Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 9
2012-07-04
Барања за интегриран систем за менаџмент со квалитет и безбедност во компании кои даваат услуги во управувањето со воздушниот сообраќај
Requirements for integrated system for quality and safety management in ANS Service Providers
ИСРМ ТК 8
2014-04-08
prCEN/TR XXXXX-12
Енергетски перформанси на објекти - Дел 12: Модул М4-3-Пресметка на проектно оптоварувње за ладење - Технички извештај
Energy performance of buildings - Part 12 : Module M4-3 - Calculation of the design cooling load - Technical report - interpretation of the requirements in EN XXXXX – 11;
ИСРМ ТК 10
2016-07-21
ISO/CD 13185-3
Intelligent transport systems -- Vehicle interface for provisioning and support of ITS Services Unified gateway protocol (UGP) server and client API specification
ИСРМ ТК 9
2014-04-08
ISO/AWI TR 14055-2
Environmental management -- Combatting land degradation and desertification Case studies
ИСРМ ТК 10
2016-10-03
ISO 15082:2016
Друмски возила - Испитувања за крути пластични безбедносни застаклени материјали
Road vehicles -- Tests for rigid plastic safety glazing materials
ИСРМ ТК 10
2016-10-03
ISO 15550:2016
Мотори со внатрешно согорување - Одредување и метод за мерење на моќноста на моторот - Општи барања
Internal combustion engines -- Determination and method for the measurement of engine power -- General requirements
ИСРМ ТК 37
2014-04-08
ISO/WD 15653
Метални материјали - Испитен метод за одредување на квазистатичната жилавост на завари
Metallic materials -- Method of test for the determination of fracture toughness of welds
ИСРМ ТК 10
2016-10-03
ISO/DIS 17572-2
Интелегентни транспортни системи (ITS) - Референцирање на локацијата кон географски бази на податоци - Дел 2: Однапред кодирани препораки на локација (однапред кодиран профил
Intelligent transport systems (ITS) -- Location referencing for geographic databases Pre-coded location references (pre-coded profile)
ИСРМ ТК 10
2016-10-03
ISO/CD 17573
Електронска наплата на патарина - Архитектура на системот за патарина за возила
Electronic fee collection -- Systems architecture for vehicle-related tolling
ИСРМ ТК 10
2016-10-03
ISO/TR 17950:2016
Impact test procedures for road vehicles -- Rear seat positioning procedures for Hybrid III 5th percentile female dummy
ИСРМ ТК 10
2016-10-03
ISO/TR 17987-5:2016
Road vehicles -- Local Interconnect Network (LIN) Application programmers interface (API)
ИСРМ ТК 10
2016-10-03
ISO/FDIS 17987-7
Road vehicles -- Local Interconnect Network (LIN) Electrical Physical Layer (EPL) conformance test specification
ИСРМ ТК 10
2016-10-03
ISO/FDIS 18300
Electrically propelled vehicles -- Test specifications for lithium-ion battery systems combined with lead acid battery or capacitor
ИСРМ ТК 10
2016-10-03
ISO/PRF 18375
Heavy commercial vehicles and buses -- Test method for yaw stability -- Sine with dwell test
ИСРМ ТК 10
2016-10-03
ISO 18418-1:2016
Бензински мотори – Приклучоци за снабдување со течно гориво за среден притисок – Дел 1: 60° женски конусни приклучоци
Gasoline engines -- Medium pressure liquid fuel supply connections 60° female cone connectors
ИСРМ ТК 10
2016-10-03
ISO/FDIS 19377
Heavy commercial vehicles and buses -- Emergency braking on a defined path -- Test method for trajectory measurement
ИСРМ ТК 10
2016-10-03
ISO 19724:2016
Gasoline engines with direct injection -- Cleanliness assessment of fuel injection equipment
ИСРМ ТК 10
2016-07-21
ISO/DTR 20545
Intelligent transport systems -- Vehicle/roadway warning and control systems -- Report on standardisation for vehicle automated driving systems (RoVAS)/Beyond driver assistance systems
ИСРМ ТК 27
2014-04-08
ISO/CD 21172

Gas cylinders -- Welded steel gas drums up to 3000 capacity for the transport of gases -- Design and construction
ИСРМ ТК 10
2016-10-03
ISO/TS 21219-24:2017
Intelligent transport systems - Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) Light encryption (TPEG2-LTE)

472 најдени, страна 1 од 24 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7