа на лифтови - Одредени примени на патничките и лифтовите за лица и стоки - Дел 73: Однесување на лифтови во случај на пожар
Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Part 73: Behaviour of lifts in the event of fire
ИСРМ Совет
2017-12-30
2018-12-15
FprEN 9278
Воздухопловна серија - Општи принципи на управување со застареност на хемикалии, материјали и процеси
Aerospace series - General Principles of Obsolescence Management of chemicals, materials and processes
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-04-01
ISO 10272-1:2017; EN ISO 10272-1:2017
Микробиологија на синџирот на храна- Хоризонтална метода за детекција и броење на Campylobacter spp.- Дел 1: Метода на детекција (ISO 10272-1:2006)
Microbiology of the food chain - Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter spp. - Part 1: Detection method (ISO 10272-1:2017)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-04-01
ISO 10272-2:2017; EN ISO 10272-2:2017
Микробиологија на синџирот на храна- Хоризонтална метода за детекција и броење на Campylobacter spp.- Дел 2: Метода на броење колонии
Microbiology of the food chain - Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter spp. - Part 2: Colony-count technique (ISO 10272-2:2017)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-04-01
ISO 10273:2017; EN ISO 10273:2017
Микробиологија на синџирот на храна - Хоризонтална метода за детекција на патогена Yersinia enterocolitica
Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection of pathogenic Yersinia enterocolitica (ISO 10273:2017)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-04-01
ISO 10399:2017; EN ISO 10399:2018
Сензорна анализа – Методологија – Дуо-трио тест (ISO 10399:2004)
Sensory analysis - Methodology - Duo-trio test (ISO 10399:2017)
ИСРМ ТК 10
2018-02-28
2018-04-01
ISO/DIS 10517; prEN ISO 10517
Рачни моторни машини за потстрижување жива ограда - Безбедност (ISO 10517:2009)
Powered hand-held hedge trimmers - Safety ( ISO/DIS 10517:2017)
ИСРМ ТК 5
2018-02-28
2018-04-01
ISO 105-B03:2017; EN ISO 105-B03:2017
Текстил - Испитување на постојаност на боја - Дел Б03: Постојаност на боја на временски услови: Надворешни влијанија
Textiles - Tests for colour fastness - Part B03: Colour fastness to weathering: Outdoor exposure (ISO 105-B03:2017)
ИСРМ ТК 5
2018-02-28
2018-04-01
ISO 1107:2017; EN ISO 1107:2017
Рибарски мрежи – Мрежа – Основни термини и дефиниции (ISO 1107:2003)
Fishing nets - Netting - Basic terms and definitions (ISO 1107:2017)
ИСРМ ТК 34
2018-01-30
2018-04-30
ISO/IEEE 11073-10427:2018; EN ISO 11073-10427:2018
Информатика во здраство - Комуникација на лични здраствени уреди - Дел 10427: Специјализација на уреди - Следење на состојбата на напојувањето кај личните здраствени уреди (ISO/IEEE/FDIS 11073-10427:2017)
Health informatics - Personal health device communication - Part 10427: Device specialization - Power status monitor of personal health devices(ISO/IEEE 11073-10427:2018)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-05-30
ISO 11133:2014/DAmd 2; EN ISO 11133:2014/prA2
Микробиологија на храна, храна за животни и вода – Подготовка, производство, складирање и утврдување перформанси на медиуми за култивирање - Амандман 2
Microbiology of food, animal feed and water - Preparation, production, storage and performance testing of culture media - Amendment 2 (ISO 11133:2014/DAmd 2:2017)
ИСРМ ТК 34
2018-01-30
2018-04-30
ISO/PRF 11238; prEN ISO 11238
Информатика во здравство - Идентификација на медицински производи - Елементи и структури на податоци за единствена идентификација и размена на регулирани информации на супстанции (ISO 11238:2012)
Health informatics - Identification of medicinal products - Data elements and structures for the unique identification and exchange of regulated information on substances (ISO/DIS 11238:2017)
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-04-01
ISO/DIS 11290-1; EN ISO 11290-1:2017
Микробиологија на синџирот на храна– Хоризонтална метода за детекција и броење на Listeria monocytogenes и Listeria spp. – Дел 1: Метода на детекција
Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes and of Listeria spp. - Part 1: Detection method (ISO 11290-1:2017)

228 најдени, страна 5 од 12 Испечати го пребараниот резултат          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7